Open Vld GOOIK en actiecomité “Red Letterbeek” halen slag thuis

C21

Open Vld GOOIK en actiecomité “Red Letterbeek” halen slag thuis

Donald_stockmans_en_nicky_bellemans_p200
Nicky Bellemans en Donald Stockmans (ep)

De Bestendige Deputatie van Vlaams-Brabant weigert goedkeuring RUP Rioolwaterzuiveringsstation Gooik- Letterbeek wegens schending van het vertrouwensbeginsel.

Het door de Gooikse gemeenteraad definitief vastgesteld ruimtelijk uitvoeringsplan rioolwaterzuiveringsstation Gooik-Letterbeek werd door de Bestendige Deputatie Vlaams-Brabant niet goedgekeurd ingevolge een klacht bij de gouverneur vanuit Open Vld Gooik.
N.a.v. de definitieve vaststelling van het RUP door de Gooikse gemeenteraad op 22 februari 2011 had de Open Vld-fractie reeds bij monde van Philip Willems, Nicky Bellemans en Christa Dermez tegen gestemd omdat zij niet alleen voorstander zijn van de alternatieve locatie Terhagen, doch ook omwille van de verwerpelijke wijze waarop de Gooikse bestuursmeerderheid naar de bevolking toe heeft gecommuniceerd.
Open Vld gemeenteraadslid Nicky Bellemans en politiek secretaris Donald Stockmans lieten het hier echter niet bij en legden klacht neer bij de gouverneur omdat zij van mening zijn dat de Gooikse bestuursmeerderheid en inzonderheid de Gooikse burgemeester het vertrouwensbeginsel geschonden heeft in dit dossier.
De Bestendige Deputatie heeft met de argumenten verwoord in deze klacht rekening gehouden in haar besluitvorming om het ruimtelijk uitvoeringsplan RWZI Gooik- Letterbeek niet goed te keuren en geeft Open Vld Gooik via de klacht van Nicky Bellemans en Donald Stockmans (tevens raadsman van het actiecomité) overschot van gelijk.
In de motivering voor de afkeuring wordt letterlijk gesteld dat de provincie vast stelt dat de communicatie van het gemeentebestuur over een bijkomend onderzoek mogelijk voor verwarring en onduidelijkheid gezorgd heeft en ondanks de voortzetting van de officiële procedure van het gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan werd gecommuniceerd over een bijkomend onderzoek over de meest ideale plaats voor een RWZI.
Bovendien blijkt uit het bezwaarschrift met de geleverde documenten gericht aan de deputatie en het besluit van de gemeenteraad in het kader van de definitieve goedkeuring, waarin enerzijds het ruimtelijk uitvoeringsplan definitief wordt vastgesteld en anderzijds de vraag aan de Vlaamse milieumaatschappij wordt gestemd voor een finaal onderzoek, dat het vertrouwensbeginsel aangetast wordt.
De dubbelzinnigheid van de communicatie en standpunt van de gemeente biedt geen uitsluitsel over een werkelijk gedragen project aldus de deputatie die besluit met de opmerking dat een burger mag verwachten te kunnen vertrouwen op de uitlatingen van een bestuursorgaan waarin dingen worden toegezegd die later (kunnen) worden nagekomen, redenen waarom het plan niet goedgekeurd wordt.
Het dossier is dan ook volledig naar af.
De Gooikse burgervader heeft aldus jarenlang bij de buurtbewoners en dit tot op heden de schijn gewekt voorstander te zijn van een alternatieve locatie zonder hiervoor werkelijk te ijveren. Open Vld Gooik heeft zich van meet af aan in dit dossier vast gebeten met gunstig resultaat. Door de beslissing van de deputatie staat nu vast dat het vertrouwen van de Gooikse burger op verregaande wijze geschonden werd. Liever dan over de waarheid te communiceren koos de Gooikse CD&V burgemeester de verwerpelijke weg van de struisvogelpolitiek om aldus een schijn van (onbestaand) vertrouwen te creëren.
HISTORIEK: HOE HEEL DE HEISA BEGON.
Een vijftal jaar geleden kregen de buurtbewoners uit Letterbeek hoogte van de plannen om op één van de meest pittoreske en Bruegheliaanse plekjes van Strijland een Regionale waterzuiveringsinstallatie in te planten met een oppervlakte van maar liefst 1 hectare. Al gauw bleek dat de bestuursmeerderheid hieromtrent samen met Aquafin in alle stilte en zonder de minste communicatie reeds een ontwerp van BPA had klaar gestoomd.
Toen dit uitlekte werd meteen een actiecomité uit de grond gestampt dat een petitie aan de bestuursmeerderheid overhandigde waarin duidelijk werd gemaakt dat aan de "tuin van Strijland" niet werd geraakt. De locatie in Letterbeek betreft immers één van de weinig overgebleven open ruimten in de gemeente Gooik en is tevens een echt stiltegebied, slechts bereikbaar via smalle kronkelende wegen. Bovendien paalt deze locatie volledig aan overstromingsgebied, hetgeen de de buurtbewoners trouwens aan den lijve ondervonden op 13 november 2010 toen de Letterbeekvallei letterlijk herschapen werd in een meer. Op artificiële wijze nog meer water hier naartoe pompen is volledig uit den boze.
Het actiecomité stelde op constructieve wijze meteen ook een alternatieve locatie voor, namelijk Terhagen. Deze locatie, onmiddellijk bereikbaar via een toegangsweg vanaf de Gewestweg Halle-Ninove, is stroomafwaarts gelegen langs de Molenbeek en tegen de gemeentegrens met Ninove. Bijkomend voordeel is dat ten opzichte van Letterbeek het rioolwater niet terug stroomopwaarts dient gepompt te worden.
Niettegenstaande deze doorslaggevende argumenten is Aquafin al die jaren blijven vasthouden aan de locatie Letterbeek onder de bewering dat kiezen voor de locatie Terhagen tot een aanzienlijke meerkost zou leiden. Tot op heden blijft het echter een raadsel waarop deze zogezegde meerkost gebaseerd is , bij gebreke aan enig lastenboek betreffende Terhagen. De enige meerkost die men zich kan indenken is evenwel de aanleg van gescheiden riolering. Dergelijke aanleg van gescheiden riolering is volgens Europese normen sowieso verplicht tegen 2015 en bijgevolg is in de praktijk elke meerkost onbestaande. Maar het is net daar dat in Gooik het schoentje wringt. Immers heeft de Gooikse bestuursmeerderheid al die jaren geen enkele inspanning gedaan om een volwaardig gescheiden rioleringsstelsel te installeren. Om toch de Europese norm inzake waterzuiverheid te halen, heeft men in samenspraak met Aquafin er echter niets beters op gevonden om midden landschappelijk waardevol agrarisch gebied een mastodont van een rioolwaterzuiveringsinstallatie neer te poten.
De Gooikse bestuursmeerderheid, die ten opzichte van Aquafin zwaar verveeld zat met het stijgende buurtprotest, is dan op een bepaald ogenblik de buurtbewoners zand in de ogen gaan strooien. Dit onder andere door met een brief te zwaaien uitgaande van de Burgemeester waarin deze zich voorstander toont om voor Terhagen te kiezen. Een milieueffectenrapport werd aangekondigd, doch bleef dode letter.
Jarenlang werden de buurtbewoners aan het lijntje gehouden tot uiteindelijk in volle vakantieperiode in 2010 het ontwerp van ruimtelijk uitvoeringsplan m.b.t. de locatie Letterbeek onderworpen werd aan een openbaar onderzoek.
Na een meer dan geslaagde protestbijeenkomst van buurtbewoners en sympathisanten in augustus, trachtte de bestuursmeerderheid midden het lopende openbaar onderzoek andermaal de goedgelovige burger bij de neus te nemen door middel van de verspreiding van een vierkleurenfolder waarin men het o.a. plotseling heeft over een KWZI (kleinschalige waterzuiveringsinstallatie) i.p.v. een RWZI. M.a.w. pure minimaliserende desinformatie op kosten van de Gooikse belastingbetaler.
Geconfronteerd met een massa bezwaarschriften meende de bestuursmeerderheid andermaal het actiecomité "Red Letterbeek" om de tuin te moeten leiden door begin dit jaar in een brief aan de bezwaarindieners mede te delen dat het College alsnog vijf onafhankelijke studiebureaus zou aanstellen om in alle objectiviteit na te gaan wat de beste locatie voor een RWZI is.
In werkelijkheid besliste het College slechts één studiebureau aan te stellen en voorzag hiertoe een aanbestedingsperiode van amper 14 dagen midden de
Nieuwjaarsperiode. Reeds op 24 januari trok het College deze beslissing opnieuw in, zonder hierover evenwel te communiceren noch met de buurtbewoners, noch met de gemeenteraadsleden. Aldus werd andermaal de schijn gewekt dat er nog geen definitieve locatie werd gekozen en dat alles nog tot de mogelijkheden behoort.
Groot was dan ook de verrassing dat de goedkeuring van het ruimtelijk uivoeringsplan RWZI Letterbeek reeds geagendeerd werd op de gemeenteraad van februari omdat volgens de Burgemeester verder uitstel onmogelijk zou zijn. De waarheid is dat indien het de bestuursmeerderheid ernst was om nog op zoek te gaan naar een andere locatie de beslissing wettelijk nog kon uitgesteld worden tot 9 mei 2011!
Ook op deze gemeenteraadszitting en nadien ook schriftelijk bleef de Burgemeester beweren dat er nog steeds naar een andere locatie kan gezocht worden, dit op een ogenblik dat het dossier reeds ter goedkeuring werd overgemaakt aan de Provinciale overheid.
Delen op FacebookDelen op TwitterDelen op GoogleDelen op DeliciousDelen op DiggDelen op StumbleuponEmail ditMeer...
 
20 mei 2011
ep
ep
 
 
 
Terug
 

Meer Nieuws

Commerciële partners, advertenties en vacatures

archief