HERNE - VMM duidt plannen rond beperking overstromingsrisico op de Marke

HERNE - VMM duidt plannen rond beperking overstromingsrisico op de Marke

Vmm_totaalplan
HERNE - VMM duidt plannen rond beperking overstromingsrisico op de Marke - © Deschuyffeleer
 
Dsc00133
HERNE - VMM duidt plannen rond beperking overstromingsrisico op de Marke - © Deschuyffeleer
 
Dsc00136
HERNE - VMM duidt plannen rond beperking overstromingsrisico op de Marke - © Deschuyffeleer
 
Dsc00140
HERNE - VMM duidt plannen rond beperking overstromingsrisico op de Marke - © Deschuyffeleer
 
Dsc00144
HERNE - VMM duidt plannen rond beperking overstromingsrisico op de Marke - Burgemeester Kris Poelaert © Deschuyffeleer
 
Dsc00147
HERNE - VMM duidt plannen rond beperking overstromingsrisico op de Marke - © Deschuyffeleer
 

Aanvullend op de aankondiging die de grondeigenaars eind november per brief ontvingen over de voorlopige afbakening van de gecontroleerde overstromingsgebieden (GOG) op de Marke hield de Vlaamse Milieu Maatschappij (VMM) een informatievergadering in de Katholieke Kring. Die kwam er op een gezamenlijke voorzet van de burgemeesters van Herne en Galmaarden die geconfronteerd werden met een resem ongeruste reacties van vele eigenaars. Door de heldere uiteenzettingen ebde bij de talrijk opgekomen aanwezigen alleszins al een groot deel van de onrust weg.

Totaalplan
Door de alsmaar toenemende overstromingsproblemen met de Marke en vooral door de doffe waterellende in november 2010 eisten zowel Kris Poelaert, burgemeester van Herne als zijn collega-burgemeester van Galmaarden Pierre Deneyer dat er vanuit de hogere overheden daadwerkelijk en op relatief korte termijn maatregelen zouden genomen worden om vooral het onder water komen te staan van woningen tegen te gaan. Overleg met alle belanghebbende instanties, ook die van Wallonië,  mondden uit in de voorlopige afbakening van vier GOG’s op de Marke, drie in Herne en één in Galmaarden. Maar prioritair wordt er werk gemaakt van de indijking van de woningen in de Galmaardse Nieuwstraat en in de Hernse Stationsstraat. Al die maatregelen kaderen in het ‘Totaalplan voor beperking overstromingsrisico Marke te Herne en Galmaarden’.
De afbakening van de GOG’s op de Marke zijn ingebed in het openbaar onderzoek ‘Ontwerpen van stroomgebiedplannen voor Schelde en Maas’. En dat heeft zo zijn voordelen, zegt VMM-woordvoerder Koen Martens:  “Niet alleen krijgen de burgers zo inspraak in de plannen maar ook krijgen de grondeigenaars en -gebruikers in kwestie zo de gelegenheid een beroep te doen op de financiële instrumenten van het Vlaams Decreet Integraal Waterbeleid zoals daar zijn voor de landeigenaars de aankoopplicht door de overheid en voor de grondgebruikers de vergoedingsplicht. En bovendien hebben alle partijen, zowel de besturen als de getroffen bewoners als de eigenaars en gebruikers, baat bij een veel eenvoudigere en goedkopere procedure”.
Indijking dorpscentra prioritair
Door het ruim overleg met onder meer de gemeentebesturen en de bevolking als lokale input en met allerlei adviesorganen uit de landbouw, het natuurbeheer en de ruimtelijke ordening en mede door het noodzakelijk studiewerk kwam al vrij vlug een consensus tot stand. “Zo wordt de indijking van de woningen in de dorpscentra van Galmaarden en van Herne prioritair aangepakt met dien verstande evenwel dat enkele geïsoleerde woningen buiten die kernen evenals de buurt van de Stationsstraat in Galmaarden om praktische redenen niet in dit project kunnen opgenomen worden. De opmaak van deze plannen is momenteel lopende”, verduidelijkt de VMM. “In een tweede fase dan weer zal dan werk gemaakt worden van extra waterberging in functie van het verlagen van het waterpeil in kritieke zones”.
Gecontroleerde overstromingsgebieden
Bij die extra berging gaat prioriteit uit naar de GOG’s op de Marke als hoofdwaterloop omdat die het meest effectief zijn. “Zo voorzien de plannen in Herne in een forse uitbreiding van het GOG aan de molens Vannerom in Sint-Pieters-Kapelle en in de bouw van twee bijkomende GOG’s, één stoomopwaarts en één stroomafwaarts de spooroverweg van de Edingsesteenweg. Die combinatie zou dan het waterpeil van de Marke in het centrum van Herne moeten doen dalen met 46 cm. Een vierde GOG is voorzien aan de Munkbaan in Galmaarden die dan in combinatie met de drie GOG’s in Herne een daling van het waterpeil in het centrum van Galmaarden met 73 cm zou moeten bewerkstellingen”, aldus nog VMM-directeur Stefan Leybaert .
De opmaak van de concrete plannen voor de bouw van die vier GOG’s zijn weliswaar zijn nog niet aan de orde. Wel zijn de voorbereidende werkzaamheden opgestart. Bij de bouw van een GOG zijn vooral het opzetten van een dwarsdijk en een stuw en de uitdijking van woningen en infrastructuur aan de orde. Wel lijkt, steeds volgens de VMM, de realisatie haalbaar binnen de bestaande bestemmingen. Zo is de voorgenomen waterberging verenigbaar met de natuurdoelen rond de Instandhoudingsdoelstellingen (IHD). Ook is er geen ruimtelijk uitvoeringsplan nodig. Voor onbebouwde kavels die blijvend overstromen is het wel wenselijk ruimtelijke oplossingen na te streven door de haalbaarheid van een bestemmingswijziging te onderzoeken. En alleszins moet bij dit alles ook nog een verhoogde aandacht gaan naar de erosieproblematiek.
Definitieve ontwerpen
Alle opmerkingen op de voorlopige afbakening worden op korte termijn in overweging genomen en kunnen tot een aanpassing van de plannen leiden. Die worden dan in definitieve ontwerpen van stroomgebiedbeheerplannen vastgelegd. En als alles volgens plan verloopt zullen die plannen dan ter goedkeuring aan de Vlaamse regering worden voorgelegd. Uiterlijk op 22 december 2015 dient die regering de plannen dan vast te leggen.
Aankoopplicht
Eens het overstromingsgebied in de stroomgebiedbeheerplannen afgebakend, allicht in het begin van 2016, zijn dan de financiële instrumenten aankoopplicht en vergoedingsplicht van het Decreet Integraal Waterbeleid van toepassing. “Dat betekent dat de grondeigenaars dan binnen een termijn van 5 jaar de aankoopplicht door de overheid kunnen inroepen”, zegt VMM-dossierbeheerder Philippe Carchon. “Maar daar zijn wel een aantal voorwaarden aan verbonden. Zo moet het gaan om een ernstige waardevermindering van de grond of moet de leefbaarheid van de bestaande bedrijfsvoering ernstig in het gedrang komen. De waarde wordt wel alleszins bepaald door de waarde van de grond voor de afbakening en gebeurt aan dezelfde vergoedingsregels als bij een onteigening”.
Vergoedingsplicht
De vergoedingsplicht dan weer kan éénmalig ingeroepen worden door de grondgebruikers binnen een termijn van één jaar na de inschakeling van de GOG’s. “Daarbij moet het wel gaan om inkomstenverlies uit landbouw- en bosbouwactiviteit”, aldus nog de dossierbeheerder. “Voor een landbouwperceel gaat het om een gebruikswaardedaling of een financiële minwaarde op basis van genotsderving, kapitaalsderving, allerlei schadeposten of niet-terugverdienbare investeringen. De in aanmerking te nemen periode gaat 4 jaar terug. Voor bosbouwpercelen gaat het om het verschil in gebruikswaarde of productierendement”.
VMM garandeert alleszins dat de grondeigenaars mettertijd tijdig zullen worden aangeschreven en ingelicht over de te vervullen formaliteiten voor het aanspreken van de aankoopplicht en van de vergoedingsplicht. Wel worden zij dan geacht ook de gebruikers van hun gronden in te lichten over de compensatieregeling.
Mede namens zijn Galmaardse collega-burgemeester Pierre Deneyer benadrukte burgemeester Kris Poelaert dat het opzet van het totaalplan is “de bewoners die in het verleden reeds geconfronteerd werden met overstromingen naar de toekomst toe hiervan te vrijwaren en dit zonder al te veel nadelige gevolgen voor hen van wie een inspanning wordt gevraagd”.

Voor alle bijkomende informatie kunnen alle belanghebbenden steeds terecht bij de gemeentebesturen en bij de VMM.

artikel afdrukken
 
Delen op FacebookDelen op TwitterDelen op GoogleDelen op DeliciousDelen op DiggDelen op StumbleuponEmail ditMeer...
 
14 jan 2015
Godelieve Deschuyffeleer
© Deschuyffeleer
 
 
 
Terug
 

Meer Nieuws

Godelieve Deschuyffeleer | 26 okt 2020
Commerciële partners, advertenties en vacatures
Godelieve Deschuyffeleer | 18 okt 2020
Godelieve Deschuyffeleer | 15 okt 2020

archief