HERNE – Sprokkels uit de gemeenteraad van april 2015

C21

HERNE – Sprokkels uit de gemeenteraad van april 2015

Aaaa_logo_ep_schepencollege-gemeenteraad
HERNE – Sprokkels uit de gemeenteraad van april 2015 - © Deschuyffeleer

Rapport klachtenbehandelingssysteem

De gemeenteraad nam kennis van het jaarlijks rapport over het klachtenbehandelingssysteem, dat ieder gemeentelijk bestuur nu in Vlaanderen dient bij te houden. De raadsleden formuleerden geen opmerkingen.

Pajottenland+

De vzw Pajottenland+ verzocht het gemeentebestuur om naast Annelies Desmet, de effectieve vertegenwoordigster voor Herne in de schoot van die vzw, nu ook nog een plaatsvervangend lid aan te duiden. Schepen Patrick Devos werd hiervoor unaniem verkozen.

Grondafstand
Door akkoord te gaan met de verkrijgende verjaring deed het gemeentebestuur afstand van een perceel grond met een oppervlakte van 90 m² langsheen de Scherpstraat aan particulieren die de grond op basis van juridische argumenten opeisten. Het perceel heeft op zich geen waarde voor de gemeente door de kleine oppervlakte, de geringe breedte aan de straat en de diepte. Bovendien is het gelegen in overstromingsgevoelig gebied. Het betrokken notariaat zal nu de gemeenteraadsbeslissing bevestigen in een notariële akte van verkoop.
Personeelsformatie
Door het opheffen van het stelsel van de gesubsidieerde contractuelen door de Vlaamse overheid diende de gemeenteraad nu de betrekkingen die het wilde bestendigen in te passen in de personeelsformatie als contractuele betrekkingen. Hierdoor dienen nu ook de algemeen geldende aanwervings- en selectieprocedures gevolgd te worden indien een dergelijke bediening vacant wordt.
In dezelfde beweging werd ook nog de bestaande personeelsformatie voor de technische dienst aangepast aan de reële noden.
Tenslotte werd ook de dienst Boekhouden en Personeel omgeschakeld in een dienst Financiën onder de leiding van de financieel beheerder en een dienst Personeel.
Deontologische commissie
De gemeenteraad werd ook uitgenodigd kennis te nemen van twee adviezen die door de deontologische commissie in zitting van 24 maart 2015 werden verstrekt ten gevolge van het onderzoeken van twee ingediende klachten.
In de eerste zaak adviseert die commissie het bestuurscollege de opmaak van een reglement voor het gebruik van de gemeentelijke raadszaal te onderzoeken.
In de tweede zaak diende de waarnemende voorzitter vast te stellen dat er onvoldoende leden aanwezig waren om te kunnen beraadslagen en te stemmen. Bijgevolg werd het bestuurscollege verzocht hieromtrent bijkomend advies in te winnen bij experten in het domein. Burgemeester Kris Poelaert gaf aan dat dit inmiddels al gebeurd was én bij de provinciegouverneur én bij de Vlaamse minister van Binnenlandse Aangelegenheden.
Heraanleg Van Cauwenberghelaan
Op vraag van raadslid Thierry Deblander deelden burgemeester Kris Poelaert en schepen van Openbare Werken Lieven Vandenneucker mede dat er op de heraangelegde Van Cauwenberghelaan geen wegmarkeringen zullen worden aangebracht en dit om het effect van de snelheidsonvriendlijkheid niet te neutraliseren. Wel komt er enige signalisatie voor de verkeersgeleiders.
Ter hoogte van het pompstation dient ook nog wel een nieuwe asfaltlaag te worden aangelegd. Dit wordt er genoodzaakt door de onderbuizing van de straat, die een toch wel andere wegbedekking vergt. En ook voor het afvloeien van het water vanuit de velden en de weilanden op de fietspaden dient nog een oplossing te worden uitgedokterd.
Zwerfvuil
Raadslid Thierry Deblander had ook nog graag vernomen hoeveel zwerfvuil nu precies werd opgeruimd tijdens de recente zwerfvuilactie. Schepen van Leefmilieu Lieven Snoeks gaf aan hierop geen precies antwoord te kunnen verstrekken aangezien de vrijwilligers hun opgeruimd zwerfvuil ook mochten meegeven met de vuilnisophaling. Burgemeester Kris Poelaert en zijn bestuursploeg overwegen wel om in de nabije toekomst ter hoogte van de bosjes in de Groenstraat toch ‘wildcameras’ op te hangen om het erg driest en veelvuldig sluikstorten op die plaats een halt te kunnen toeroepen.

De vrijwilligers die aan de opruimactie hebben deelgenomen worden binnenkort op het gemeentehuis uitgenodigd voor een bedankje.
artikel afdrukken
 
Delen op FacebookDelen op TwitterDelen op GoogleDelen op DeliciousDelen op DiggDelen op StumbleuponEmail ditMeer...
 
24 apr 2015
Godelieve Deschuyffeleer
© Deschuyffeleer
 
 
 
Terug
 

Meer Nieuws

Godelieve Deschuyffeleer | 27 jan 2022
Godelieve Deschuyffeleer | 25 jan 2022
Commerciële partners, advertenties en vacatures

archief