HERNE – Sprokkels uit de gemeenteraad van 23 september

C21

HERNE – Sprokkels uit de gemeenteraad van 23 september

Logo_nieuws_uit_gemeenteraad
Sprokkels uit de gemeenteraad
 

Erfpacht AGB 2008 kwijtgescholden

Het AGB, het autonoom gemeentelijk bedrijf dat het sportcomplex beheert, krijgt de nog verschuldigde erfpachtvergoeding voor 2008, het jaar waarin het bedrijf werd opgericht, nu door de gemeente kwijtgescholden. De gemeenteraad was daarover unaniem. Het gaat om een bedrag van 25.406 €. Thierry Deblander verwees wel naar de eerdere opmerkingen van zijn Open Vld-partij rond de jaarlijkse terugkerende tekorten in het beheer van het AGB. Volgens burgemeester Kris Poelaert wordt er momenteel gewerkt aan oplossingen om die jaarlijkse blijkbaar structurele tekorten terug te dringen.
Rooilijn- en onteigeningsplan Lindestraat
De procedure voor het voorlopig vaststellen van het rooilijn- en onteigeningsplan voor een deel van de Lindestraat wordt opnieuw aangevat. Het eerder besluit van de gemeenteraad hieromtrent diende ingetrokken te worden wegens administratieve hinderpalen.
De rooilijn is de grens tussen het openbaar domein en de private eigendommen. Een rooilijnplan geeft voor een weg aan waar de toekomstige grenslijn zal komen te liggen.
Bijkomende snelheidsbeperking zwaar vervoer op Assesteenweg
Zwaar vervoer vanaf 3,5 ton mag voortaan op het gedeelte van de Assesteenweg tussen de grens met Edingen en het begin van de bebouwde kom voor het rond punt in Kokejane niet sneller meer rijden dan 50 km/u. Voor de overige voertuigen blijft de snelheidsbeperking tot 70 km/u van kracht. In de bebouwde kom van Kokejane blijft uiteraard de snelheidsbeperking tot 50 Km/u in voege.
Bemiddelingsreglement
Op basis van de eerder gesloten overeenkomst met de stad Vilvoorde rond de bemiddelingsprocedure bij gemeentelijke administratieve sancties in het kader van het veiligheidsbeleid en de aanpak van de federale regering van de jeugdcriminaliteit werd nu ook het bemiddelingsreglement goedgekeurd. Dit reglement is er gekomen om de uniformiteit in de bemiddelingsprocedure over de verschillende aangesloten gemeenten en steden heen te waarborgen.
Jaarrekeningen kerkfabrieken
De jaarrekeningen van de kerkfabrieken van O.L.V. Kokejane, Sint-Niklaas Herfelingen, Sint-Petrus en Paulus Herne en Sint-Pieter Sint-Pieters-Kapelle voor het afgelopen dienstjaar kregen allen een gunstig advies. Jaarlijks dient het centraal kerkbestuur die rekeningen voor advies aan onder meer het gemeentebestuur voor te leggen.
Gebruikersreglement gemeentelijke infrastructuur
Door de ingebruikname van de nieuwe lokalen in het Dominicanessenklooster en er ook voor het gebruik van de gemeentelijke feestzaal in Sint-Pieters-Kapelle een aanpassing nodig bleek werd nu één gemeentelijk reglement voor het gebruik van de gemeentelijke infrastructuur uitgewerkt. Dit reglement kreeg unaniem de goedkeuring van de raadsleden.
Cultuurrraad
Om de verenigingen beter kunnen tegemoet te komen aan de hand van een eenvoudiger en meer  overzichtelijk reglement stemde de gemeenteraad in met een aanpassing ervan. Die aanpassing kwam er op aangeven van de cultuuradviesraad.
Jaarrekening OCMW
OCMW-voorzitter en schepen van Sociale Zaken Carina Ricour had goed nieuws voor haar collega’s in de gemeenteraad. De jaarrekening 2014 van het OCMW werd afgesloten met een totaal positief kasresultaat op geconsolideerde basis van 427.790 €, dat is 326.790 € meer dan het aanvankelijk gebudgetteerd resultaat van 101.000 €. De jaarrekening werd overigens voor de eerste keer opgesteld binnen de nieuwe boekhouding op basis van de Beleids- en Beheerscyclus. Zo mogen nu ook investeringen voortaan mee overgedragen worden.
Vorig jaar telde het OCMW aan de uitgavenzijde 127.870 € en aan de ontvangstenzijde 51.840 €. Mede door een aflossing van 1.240 € en het kasresultaat en de exploitatie ten belope van 46.029 € kan het OCMW nu zijn autofinancieringsmarge afvlaggen op 77.269 €.
Budgettaire meevallers waren onder meer de minkosten voor energie, het aankopen van maaltijden, welzijnstoelagen, erelonen en vergoedingen evenals personeelskosten vooral door uit het uitblijven van een indexsprong. Meer uitgaven waren er wel door de tewerkstelling van leefloners.
De gemeenteraad verleende dan ook een gunstig advies.
Schoolreglement
Om uniform te blijven met het door de scholengemeenschap voorgestelde reglement op basis van nieuwe wetgeving keurde de gemeenteraad een aantal aanpassingen aan het schoolreglement van de gemeentelijke basisschool De Regenboog in Herfelingen goed. Die aanpassingen hebben onder meer betrekking op de maximumfactuur ten belope van 45 € per kleuter en van 85 € in het lager onderwijs, het maximum van 410 € voor de extra-murosactiviteiten over de schoolloopbaan heen evenals op het niet langer noodzakelijk zijn van een medisch attest net voor of net na een vakantieperiode.
Gevaarlijk fietspad
Raadslid Thierry Deblander maakte de gemeenteraad opmerkzaam op het gevaarlijke staat van het fietspad op de Assesteenweg aan het kruispunt met de Mottestraat ter hoogte van de gewezen pizza-zaak in Herfelingen. Daar zouden zich volgens het raadslid door het terras reeds enkele valpartijen voorgedaan hebben, waarvan sommige met gekwetsten. Burgemeester Kris Poelaert was hiervan niet op de hoogte maar zegde onmiddellijk toe de zaak te laten onderzoeken.
Lawaaioverlast Groene Boom
Nog volgens raadslid Thierry Deblander zijn er nog steeds klachten van lawaaioverlast vooral door jonge bestuurders van brommers die zich via de wijk van De Groene Boom naar de sporthal of naar het station begeven en dit ondanks de reeds geplaatste verbodsborden. Hij betreurde dan ook enigszins een beroep te moeten doen op de politie om dit verbod te doen respecteren. Volgens burgemeester Kris Poelaert zouden er dan ook best meer gerichte politiecontroles moeten komen aan de hand van de informatie in het bezit van het raadslid.
Asielzoekers
Tenslotte peilde raadslid Thierry Deblander ook nog naar een stand van zaken in de gemeente rond de asielzoekers en de vluchtelingen. OCMW-voorzitter Carina Ricour en burgemeester Kris Poelaert konden hem meegeven dat de gemeente reeds twee asielzoekers onderdak verleend op basis van het lokaal opvangsinitiatief in de woning in de Breemstraat. Bovendien heeft de gemeente ook al een erkenning op zak voor twee plaatsen in het Dominicanessenklooster en wordt er nu ook nog dringend werk gemaakt van nog eens vier bijkomende opvangplaatsen zoals trouwens reeds al vooraf gepland. Die vier bijkomende plaatsen zouden normaal gezien eveneens moeten instapklaar zijn tegen het einde van dit jaar. Al die informatie werd inmiddels zo reeds doorgegeven aan de betrokken diensten van de federale overheid.
OCMW-voorzitter Carina Ricour wist ook nog mee te geven dat het OCMW ook al steun verleent aan twaalf niet-Belgische leefloners. Dat zijn mensen die niet ingeschreven zijn in het bevolkingsregister maar die wel over geldige verblijfsdocumenten beschikken en bovendien niet over toereikende bestaansmiddelen beschikken, geen recht op een uitkering kunnen openen of niet in staat zijn om door eigen inspanningen een inkomen te verwerven. 
artikel afdrukken
 
Delen op FacebookDelen op TwitterDelen op GoogleDelen op DeliciousDelen op DiggDelen op StumbleuponEmail ditMeer...
 
24 sep 2015
Godelieve Deschuyffeleer
© Deschuyffeleer
 
 
 
Terug
 

Meer Nieuws

Commerciële partners, advertenties en vacatures
Godelieve Deschuyffeleer | 26 nov 2021
Godelieve Deschuyffeleer | 26 nov 2021

archief