HERNE – Openbaar onderzoek RUP Fondatel/Stationsomgeving loopt

C21

HERNE – Openbaar onderzoek RUP Fondatel/Stationsomgeving loopt

Fondatel_2
HERNE – Openbaar onderzoek RUP Fondatel/Stationsomgeving loopt - © Deschuyffeleer
 
Fondatel_3
HERNE – Openbaar onderzoek RUP Fondatel/Stationsomgeving loopt - © Deschuyffeleer
 

Binnen het kader van de voorlopige vaststelling van het ruimtelijk uitvoeringsplan (RUP) Fondatel/Stationsomgeving loopt momenteel het gebruikelijk openbaar onderzoek. Dat plan zet nu onder meer de eerdere industriële bestemming van de gronden van de ijzergieterij Fondatel om in gronden met een residentiële bestemming voor een totaal van 74 à 106 nieuwe woongelegenheden. Ook de stationsomgeving wordt in het plan betrokken. Om alle belanghebbenden en zeker de buurtbewoners afdoend te informeren komt er op maandag 15 februari om 20u in de Katholieke Kring alsnog een informatievergadering.

Vooral de inwoners van de nieuwe woonwijk De Hernekouter tussen de wijk van de Groene Boom en het gemeentelijk sportcomplex maakten nu toch al enige tijd terug herhaaldelijk hun beklag over de overlast die de activiteiten van Fondatel teweegbracht. Vooral de geregelde roetneerslag, de aanhoudende lawaaioverlast en de duidelijk zichtbare watervervuiling waren toen de acute pijnpunten. Na een vergeefse poging om het tij alsnog te doen keren uitgaande van de industriële groep Ide, waartoe inmiddels ook Fondatel was toegetreden, zagen de nieuwe bedrijfsleiders zich uiteindelijk toch genoodzaakt de activiteiten in Herne stop te zetten.
Residentiële bestemming
Doordat in het gemeentelijk ruimtelijk structuurplan de mogelijkheid was geschapen de Fondatel-gronden bij het stopzetten van de activiteiten een residentiële bestemming te geven kwamen onder meer het gemeentebestuur en de eigenaars al vlug tot een vergelijk om een ruimtelijk uitvoeringsplan in die zin op te stellen. Het gemeentebestuur zag hierin ook een opportuniteit om ook de directe stationsomgeving in het ontwerp te betrekken. “Die benadering maakt uiteindelijk dan ook een win-win-win toestand uit zowel voor de eigenaars als voor het gemeentebestuur als voor de bevolking”, geeft Lieven Snoeks, schepen voor Ruimtelijke Ordening aan. “Ons gemeentebestuur gaf dan ook aan het studiebureau Grontmij de opdracht een ontwerp van RUP op te maken”. 
Het plangebied zelf omvat de gebouwen van het bedrijf Fondatel, de stationsparking, het stationsgebouw en –omgeving en twee privéterreinen.
“Met dat plan wil het gemeentebestuur vooral het nijpend woonaanbod in de gemeente opvullen”, zegt de schepen nog. “Door de schouders te zetten onder het project schept het gemeentebestuur dan ook het algemeen kader waarbinnen de eigenaars hun gewezen industriegronden nu als bouwgronden kunnen te koop aanbieden mits evenwel te voldoen aan zeer strikte voorwaarden. Een van die voorwaarden is dat vooraf de gronden dienen gesaneerd te worden. En ook op stedenbouwkundig gelden worden flink wat bijzondere regels opgelegd”.
Nieuw type woonwijk
Het ruimtelijk uitvoeringsplan wil dan ook in het plangebied de huidige bedrijvenzone herbestemmen naar woongebied en woonondersteunende functies en daarbij een nieuw type woonwijk in de omgeving introduceren met verdichting en differentiatie van het woongebied. Ook gaat er aandacht naar de kwaliteit van het publiek domein en de duurzame ontwikkeling, naar respect voor het bouwkundig erfgoed en naar het beperken van het parkeren op openbaar domein.
Het bindend sociaal objectief (BSO) voor Herne bedraagt 64 sociale huurwoningen, 22 sociale koopwoningen en 1 sociale kavel tegen 2025. Onmiddellijk grenzend aan het plangebied werd recent al wel de sociale woonwijk Frans Minnaert met 36 sociale wooneenheden gerealiseerd. Om die reden en ook omdat elders in de gemeenten al initiatieven genomen zijn is nu slechts een beperkt percentage sociale huisvesting in de zone voor meergezinswoningen voorzien. De gemeente en/of de sociale huisvestingsmaatschappij Providentia worden geacht hiervoor mettertijd een overeenkomst met de eigenaar/ontwikkelaar af te sluiten om uiterlijk tegen 2025 die sociale huisvesting te realiseren.
Gefaseerde ontwikkeling
Het RUP voorziet een gefaseerde ontwikkeling. Uit simulaties van de kosten-baten blijkt dat om de aanleg van de wegenis en van de publieke ruimte voor vrijetijdsbesteding met een groenzone en een kaatsplein te kunnen financieren, er minimum 65 % van de gronden in een eerste fase zouden moeten kunnen ontwikkeld worden.
In die eerste fase zullen derhalve de meergezinswoningen in kleine appartementsgebouwen worden gebouwd alsook 65% van het aantal woningen in de andere zones. Dit betekent dat in die fase 54 à 80 wooneenheden kunnen worden gerealiseerd. Voor de resterende 35% zal wellicht ten vroegste in 2020 een vergunning aangevraagd worden. Verwacht wordt dan ook dat de tweede fase pas  vanaf 2021/2022 gerealiseerd zal kunnen worden.
De fasering heeft enkel betrekking op het bouwen van woningen. Andere vergunningsaanvragen, onder meer voor verkavelingen of voor de aanleg van wegenis en technische infrastructuren, worden hier niet door getroffen. Hierdoor wordt het mogelijk om het volledige gebied te verkavelen doch om de bebouwing gefaseerd uit te voeren. Ook kan in een eerste fase reeds de wegenis volledig aangelegd worden. Het eigenlijk woonaanbod spreidt zich uit over zowel kleine appartementsgebouwen als kleine als middelgrote als grote ééngezinswoningen en dit deels in halfopen en deels in open bebouwing.
Voorlopige timing
Als alles volgens plan blijft verlopen zouden althans volgens een voorlopige prognose van het adviesbureau voor infrastructuurwerken en grondontwikkeling Jos Dumoulin Group, aangesteld door de eigenaars, de afbraakwerken en de sanering al kunnen aanvangen na het openbaar onderzoek. De verkavelingsvergunning dan weer zou kunnen aangevraagd worden de eerste zes maanden na de goedkeuring van het RUP en dus allicht in de tweede helft van 2016. Met de aanleg van de wegen en de inrichting van de groenzone met het kaatsplein zou dan kunnen gestart worden drie maanden na de goedkeuring van de verkavelingsvergunning, allicht in het voorjaar 2017. De bouw van de woningen voor de groepsbouw en voor het aanbod van de percelen voor zelfbouwers zou vervolgens kunnen starten in de tweede helft van 2017. De effectieve timing van de verdere ontwikkeling ligt evenwel volledig in de handen van de eigenaar.
Groter woonaanbod
“Onze bestuursploeg ziet in het project een unieke gelegenheid om zowel jonge gezinnen als gezinnen op latere leeftijd de kans te geven zich toch definitief in eigen streek te kunnen huisvesten”, benadrukt schepen Lieven Snoeks nog. “En op termijn genereren al die nieuwe inwoners ook bijkomende inkomsten voor de gemeente”.      
Het dossier van het openbaar onderzoek ligt alle werkdagen van 25 januari 2016 tot en met 25 maart 2016 van 8.30u tot 12.00u op het gemeentehuis ter inzage. Bezwaren of opmerkingen dienen uiterlijk de laatste dag van het openbaar onderzoek toegezonden aan de gemeentelijke commissie voor ruimtelijke ordening (GECORO), Centrum 17, 1540 Herne per aangetekende brief of afgegeven tegen ontvangstbewijs.
Na het openbaar onderzoek is het alleszins in eerste instantie wachten op de definitieve vaststelling en goedkeuring van het RUP.
artikel afdrukken
 
Delen op FacebookDelen op TwitterDelen op GoogleDelen op DeliciousDelen op DiggDelen op StumbleuponEmail ditMeer...
 
27 jan 2016
Godelieve Deschuyffeleer
© Deschuyffeleer
 
 
 
Terug
 

Meer Nieuws

Godelieve Deschuyffeleer | 27 jan 2022
Godelieve Deschuyffeleer | 25 jan 2022
Commerciële partners, advertenties en vacatures

archief