HERNE- sprokkels uit de gemeenteraad van 27 april

C21

HERNE- sprokkels uit de gemeenteraad van 27 april

Gemeenteraad_herne
 

Klachtenbehandelingssysteem en interne controle

De gemeenteraad nam kennis van de jaarlijkse rapporten rond het klachtenbehandelingssyteem en het functioneren van de interne controle. Centraal bij dit laatste stonden zowel op het niveau van de verschillende diensten als op dit van de hele organisatie het vaststellen van de prioritaire beheersmaatregelen en het ontwikkelen van die afgesproken maatregelen.

Informatieveiligheidsconsulent
Elke instantiedie persoonsgegevens verwerkt, authentieke gegevensbronnen beheert, tussenkomt bij mededelingen van persoonsgegevens en die ondersteuning verleent bij gebruikers- en toegangsbeheer dient thans over een informatieveiligheidsconsulent te beschikken. Met het intergemeentelijk samenwerkingsverband Haviland werd nu een overeenkomst afgesloten om de uitvoering van die gespecialiseerde taak bij exclusiviteit te laten gebeuren door een aangestelde van Haviland.
Verkoop van grond
Op vraag van Infrax stemde de gemeenteraad in met de onderhandse verkoop van een stuk grond met een oppervlakte van om en bij de 54 m² aan het Dominicanessenklooster aan de Hernepoort. Op die plaats wil Infrax nu een nieuwe hoogspanningscabine bouwen in vervanging van de bestaande.
Subsidiereglement Herne Solidair
De gemeenteraad stemde in met een wijziging in het subsidiereglement van Herne Solidair. Zo zullen ontwikkelingssamenwerkingsverenigingen die subsidies wensen te krijgen voortaan ook punten kunnen verdienen voor het schrijven van een artikel voor een krant of op sociale media en niet langer uitsluitend voor het gemeentelijk informatieblad of de gemeentelijke website.
Herziening arbeidsreglement
Ook de herziening van het arbeidsreglement voor het gemeentepersoneel kreeg het licht op groen van de raad. Door de nieuwe wetgeving rond het welzijn op het werk dienden de bepalingen over bescherming tegen geweld, pesterijen en ongewenst seksueel gedrag vervangen te worden door bepalingen rond de psychosociale risico’s. Ook dienden een aantal uurroosters aangepast aan gewijzigde omstandigheden zoals de uitbating van het recyclagepark.
Vredegerecht
Bij monde van enig oppositieraadslid Thierry Deblander kwam de Open Vld –fractie opnieuw op de proppen met de wijze van vergoeden van de gemeente door de federale overheid Justitievoor het gebruik van de lokalen van het vredegerecht. Schepen Lieven Snoeks gaf aan dat terzake een aanvraag werd ingediend bij de Commissie Vredegerechten samengesteld uit vertegenwoordigers van zowel Justitie als van de Regie der Gebouwen. De schepen gaf ook nog aan dat tot in 2014 de gemeenten verplicht waren de vredegerechten te huisvesten maar dat vanaf april 2014 een nieuwe wet die bevoegdheid legt bij de federale overheid, weliswaar met zekere overgangsbepalingen. Het is nu wachten op de beslissing van die commissie die overigens slechts sporadisch bij elkaar blijkt te komen.
“Bovendien is er sinds kort ook een nieuwe toestand ontstaan doordat in het kader van de hervormingen van de vredegerechten er in Herne nog enkel zittingen doorgaan overeenkomstig het principe van ‘sous l’arbre’. Dat is evenwel een uitzondering die wij bekomen hebben van de minister van Justitie om de bevolking uit de streek alsnog geen verre verplaatsingen te moeten laten doen naar de enige hoofdzetel nog van het bevoegd vredegerecht voor de streek in Ruisbroek. Hiervoor stellen wij dan ook de nodige lokalen ter beschikking”, aldus nog schepen lieven Snoeks.
Nieuwsgierig naar de toekomstplannen met het gebouw antwoordde burgemeester Kris Poelaert aan Thierry Deblander nog dat er daarrond nog geen concrete plannen bestaan. Hij nodigde ook nu weer het raadslid uit terzake ideeën naar voren te brengen voor zover zijn fractie die zou hebben.
Rooien bomen kerkhof Sint-Pieters-Kapelle
De technische dienst is aan de ingang van het kerkhof van Sint-Pieters-Kapelle overgegaan tot het rooien van enkele bomen. Raadslid Thierry Deblander had hier graag vernomen of er daartoe wel degelijk een vergunning was afgeleverd. Volgens schepen Lieven Vandenneucker is het rooien van bomen op een kerkhof niet onderworpen aan het verlenen van een vergunning. “Dat rooien kwam er overigens op verzoek van de naastbestaanden van de aldaar begraven overledenen omdat zij mettertijd onder meer schade van die bomen vreesden aan de grafzerken door het afbreken van takken”, aldus nog de schepen die eveneens benadrukte dat er alleszins nieuwe beplantingen komen.
Inschakelen van privé-bewakingsdienst
RaadslidThierry Deblander bekwam graag ook meer informatie over het inschakelen van een privé-bewakingsdienst voor het bewaken van de gemeentelijke gebouwen en infrastructuur. Burgemeester Kris Poelaert kon hem meedelen dat het om een proefproject gaat met een maximale kostprijs van 7.500€. De maatregel bleek noodzakelijk om mee een halt toe te roepen aan de diefstallenplaag van de eerste drie maanden in de gemeenten. Het project is zeer soepel toepasbaar en de inzet van de bewakingsagenten van Securitas gebeurt steeds in overleg tussen het gemeentebestuur en de bewakingsfirma.
In dat verlengde had het raadslid ook bedenkingen bij het haast huis aan huis afschuimen van de woningen door een andere firma, in feite thans totaal onafhankelijk van de firma Securitas maar eerder een dochteronderneming van dezelfde firma, voor het aanbieden van het installeren van alarmsystemen. “In de huidige sfeer leidt dit wel tot enige verwarring en doordat die firma ook nog wel eens te pas en te onpas haar vorige benaming Security Direct laat vallen, denken veel mensen dat die actie een uitloper is van de overeenkomst die het gemeentebestuur afsloot met de beveiligingsfirma die instaat voor de bewaking van de gemeentelijke gebouwen en infrastructuur”, gaf Thierry Deblander aan.
Burgemeester Kris Poelaert verduidelijkte dat het wel degelijk over twee verschillende firma’s gaat. “De firma die nu in de gemeente haar alarmsystemen aan de man of de vrouw wil brengen, staat thans volkomen los van de firma Securitas. Volgens de bevindingen van de politie is de firma wettelijk gezien in orde. Zij maakt echter blijkbaar nu manifest en bijzonder intens gebruik van de toestand in onze gemeente om haar producten te promoten. Met die firma heeft het gemeentebestuur dan ook geen enkele binding”, aldus de burgemeester.
artikel afdrukken
 
Delen op FacebookDelen op TwitterDelen op GoogleDelen op DeliciousDelen op DiggDelen op StumbleuponEmail ditMeer...
 
28 apr 2016
Godelieve Deschuyffeleer
© Deschuyffeleer
 
 
 
Terug
 

Meer Nieuws

Godelieve Deschuyffeleer | 27 jan 2022
Godelieve Deschuyffeleer | 25 jan 2022
Commerciële partners, advertenties en vacatures

archief