PAJOTTENLAND – Politie wordt alsmaar meer en meer bevraagd

C21

PAJOTTENLAND – Politie wordt alsmaar meer en meer bevraagd

Politieraad_juni_2016
Politieraad Pajottenland - Politie wordt alsmaar meer en meer bevraagd - ♦ Deschuyffeleer
 

Vooral door de alsmaar stijgende werklast, de terreurdreiging en de vluchtelingenstromen komt de politie Pajottenland meer en meer op haar tandvlees te zitten. Dat blijkt uit het jaarverslag voor de periode 2014-2015 dat zij openbaarde tijdens de jongste politieraad. Nochtans kan het korps van hoofdcommissaris Marc Hellinckx vrij goede resultaten voorleggen inzake algemene criminaliteitscijfers en verkeersveiligheid. Het aantal woninginbraken blijft wel hoog doch kende toch ook een daling met 39 feiten. Zorgenkinderen blijven wel overlast en vandalisme evenals intrafamiliaal geweld. Alternatieve oplossingen om de werklast te stabiliseren of te verminderen worden dan ook naar voren geschoven zoals het betalend maken van de inzet van politie bij evenementen.

Gerechtelijke feiten
Het totaal aantal gerechtelijke feiten in de politiezone blijft sinds 2013 nagenoeg status-quo. In 2015 registreerde de politie 1367 feiten tegenover 1390 in 2014 en 1370 in 2013. Bever zag wel de jongste jaren een forse toename en dit nu tot 140 feiten. In Lennik schommelt het aantal feiten jaarlijks rond de 400 met in 2015 toch 405 feiten. Galmaarden (251 feiten in 2015) en Herne (233 feiten in 2015) blijven nagenoeg op hun zelfde peil. Gooik (211 feiten in 2015) en Pepingen (127 feiten in 2015) dalen dan weer vrij relevant.
De diefstallen aan en uit voertuigen kennen een aanhoudende daling. In 2015 waren er zo nog 43 effectieve feiten en 16 pogingen. Vooral Lennik (25) en Herne (13) blijken hier kwetsbaar. Het aantal diefstallen van voertuigen doorgaans met sleutels daarentegen kennen jaar na jaar een lichte stijging met in 2015 in totaal 23 gevallen.
In 2015 werden 288 gevallen van woninginbraken genoteerd tegenover nog 327 in 2014. Met uitzondering van Bever en Galmaarden kennen de overige gemeenten een daling tegenover 2014. Zo werden in Pepingen nog 30 feiten opgetekend, in Lennik 84, in Herne 55 en in Gooik 40. Het jaar voordien bedroegen deze cijfers respectievelijk nog 32, 110, 57 en 61. Galmaarden steeg licht van 39 naar 41 gevallen terwijl Bever wel de hoogste stijging (van 28 naar 38) kreeg te verwerken. Deze stijging valt wel te verklaren doordat op een dag door een rondtrekkende Albanese dadergroep een tiental diefstallen werd gepleegd. Die bende werd inmiddels wel vanuit West-Vlaanderen opgerold.
De woninginbraken blijken meestal te gebeuren in het najaar en vooral op vrijdag, zaterdag en donderdag. De pleeguren situeren zich vooral in de vooravond. In de strijd tegen de woninginbraken kan de politie nu ook rekenen op buurtinformatienetwerken, de zogenaamde BIN’s. Zo telt het BIN Zuid voor Bever, Galmaarden en Herne niet minder dan 321 leden, het BIN Eizeringen 99 leden en het BIN Z voor zelfstandigen 72 leden.
Verkeersveiligheid
Naar algemene verkeersveiligheid scoorde de politie in 2015 opmerkelijke resultaten. Het aantal verkeersongevallen met lichamelijk letsel daalde tot 89 tegenover 95 in 2014 en 128 in 2010. Het aantal licht gewonden viel terug op 102, het aantal zwaar gekwetsten op 6 en het aantal slachtoffers op 1. In 2014 waren deze cijfers nog komen te liggen op respectievelijk 133, 7 en 3. Het korps zet dan ook fors in op snelheidscontroles evenals het rijden onder invloed van alcohol en drugs.
In 2015 bedroeg het aantal snelheidsovertreders toch nog 8,3% tegenover 7,13% het jaar voordien. Bemand werden 590 uren controle uitgevoerd waarbij 157.154 voertuigen het flitsvoertuig op hun weg ontmoetten. Daarbij werden om en bij de 13.047 overtredingen vastgesteld. Onbemand werd er 58.608 uren gecontroleerd. Dit leverde 2.078 inbreuken op voor snelheid en 688 voor roodlichtnegatie.
Het percentage ongevallen waarbij de bestuurders onder de invloed van alcohol of drugs reden bedroeg in 2015 jammer genoeg 10,21% tegenover 8,07% in 2014. Ook het aantal overtreders steeg van 2,77% in 2014 naar 3,51% in 2015, waarin 1.677 ademtesten werden afgenomen met daarbij 19 positieve testen en 12 met onmiddellijke intrekking van het rijbewijs.
In 2015 kwamen eveneens 182 gevallen van vluchtmisdrijf voor. Hiervan werden 71 gevallen of 39,01% opgehelderd.
Overlast
Het afgelopen jaar hield de politie ook nauwkeurig de overlast in het oog op zeven plaatsen, de zogenaamde hotspots. Ondanks een bijzondere aandacht blijven het centrum van Herne, het Kestergat in Pepingen en Leerbeek hier toch wel zorgenkinderen. De andere hotspots waarop gewerkt werd waren het centrum van Galmaarden, het centrum van Gooik, Eizeringen en Sint-Kwintens-Lennik.
Ook overlast door loslopende dieren noodzaakte een ganse resem interventies, in totaal 368.
Intrafamiliaal geweld
Het aantal interventies voor intrafamiliaal geweld steeg eveneens van 182 naar 229.  
Wat brengt de toekomst?
Een jaarverslag is doorgaans ook de aanzet tot wat er in de toekomst dient te gebeuren of gepland staat.
Door de alsmaar stijgende interventielast die in 2015 opliep tot 7.421, de alsmaar toenemende politie-inzet bij evenementen (115 evenementen in 2015), de toegenomen terreurdreiging, de vele bijkomende opdrachten in het kader van de samenwerking met de federale politie en met de overige politiezones van Halle-Vilvoorde evenals de steeds maar meer na te leven regelgeving rond nieuwe wettelijke verplichtingen zoals de Salduz-wetgeving is het voor korpschef Marc Hellinckx duidelijk dat de kleinere politiezones alsmaar meer onder druk komen te staan.
En ook de kosten blijken dientengevolge fors aan te zwellen. Bij het evenementenbeheer waren de koplopers in 2015 de motorcross in Gooik (11.804€), de Vijfhoekfeesten in Galmaarden (11.127€) en mede door de toen al toegenomen terreurdreiging de Jaarmarkt in Lennik (8.555€). Voor 2016 bedroeg de kostprijs voor de jaarmarkt in Herne door de acute terreurdreiging al om en bij 25.000€. “De algemene verwachting door de aanhoudende terreurdreiging bij evenementen met een grote volkstoeloop is dan ook dat de kostprijs zal met de factor 4 zal dienen vermenigvuldigd te worden”, stipte korpschef Marc Hellinckx aan. De kostprijs voor het verzekeren van de veiligheid rond wielerwedstrijden dan weer bedroeg in 2015 in totaal ook al 41.571€.
Tegenover die nieuwe toestand ziet de korpsleiding zich dan ook om haar kerntaken te kunnen blijven verzekeren verplicht een ganse reeks maatregelen naar voren te schuiven die enerzijds de werklast voor de politie dienen in te perken en anderzijds de werkingskosten te drukken.
Rond de evenementen schuift de korpschef onder meer naar voren het verlenen van prioriteit aan bedreigde evenementen, de afbouw van de inzet van politie bij evenementendoor het aanbieden van alternatieven zoals de inzet van private bewakingsdiensten, van gemeenschapswachten en van signaalgevers en het gebruik van alternatieve meer veilige reiswegen. Ook pleit hij voor het beperken van de evenementen en voor het beperken van de kosten voor wielerwedstrijden door het niet meer toelaten van tweedaagsen, een andere parcourskeuze zonder al te veel gewestwegen, geen doorgang meer voor nationale wedstijden en het afleveren van de wedstrijdvergunning mits het betalen van de kosten van de politie indien minder dan 50 deelnemers.
Ook krijgen de colleges van burgemeester en schepenen van Bever, Galmaarden, Gooik, Herne, Lennik en Pepingen, die de politiezone uitmaken, vanuit de politie een gans arsenaal projecten van reglementen voorgelegd. Zo onder meer een reglement voor cameratoezicht op het openbaar domein in het kader van de strijd tegen het sluikstorten, een nieuwe politieverordening, een belastingsreglement rond de tussenkomsten van de politie, een belastingsreglement rond het openhouden van drankslijterijen na het gewone sluitingsuur en een reglement rond het verlenen van een tap- en exploitatievergunning voor de uitbating van horecazaken.         
Rond de verkeersveiligheid kon de korpschef nog meedelen dat inmiddels op de gewestwegen in Herne-Kokejane en in Lennik alle camera’s geïnstalleerd zijn. Het is nu enkel nog wachten op de homologatie van de trajectcontroles. Als alles verder volgens plan verloopt zou er vanaf eind deze maand kunnen geverbaliseerd worden.
artikel afdrukken
 
Delen op FacebookDelen op TwitterDelen op GoogleDelen op DeliciousDelen op DiggDelen op StumbleuponEmail ditMeer...
 
15 jun 2016
Godelieve Deschuyffeleer
© Deschuyffeleer
 
 
 
Terug
 

Meer Nieuws

Godelieve Deschuyffeleer | 27 jan 2022
Godelieve Deschuyffeleer | 25 jan 2022
Commerciële partners, advertenties en vacatures

archief