HERNE – Sprokkels uit de gemeenteraad van 22 juni 2016

C21

HERNE – Sprokkels uit de gemeenteraad van 22 juni 2016

Klein_en_groot_nieuws_uit_herne
HERNE – Sprokkels uit de gemeenteraad van 22 juni 2016
 

Autonoom Gemeentelijk Bedrijf (AGB)

De gemeenteraad keurde zowel de fiscale jaarrekening 2015 als de rapportering voor de Beleids- en Beheerscyclus (BBC) van het AGB, dat de sporthal beheert, goed. De jaarrekening werd vastgesteld met een balanstotaal van 103.850€. De resultatenrekening sluit het boekjaar af met een winst van 273€. De BBC-rapportering werd vooraf nagezien door een externe revisor op het vlak van de financiële informatieverstrekking, de jaarrekening en de regelmatigheid van de verrichtingen.

De gemeenteraad nam ook kennis van het ontslag van Franciska Dekens in de raad van bestuur.
Jaarrekening
Bij de vaststelling van de jaarrekening 2015 kon schepen van Financiën Lieven Snoeks met enige trots meedelen dat de jaarrekening “er een stuk beter uitziet dan initiëel gepland”. Dat gunstig resultaat kwam er volgens de schepen door het gevoerde beleid “waarbij doelbewust gekozen werd voor besparingen om de gevolgen van de economische crisis het hoofd te bieden maar waarbij ook een beleid werd gevoerd om slim te investeren zoals in de efficiëntie van de technische dienst en in het comfort van de inwoners door meer straten te vernieuwen en dit vooral dankzij de samenwerking met Haviland waardoor bij samenaankopen een korting van 10% kon bedongen worden. Steeds streefden wij er naar om met minder geld meer gerealiseerd te krijgen”.
“Onze dagelijkse uitgaven zijn onder controle en zelfs een stuk lager dan voorzien. En ook onze ontvangsten vielen mee. Zo kon een exploitatieoverschot van 1.141.000€ gerealiseerd worden in plaats van de initieel voorziene 710.000€”, gaf de schepen nog graag mee. “Met dit overschot konden wij onze schulden aflossen met 657.000€. Ook werd een voorziene lening van 400.000€ niet opgenomen. Er werden wel voor 768.000€ investeringen uitgevoerd, weliswaar lager dan begroot, maar dit is te wijten aan het nog niet uitvoeren of het nog niet factureren van enkele grote wegenwerken”.
“De rekening werd dan ook vastgesteld met een budgettair resultaat voor het boekjaar van -769.760€. Dit bedrag werd volledig gefinancierd met de bestaand reserves. Het gecumuleerd budgettair resultaat, zeg maar onze huidige reserves, komt zo op 1.669.798€ te staan. Hiermee moeten wij de toekomst verder aankunnen. De autofinancieringsmarge klokte af op +483.676€. Hierdoor wordt het structureel evenwicht dan ook duidelijk aangetoond”, aldus nog de schepen.
Lieven Snoeks had ook nog een verrassing in petto. Zo kondigde hij aan dat het gemeentebestuur binnenkort aan tafel gaat zitten met het bestuur van voetbalclub VC Herne om de co-financiering te bespreken van de aanleg van een synthetisch voetbalveld aan de sporthal De Hernekouter.
De schepen besloot met te stellen dat “de budgetten onder controle zijn maar dat financiële waakzaamheid nog steeds geboden blijft”.
Landbouw en Middenstand
Open Vld-raadslid Thierry Deblander had graag enige verduidelijking bekomen rond het al dan niet daadwerkelijk bestaan van een gemeentelijke adviesraad voor de landbouw en één voor de middenstand.
Burgemeester Kris Poelaert antwoordde dat het bestaan van een landbouwadviesraad geen verplichting inhoudt. Er bestaat in geval van noodzaak wel informeel overleg met de landbouwers. “De landbouwcommisie is dan weer iets anders”, merkte de burgemeester nog op. “Die komt bijeen en tussenbeide in geval van landbouwschade. Een deel van de leden bestaat trouwens uit experten van de verschillende betrokken instanties”.
Schepen van Middenstand Marie-Louise Devriese gaf aan dat bij een oproep voor kandidaten bij het begin van de legislatuur er onder de middenstanders weinig of geen begerigen waren. “Maar aangezien wij vanuit het bestuur een aantal beleidspunten in deze legislatuur naar de middenstand toe willen realiseren hebben wij het advies gevraagd aan de Vlaamse Vereniging Steden en Gemeenten of wij de goed functionerende handelsvereniging in onze gemeente mogen inschakelen als spreekbuis. Dit kan zolang het gemeentebestuur zelf de regels bepaalt. De eerste gesprekken werden dan ook opgestart. Naast de handelsvereniging zouden overigens ook nog anderen dan kunnen aansluiten”, aldus de schepen.
Overlast in het centrum
Raadslid Thierry Deblander rakelde ook de aanhoudende overlast ’s nachts en dan vooral in de weekends aan in het centrum. Recent was het op een nacht van vrijdag op zaterdag de ganse tijd onrustig met vechtpartijen, baldadigheden, beschadigingen en bedreigingen. De overlast vloeit blijkbaar voort uit de late openingsuren van en de aard van het cliënteel in een welbepaald café.
Burgemeester Kris Poelaert gaf aan op de hoogte te zijn. In dit verband werd recent zowel in het Politiecollege een sluitingsuur voor de cafés in de politiezone besproken. Ook stond dit netelig onderwerp op de agenda van het schepencollege van vorige week. Het algemeen sluitingsuur zou 2u worden.
Alle partijen waren het er over eens dat aan de aanhoudende overlast paal en perk dient gesteld temeer daar eerdere overeenkomsten met de uitbater blijkbaar niet langer door deze laatste worden gerespecteerd. Het ‘afkopen’ van latere openingsuren zagen alleszins noch burgemeester Kris Poelaert noch raadslid Thierry Deblander, die overigens zelf in de buurt woont, evenmin zitten.
Voetwegen
Naar aanleiding van een specifiek geval wenste raadslid Thierry Deblander ook te vernemen of het naar de toekomst toe de bedoeling vanuit het bestuurscollege was om stelselmatig controles te verrichten om alle voet- en buurtwegen in de gemeente open te stellen ofwel enkel bij klacht van een inwoner op te treden.
Burgemeester Kris Poelaert antwoordde dat het beleid vanuit zijn bestuursploeg zich vooral richt op het onderhouden en het open houden van de bestaande en gebruikte voetwegen. Als er klachten worden ingediend wordt er uiteraard actie ondernomen. “De reden hiertoe is dat er geen plaats is voor idealisme maar wel nood aan realisme. Het is dan ook niet de bedoeling of ons beleid om alle voetwegen te gaan openen”, aldus de burgemeester. “Wat wij wel al gedaan hebben is een inventaris laten opmaken. En in samenwerking met de voetwegencommissie werden eerder al zes van de tien geselecteerde voetwegen geopend. Steeds in overleg met die commissie werd afgezien van het voeren van procedures met de partijen die zich niet konden vinden in onze voorstellen. Ook hebben wij een goed werkend peter- en meterschap voor de open voetwegen. Maar hier gebiedt de waarheid ons te zeggen dat die wegen nu al door onze beperkte capaciteit met enige vertraging worden onderhouden. Nog meer wegen openen zou dan ook nog een grotere werklast teweegbrengen. Waar wij ook werk willen van maken in samenwerking met Galmaarden is de aanleg van het Markpad, dat zo zou moeten uitgroeien tot een bijkomende trots voor onze streek en voor onze gemeente. Overigens ontving onze regio vorig jaar nog de prijs van de beste wandelroute van het jaar. En bovendien blijkt ons wandelknooppuntennetwerk het tweede meest bewandelde netwerk van Vlaanderen te zijn”.  
artikel afdrukken
 
Delen op FacebookDelen op TwitterDelen op GoogleDelen op DeliciousDelen op DiggDelen op StumbleuponEmail ditMeer...
 
23 jun 2016
Godelieve Deschuyffeleer
© Deschuyffeleer
 
 
 
Terug
 

Meer Nieuws

Godelieve Deschuyffeleer | 27 jan 2022
Godelieve Deschuyffeleer | 25 jan 2022
Commerciële partners, advertenties en vacatures

archief