HERNE – Sprokkels uit de gemeenteraad van 23 november 2016

C21

HERNE – Sprokkels uit de gemeenteraad van 23 november 2016

Brandweer___1_milj_euro
HERNE – Sprokkels uit de gemeenteraad van 23 november 2016 - © Deschuyffeleer
 

Autonoom gemeentelijk bedrijf

Door nieuwe richtlijnen van de BTW-administratie zag de raad zich genoodzaakt de eerder toegekende investeringssubsidies terug te vorderen van het autonoom gemeentelijk bedrijf dat de sporthal beheert. In de plaats daarvan wordt nu geöpteerd voor een renteloze lening van het gemeentebestuur aan dat autonoom gemeentelijk bedrijf, dat dan die lening terugbetaalt aan de gemeente. De BTW-administratie verklaarde zich hiermee akkoord.
Door het aangeboden ontslag van Franciska Dekens in de raad van bestuur diende de gemeenteraad een nieuw lid voor die raad aan te duiden. De CD&V-fractie droeg hiervoor Brent Roobaert, de voorzitter van Jong CD&V, voor. Hij werd unaniem verkozen.
Kerkbesturen
Voor het kerkbestuur van Sint-Pieter in Sint-Pieters-Kapelle diende de raad een budgetwijziging goed te keuren. Zo wordt voor dit jaar nog een extra gemeentelijke toelage uitgetrokken van 15.000 euro voor het bekostigen van hoogstnodige investeringen aan de bliksemafleiders op het kerkgebouw.
Verder nam de raad kennis van het coördinatiebudget van het centraal kerkbestuur en van de budgetten van de vier kerkbesturen in de gemeente voor 2017. Een loutere kennisname volstond om reden alle budgetten binnen de grenzen blijven van de goedgekeurde meerjarenplannen.
Budgetwijziging
Een zeer tevreden schepen van Financiën Lieven Snoeks mocht zijn collega’s een positieve budgetwijzing voor het lopende dienstjaar voorstellen. De grootste meevaller hierbij is de uiteindelijke overname van de brandweerkazerne in Tollembeek door de brandweerzone Vlaams-Brabant West. Aangezien Herne mede-eigenaar is van de kazerne mag de gemeente alvast rekening houden met een terugbetaling van 907.000 euro voor de gebouwen en van 69.000 euro voor de ziekenwagen.
Ook enkele subsidies mochten nu als definitief verworven worden ingeschreven. Zo ontvangt de gemeente 7.500 euro voor het mogelijk maken van het indienen van digitale bouwaanvragen, 7.500 euro voor het opmaken van het ruimtelijk uitvoeringsplan Fondatel, 12.500 euro voor het inrichten van het erfgoeddepot in het Dominicanessenklooster en ook nog een tussenkomst van de Nationale Loterij voor de bouw van de kubus in de omgeving van het Kartuizerklooster.
Aan de inkomstenzijde werd wel een daling genoteerd door het niet opnemen van een lening van 400.000 euro. Hierdoor daalt de uitstaande schuldenlast wel verder. Schepen Lieven Snoeks op de raad: “Sinds 2013 werd er geen enkele lening meer aangegaan en sinds 2007 is de uitstaande schuld gedaald van 12.000.000 euro tot ruim 900.000 euro dit jaar. Als we zo verder kunnen evolueren, zal tegen het eind van deze legislatuur het bedrag van de nog openstaande leningen tussen de 7 en de 8 miljoen euro komen te liggen. Door de schuldenlast te verlagen betalen wij op 5 jaar tijd en dit tegen 2019 goed 330.000 euro minder aan kapitaalaflossingen en intresten. De schuldenlast konden wij wel zo fors verlagen door het gebruiken van de reserves en door besparingen waar dit kon”.
Aan de uitgavenzijde konden de personeelskosten dan weer met 95.000 euro verminderd worden door het niet-vervangen van personeel dat uit dienst trad of langdurig ziek was. Ook het invoeren van de weegbruggen in het recyclagepark vanuit het principe ‘De vervuiler betaalt’ blijkt positief. “Zo komen wij nu tot een betere doorrekening. En bovendien blijkt dat ook de afvalfracties halveerden”, aldus nog de schepen. “Wat wel weegt op het gewijzigd budget is de sterke toename van de post voor de heraanleg van wegen en dit van 466.000 euro naar 1.161.000 euro. Dit valt te verklaren door kostenverschuivingen zowel voor werken uitgevoerd in 2015 maar pas aangerekend in 2016 als voor werken die thans in 2016 eerder dan voorzien in 2017 gerealiseerd werden. Ook werden enkele posten uitgesteld naar 2017 zoals het uitvoeren van energiebesparende maatregelen en het aanleggen van de parking aan het Dominicanessenklooster. Aan de andere kant dan weer werd de heraanleg van het centrum in eigen beheer uitgevoerd wat een rechtstreekse besparing van 60.000 euro opleverde”.
Het resultaat van de budgetwijziging evolueert zo dan ook van een budgettair resultaat van boekjaar 2016 van -400.135 euro naar +27.598 euro. “En door het mee in rekening brengen van de jaarrekening 2015 stijgt ons gecumuleerd resultaat, zeg maar onze reserve, van 393.000 euro naar 1,7 miljoen euro. Alleszins een resultaat om u tegen te zeggen. Ook onze autofinancieringsmarge kreeg een serieuze opwaartse duw van -104.000 euro naar +125.407 euro of een stijging van maar liefst 230.000 euro”, besloot een uitermate trotse schepen Lieven Snoeks, die evenwel meteen ook waarschuwde om “niet te vroeg victorie te kraaien. Wij gaan verder op de ingeslagen weg met een zuinig beleid maar met toch ruimte voor investeringen en dit zoals in ons beleidsplan vooropgesteld. Een beleid dat noodzakelijk gericht is op de essentie, niets meer, niets minder, tenzij creatief ingevuld”.
Open Vld-raadslid Thierry Deblander onthield zich bij de stemming.
Nieuwe vereniging voor afvalbeheer
De raad zette het licht eveneens op groen voor de oprichting van een nieuwe opdrachthoudende vereniging voor afvalbeheer, die wordt afgesplitst van de bestaande intergemeentelijk vereniging Haviland.
Neutraliteit gemeentelijk onderwijs
De raad verklaarde zich ook akkoord met het onderschrijven van de beginselverklaring rond de neutraliteit in het gemeentelijk onderwijs. Met die verklaring wil het gemeentelijk onderwijs zich duidelijker profileren als neutrale onderwijsverstrekker. Het formuleren van een lokaal gedragen pedagogisch, artistiek of agogisch project behoort tot de autonomie van het schoolbestuur. Het is echter de bedoeling om hier een gemeenschappelijke noemer voor het hele stedelijk en gemeentelijk onderwijs aan toe te voegen, waaronder de lokale projecten een plek vinden.

In Herne behoort enkel de basisschool De Regenboog in Herfelingen tot het gemeentelijk onderwijs. 

artikel afdrukken
 
Delen op FacebookDelen op TwitterDelen op GoogleDelen op DeliciousDelen op DiggDelen op StumbleuponEmail ditMeer...
 
24 nov 2016
Godelieve Deschuyffeleer
© Deschuyffeleer
 
 
 
Terug
 

Meer Nieuws

Godelieve Deschuyffeleer | 27 jan 2022
Godelieve Deschuyffeleer | 25 jan 2022
Commerciële partners, advertenties en vacatures

archief