PAJOTTENLAND – De politie wacht een reeks grote uitdagingen

C21

PAJOTTENLAND – De politie wacht een reeks grote uitdagingen

1
PAJOTTENLAND – Commissarissen Philippe De Gelas, Philippe Annys, Serge Roelens en korpschef Marc Hellinckx - © Deschuyffeleer
 
Img_3189
PAJOTTENLAND – De politie wacht een reeks grote uitdagingen - © Deschuyffeleer
 
Img_3197
PAJOTTENLAND – De politie wacht een reeks grote uitdagingen - © Deschuyffeleer
 
Img_3206
PAJOTTENLAND – De politie wacht een reeks grote uitdagingen - © Deschuyffeleer
 
Img_3209
PAJOTTENLAND – De politie wacht een reeks grote uitdagingen - Renaat Van Simaey (Wijkinspecteur Pepingen - pensionering) © Deschuyffeleer
 

Tijdens de nieuwjaarsbijeenkomst van de lokale politie Pajottenland haalde korpschef Marc Hellinckx een reeks grote uitdagingen aan waarmee zijn korps de komende maanden zal geconfronteerd worden. Volgens de korpschef wordt het kiezen tussen ofwel verminderen van de dienstverlening ofwel fors verhogen van de personeelscapaciteit. Hoopvol voor het korps is wel dat de vrederechter inmiddels de wettigheid van de onteigeningsprocedure voor het verwerven van de bouwgrond voor het nieuw politiehuis heeft erkend.

Terrorismedreiging
De uitdagingen hebben uiteraard vooral te maken met de toegenomen dreiging ten opzichte van de veiligheid voor het politiepersoneel zelf en van de fors gestegen nood aan operationele politiecapaciteit ingevolge de aanhoudende terrorismedreiging. Zo diende de politie Pajottenland hierbij bovenop het garanderen van de veiligheid in de eigen politiezone in Bever, Galmaarden, Gooik, Herne, Lennik en Pepingen ook nog eens met personeel herhaalde keren bij te springen buiten de politiezone zoals voor de grenscontroles in de Westhoek en voor de beveiliging op de Nationale Luchthaven in Zaventem. Voor het personeel bracht dit een significante overschrijding mee van de jaarnormen op nacht- en weekenddiensten. Bovendien dienden ook nog eens 4.581 overuren gepresteerd. De korpsleiding zegde haar medewerkers dan ook alvast toe “alle inspanningen te leveren om iedereen toe te laten een gezond evenwicht te vinden tussen het gezinsleven en het werkvolume”. 
“Dit jaar zullen wij met onze beleidsorganen dan ook de keuze moeten maken tussen het verminderen van de dienstverlening of een aanzienlijke capaciteitsverhoging. Er is geen ontkomen meer aan”, waarschuwde de korpschef. “Zo streven wij er nu al naar dit jaar de politie-inzet bij wielerwedstrijden met 20% te doen dalen. Wij vragen ook dat de besturen nieuwe bijkomende evenementen die politieaanwezigheid vereisen kritisch bekijken en dan consequent handelen door het verhogen van de gemeentelijke dotatie”.
Diefstallen fors gestegen
Het afgelopen jaar zette het korps met succes in op het gebruik van moderne technische middelen om misdrijven te voorkomen, daders op te sporen en de verkeersveiligheid te verhogen. In de loop van 2017 wil het korps die trend alleszins verder ontwikkelen en uitbreiden. Zo worden de aankoop van een verplaatsbare camera tegen sluikstorten en van een anoniem voertuig met ANPR-camera in het vooruitzicht gesteld evenals de optimalisatie van het gebruik van de trajectcontroles en van de mogelijkheid tot mobiel werken.
Het jaar werd evenwel afgesloten met een record aantal diefstallen met braak in gebouwen en pogingen daartoe van in totaal 352 feiten, een stijging met 22% ten opzichte van 2015. In de schoot van het korps werd nochtans op geen inspanning gekeken. In Herne werd zelfs een proefproject opgestart waarbij werd samengewerkt met een private beveiligingsmaatschappij voor de mobiele bewaking van de gemeente-eigendommen. En ook de buurtinformatienetwerken lieten zich niet onbetuigd. Binnen die netten werden niet minder dan 12.000 sms-berichten verstuurd.
Combitaks
In de strijd tegen de overlast wil de politie Pajottenland dit jaar alleszins ook uitpakken met een geactualiseerde algemene politieverordening met daarin onder meer een combitaks voor overbrenging van overlast veroorzakende personen en van loslopende dieren.
De invoering van de aanvullende ‘Salduz+’-wetgeving heeft eveneens een aanzienlijke en complexe verhoging van de werklast voor de politiemensen meegebracht. De preciese draagwijdte ervan zal pas in de tweede helft van 2017 duidelijk zichtbaar en meetbaar zijn. Bovendien verwacht korpschef Marc Hellinckx ook dat de nakende ingebruikname van het SATCOM-complex van de NAVO op de Kesterheide en de daarbijhorende beveiliging eveneens een verhoging van de werklast voor zijn korps zal teweegbrengen.
Politiehuis
Nu de vrederechter de onteigening van de gronden voor de bouw van een nieuw politiehuis wettelijk erkend heeft hoopt korpschef Marc Hellinckx alsnog zo vlug als mogelijk de nodige vergunningen te verkrijgen om te kunnen starten met de werken. Dat nieuw politiehuis blijkt thans nog meer noodzakelijk om de veiligheid van het personeel te kunnen waarborgen. De huidige werkwijze van een gemeentelijke politiepost met één wijkinspecteur in een niet afdoend beveiligde gebouw voldoet immers niet aan de vereisten van de huidige context en dreiging.
Uniforme gemeentelijke bijdrage 

Gelet op de moeilijke en hachelijke context waarin de lokale politie en het politiepersoneel zich thans bevindt gaf de korpschef ook te kennen dat de bewustwording hiervan bij alle overheden zou moeten leiden tot bezinning en actie. Zo verwacht hij van de lokale besturen dat zij in deze crisisperiode een uniforme bijdrage van om en bij 9% ten opzichte van hun reële uitgaven zouden leveren voor de financiering van hun politie.   

artikel afdrukken
 
Delen op FacebookDelen op TwitterDelen op GoogleDelen op DeliciousDelen op DiggDelen op StumbleuponEmail ditMeer...
 
13 jan 2017
Godelieve Deschuyffeleer
© Deschuyffeleer
 
 
 
Terug
 

Meer Nieuws

Commerciële partners, advertenties en vacatures
Godelieve Deschuyffeleer | 26 nov 2021
Godelieve Deschuyffeleer | 26 nov 2021

archief