HERNE – Sprokkels uit de gemeenteraad van 25 januari 2017

C21

HERNE – Sprokkels uit de gemeenteraad van 25 januari 2017

Logo_gemeenteraad_herne
HERNE – Sprokkels uit de gemeenteraad van 25 januari 2017 - © Deschuyffeleer
 

Raadsleden

Toeval of niet maar de griepepidemie blijkt ook enkele raadsleden getroffen te hebben. Met voorzitter Kris Degroote en de raadsleden Annelies Desmet, Hilde Thiebaut, Eric Eeckhoudt en Thierry Deblander vielen er niet minder dan 5 verontschuldigde afwezigen te noteren. Het was burgemeester Kris Poelaert die Kris De Groote verving als voorzitter. En door de afwezigheid van oppositieraadslid Thierry Deblander waren de 12 aanwezige raadsleden dan ook allen van CD&V-signatuur.

Woonbeleidsplan
Het woonbeleidsplan, dat een eerste keer door de gemeenteraad werd goedgekeurd op 25 januari 2012, was aan een actualisering toe doordat intussen vooral nieuw cijfermateriaal beschikbaar is geworden. Beleidsmedewerker Karolien Hendrickx van Woonwinkel Pajottenland duidde de geactualiseerde cijfergegevens rond onder meer de trends in de bevolkingsaangroei, de stijging van het aantal huishoudens door meer en meer éénpersoonsgezinnen en het alsmaar kleiner worden van de gezinnen. De visies en uitgangspunten van het vorige beleidsplan blijven wel onverminderd van kracht. De vijf strategische doelstellingen blijven dan ook behouden. Die zijn het verbeteren van de woonkwaliteit en de energiezuinigheid van het woonpatrimonium, het ondersteunen en het uitbouwen van duurzaam wonen evenals de continuïteit van het lokaal woonbeleid blijven verzekeren, het betaalbaar wonen als prioriteit evenals het zorgen voor een gedifferentieerd woonaanbod, een ruimtelijk doordacht grond-, woon- en pandenbeleid en ten slotte de uitbouw van een kwaliteitsvolle dienstverlening rond wonen.
Prijssubsidiereglement AGB
Aangezien het, om economisch leefbaar te zijn, nodig blijkt dat het Autonoom Gemeentelijk Bedrijf (AGB) vanwege de gemeente prijssubsidies ontvangt als vergoeding voor het recht van toegang tot de sportinfrastructuur, werd een prijssubsidiereglement goedgekeurd. Dat reglement legt nu de toekenning van die prijssubsidies vast.
Samenaankoop met Haviland
De samenaankoop en de samenwerking met Haviland voor het onderhoud van de gemeentelijke infrastructuur met inbegrip van de aankoop van verkeersborden krijgt ook dit jaar een verlengstuk. Haviland treedt hierbij op als opdrachtencentrale. Door de samenwerking kunnen meer gunstige voorwaarden bedongen worden bij de aannemers en de leveranciers.  
Belasting op politietussenkomsten
De politie dient dikwijls tussenbeide te komen voor falende inbraakalarminstallaties, voor dronken personen of personen die zich in een soortelijke toestand bevinden ten gevolge van het gebruik van verdovende middelen of hallucinaties verwekkende middelen, voor overlast door het gedrag van personen op de openbare plaats of in publiek toegankelijke plaatsen evenals voor loslopende dieren. Die tussenkomsten brengen onnodige kosten mee voor de politie.
Het werd dan ook opportuun geacht een belasting, de zogeheten combi-taks, in te voeren voor het recupereren van die kosten. In het kader van de uniformiteit in de politiezone zal die belasting eveneens geheven worden in de vijf overige gemeenten die deel uitmaken van de politiezone Pajottenland.
De belasting werd vastgesteld op 150 euro.
Jeugdhuis
Om reden van de goede gang van zaken kreeg het jeugdhuis Kont1R verleden jaar in het najaar de toelating van het college van burgemeester en schepenen om voortaan wekelijks mogen geopend te zijn. Het aangepast regelement werd dan ook in die zin goedgekeurd.
Garageverkoop
Nu er op zondag 25 juni opnieuw een garageverkoop aankomt en om niet telkens een specifiek reglement te moeten goedkeuren werd het reglement nu veralgemeend zonder zich daarbij nog langer vast te pinnen op precies data. Ook werden hier en daar enkele complexe of onduidelijke formuleringen aangepast.
Windmolen
Op vraag van raadslid Vanessa Van Hende liet burgemeester Kris Poelaert ter zitting verstaan dat binnenkort het gemeentebestuur zal gevat worden door een aanvraag voor het inplanten van een grote windmolen langsheen de Heyselstraat pal op de grens met Edingen. “Bij het beoordelen van de aanvraag zal het bestuur de gezondheid van de bevolking alleszins prioritair stellen”, gaf eerste schepen en schepen van Leefmilieu Lieven Vandenneucker aan. Eoly, de dochteronderneming van de Colruyt Group die windmolens bouwt en exploiteert op het vasteland, geeft omtrent de plannen eerstdaags (13/02) alleszins een informatiesessie ten behoeve van het bestuur, de milieuadviesraad en de Gecoro. 
artikel afdrukken
 
Delen op FacebookDelen op TwitterDelen op GoogleDelen op DeliciousDelen op DiggDelen op StumbleuponEmail ditMeer...
 
26 jan 2017
Godelieve Deschuyffeleer
© Deschuyffeleer
 
 
 
Terug
 

Meer Nieuws

Commerciële partners, advertenties en vacatures
Godelieve Deschuyffeleer | 26 nov 2021
Godelieve Deschuyffeleer | 26 nov 2021

archief