HERNE / EDINGEN – Geanimeerde hoorzitting rond het project windturbines op de Heysel

HERNE / EDINGEN – Geanimeerde hoorzitting rond het project windturbines op de Heysel

Img_4440a
HERNE / EDINGEN – Geanimeerde hoorzitting rond het project windturbines op de Heysel - © Deschuyffeleer
 
Img_4452
HERNE / EDINGEN – Geanimeerde hoorzitting rond het project windturbines op de Heysel - Bart Van Den Daele - © Deschuyffeleer
 
Img_4464
HERNE / EDINGEN – Geanimeerde hoorzitting rond het project windturbines op de Heysel - Stephan Windels en Stefaan Vanhamme © Deschuyffeleer
 
Img_4458
HERNE / EDINGEN – Geanimeerde hoorzitting rond het project windturbines op de Heysel - © Deschuyffeleer
 

In het kader van de recent ingediende milieuvergunningsaanvraag door Eoly nv voor de exploitatie van een inrichting ‘klasse 1’ loopt thans het openbaar onderzoek naar de bouw van drie windturbines voor het opwekken van windenergie langsheen de Heyselstraat. Dat openbaar onderzoek wordt afgesloten op zaterdag 1 april om 12u. Voor dat openbaar onderzoek ziet de burgmeester zich ook verplicht een informatievergadering of hoorzitting te organiseren. Dit was nu het geval in de zaal van café ’t Schoentje in het centrum van Herne. Gelet op de commotie rond het project daagden ruim 200 belangstellenden op, waardoor de vergadering dan ook bijwijlen bijzonder geanimeerd verliep.

Informatievergadering
Na een toelichting door het gemeentebestuur kregen zowel Eoly nv, de energiedochter van de Colruyt Group en promotor van het project, als de plaatselijke actiegroep Komitee Solidair de gelegenheid hun overwegingen en argumenten pro en contra te berde te brengen. Verder waren er ook nog een vraag en antwoord-moment evenals de mogelijkheid tot individuele vraagstelling.

De informatievergadering kadert in het openbaar onderzoek en dient decretaal te worden voorgezeten door een lid van het college van burgemeester en schepenen. Het was dan ook burgemeester Kris Poelaert die de aspecten verbonden aan de milieuvergunning toelichtte. De burgemeester/moderator beklemtoonde verder dat het college van burgemeester en schepenen in dit dossier tot dusver geen standpunt mocht of wilde innemen gezien de uiterste datum voor het indienen van zowel de bezwaarschriften als het uitbrengen van het advies van de milieuadviesraad nog lopende is.
Historiek
Per 26 januari diende Eoly nv een dossier in bij de provincie Vlaams-Brabant nopens de inplanting van drie windturbines op de Heyselvlakte. Het dossier werd volledig en ontvankelijk verklaard en als dusdanig overgemaakt aan de gemeente Herne die het op zijn beurt meteen ook overmaakte aan het stadsbestuur van Edingen. Op 2 maart werd de aanvraag via openbare aanplakking dan bekendgemaakt en begon het openbaar onderzoek dan ook te lopen. Tevens werden de kadastrale eigenaars in een straal van 100 m aangeschreven.
Bezwaren
De burgemeester lichtte ook de modaliteiten toe met betrekking tot het indienen van bezwaar. Dit kan per aangetekend schrijven, per mail ter attentie van gemeentebestuur@herne.be en via afgifte op het gemeentehuis tegen ontvangstbewijs uiterlijk tot zaterdag 1 april om 12u.
Eoly nv
Als duurzame energieproducent en –leverancier van de Colruyt Group is het de ambitie van Eoly 100% van het elektriciteitsverbruik van de Colruyt Group op een duurzame manier zelf te produceren. In die zin worden er dit jaar nog in Halle drie bijkomende turbines geplaatst met voor het eerst ook de mogelijkheid tot participatie tot om en bij de 3 miljoen euro toegankelijk in eerste instantie voor de Hallenaren en daarna voor iedereen.
Het project Eoly is enerzijds conform de Vlaamse Omzendbrief nopens het afwegingskader en de randvoorwaarden voor inplanting van windturbines en dit met een klimaatneutrale doelstelling tegen 2040 en anderzijds in regel met de uittekening van de landschapsatlas waarbij het zuidwesten van de provincie Vlaams-Brabant past voor inplanting van windturbines binnen de visie van de overheid.
Sinds het bekend geraken van het project stelde Eoly een felle bezorgdheid en flink wat tegenkantingen vast bij de omwonenden. De energiedochter van de Colruyt Group wil dan ook niet kost wat kost en zonder enige concessie zijn project uitwerken. Daarom werd inmiddels al beslist de hoogte van de geplande turbines op 150 meter aan te vragen, en dus niet langer 200 meter zoals eerder aangenomen werd.
Ook werd nogmaals het accent gelegd op de mogelijkheid tot directe participatie vanwege de inwoners van Herne en Edingen in één van de drie windturbines.
Het waren Stephan Windels en Stefaan Vanhamme, de vertegenwoordigers van Eoly nv, geruggesteund door Veerle Van Steen als milieuconsultant van Sertius, een Belgisch onafhankelijk adviesbureau op vlak van milieuzorg, externe veiligheid en ruimtelijke ordening, die de samenstelling van het milieudossier met de onderdelen slagschaduw, veiligheidsstudie, natuurtoets, geluidstudie en lokalisatienota verder toelichtten.
Komitee Solidair
Het was Komitee-lid Bart Van Den Daele die als panellid opkwam voor de zaak van de buurtbewoners. Vooreerst gaf de woordvoerder aan in naam van zowel het Komitee Solidiar als van de Edingse actiegroep Ventsdechangement  dat beide zich wensen te manifesteren als een burgerbeweging van Vlamingen én Walen en dat zij in sé niet tegen hernieuwbare energie en in dezelfde orde niet tegen windturbines zijn.
Vooreerst stelde hij de schaal van het project, het maatschappelijk draagvlak en de betrokkenheid van de lokale bevolking in vraag. Hierbij verwees hij naar een marktonderzoek van de Vlaamse regering waaruit resulteert dat 75% van de bevolking pro windturbines is maar dat 51% ook vindt dat de afstand tot de woningen meer dan 1 km moet zijn. Ook citeerde hij dat de vooropgestelde mogelijkheid tot financiële coöperatie slechts een toewerpen is van kruimels die resulteren uit enorme subsidiëringstoelagen.
De actiegroepen pikken het ook niet dat de informatie naar de betrokkenen niet doorzichtig is, dat er een ongebalanceerde verdeling van lusten en lasten tussen winnaars en verliezers opduikt en dat de omwonenden slechts 30 dagen krijgen om hun bezwaren nopens de geluids- en schaduwoverlast, de gezondheidsrisico’s, de lagere levenskwaliteit en het waardeverlies van de onroerende goederen in te dienen. De bevindingen en de toelichting vanuit het adviesbureau Sertius dan weer werden afgedaan als het resultaat van lobbywerk.
Dat Eoly zich verschuilt achter de recent gewijzigde wetgeving die geen rekening houdt met concrete gegevens nopens de afstand tussen de turbines en de woningen en dat deze wetgeving zó verschillend is tussen Vlaanderen en Wallonië zijn eveneens doornen in het oog van de comités. Verder werd ook de persconferentie van Eoly eerder dezelfde dag, waarbij Eoly zijn voornemen om de turbines te verlagen tot 150m, bekend maakte afgedaan als “eenzijdig en niet-gebalanceerd’”.
Tijdens de hoorzitting deed Komitee Solidair ook een oproep tot de belanghebbenden een volmacht te ondertekenen waarbij de ondertekenaar verklaart zich te scharen achter de handelingen, de procedures en het bezwaarschrift dat door meester Arne Van Daele van het advocatenkantoor Portico op latere datum zal worden neergelegd. “We geven ons niet gewonnen, we blijven strijden tegen dit project, nog steeds buiten proportie, tegen het gebrek aan overleg met de bevolking en tegen de druk dat de groep Colruyt/Eoly uitoefent om dit project kost wat kost te verkrijgen”, was het slot van het betoog van Bart Van Den Daele.
Reflectie- en vragenronde
Na de uiteenzettingen van Eoly nv en van Komitee Solidair kregen de aanwezigen nog de gelegenheid vragen te stellen. Die handelden grotendeels over de Vlarem-wetgeving en het wettelijk kader, de localisatie op de Heyselvlakte, de belangenvermengingen, het investeren van gemeenschapsgeld, de compensaties ten aanzien van de bevolking en van de gemeente van Herne, tegemoetkomingen met betrekking tot de grondbelasting, het intrekken van de vergunning en het moreel kompas.
Conclusies
Als afsluiter stelden de  Eoly-woordvoerders dat zij open staan voor dialoog en bereid zijn om met de betrokken gemeentes en andere actoren te bekijken of een aangepast project beter kan beantwoorden aan alle belangen.
In zijn slotwoord kon ook burgemeester Kris Poelaert zich vinden in het feit dat er een “openheid en een geformuleerde bereidheid is ontstaan bij beide partijen om tot een consensus te komen”.
artikel afdrukken
 
Delen op FacebookDelen op TwitterDelen op GoogleDelen op DeliciousDelen op DiggDelen op StumbleuponEmail ditMeer...
 
16 mrt 2017
Godelieve Deschuyffeleer
© Deschuyffeleer
 
 
 
Terug
 

Meer Nieuws

Godelieve Deschuyffeleer | 26 okt 2020
Commerciële partners, advertenties en vacatures
Godelieve Deschuyffeleer | 18 okt 2020
Godelieve Deschuyffeleer | 15 okt 2020

archief