PAJOTTENLAND – Sprokkels uit de Politieraad van 27 maart 2017

PAJOTTENLAND – Sprokkels uit de Politieraad van 27 maart 2017

Politieraad_maart_2017
PAJOTTENLAND – Sprokkels uit de Politieraad van 27 maart 2017 - © Deschuyffeleer
 

Politiehuis

De politiezone is nu wettelijk eigenaar van de onteigende gronden langsheen de Edingsesteenweg in Kester voor de bouw van het nieuw politiehuis. Dat besliste de vrederechter, die er een provisionele onteigeningsvergoeding opplakte van 382.560 €, dat is 22.560 € meer dan oorspronkelijk geraamd. Dat bedrag, dat inmiddels ook werd uitbetaald, kan evenwel nog betwist worden door de gewezen eigenaars. Momenteel loopt tegen de onteigening ook nog een procedure voor de Raad van State maar hier is, volgens korpschef Marc Hellinckx, de algemene verwachting dat de procedure zal worden afgewezen om reden de vrederechter er zich reeds over heeft uitgesproken. De onteigende gronden zullen nu worden afgepaald door een landmeter. Ook het archeologisch onderzoek kan nu van start gaan zodat allicht midden dit jaar nog de bouwvergunning kan worden aangevraagd.

Wel loopt er bij de Raad van State nog een procedure tegen het gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan van de gemeente Gooik om de bouw van het nieuw politiehuis mogelijk te kunnen maken.
Rekening 2016
De begrotingsrekening 2016 werd in de gewone dienst afgesloten met een positief saldo van 346.617 €. Met de inbreng van het algemeen begrotingsresultaat van de vorige jaren wordt het algemeen begrotingsresultaat nu afgevlagd op 1.702.222 €. In de buitengewone dienst is dit 0 €. Samen met het saldo uit het gewoon reservefonds ten belope van 608.814 € wordt er zo gekomen tot een financiële toestand van 2.311.036 €. De kastoestand op het einde van het jaar werd vastgesteld op 2.800.171 €. De politiezone beschikt ook nog over een buitengewoon reservefonds met een saldo van 106.440 €. De verhouding tussen de overdrachten tussen het federale niveau en het lokale niveau is voor wat 2016 betreft uitgegroeid tot een verhouding van 39,38 % tot 59,03%. Rond die alsmaar grotere belasting voor de lokale besturen wil de Gooikse burgemeester Michel Doomst, tevens voorzitter van de politieraad, nu de raadsleden en de gemeentebesturen op sleeptouw te nemen om een duidelijk signaal te sturen naar het federale niveau dat dit zo niet langer kan.     
Zonaal veiligheidsplan
Korpschef Marc Hellinckx stelde de raad ook in kennis van de verlenging van het zonaal veiligheidsplan 2014-2017 en van de bijhorende afstemming op het Nationaal Veiligheidsplan 2016-2019. En dit alles onder de vorm van een addendum. Met de verlenging wil de federale overheid op termijn de lokale besturen eveneens in de gelegenheid stellen hun zonale veiligheidsplannen te laten samenvallen met het verhaal van de beheers- en beleidscyclus (BBC) van de gemeenten.
De politie Pajottenland zet zo de komende jaren in het domein van de criminaliteit en de leefbaarheid verder bijzonder in op diefstallen met braak, verkeer, overlast en intrafamiliaal geweld. Nieuwkomers zijn radicalisering, gewelddadig extremisme en terrorisme enerzijds en leefmilieu (sluikstorten en zwerfvuil) anderzijds. Mensensmokkel en mensenhandel, een geactualiseerd integraal en geïntegreerd drugsbeleid evenals cybercrime en cybersecurity dan weer verdwijnen uit het bijzonder prioritair takenpakket van de politie om reden die problematieken in het Pajottenland thans niet aan de orde blijken te zijn en in de reguliere werking kunnen worden opgenomen.
Als bijgestuurde strategische doelstelling wil korpschef Marc Hellinckx met zijn medewerkers tot in 2019 het aantal diefstallen met braak op jaarbasis beperken tot maximaal 350 met een diefstalgraad van maximaal 18 diefstallen per 1.000 brievenbussen in elke gemeente van de politiezone. En tegen 2020 willen zij de verhouding van effectieve diefstallen tegenover de pogingen in alle gemeenten van de zone brengen op 55/45 en de ophelderingsgraad verhogen tot minimaal 15%.
Inzake verkeer wil de politie, steeds als partner in de veiligheidsketen, bijdragen tot het bevorderen van de objectieve verkeersveiligheid door onder meer de verkeersongevallen ten gevolge van snelheid onder de 12% te brengen en deze ten gevolge van alcohol onder de 7%. Bij vluchtmisdrijven wordt een ophelderingsgraad van 40% nagestreefd. Ook wil het korps de overlast, in het bijzonder die van het vrachtvervoer in de woonkernen, tegen 2020 significant doen dalen.
Tegen 2020 wil de politie ook de praktijk van een ketengerichte werking voor complexe dossiers inzake intrafamiliaal geweld in de politiezone geïmplementeerd zien. En voor leefmilieu zal inzake sluikstort en zwerfvuil een beperkt project worden opgestart binnen maximum 2 gemeenten.
Diefstallen piekten in 2016
Aan de bijsturing van het zonaal veiligheidsplan ging uiteraard een grondige analyse van de verschillende criminaliteits- en leefbaarheidsfenomenen vooraf. Hieruit blijkt dat het aantal diefstallen opliep tot 352 feiten, pogingen weliswaar inbegrepen. Herne is koploper met 96 feiten voor Lennik (80), Galmaarden (61), Gooik (54), Pepingen (34) en Bever (27). Door het voortaan kunnen beschikken over ANPR-camera’s hoopt de politie de ophelderingsgraad, vorig jaar vastgesteld op 10,5% van de feiten, te kunnen doen stijgen.
Het aantal snelheidsovertreders daalde tot 6,52%. De roodlicht negatie blijft wel zorgwekkend: zo reden het voorbije jaar nog 742 bestuurders met hun voertuig het rood licht voorbij. Het aantal ongevallen te wijten aan snelheid bedroeg 14,1%, het aantal ongevallen door alcohol en drugs 7,78%. Ook werden er 195 vluchtmisdrijven vastgesteld waarvan er inmiddels 84 of 46,08% konden worden van opgelost. Het aantal verkeersongevallen met lichamelijk letsel liep terug tot 71 waarbij geen enkel dodelijk slachtoffer viel te betreuren, wel 87 gewonden.
De meldingen van overlast door loslopende dieren werd afgeklokt op 569, een stijging van maar liefst 65% ten opzichte van het jaar voordien. Met de invoering van de combitaks en met het intens zoeken naar een instantie die loslopende dieren wil komen vangen hoopt korpschef Marc Hellinckx wel het groot capaciteitsverlies voor zijn personeelsleden te kunnen terugdringen.
In 505 gevallen kreeg de politie melding van intrafamiliaal geweld. En in 253 gevallen dienden zij ook effectief tussenbeide te komen.                        
Personeel
Ten einde als kleine politiezone met een eerder kleine flexibiliteit aan de alsmaar toenemende werkdruk te kunnen blijven weerstaan, haar continue dienstverlening te kunnen blijven waarborgen en mee te kunnen inspelen op de nieuwe technologieën in de maatschappij wordt de personeelsformatie opgetrokken van 74 naar 81 personeelsleden. Bijkomend wordt er zo nu een bediening voorzien bij de operationelen voor een officier, een hoofdinspecteur en vier inspecteurs en bij het administratief en logistiek personeel voor twee niveau’s B, zijnde een informaticus/technieker en een operationele analist voor de bestaffing van onder meer het lokaal informatiekruispunt. Een bediening voor agent komt wel te vervallen. De bijkomende personeelskost zal de eerstvolgende drie jaar evenwel niet verhaald worden door op de gemeentelijke dotaties. Wel zal gepoogd worden om de meerkost van de verhoging van de politiecapaciteit maximaal zelf te financieren via liquide middelen en via lening, waarbij alle investeringen via leningen zouden worden opgenomen.
Toekomstvisie 2020 politiezone en politie Pajottenland
Onder de invloed van verschillende externe en interne factoren dringt een nieuwe toekomstvisie voor de politiewerking in de regio Pajottenland zich op. Hierna de meest belangrijke voor de burger op een rijtje.
De politiezone wil verder autonoom blijven bestaan. De noodinterventie moet ten allen tijde kunnen verzekerd blijven en vormt de kerntaak van het korps. Er dient gestreefd naar een maximale zichtbaarheid van de politie op het terrein, in het bijzonder op die locaties waar overlast- en/of veiligheidsproblemen of risico’s zich voordoen. De houding van de politiemensen dient nog meer oplossingsgericht en dienstverlenend te zijn, eerder dan louter vaststellend en handhavend. De informatie-inwinningspositie dient versterkt. De functies wijk en onthaal dient geoptimaliseerd door het gebruik maken van de mogelijkheden van de digitale communicatie en het mobiel werken evenals door de in gebruik name van het nieuw politiehuis.
Door de inzet van meer technische middelen en een doorgedreven informatiegestuurde werking moet de pakkans omhoog en het onveiligheidsgevoel bij de burgers naar beneden. De directe communicatie aan de burger via de media moet meer afgestemd zijn op de geleverde inspanningen en de resultaten in het veiligheidsdomein en moet hierdoor een meer positieve en optimistische gemoedsinstelling bij de burger kunnen bewerkstelligen.
Tegen de volgende politieraad zal in die zin trouwens al een transformatieplan worden uitgetekend.    
Voorzitter Michel Doomst gaf bij dit alles te kennen dat de wijkwerking dicht bij de burger, een essentieel gegeven binnen de politiezone, alleszins dient behouden te blijven, dat er een actieve monitoring van de kostprijs dient gevoerd te worden, dat de inzet van personeel bij evenementen steeds dicht tegen het licht dient gehouden te worden en dat er een signaal dient uitgestuurd te worden naar de federale overheid rond de alsmaar stijgende financiële druk vanuit die overheid naar de lokale besturen. Ook de Galmaardse burgemeester Pierre Deneyer beklemtoonde de noodzaak van het behoud van een goede wijkwerking. 
Aankopen
De raad zette ten slotte ook het licht op groen voor de aankoop van een anoniem voertuig (15.000 €) en een camera voor het tegengaan van het sluikstorten (20.000 €).
artikel afdrukken
 
Delen op FacebookDelen op TwitterDelen op GoogleDelen op DeliciousDelen op DiggDelen op StumbleuponEmail ditMeer...
 
28 mrt 2017
Godelieve Deschuyffeleer
© Deschuyffeleer
 
 
 
Terug
 

Meer Nieuws

Godelieve Deschuyffeleer | 18 okt 2020
Commerciële partners, advertenties en vacatures
Godelieve Deschuyffeleer | 15 okt 2020
Godelieve Deschuyffeleer | 03 okt 2020
Godelieve Deschuyffeleer | 01 okt 2020

archief