HERNE – Sprokkels uit de gemeenteraad van 26 april 2017

HERNE – Sprokkels uit de gemeenteraad van 26 april 2017

Img_5130
Sprokkels uit de gemeenteraad - Afscheid Annelies Desmet - © Deschuyffeleer
 
Img_5126
Sprokkels uit de gemeenteraad - Afscheid Annelies Desmet - © Deschuyffeleer
 
Img_5131
Sprokkels uit de gemeenteraad - Kruispunt Kerkstraat/Kapellestraat - © Deschuyffeleer
 

Klachtenbehandelingssysteem

De gemeenteraad nam kennis van de jaarlijkse rapportering over het klachtenbehandelingssyteem. De cijfergegevens door de jaren heen tonen aan dat op jaarbasis telkens een tiental klachten worden ontvankelijk verklaard en behandeld.
Informatieveiligheidsbeleid
De raad kon zich vinden in het ontwerp van informatieveiligheidsbeleid dat door de aangestelde vertegenwoordiger van Haviland werd opgesteld. Elk openbaar bestuur dient te beschikken over een ICT-veiligheidsconsulent en een jaarlijks geactualiseerd informatieveiligheidsplan. Vooraf dient het bestuur wel het algemeen beleid inzake informatieveiligheid vast te stellen. In dat document worden de beleidsdoelstellingen vastgelegd. Aan de hand van dit document kan het gemeentebestuur dan een verdere in- en aanvulling geven aan zijn vooropgezet beleid onder meer door het jaarlijks geactualiseerd ICT-veiligheidsplan.
Budgetwijziging
Door enkele onvoorziene extra uitgaven die zonder budgetwijziging niet zouden kunnen worden uitgevoerd legde schepen van Financiën een eerste wijziging aan het budget ter goedkeuring voor.  “De kost van het maaien van de bermen met afvoer van het bermmaaisel loopt op tot 108.000€ in stede van de oorspronkelijk geraamde 81.000€. Vooral de component voor de verwerking van het bermmaaisel is fors verhoogd. In totaal 122 km zullen er dit jaar worden gemaaid met afvoer van bermmaaisel. We zitten zo op schema om tegen 2019 het maximaal aantal km’s te bereiken”, verduidelijkte hij.
“Door de herhaalde wateroverlast van vorig jaar heeft het gemeentebestuur ook beslist om de grachten frequenter te ruimen om zo hun opvangcapaciteit te verhogen. Keerzijde van de medaille is dat er veel meer aarde dient te worden afgevoerd. De kostprijs hiervan wordt nu geraamd op 15.000€”, klonk het nog.
“Anderzijds werden de loonkosten wat naar beneden bijgesteld. De afwezigheid van langdurige zieken werd door de eigen diensten opgevangen zodat voor hen geen vervangers moesten worden aangesteld en enkele medewerkers die met pensioen gaan worden later vervangen dan gepland. Hierdoor daalt de loonkost met ongeveer 36.000€”, aldus nog de schepen.
De totale exploitatie uitgaven stijgen hierdoor met 19.341€, waardoor het exploitatie overschot uitkomt op 592.216€.
“Wat investeringen betreft, hebben we beslist om nog enkele straten extra te herstellen en dit via de samenaankoopformule van Haviland”, gaf schepen Lieven Snoeks nog mee. “Bovenop de Rasbeekstraat, een deel van de Torreborrestraat, Tembroek en de Lorengstraat zullen ook de Mottestraat, een stuk van de Manhovestraat, een zijweg van de Steenweg naar Asse en een gedeelte van de Druimerenstraat grondig worden vernieuwd. Het nodige budget wordt hiervoor opgetrokken van 329.000€ naar 549.000€. Rekening houdend met deze extra straten en enkele kleinere herzieningen, verhoogt het totale investeringsbudget van 1.510.585 tot 1.777.885, een stijging van 267.300€”.
De schepen van Financiën besloot: “Deze wijzigingen maken nu dat het resultaat van het boekjaar uitkomt op -1.306.906€. Dit wordt weliswaar volledig gefinancierd met eigen middelen zodat er geen nieuwe leningen worden afgesloten. De reserve bedraagt dan 251.505€. Onze autofinancieringsmarge, de financiële gezondheidsbarometer, komt uit op 118.253€. Deze zit nog volledig op schema”.
De raad keurde dan ook de budgetwijziging evenals de bijhorende aanpassing van het meerjarenplan goed.
Jaarvergaderingen
Zoals gebruikelijk in deze periode hechtte de gemeenteraad zijn goedkeuring aan de agenda’s van de jaarvergaderingen van een reeks intercommunales, nutsbedrijven en energieleveranciers waarbij de gemeente aangesloten is. Ook bepaalde hij de mandaten. Dit was het geval voor Haviland, Infrax West, de PBE, CREADIV, Intergas en Riobra.
Aanpassing verkeersreglement Kerkstraat
De Kerkstraat mag binnenkort door fietsers aan beide zijden ingereden worden. Zo besliste de raad nu. Voor alle andere voertuigen blijft het éénrichtingsverkeer vanuit het centrum in de richting van de Kapellestraat wel van kracht. Aan de overzijde van de kerk wordt nu een parkeerplaats voorbehouden voor ceremoniewagens. Op aandringen van schepen voor Senioren Marie-Louise Devriese ter zitting wordt er ook een parkeerplaats voorbehouden voor voertuigen met minder-validen in het bezit van een geldig attest.
Raadslid Thierry Deblander polste de bestuursploeg van burgemeester Kris Poelaert naar het voorbehouden gevolg aan zijn eerder voorstel om het verkeer dat de Kerkstraat nogal driest komt uitgereden ter hoogte van de Kapellestraat en er voorrang van rechts kan doen gelden door een ‘Stop’-verkeersbord te verplichten voorrang te verlenen aan het verkeer in de Kapellestraat. Burgemeester Kris Poelaert haalde terzake het advies van de mobiliteitsambtenaar aan. Dat stelt dat normaliter de Kapellestraat, een lokale weg type 2, een voorrangsweg zou moeten uitmaken op de aansluitende wegen, zoals de Kerkstraat, die lokale wegen type 3 zijn. Door de aanwezigheid van een schoolomgeving is het evenwel niet aanbevolen die voorrangsregeling in te voeren daar dit zou leiden tot nog hogere snelheden van de voertuigen in de Kapellestraat. Ook zouden dan alle aansluitende wegen op de Kapellestraat dienen voorzien te worden van een ‘Stop’-verkeersbord.
Wel konden beide partijen zich principieel vinden in een infrastructurele ingreep ter hoogte van het kruispunt. Dit zou kunnen door het kruispunt te accentueren door het aanbrengen van een verhoogd plateau. Die piste wordt dan ook verder onderzocht.        
Jeugdadviesraad
Na de goedkeuring van de aanpassingen aan de statuten van de jeugdraad eerder dit jaar, kregen nu ook de bijhorende aanpassingen aan het huishoudelijk reglement het groen licht van de gemeenteraad.
Windturbines
Raadslid Thierry Deblander wilde van de bestuursploeg van burgemeester Kris Poelaert graag vernemen welke richting die ploeg nu verder inslaat in het dossier van de windturbines op de Heysel in Sint-Pieters-Kapelle. “Geregeld wordt vanuit verschillende hoeken, ook vanuit het bestuur, aangegeven en staat er in de pers en op de sociale media te lezen dat het project nog zou herbekeken worden. Ook worden verschillende signalen uitgestuurd. Wat is daar nu allemaal van aan? Het is voor iedereen toch best dat er klaarheid wordt geschapen op basis van voldoende argumenten”, was zijn vraag.
Eerste schepen en schepen van leefmilieu Lieven Vandenneucker stelde dat het ‘ja-maar’-advies van de milieuadviesraad en het ‘neen-want’-advies van het college van burgemeester en schepenen elkaar wel raken daar waar het gaat om de betrokken partijen tot verdere gesprekken aan te zetten om zo meer draagkracht te kunnen opwekken.
Burgemeester Kris Poelaert betreurde dat de eerdere politieke consensus die stelde dat  de voorgenomen inplanting niet kon, niet gerespecteerd is gebleven. Hij gaf ook aan teleurgesteld te zijn in bepaalde verhalen. Hij wil dan ook met alle partijen verder rond de tafel gaan zitten. “Eoly heeft alleszins al aangegeven dit te willen doen indien er een engagement komt vanuit de gemeente”, verduidelijkte hij. “Ook de andere partijen zoals de actiecomités en de klimaatwerkgroep in de schoot van de milieuadviesraad zullen nog op korte termijn worden uitgenodigd voor verder overleg. De actiecomités hebben overigens eerder ook al laten verstaan bereid te zijn te willen praten indien Eoly zijn project zou terugtrekken. Bij de overhandiging van de bezwaarschriften heb ik ook gesteld dat die actie een signaal van hoop uitmaakt waarbij het bedrijf de mens vindt en de mens het milieu. Wij gaan dan ook trachten het project bespreekbaar te maken om zo veel mogelijk draagkracht te bekomen en het een meer menselijk gelaat laten te vertonen zeker voor de inwoners die er het meest mee geconfronteerd worden. Anderzijds zullen wij met betrekking tot de CO-reductie ook wel onze verantwoordelijkheid opnemen. Praten kan het draagvlak alleen maar ten goede komen. Wij rekenen daarbij ook opnieuw op de andere politieke fracties. Het doel moet zijn dat er gekomen wordt tot een betere toestand dan de huidige. Dat alles moet wel vlug kunnen gebeuren daar de termijnen lopen. Het is ook duidelijk dat het dossier verdeeldheid heeft gezaaid. Er worden extreme standpunten ingenomen en het is nu aan ons om te trachten die extremen met elkaar te verzoenen”.
Afscheid Annelies Desmet
Gewezen raadslid Annelies Desmet, die niet langer in de gemeente woont, werd door burgemeester, in naam van het gemeentebestuur, in de bloemetjes gezet en met een geschenk bedacht voor haar inzet voor de gemeente, niet alleen als raadslid zelf, maar ook in het verenigingsleven en als gemeentelijk ambtenaar.
artikel afdrukken
 
Delen op FacebookDelen op TwitterDelen op GoogleDelen op DeliciousDelen op DiggDelen op StumbleuponEmail ditMeer...
 
27 apr 2017
Godelieve Deschuyffeleer
© Deschuyffeleer
 
 
 
Terug
 

Meer Nieuws

Godelieve Deschuyffeleer | 26 okt 2020
Commerciële partners, advertenties en vacatures
Godelieve Deschuyffeleer | 18 okt 2020
Godelieve Deschuyffeleer | 15 okt 2020

archief