HERNE – Magere belangstelling voor werkwinkel rond gemeentelijk klimaatactieplan

HERNE – Magere belangstelling voor werkwinkel rond gemeentelijk klimaatactieplan

Img_1258
HERNE – Magere belangstelling voor werkwinkel rond gemeentelijk klimaatactieplan - © Deschuyffeleer
 
1
Werkwinkel rond gemeentelijk klimaatactieplan - © Deschuyffeleer
 
Img_1261
Werkwinkel rond gemeentelijk klimaatactieplan - Kyoto-coördinator Bruno Moens © Deschuyffeleer
 
Img_1267
Frank Nevens vanuit de gemeentelijke klimaatwerkgroep in de schoot van de milieuadviesraad - © Deschuyffeleer
 
Img_1282
Magere belangstelling voor werkwinkel rond gemeentelijk klimaatactieplan - © Deschuyffeleer
 
Img_1281
Werkwinkel rond gemeentelijk klimaatactieplan - © Deschuyffeleer
 

Met de ondertekening van het Europees Burgemeestersconvenant heeft ook Herne zich geëngageerd om concrete maatregelen te nemen om de uitstoot van broeikasgassen op zijn grondgebied tegen 2020 met minstens 20% terug te dringen. Tijd voor actie dus en daarom richtte Frank Nevens vanuit de gemeentelijke klimaatwerkgroep in de schoot van de milieuadviesraad een werkwinkel in. Concrete en creatieve ideeën verzamelen en er ook daadwerkelijk mee aan de slag gaan, dat was de doelstelling van deze bijeenkomst. Zij stond open voor alle belangstellenden die het project genegen zijn en een constructieve bijdrage kunnen en willen leveren.

Twee jaar terug nog kreeg in die zin de klimaatwerkgroep vanuit het provinciebestuur een toelage van 14.000€ toegekend voor haar ingediend project rond het maximaal participatief betrekken van de bevolking voor het behalen van de doelstelling.
20% minder uitstoot van broeikasgassen   
Wetenschappers zijn het er over eens: de klimaatverandering is een feit. Alle menselijke activiteiten zorgen voor uitstoot van broeikasgassen. De bekendste daarvan is de CO2. Een groot deel van die uitstoot wordt wel door natuurlijke processen terug opgenomen maar ‘te veel is trop’. Er worden zo meer broeikasgassen uitgestoten dan de aarde kan opnemen. Daar ligt dan ook de oorzaak van het versterkte broeikaseffect. Daardoor stijgt de gemiddelde aardtemperatuur en verandert het klimaat. De gevolgen van deze klimaatverandering zijn nu overigens al voelbaar met alsmaar meer extreem weer. Men heeft te kampen met meer tropische warme dagen, met meer en hevige regenbuien en met langere droge periodes. De gevolgen van de klimaatwijziging zullen op termijn iedere wereldburger treffen niet alleen door de meer extreme weersomstandigheden maar ook door de opborrelende voedselonzekerheid.
Met z’n allen kan de uitstoot gereduceerd worden door minder energie te verbruiken, de energie die we toch nodig hebben efficiënter aan te wenden en/of door haar op hernieuwbare wijze op te wekken. Die doelstelling van -20% is een minimaal noodzakelijke maar tegelijk ambitieuze doelstelling, die  een inzet zal vragen van zoveel mogelijk betrokkenen zoals daar zijn het bestuur, de burgers, de bedrijven en de organisaties.
Om ook de doelstelling in de gemeente te behalen wil het Hernse gemeentebestuur dan ook, samen met de gemeentelijke klimaatwerkgroep opgericht vanuit de milieuadviesraad en in samenwerking met ‘Kyoto in het Pajottenland’, een breed gedragen traject van start laten gaan. Geëngageerde, creatieve en positief ingestelde mensen krijgen hierbij de kans mee hun schouders te zetten onder een project met een coherent geheel aan acties die de uitstoot van broeikasgassen kan doen dalen. “De weg kan lang zijn, maar eens moet een startschot worden gegeven. In het opzet zien wij dan ook een unieke kans om,  ook en vooral vanuit de bevolking in het algemeen,  positieve, haalbare en werkbare alternatieve ideeën rond onder meer wind- en zonne-energie evenals geothermie en nog andere alternatieven te zien opborrelen.
Klimaatactie
De voorbije tijd bewoog er in Herne aardig wat rond een mogelijke inplanting van windmolens. In de ontstane commotie bleek dat veel mensen de noodzaak van een klimaatactie wel degelijk erkennen en zich ook bereid verklaren om actief bij te dragen aan het bedenken en uitvoeren van werkbare oplossingen op maat van de gemeente en met voldoende draagvlak. Op deze positieve intenties wil het voorgestelde participatieve traject alleszins voortbouwen. “Het is een morele plicht van ons allemaal om de klimaatproblematiek aan te pakken. Dat zijn we verschuldigd aan onze planeet, aan onze kinderen en aan onze kleinkinderen. Bij deze dus een zeer warme oproep tot positief engagement en actieve medewerking”, benadrukt Frank Nevens. “Als eerste stap brachten we de CO2-uitstoot op het grondgebied van onze gemeente in kaart. Uit de emissie-inventaris blijkt dat in het jaar 2011 door Herne 41 298 CO2 werd uitgestoten. Het energieverbruik dat deze uitstoot veroorzaakte bedroeg 179 842 MWh. De belangrijkste bijdragen tot de emissies waren deze van vervoer (40%) en huishoudens (35%), gevolgd door industrie (16%) De gemiddelde uitstootfactor van energieverbruik naar emissies bedraagt 0,23. In 2011 had slechts 6% van het energieverbruik een hernieuwbare oorsprong en dus uitstootfactor 0. Zonder bijkomend beleid is het de verwachting dat naar 2020 toe de totale CO2-uitstoot in Herne nog met 1 % zou kunnen stijgen”.
Vanuit de basis wil de gemeente nu in haar klimaatactieplan voor elke sector doelgerichte acties uitwerken. “De doelstelling van het Burgemeestersconvenant is enkel haalbaar door in te zetten op zowel energiebesparing en -efficiëntie als op hernieuwbare energie. Het wordt beslist geen of-of-of-verhaal waar wel een én-én-én-uitkomst. In het voorliggende klimaatactieplan wordt geschetst hoe we met welke maatregelen - lees inhoud - en met welke aanpak – lees proces - in onze gemeente dit engagement willen omzetten in daadwerkelijke actie en dito resultaat”, houdt Frank Nevens dan ook voor .
Kyoto
In deze context lichtte Kyoto-coördinator Bruno Moens bijzonder uitgebreid toe hoe het Kyoto-protocol van 1997 ook in onze regio onder de noemer ‘Pajots charter voor duurzame energie’ zijn vruchten afwerpt. Het gaat om een verbintenis ondertekend in 2012 waarbij een aantal organisaties en vrijwilligers met de steun van de provincie Vlaams-Brabant en in samenwerking met 15 gemeenten van groot-Pajottenland zich engageerden de inwoners van de regio op een positieve manier nauwer te betrekken bij duurzame energie. De thuisbasis ligt in het Educatief Centrum De Paddenbroek in Gooik.
Regelmatig organiseert Kyoto in het Pajottenland dan ook in iedere deelnemende gemeente informatie- en samenaankoopavonden rond energiebesparende maatregelen aan de woningen zoals dak- en zoldervloerisolatie, PV-panelen en zonneboilers, hoogrendementsbeglazing, muur- en zolderisolatie. De insteek van de actieplannen van Kyoto in het Pajottenland is dat ‘de goedkoopste energie die energie is die we niet verbruiken’. De coördinator benadrukt in die zin ook de werking van de vzw Pajopower (2014), een onafhankelijke vereniging van vrijwilligers die bereid zijn samen te werken aan duurzame projecten ten bate van de gemeenschap.
Oproep
“Alle gemeentelijke diensten en beleidsverantwoordelijken, maar ook enthousiaste inwoners, mensen uit bedrijven en verenigingen, scholen, handelaars en landbouwers worden best betrokken bij de uitwerking van het gemeentelijk klimaatactieplan. Het gemeentebestuur blijft dan ook de hand reiken aan iedereen om mee na te denken over een klimaatgezonde toekomst”, luidt dan ook de expliciete uitnodiging zowel van burgemeester Kris Poelaert namens het gemeentebestuur als van Frank Nevens namens de klimaatwerkgroep in de schoot van de milieuadviesraad.
Na afloop van de vergadering was het toch met gemengde gevoelens dat Frank Nevens uiting gaf aan het feit dat de eerder magere opkomst vanuit de lokale bevolking duidelijk bewijst dat er nog flink wat werk aan de winkel is om die bevolking warm te maken en een dynamiek op gang te brengen die met woord en daad in de toekomst ook van Herne die ‘cool gemeente’ en dat ‘groen kwadrant’ wil maken dat het verhoopt.
artikel afdrukken
 
Delen op FacebookDelen op TwitterDelen op GoogleDelen op DeliciousDelen op DiggDelen op StumbleuponEmail ditMeer...
 
15 jun 2017
Godelieve Deschuyffeleer
© Deschuyffeleer
 
 
 
Terug
 

Meer Nieuws

Godelieve Deschuyffeleer | 18 okt 2020
Commerciële partners, advertenties en vacatures
Godelieve Deschuyffeleer | 15 okt 2020
Godelieve Deschuyffeleer | 03 okt 2020

archief