Hoe zien de HERNEnaren hun gemeente in de toekomst?

Hoe zien de HERNEnaren hun gemeente in de toekomst?

Resultaten_enquete
Hoe zien de HERNEnaren hun gemeente in de toekomst? - © Deschuyffeleer
 
Img_1603
Hoe zien de HERNEnaren hun gemeente in de toekomst? - © Deschuyffeleer
 

De plaatselijke CD&V-afdeling maakte de resultaten bekend van haar enquête onder de gezinnen van de gemeente. Die werd rond de jaarwisseling uitgevoerd rond een aantal thema’s. De gezinnen konden aan de enquête deelnemen zowel aan de hand van bedeelde vragenlijsten in alle brievenbussen als digitaal op de webstek van de afdeling. De resultaten, die eerstdaags overigens ook met enige duiding vanuit de bestuursploeg in alle brievenbussen worden verspreid, werden verwerkt op het CD&V-hoofdbestuur. Ongeveer 330 op 2700 gezinnen of zowat 15% namen deel.    

“De enquête leverde ons een schat aan informatie op. Wij zijn overigens zeer blij met de respons”, geeft burgemeester Kris Poelaert aan. “Het is nu net onze bedoeling om op basis van de resultaten ons beleid verder af te stemmen op wat de bevolking vraagt zoals wij dit ook al in het verleden hebben gedaan. Daartoe hebben wij nu de grote lijnen geanalyseerd en geformuleerd hoe we met deze informatie aan de slag zullen gaan”. 
Financiën
Het gemeentebestuur voert een goed financieel beleid. Dat is de mening van goed 57% van de respondenten terwijl 42% vindt dat dit niet het geval is. “Onze gemeentebelastingen liggen thans net boven het Vlaams gemiddelde. Wij hebben onze schuldenlast al aanzienlijk weten af te bouwen en hebben sinds 2013 ook geen nieuwe leningen meer opgenomen. Het blijkt nu evenwel dat onze doelstelling om in de huidige legislatuur onder het Vlaams gemiddelde belastingniveau te blijven niet haalbaar is zonder aan de dienstverlening te raken”, duidt de burgemeester. “Het is ook gebleken dat de inwoners het gevoel hebben weinig zicht te hebben op de financiële toestand van hun gemeente. Daarom zullen wij de jaarrekeningen voortaan op de gemeentelijke website publiceren”. De gemeentelijke aanvullende personenbelasting bedraagt thans 7,90%. De Belfiuscluster voor kleine landbouwgemeenten zoals Herne geeft 7,79% aan terwijl het Vlaams gemiddelde ligt op 7,38%. De gemeentelijke onroerende voorheffing is thans vastgesteld op 1450 opcentiemen. In de vergelijkbare Belfiuscluster is dit 1440 terwijl Vlaanderen het in de huidige omstandigheden houdt op gemiddeld 1442.
Openbare Werken en Milieu  
Met de stellingen dat ‘de straten goed onderhouden zijn’ en dat ‘de bermen en de grachten goed worden onderhouden’ kunnen om en bij de 55% respondenten zich niet verzoenen. “Dit resultaat stelt teleur”, geeft de burgemeester aan want de voorbije vier jaar zijn nooit eerder meer straten heraangelegd. In deze legislatuur zullen wij in totaal 15 straten aangepakt zijn. Dit jaar steken wij zelfs nog een tandje bij door nog eens 8 straten te herstellen en dit voor totaal kostenplaatje van 654.000€”. Dat de professionalisering van de technische diensten een aanzienlijke besparing oplevert vindt dan wel genade in de ogen van 69% van de deelnemers aan de enquête.
Zeer tevreden blijken de respondenten te zijn over de huis-aan-huis afvalophaling, de openingsuren van het containerpark en het principe van ‘de vervuiler betaalt’. Wel heeft het gemeentebestuur onder meer op basis van de enquête inmiddels ook nog beslist om tijdens de zomervakantie een wekelijkse ophaalronde van de restafvalfractie te voorzien. De Hernenaar spreekt zich ook duidelijk uit voor meer bomen in de gemeente. Over de stelling dat ‘de gemeente op zoek moet naar locaties voor alternatieve energie’ blijkt dat 57% zich hierin kan vinden, terwijl 42% aangeeft hierover aangeeft ontevreden en zeer ontevreden te zijn. “De enquête werd evenwel gehouden voor het windmolendebat en toont aan dat de meningen hieromtrent nogal verdeeld zijn”, aldus nog Kris Poelaert.
Verkeer en Veiligheid
Inzake verkeer en veiligheid tonen de inwoners zich best tevreden. Wel wordt gevraagd nog meer snelheidscontroles te laten uitvoeren. De overgrote meerderheid (70%) voelt zich veilig in de gemeente en kan zich vinden in de inzet van bewakingsfirma’s om diefstallen te vermijden. Minder tevreden blijken de inwoners dan weer te zijn over het aanbod aan openbaar vervoer (66%) en dit niettegenstaande de aanwezigheid van een treinhalte. Verhogen van de frequentie van de treinen en van het aanbod van het openbaar vervoer zijn hier de verzuchtingen.
Vrijetijd
Dat ‘de sportinfrastructuur van de Hernekouter ruime mogelijkheden biedt’ staat voor de inwoners buiten kijf (78%). De bibliotheek en de sporthal zijn toppers op gebied van toegankelijkheid en aanbod. Ook de ondersteuning van het verenigingsleven wordt zeer sterk gewaardeerd. De noodzaak van een eigen cultuurzaal wordt dan weer tegengesproken.
Sociaal
De inwoners zijn eveneens tevreden over het bruisende verenigingsleven in hun gemeente maar tonen zich minder enthousiast over de sociale contacten in hun buurt. “Door buurt- en straatfeesten te ondersteunen moedigt de gemeente nochtans haar inwoners aan tot een ‘klapke met de gebuur’ eerder dan hem ‘te liken’ op sociale media”, luidt de boodschap van de burgemeester hieromtrent. “Dit jaar hebben wij toch al weet van een tiental buurtfeesten, waaronder ook enkele nieuwe initiatieven. Wij wensen die feesten dan ook te ondersteunen met onder meer het ter beschikking stellen van een buurtfeestkar met alle nodige materialen en uitrusting”. De dienstverlening van het OCMW wordt eveneens geapprecieerd.
Toerisme en Zachte Recreatie
‘Herne mag de zachte recreatie verder uitbouwen’, dat is de mening van nagenoeg 3/4 van de respondenten. De gemeente wil hierop dan ook inspelen door onder meer het verder uitbouwen van de zachte recreatie via wandelroutes, het promoten van B&B’s en het inplanten van landschapsmerken zoals kubussen. Langs de Mark wordt alleszins ook al werk gemaakt van het uitstippelen van een wandelroute.
Fusie
Enigszins verrassend, ook voor de CD&V-bestuursploeg, is dat een meerderheid (55%) in Herne voorstander blijkt te zijn van een fusie als dit de gemeente financieel voordeel oplevert. Wel is men er van overtuigd dat de gemeente haar eigen identiteit zal verliezen door het hele fusieverhaal. De bestuursploeg van burgemeester Poelaert vindt het dan ook als alternatief belangrijk doorgedreven intergemeentelijke gesprekken op te starten, zij het dan eerder kleinschalig. Die moeten dan ook leiden tot concrete resultaten. Eén grote fusie in het Pajottenland ziet hij wegens de uitgestrektheid evenwel niet zitten. “Maar om tot een werkbare en aanvaardbare fusie te komen moet er wel meer dan één gemeente daartoe bereid zijn. Ook hierin geldt het gezegde dat men ‘two for tango’ dient te zijn”. 
Dienstverlening een topper
Uit de enquête komt ook een algemene tevredenheid naar voren over de gemeentelijke dienstverlening zoals de openingsuren van het gemeentehuis, de informatie op de website, de aanspreekbaarheid van de burgemeester en de schepenen, de informatiestroom en de inspraak, het onthaal van de nieuwe inwoners en het e-loket dat dan ook verder zal uitgebouwd worden.
“Uit vorige enquêtes bleek reeds dat de dienstverlening in onze gemeente tot de beste van Vlaanderen behoort”, besluit een tevreden burgemeester. “Daarom willen wij ook de kaart van de digitalisering blijven trekken door onder meer 12 nieuwe attesten toe te voegen aan het e-loket. En door die digitalisering willen wij de werkdruk op het gemeentepersoneel verminderen om ze zo ook te kunnen inzetten om naar de minder mobiele inwoners te kunnen toegaan. Ook zullen wij in de toekomst in het kader van het dienstbetoon aan de bevolking nog veel meer communiceren naar de burger toe via een vernieuwde app”.  
artikel afdrukken
 
Delen op FacebookDelen op TwitterDelen op GoogleDelen op DeliciousDelen op DiggDelen op StumbleuponEmail ditMeer...
 
28 jun 2017
Godelieve Deschuyffeleer
© Deschuyffeleer
 
 
 
Terug
 

Meer Nieuws

Godelieve Deschuyffeleer | 26 okt 2020
Commerciële partners, advertenties en vacatures
Godelieve Deschuyffeleer | 18 okt 2020
Godelieve Deschuyffeleer | 15 okt 2020

archief