HERNE – Sprokkels uit de jongste gemeenteraad van 29 juni

C21

HERNE – Sprokkels uit de jongste gemeenteraad van 29 juni

Herne
HERNE – Sprokkels uit de jongste gemeenteraad van 29 juni
 
Brent_roobaert
Brent Roobaert nieuw OCMW-raadslid - © Deschuyffeleer
 

OCMW-raad

Plaatselijk Jong CD&V-voorzitter Brent Roobaert (24) werd geïnstalleerd als nieuw OCMW-raadslid in opvolging van Sonja Van Den Bossche die eerder al de overstap maakte van de OCMW-raad naar de gemeenteraad. Daar verving zij Annelies De Smet. Als eerstaangewezen opvolgers verzaakten zowel Hilda De Pauw als Hugo Moonens aan het opnemen van het vacante mandaat.
Brent Roobaert was in het verleden al vrij actief in de adviesraden voor de jeugd en voor het milieu. Hij is als stafmedewerker verbonden aan de Vlaamse Vereniging voor Provincies. Hij kijkt nu alvast met spanning uit naar het opnemen van een bestuursmandaat daar waar hij in het verleden enkel in adviesorganen actief was.
Het nieuw OCMW-raadslid legde de gebruikelijke eed af tegenover Kris De Groote, de voorzitter van de gemeenteraad.
Autonoom Gemeentelijk Bedrijf
De gemeenteraad keurde zowel de fiscale jaarrekening voor 2016 als de BBC-rapportering van het autonoom gemeentelijk bedrijf goed.
De jaarrekening werd vastgesteld met een balanstotaal van 73.025€. De resultatenrekening sluit af met een winst van het boekjaar van 5.064€. Raadslid Thierry Deblander wilde de redenen kennen van het evolueren van een verlies van 7.928€ in 2015 naar de winst nu. Dat blijkt volgens schepen voor Financiën Lieven Snoeks vooral voort te spruiten uit het aanpassen van de huurprijzen en uit meerinkomsten door intenser gebruik van de sporthal maar niet door minder uitgaven.
Erediensten
Een gunstig advies was er ook voor de jaarrekeningen 2016 van de vier kerkraden. De globale resultaten waren voor Onze-Lieve-Vrouw in Kokejane 13.166€, voor St-Niklaas in Herfelingen 1.623€, voor St-Petrus en Paulus in Herne 44.019€ en voor St-Pieter in Sint-Pieters-Kapelle 39.132€.
De raad nam ook nog akte van een budgetwijziging voor St-Petrus en Paulus in Herne voor het herstellen van het uurwerk van de kerktoren, waarvan de kosten om en bij de 7.000€ bedragen.
Financieel
De jaarrekening 2016 werd vastgesteld met een positief resultaat van 553.571€, dat is 518.000€ beter dan begroot. “Hierdoor komt onze reserve nu op 2.223.369€ te staan terwijl ook onze autofinancieringsmarge met 614.019€ zeer positief blijft”, mocht een trotse schepen voor Financiën zijn collega’s in de raad meegeven.
“De meegevallen eindcijfers werden uiteindelijk bepaald door de gestegen inkomsten met 1%, 400.000€ minder uitgaven dan gebudgetteerd, de verhoging met 4,2% tegenover het voorgaand dienstjaar van de personeelskosten en een daling met 5% van de werkingskosten”, openbaarde de schepen nog. “Het exploitatieresultaat bedroeg dan ook 1.149.462€, het investeringsresultaat -9.691€. De terugbetaling van opgenomen bankleningen bedroeg dan weer 693.609€ zodat de openstaande financiële schulden eind 2016 nog op 8.520.460€ werden afgeklokt. En ook van de geplande 400.000€ nieuwe leningen werd geen euro opgenomen. Door dit alles kunnen wij de schuld dan ook versneld verder afbouwen”.       
Er komt wel al vrij snel een tweede budgetwijziging en een aanpassing aan het meerjarenplan. Schepen Lieven Snoeks: “Enkele onvoorziene uitgaven noopten ons hiertoe. Van de gelegenheid maken wij ook graag gebruik om met de meegevallen jaarrekening 2016 enkele uitgaven vervroegd uit te voeren zoals meer asfaltwerken in eigen beheer, verbouwingswerken in de dekenij om de muziekacademie te herbergen, het aanschaffen van nieuwe kerstverlichting voor Herfelingen en Sint-Pieters-Kapelle, het voorzien van tivoli-uren voor de school De Regenboog en een hogere kost voor consultancy voor de inkanteling van het OCMW in het gemeentebestuur en voor de verfraaiing van het Centrum. Ook voorzien wij extra investeringen voor informatiebeveiliging en is er de onvoorziene kost voor het herstel van de kerkklok in Herne. Er werden ook voor meer dan 900.000€ aan heraanleg van straten overgedragen van 2016 naar 2017. Voorts wordt er ook nog voldoende budget voorzien om een synthetisch voetbalveld aan te leggen en voor het herstellen van de muur van het kerkhof van Herfelingen”.
Na de aanpassingen wordt het exploitatiebudget geraamd op 443.349€ en het investeringsbudget op – 1.920.444€. Samen met de andere ontvangsten en uitgaven zoals de aflossing van de schulden komt het budgettair resultaat van het boekjaar thans te liggen op – 1.982.058€. “Wij kunnen dit resultaat volledig verwerken met de bestaande reserve en we gaan dus opnieuw geen nieuwe leningen aan”, duidt de schepen alsnog. “Onze eindboodschap blijft zo nog steeds dat ondanks het groot aantal gerealiseerde of nog te realiseren investeringen onze financiële huishouding gezond blijft maar dat we zeker voorzichtig moeten blijven”.
Alternatieve gerechtelijke maatregelen 
Ook Herne verklaarde zich in intergemeentelijk verband akkoord met de samenwerkingsovereenkomst met de stad Halle voor het coördineren van de uitvoering van werkstraffen en dienstverleningen van de inwoners die er onder vallen.
OCMW
Het OCMW plant de aankoop van een CNG-wagen aan zeer voordelige voorwaarden en dit via een groepsaankoop via Infrax. De raad nam dan ook kennis van de daartoe doorgevoerde budgetwijziging van het OCMW.
Bindend sociaal objectief
De raad machtigde Woonwinkel Pajottenland om een dossier in te dienen bij de bevoegde instanties om binnen het bindend sociaal objectief een vermindering met één eenheid te bekomen van de specifieke inhaalbeweging voor sociale huurwoningen.
RUP Lokaal Bedrijventerrein
Het RUP Lokaal Bedrijventerrein kreeg eveneens groen licht van de raad zij het dat de nood aan een dergelijk terrein nog verder dient uitgediept voor de provinciale diensten. “Een dergelijk RUP is absoluut noodzaak”, legde burgemeester Kris Poelaert uit. “Een vrij groot aantal bedrijven en firma’s zijn vragende partij. Verder zijn er in het Pajottenland geen andere dergelijke lopende projecten. En bovendien zijn ook nog een aantal bedrijven toe aan herlocalisatie wegens hun aanwezigheid in agrarisch gebied”.  
Parkeerplaats gehandicapte
Ook in de Gainestraat ter hoogte van het huisnummer 1 komt er een parkeerplaats voorbehouden voor personen met een handicap.
Fondatelsite – Stationsomgeving
Tijdens de behandeling van de jaarrekening 2016 bracht raadslid Thierry Deblander de implementatie van het RUP Fondatelsite ter sprake evenals de herinrichting van de stationsomgeving. Burgemeester Kris Poelaert antwoordde dat het woonproject Fondatel gefaseerd in totaal een 100-tal nieuwe woongelegenheden met bijhorende parkeerplaatsen zal opleveren. Het impact op de parking van het station zou dan ook niet al te groot zijn. “Momenteel stelt de NMBS en Infrabel enkel de stationsgebouwen te koop. Er zijn engagementen van hunnentwege om de ganse stationsparking, waarvan zij eigenaar zijn, her in te richten. De gemeente van haar kant zou enkel dienen in te staan voor de herinrichting van het kaatsplein, dat overigens eigendom is van de gemeente. Het is dan ook de bedoeling al deze zaken mettertijd op een geïntegreerde manier aan te pakken”, aldus burgemeester Kris Poelaert in zijn antwoord. 
artikel afdrukken
 
Delen op FacebookDelen op TwitterDelen op GoogleDelen op DeliciousDelen op DiggDelen op StumbleuponEmail ditMeer...
 
30 jun 2017
Godelieve Deschuyffeleer
© Deschuyffeleer
 
 
 
Terug
 

Meer Nieuws

Godelieve Deschuyffeleer | 26 nov 2021
Godelieve Deschuyffeleer | 26 nov 2021
Commerciële partners, advertenties en vacatures

archief