HERNE – Infosessie over de uitbreiding KMO-zone aan de Scheibeek

HERNE – Infosessie over de uitbreiding KMO-zone aan de Scheibeek

1
HERNE – Infosessie over de uitbreiding KMO-zone aan de Scheibeek - © Deschuyffeleer
 
2
HERNE – Infosessie over de uitbreiding KMO-zone aan de Scheibeek - © Deschuyffeleer
 
3
HERNE – Infosessie over de uitbreiding KMO-zone aan de Scheibeek - © Deschuyffeleer
 
4
HERNE – Infosessie over de uitbreiding KMO-zone aan de Scheibeek - © Deschuyffeleer
 

Het bestaand Lokaal Bedrijventerrein aan de Scheibeekstraat wordt uitgebreid. Dat is althans de bedoeling van het gemeentebestuur dat mede op aangeven van meerdere bedrijfsleiders het ruimtelijk uitvoeringsplan (RUP) daartoe op de gemeenteraad van juni voorlopig goedkeurde. Het plan voorziet zowel een uitbreiding aan de noordkant richting Vollezele als aan de zuidkant richting Herne-centrum. Momenteel loopt het openbaar onderzoek. Daartoe behoort ook een infosessie. Die kende alleszins een vrij grote opkomst van de omwonenden en geïnteresseerde bedrijfsleiders.

Schepen voor Ruimtelijke Ordening Lieven Snoeks schetste de contouren van het project. Herne is momenteel ongeveer één van de weinige gemeenten in het Pajottenland die beschikt over een KMO-zone. Een vrij groot aantal bedrijfsleiders is dan ook op zoek naar terreinen waar zij een nieuw bedrijf kunnen oprichten of zij zich kunnen herlokaliseren. Plaatsgebrek is dan ook aan de orde. Bovendien dreigt ook de aangekondigde Vlaamse betonstop nog roet in dat bouweten te gooien.
Uitbreiding
Enkele jaren terug al besloot de bestuursploeg van burgemeester Kris Poelaert een project op te starten rond de uitbreiding van de bestaande KMO-zone. Daarbij werd het gespecialiseerd Pajots studiebureau PLAN+ uit Eizeringen onder de arm genomen om het project daadwerkelijk gestalte te geven. De voorlopige goedkeuring van het RUP met de planologische voorschriften vormde daar een eerste belangrijke stap in. Het was dan ook ruimtelijk planner Dirk De Loecker van het aangesteld studiebureau die zelfverzekerd en bijzonder deskundig alle nuttige duiding verstrekte aan de aanwezigen.
De uitbreiding slaat op een totale oppervlakte van om en bij de 5 ha, waarvan 1,6 ha aan de noordelijke kant van de Scheibeek (richting Vollezele) en 3,4 ha aan de zuidelijke kant in de richting van Herne-centrum. Het blijkt de bedoeling te zijn de uitbreiding fasegewijze uit te voeren. Eerst zou de noordelijke zijde aangesproken worden en later dan in een volgend fase de richting Herne-centrum. Als alles volgens plan verloopt zou de gemeentelijke adviescommissie voor ruimtelijke ordening (Gecoro) haar advies kunnen finaliseren naar het einde van dit jaar toe om zo het gemeentebestuur dan in staat te stellen het RUP definitief goed te keuren tegen eind maart 2018. Dat besluit van de gemeenteraad is dan bindend en enkel het provinciebestuur en de Vlaamse regering hebben nog een schorsingsrecht bij het niet naleven van de regelgeving.
Kleinschalige lokale bedrijven
Het grafisch plan van het voorlopig goedgekeurd RUP vervangt in feite het vroegere gewestplan waarbij het voorliggend bestemmingsplan dan het nieuwe juridisch kader wordt. Het RUP houdt doelbewust een zeker aantal voorwaarden in die maken dat de percelen van maximaal 75 a grootte en die zullen ter beschikking gesteld worden louter bestemd zijn voor kleinschalige lokale bedrijven. Zo zijn gevaarzwangere Seveso-bedrijven evenals mest- en afvalbewerkingsbedrijven en grote detailhandelszaken totaal uit den boze. Wat wel ook kan is dat een constructie meerdere bedrijven kan herbergen. Ook wordt geopteerd om de ontsluitingen via de Scheibeekstraat te laten gebeuren. De Bloemendaelstraat dan weer wordt een verbinding voor langzaam verkeer. Reeds aanwezige bedrijven kunnen ook nog uitbreiden evenwel binnen het vergunningsbeleid en op voorwaarde dat er nog kan uitgebreid worden.         
“Eens het RUP definitief goedgekeurd bestaat de mogelijkheid de gronden te ontwikkelen overeenkomstig de voorwaarden verbonden aan de nieuwe bestemming”, benadrukte Dirk De Loecker. De omwonenden hadden wel hamvragen rond het afschermen van de zone en rond de mogelijke waardevermindering van de bestaande woningen en de nog vrijliggende bouwgronden.
Afscherming
Aan het afschermen van het lokaal bedrijventerrein voor KMO-zone van de woongebieden enerzijds langsheen de Ninoofsesteenweg en anderzijds rond het kruispunt van de Scheibeekstraat met de Kapellestraat en de Leenstraat werd alleszins een bijzondere aandacht besteed. Aan de noordelijke kant in de richting Vollezele stelt deze problematiek zich niet bij gebrek aan nabijgelegen woningen. Rond het ganse bedrijventerrein komt er een groen scherm van minimum 10 m breedte dat zeker ter hoogte van de woonhuizen langsheen de Ninoofsesteenweg een gesloten karakter verkrijgt. En tussen het woongebied rond het kruispunt van de Scheibeekstraat met de Kapellestraat en de Leenstraat en de oostelijke grens van de uitgebreide zone wordt nu ook een vrij groot bouwvrij agrarisch gebied gecreëerd.
Woongebieden behouden
Met betrekking tot de woongebieden wordt er dan weer van uitgegaan dat alle bestaande verkavelingen komen te vervallen. De voorwaarden van bepaalde van die verkavelingen zouden immers wel eens voor bijkomende problemen hebben kunnen zorgen. De woongebieden blijven behouden maar de voorwaarden voor nieuwe verkavelingen en vergunningen zouden worden ingebed in de huidige algemene visie rond bouwen in Vlaanderen met onder meer kleinere percelen bouwgrond.
Het openbaar onderzoek loopt tot 29 september. Tot dan kunnen bezwaren, op- en aanmerkingen per aangetekend schrijven of per mail toegezonden worden aan de Gecoro ten gemeentehuize. De Gecoro dient de ontvangen documenten te bundelen om dan zelf een advies te verstrekken waarna de gemeenteraad vervolgens het RUP definitief kan goedkeuren al dan niet rekening houdend met het advies van de Gecoro.
Meer info op het gemeentehuis bij de dienst Grondgebiedzaken (02/397.11.78) of bij de schepen voor Ruimtelijke Ordening via lieven.snoeks@herne.be .  
artikel afdrukken
 
Delen op FacebookDelen op TwitterDelen op GoogleDelen op DeliciousDelen op DiggDelen op StumbleuponEmail ditMeer...
 
05 sep 2017
Godelieve Deschuyffeleer
© Deschuyffeleer
 
 
 
Terug
 

Meer Nieuws

Godelieve Deschuyffeleer | 18 okt 2020
Commerciële partners, advertenties en vacatures
Godelieve Deschuyffeleer | 15 okt 2020
Godelieve Deschuyffeleer | 03 okt 2020

archief