HERNE – Sprokkels uit de gemeenteraad van 27 september

HERNE – Sprokkels uit de gemeenteraad van 27 september

Herne
HERNE – Sprokkels uit de gemeenteraad van 27 september - © Deschuyffeleer
 

Informatieveiligheidsplan

Nadat het gemeentebestuur eerder dit jaar zijn beleid inzake informatieveiligheid had goedgekeurd stemde het nu ook in met het daaruit vloeiend jaarlijks informatieveiligheidsplan. Zowel het beleid als het plan werden voorgekauwd door de aangestelde informatieveiligheidsconsulent. Het plan werd opgesteld op basis van een risico-analyse. Het voorhanden zijn van een dergelijk plan is ook een absolute voorwaarde om toegang te krijgen tot bepaalde authentieke gegevensbronnen.
Raadslid Thierry Deblander stelde dat het gemeentebestuur inzake informatieveiligheid nu bijzonder goed scoort. Burgemeester Kris Poelaert gaf aan dat het beleid en het plan eveneens goed van pas komen voor de doorlichting van de besturen door de diensten van de Vlaamse overheid.
Locaties voor huwelijken
Naar aanleiding van een verzoek om een burgerlijk huwelijk te laten doorgaan op een andere locatie dan op het gemeentehuis, mede doordat de raadzaal in het gemeentehuis niet toegankelijk is met een lift, duidde de gemeenteraad nu ook het Dominicanessenklooster en het OCMW-gebouw aan als alternatieve mogelijkheden. Voorwaarde hierbij is wel dat het moet gaan om gebouwen met een neutraal karakter. Zo heeft ook het Dominicanessenklooster nu een neutraal karakter doordat het eerder ontwijd is geworden. Raadslid Thierry Deblander hamerde op het waken over het neutraal karakter van de aangeduide gebouwen.
DIENSTEN-service Herne
De gemeenteraad nam kennis van een terugbetaling van 10.000€ door de vzw DIENSTEN-service Herne van de renteloze lening van 75.000€ die de raad bij de opstart van de vzw had toegekend. Er werd toen overeengekomen dat de lening in principe binnen een termijn van 8 jaar diende terugbetaald in jaarlijkse schijven van maximaal 10.000€ en dit afhankelijk van de grootte van het batig saldo van het voorbije boekjaar.
Noodplanning
De raad besliste eveneens de komende drie jaar verder in zee te gaan met de Ondersteunende Dienst voor Noodplanambtenaren van de intergemeentelijke vereniging Haviland. Die samenwerking wordt als positief ervaren. De kostprijs op jaarbasis wordt geraamd op 5.040€ excl. BTW.
ICT-deskundige
Na de opzeg door het gemeentebestuur van Galmaarden van de overeenkomst van een gemeenschappelijke ICT-deskundige bevestigde de raad nu ook formeel het beëindigen van die overeenkomst. Burgemeester Kris Poelaert verduidelijkte hierbij dat de samenwerking de facto al enkele maanden geleden is stopgezet onder meer door de langdurige afwezigheid van de aangestelde deskundige. Inmiddels heeft het gemeentebestuur een andere ICT-consulent ingeschakeld die onder meer mee instond voor het uitwerken van het beleid van de informatieveiligheid en van het jaarlijks informatieveiligheidsplan.
Jaarrekening OCMW
De jaarrekening voor 2016 kreeg een gunstig advies doordat het binnen het voorziene budget is gebleven. OCMW-voorzitter maakte hierbij ook enkele gegevens bekend. Zo genoten 36 personen gedurende minimum een maand een leefloon. Dat kostte het OCMW in totaal 202.277€. Het jaar voordien was dat 197.897€. Het OCMW heeft in 2016 ook een totaal bedrag van 19.276€ betaald aan steun voor erkende vluchtelingen en andere vreemdelingen. In 2015 was dit 20.001€. Met 6 opgevangen asielzoekers was het Lokaal Opvanginitiatief in het Dominicanessenklooster eind december 2016 volzet. Het afgelopen jaar werden eveneens 40 personen opgevangen in budgetbeheer. Ook genoten 135 personen de maandelijkse mantelzorgtoelage van 15€. In 2016 waren er 41 personen die effectief gezins- en bejaardenhulp hebben genoten. Er werden daartoe door het OCMW in totaal 3.131 werkuren gepresteerd, door de regionale dienst gezinszorg van de welzijnskoepel 1.393 uren. Het OCMW betaalde ook nog eens 6.522 uren à 0,37€ per uur aan vijf privé-diensten waarmee het daartoe een overeenkomst heeft.
De poetsdienst dan weer presteerde in totaal 13.326 uren met dienstencheques ten voordele van 151 personen. De klusjesdienst bij bejaarden aan huis klokte af op 1.961 uren.
Het OCMW is in het bezit van 24 toestellen voor personenalarm. Eind vorig jaar waren er 21 effectief uitbesteed. De 8 vrijwillige chauffeurs van de Minder-Mobiele-Centrale van hun kant reden vorig jaar in totaal 33.367 km. In 2015 was dat nog 38.376 km. De vrijwillige leden van het Zorgnetwerk legden in totaal 30 huisbezoeken af bij 75-jarigen. Gedurende 11 dagen werd er ook in samenwerking met de vzw 3Wplus aan thuisopvang van zieke kinderen gedaan.
Leegstaande en verwaarloosde woningen
Omdat de Vlaamse overheid eind vorig jaar besliste om het beleid rond de bestrijding van zowel  leegstaande als verwaarloosde woningen en gebouwen voortaan volledig aan de gemeenten toe te vertrouwen ging de raad over tot het goedkeuren van nieuwe en nu ook geïntegreerde reglementen en heffingen terzake. Die reglementen en die heffingen, enerzijds voor de leegstand en anderzijds voor de verwaarlozing, in éénzelfde besluit komen zo tegemoet aan de beleidsbeslissingen op Vlaams niveau.
De nieuwe reglementen leggen de indicaties van leegstand en van verwaarlozing evenals de procedures tot vaststelling ervan opnieuw vast. Er wordt hierbij ook uitgegaan van de opvatting dat de strijd tegen de leegstaand en de verwaarlozing maar effect kan hebben als er ook effectief een heffing wordt vastgesteld ten laste van de betrokken eigenaars.
Bij dit alles gaat het gemeentebestuur er zoals in het verleden van uit dat het wenselijk is dat het beschikbare woningen- en gebouwenbestand op zijn grondgebied ook optimaal benut wordt.
Raadslid Thierry Deblander had graag vernomen hoeveel woningen en gebouwen nu op de gemeentelijke leegstands- en aanverwante bestanden voorkomen en hoeveel eigenaars er al beboet werden. Burgemeester Kris Poelaert verwees het raadslid hierbij naar de notulen van het college van burgemeester en schepenen die eveneens aan de raadsleden worden toegezonden. Thierry Deblander toonde zich vooral bekommerd om de correcte toepassing van de reglementen. Door burgemeester Kris Poelaert werd hij daarbij uitgenodigd om eventuele leegstaande en verwaarloosde woningen en gebouwen die alsnog niet op de lijsten zouden voorkomen te melden.
Sociale huurwoningen
De raad stemde eveneens in met wijzigingen aan ‘Het Lokaal Toewijzingsreglement voor Sociale Huurwoningen’ in het werkingsgebied van Woonwinkel Pajottenland waaronder ook Herne valt. De wijzigingen houden in dat het reglement niet meer van toepassing zal zijn voor sociale verhuurkantoren. Het principe van de ‘lokale binding’ blijft evenwel gehandhaafd.
Onderwijs
Sinds het begin van dit schooljaar voorziet de Vlaamse overheid in een nieuwe regeling voor de ondersteuning van leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften in het gewoon onderwijs. De bedoeling van de verplichte aansluiting bij een regionaal ondersteuningsnetwerk is om de effecten van het ‘M-decreet’ verder te begeleiden.
De ondersteuning wordt aangeboden door een ondersteuningsnetwerk bestaande uit scholen voor buitengewoon onderwijs. In het regionaal ondersteuningsnetwerk brengen scholen voor gewoon en voor buitengewoon onderwijs hun expertise samen om leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften en hun leraars te ondersteunen.
Voor de gemeentelijke basisschool De Regenboog in Herfelingen werd zo gekozen voor samenwerking met de contactschool Kasterlinden in Sint-Agatha-Berchem.
Voorts kon de raad zich eveneens vinden in het Schoolreglement van De Regenboog voor het schooljaar 2017-2018 en in de aansluitende infobrochure met onder meer de voorgestelde bijdragen die aan de ouders mogen gevraagd worden zoals de scherpe maximumfactuur voor ééndaagse klasactiviteiten, de minder scherpe maximumfactuur voor meerdaagse uitstappen en de facultatieve bijdragen. De kostprijs per schooljaar mag zo niet meer dan 45€ bedragen, voor een leerling van het 1ste tot en met het 6de leerjaar 85€. Voor een zwembeurt mag 6, 30€ aangerekend worden. Voor de leerlingen van het 6de leerjaar is dit laatste wel gratis. Voor de meerdaagse uitstappen mag de totale kostprijs over de ganse duur van het lager onderwijs dan weer het bedrag van 420€ niet overschrijden.
De opvang voor en na schooltijd beloopt 0,25€ per begonnen halfuur. Voor een badmuts mag 6€ aangerekend worden.
artikel afdrukken
 
Delen op FacebookDelen op TwitterDelen op GoogleDelen op DeliciousDelen op DiggDelen op StumbleuponEmail ditMeer...
 
28 sep 2017
Godelieve Deschuyffeleer
© Deschuyffeleer
 
 
 
Terug
 

Meer Nieuws

Godelieve Deschuyffeleer | 18 okt 2020
Commerciële partners, advertenties en vacatures
Godelieve Deschuyffeleer | 15 okt 2020
Godelieve Deschuyffeleer | 03 okt 2020
Godelieve Deschuyffeleer | 01 okt 2020

archief