HERNE – Sprokkels uit de gemeenteraad van 22 november

HERNE – Sprokkels uit de gemeenteraad van 22 november

Herne
HERNE – Sprokkels uit de gemeenteraad van 22 november - © Deschuyffeleer
 

De dekenij

Om de uitvoering van noodzakelijke verbeteringswerken mogelijk te maken werd de gebruiksovereenkomst voor de dekenij aangepast. Onder meer de politie en de plaatselijke afdeling van de academie Muziek, Woord en Dans vinder er een onderkomen.

Budgetwijziging
Naar jaarlijkse gewoonte trachten de gemeentebesturen naar het einde van ieder jaar een zo getrouw mogelijk zicht te krijgen op hun financiële toestand. Dat overzicht wordt dan in een laatste budgetwijziging gegoten. Die laat dan onder meer toe eerder niet voorziene of te laag ingeschatte uitgaven in het budget in te schrijven. Ook worden daarin de inkomsten en de uitgaven waar een meer gedetailleerd zicht is op verkregen verfijnd.
Schepen van Financiën Lieven Snoeks lichtte de wijziging toe: “De projecten die in de pijplijn zitten maar nog niet werden gefactureerd zijn onder meer het kerkenbeleidsplan en de dekenij te Herne die wordt verbouwd om de muziekacademie kwalitatief en veilig te huisvesten. De dorpskernvernieuwing in het centrum van Herne werd opgestart maar zit nog in de ontwerpfase zodat deze uitgaven kunnen worden verschoven. Uiteraard volgt de restauratie van het oorlogsmonument aan het Heldenplein de dorpskernvernieuwing. Nog enkele belangrijke verschuivingen zijn de kosten voor ontwikkeling van de uitbreiding van de KMO-zone, de aankoop van een ‘groen’ voertuig, de aanleg van het kunstgrasveld en de aanleg van de parking aan het Dominicanessenklooster. Aan sommige van deze investeringen zijn subsidies voorzien, uiteraard gaan deze inkomsten ook over naar volgend jaar”.
“Daarnaast waren er ook wel enkele budgettaire meevallers. De uitgaven voor lonen werden dit jaar naar beneden herzien en de onderhouds- en herstellingskosten voor het technisch materieel waren minder dan verwacht. Anderzijds lagen de kosten voor consultancy ondersteuning bij het aanwerven van personeel, de aansluiting op aardgas van de feestzaal te Sint-Pieters-Kapelle en het uitvoeren van asfaltwerken door onze eigen technische dienst, hoger dan begroot. Aan de inkomstenzijde zijn er dan weer geen noemenswaardige wijzigingen te rapporteren”, aldus nog de schepen.
Het exploitatiebudget vertoont zo een daling van de uitgaven met 183.890€ en een stijging van de ontvangsten met 49.306€, samen goed voor een toegenomen overschot van 443.349€ naar 676.546€. 
Het investeringsbudget voorziet een daling van de uitgaven met 1.033.643€ te verklaren door de doorgevoerde verschuivingen en de slechts gedeeltelijke facturaties. Bij de ontvangsten wordt evenwel eveneens een daling genoteerd van 66.437€. Samen geeft dit een resultaat -953.238€ in plaats van de oorspronkelijk gebudgetteerde -1.920.444€.
“Nemen we daarbij nog een kleine mutatie van -5.399€ bij de andere uitgaven, dit zijn voornamelijk de leningen, dan komen we bij een budgettair resultaat van het boekjaar van -787.054€. Dit is 1.195.003€ beter dan oorspronkelijk begroot, nl. -1.982.058€. Het gecumuleerd resultaat, onze reserve, komt zodoende op een bedrag van 1.216.067€ te liggen. Een stevige buffer dus om de volgende jaren ook nog verder te kunnen investeren in ons mooie dorp”, was het besluit van de schepen.
Capaciteitsbepaling De Regenboog
Als schoolbestuur dient de gemeenteraad aan de hand van de leerlingenaantallen van de voorbije jaren, van de verwachtingen betreffende de toekomstige leerlingenaantallen en van de capaciteit van de schoolgebouwenbasis de leerlingencapaciteit vast te leggen. Dat gebeurde nu voor de gemeentelijke basisschool De Regenboog. De maximumaantallen werden nu vastgelegd op in totaal 200 leerlingen waarvan 120 voor de lagere school en 80 voor de kleuterschool. Wel kan de directeur in bepaalde situaties leerlingen toch nog inschrijven als de maximumcapaciteit bereikt is. Het is ook de directeur die de inschrijvingsperiodes bepaalt.
Politieverordening
Op aangeven van de politie was de uniforme algemene politieverordening voor de gemeenten in het ambtsgebied van de politiezone Pajottenland, waartoe ook Herne behoort, toe aan een actualisering en een verduidelijking. Zo kwam er onder meer nieuwe regelgeving rond de administratieve sancties tot stand, voerde ook justitie aanpassingen aan zijn beleid door, evolueerde de Vlarem-regelgeving en dienden ook tal van zaken uit het oude reglement te worden uitgeklaard. “De verordening wil in eerste instantie overlast voorkomen”, liet korpschef Marc Hellinckx van de politie Pajottenland het licht schijnen over de nieuwe reglementering. “Het is niet de bedoeling te gaan jagen op inbreuken. Het reglement is wel een stok achter de deur in geval van problemen. De minimale administratieve boete bedraagt 80€ bij een eerste inbreuk maar kan progressief oplopen tot 250€”.
Het reglement voorziet alsnog geen specifieke maatregelen ten opzicht van jongeren onder de leeftijd van 16 jaar.
Het stelsel van de administratieve sancties doet geen afbreuk aan de toepassing van een herstelbelasting en/of het vorderen van de door het gemeentebestuur gemaakte kosten voor rekening van de overtreder.
Een ophefmakende nieuwigheid is dat de eigenaars van de dieren die in weiden grazen nu overeenkomstig art. 172 van het reglement gehouden zijn een identificatie op hun afsluitingen te plaatsen onder de vorm van een nummerplaat teneinde de identiteit van die eigenaars zo snel als mogelijk te kunnen achterhalen.          
Eénrichting in Oud-Klooster
In Oud-Klooster geldt voortaan éénrichting vanaf het kruispunt met de Kapellestraat ter hoogte van Oud-Klooster 1 in de richting van het kruispunt met de Kapellestraat ter hoogte van Oud Klooster 22. De maatregel geldt evenwel niet voor fietsers die Oud-Klooster dan ook in beide richtingen mogen gebruiken.
Sportregio Pajottenland
Om reden de Sportregio Pajottenland vanuit de provincie ophoudt te bestaan per 1 januari 2018 ingevolge het overhevelen van de persoonsgebonden bevoegdheden zoals Cultuur, Jeugd, Welzijn en Sport van de provincies naar het Vlaams niveau treedt ook Herne nu toe tot de nieuwe interlokale vereniging Sportregio Pajottenland. Het is nu zo dat de Vlaamse overheid voortaan intergemeentelijke samenwerking wil stimuleren door financiële middelen ter beschikking te stellen van bovenlokale sport en bewegingsprojecten. De partnergemeenten zijn Affligem, Galmaarden, Gooik, Bever, Lennik, Liedekerke, Pepingen, Roosdaal en Ternat. Door toe te treden tot de Sportregio Pajottenland in zijn nieuwe structuur deelt Herne alvast al mee in de door Sport Vlaanderen goedgekeurde projectondersteuning ten belope van ruim 20.000 euro.
Taalcorrectheid
Raadslid Thierry Deblander wees burgemeester Kris Poelaert op het gebrek aan taalcorrectheid in de gemeentelijke informatiebladen en flyers die uitgaan van het gemeentebestuur. “Dat schept geen positief imago naar de buitenwereld toe”, was zijn overweging. Burgemeester Kris Poelaert kon zich vinden in de opmerking van het raadslid. Hij gaf aan hiervoor al maatregelen te hebben genomen. Zo kunnen onder meer de ontwerpteksten door meerdere personen nagelezen worden. Problemen doen zich overigens ook voor bij de overname van de aangeleverde teksten. 
artikel afdrukken
 
Delen op FacebookDelen op TwitterDelen op GoogleDelen op DeliciousDelen op DiggDelen op StumbleuponEmail ditMeer...
 
23 nov 2017
Godelieve Deschuyffeleer
© Deschuyffeleer
 
 
 
Terug
 

Meer Nieuws

Godelieve Deschuyffeleer | 18 okt 2020
Commerciële partners, advertenties en vacatures
Godelieve Deschuyffeleer | 15 okt 2020
Godelieve Deschuyffeleer | 03 okt 2020
Godelieve Deschuyffeleer | 01 okt 2020

archief