HERNE – Sprokkels uit de gemeenteraad van 20 december 2017

HERNE – Sprokkels uit de gemeenteraad van 20 december 2017

Herne
HERNE – Sprokkels uit de gemeenteraad van 20 december 2017 - © Deschuyffeleer
 

Autonoom Gemeentelijk Bedrijf

Zowel de begrotingswijziging voor 2017 als de aanpassing 3 van het meerjarenplan 2015-2019 als het budget 2018 werden unaniem en zonder enige toelichting of commentaar goedgekeurd.

Kerkfabrieken
Er werd akte genomen zowel van het coördinatiebudget als de budgetten van de vier kerkfabrieken voor 2018, die alle binnen de meerjarenplanning blijven. Voor de kerkfabriek Sint-Pieter in Sint-Pieters-Kapelle keurde de raad wel nog een budgetwijziging voor het dienstjaar 2017 goed. Die heeft betrekking op een extra gemeentelijke toelage van 15.000€ voor het uitvoeren van investeringen aan de bliksemafleiders op het kerkgebouw.     
Belastingen en retributies
De opcentiemen op de onroerende voorheffing worden teruggebracht van 1450 naar 913. Het gaat hem hierbij echter louter over een noodzakelijke technische aanpassing ingevolge de stijging van de basisheffing 2018 in het Vlaams gewest van 2,5% naar 3,97% van het kadastraal inkomen. Hierbij worden de gemeenten evenwel verplicht er zorg voor te dragen dat het nieuw Vlaams tarief op zichzelf de opbrengst van de gemeentelijke opcentiemen niet verhoogt ten opzichte van het vorige dienstjaar. Concreet houdt de maatregel in dat die belastingdruk op de belastingplichtigen ongewijzigd blijft. Om dat te bereiken diende de gemeente haar eerder vastgestelde opcentiemen van 1450 derhalve te delen door 1,588 om zo te komen tot 913.
De aanvullende personenbelasting blijft ongewijzigd op 7,9%.
Bij het afhandelen van documenten door de dienst Omgeving zal voortaan bij het basistarief van 50€ telkenmale per bijkomende woonentiteit zoals bij appartementsgebouwen, maar met uitzondering van zorgwoningen, een bijkomende kost van 50€ worden in rekening gebracht.
Ook de prijs van compostvaten en van compostbakken wordt enigszins verhoogd. Een compostvat kost voortaan 20€ in plaats van 15€ en een compostbak 30€ in stede van 20€. Per gezin kan slechts één compostvat of compostbak besteld worden aan het voordelige tarief. Extra vaten of bakken kunnen wel bekomen worden aan de gebruikelijke aankoopprijzen, zijnde om en bij de 40€ voor een compostvat en ongeveer 90€ voor een compostbak.
De overige belastingen en retributies blijven ongewijzigd.
Raadslid Thierry Deblander liet een onthouding noteren bij de stemming over de aanvullende belastingen over de onroerende voorheffing en de personenbelasting.  
OCMW
Na kennisname van budgetwijziging 2017/2 en de goedkeuring van aanpassing 4 aan het meerjarenplan 2014-2019 nam de gemeenteraad ook akte van het budget 2018. OCMW-voorzitter Carina Ricour deelde mede dat de gemeentelijke bijdrage 894.780€ bedraagt, een stijging zoals gepland met 3%. Er wordt geen personeelsuitbreiding voorzien naar komend dienstjaar toe. Er wordt verder gewerkt rond algemeen bestuur/organisatie, maatschappelijke dienstverlening en wonen. Het geraamd budgettair resultaat 2018 bedraagt voorlopig -11.564€ maar met de inbreng van het gecumuleerd budgettair resultaat van de vorige boekjaren ten belope van 263.596€ komt het geraamd gecumuleerd budgettair resultaat anno 2018 te liggen op 252.032€, wat meteen ook het resultaat op kasbasis uitmaakt.
Meerjarenplan en budget
Schepen van Financiën Lieven Snoeks gaf zijn collega’s het totaalplaatje mee met betrekking tot het gemeentelijk budget 2018. Er wordt voorzien in 8,35 miljoen € inkomsten en in 7,89 miljoen € uitgaven wat dan zou moeten resulteren in een exploitatieoverschot van 456.891€. De voorziene investeringen zouden 1,94 miljoen € bedragen waartegenover dan weer 370.000€ inkomsten staan, voornamelijk subsidies. Het investeringsresultaat klopt zo af op – 1.570.406€.
Veiligheidshalve wordt in het budget wel een lening van 500.000€ ingeschreven maar net zoals de jongste jaren hoopt de schepen deze ook in 2018 niet te moeten opnemen. Het gecumuleerd budgettair resultaat komt zo dan ook te liggen op 246.020€.
“Inzake schuldafbouw scoren wij alleszins goed”, gaf de schepen nog mee. “Indien wij op het huidige elan kunnen verdergaan zullen wij eind 2020 de openstaande schuld met meer dan 4 miljoen hebben doen dalen en dit over een termijn van 7 jaren. Een daling van bijna 40% maakt een huzarenstuk uit in deze budgettair moeilijke tijden. Dit scheelt meteen enkele honderdduizenden euro per jaar die extra zuurstof geven aan ons investeringsbeleid”.
Welke zijn dan de voornaamste geplande investeringen voor 2018?
Mede door de erkenning van het Dominicanessenklooster en van de polyvalente feestzaal in Sint-Pieters-Kapelle door de Vlaams overheid als gemeenschapscentrum, wat een bijkomend financiële toemaatje van 32.000€ opleverde, wil de bestuursploeg van burgemeester Kris Poelaert het klooster verder verfraaien en ook de programmatie uitbreiden. Voor de inrichting van de parking wordt 60.000€ in het vooruitzicht gesteld. De polyvalente zaal dan weer krijgt een nieuw likje verf opgestreken.
Het tweede voetbalterrein aan De Hernekouter wordt uitgerust met een kunstgrasveld. Hiervoor staat in het budget 440.000€ voor de aanleg van het plein en 20.000€ voor nieuw aan te kopen onderhoudsmateriaal ingeschreven. Voetbalclub FC Herne draagt wel de helft van de kosten voor de aanleg bij in de vorm van een huurcontract met een looptijd van 15 jaar, overigens de gebruikelijke gebruikstermijn voor een dergelijk kunstgrasveld.
Het budget houdt ook rekening met de herinrichting van het Heldenplein langsheen de Ninoofsesteenweg en voorziet daartoe nu al een krediet van 250.000€. Op vraag van de handelaars in die buurt en in het centrum wil het gemeentebestuur er meer ruimte scheppen voor parkeergelegenheid en vergroening, die zo dan mee moeten instaan voor het creëren van een aangenaam handelsklimaat. Voor de herinrichting is evenwel het akkoord nodig van het provinciaal agentschap Wegen en Verkeer. Dat agentschap kon zich alvast niet vinden in een eerste ontwerp. Er wordt dan ook vanuit het gemeentebestuur verder onderhandeld met dat agentschap. Raadslid Thierry Deblander vroeg hierbij ook aandacht te besteden aan de mobiliteit ter hoogte van het kruispunt met de Kapellestraat.
Om de schoolkinderen van De Bloesem in veilige omstandigheden hun school te laten bereiken wil het gemeentebestuur ook dringend werk maken van de inrichting van de voetweg achter de school en deze in te richten als een ‘trage weg’ voor voetgangers en fietsers waar geen autoverkeer toegelaten wordt. Het budget voorziet hiervoor 78.000€. De kosten worden voor 50% gesubsidieerd door de provincie. Momenteel onderhandelt het gemeentebestuur nog met aanpalende eigenaars om de noodzakelijke verbreding mogelijk te maken.
Ook de aankoop van een ‘groen’ voertuig en van een nieuwe terreinwagen voor de technische dienst staan ingeschreven op het investeringsprogramma, terwijl de aanvang van de werken voor het gedeeltelijk ontruimen van het kerkhof van Kokejane gepland is in het voorjaar.
50.000€ dan weer is het budget dat voorbehouden wordt voor het renoveren van de dekenij ten voordele van de academie Muziek, Woord en Dans en dit einde aan alle veiligheidsvoorschriften te kunnen voldoen.
Op het verlanglijstje staat ook de aankoop van de terreinen tussen de school Markevallei en het gemeentehuis. Daartoe wordt 300.000€ uitgetrokken voor het verwerven van deze goed gelegen gronden om het centrum op termijn verder te kunnen laten ontwikkelen.
Om reden dat de jongste vijf jaar met meer dan 4 miljoen € al flink wat werd geïnvesteerd in wegeniswerken her en der wordt daartoe naar toekomend jaar nog eens 138.000€ voorbehouden.
En voor het verder renoveren van het gemeentehuis zoals het vervangen van de oude ramen wordt iets meer dan 100.000€ in de portefeuille opzij gehouden. Voor het inplanten van nog eens twee kubussen wordt dan weer een krediet van 20.000€ ingeschreven.
Ook hier onthield raadslid Thierry Deblander zich bij de stemming. 
Cultuurregio Pajottenland & Zennevallei
Ook Herne zette het licht op groen om toe te treden tot het traject intergemeentelijke archivaris en de aansluitende samenwerkingsovereenkomst te ondertekenen met de cultuurregio Pajottenland & Zennevallei. Dit is een uitloper van het onderzoekstraject van die cultuurregio via haar erfgoedcel met betrekking tot het oprichten van een intergemeentelijke archiefdienst. Voor het project wordt een bijdrage van de gemeenten verwacht van 1,20€ per inwoner voor de jaren 2018 en 2019.
Rijbaankussens Lindestraat
De raad kon zich eveneens vinden in het opheffen van het aanvullend verkeersreglement betreffende het plaatsen van rijbaankussens binnen de bebouwde kom in de Lindestraat, 10 m voorbij de perceelsgrens van de woning met huisnummer 65 richting Kokejane.  
Gemeenschapscentrum
Door de erkenning van het Dominicanessenklooster en de polyvalente feestzaal in Sint-Pieters-Kapelle als gemeenschapscentrum ziet het gemeentebestuur zich nu verplicht hiervoor zowel een beheersorgaan als een adviesorgaan op te zetten. De gemeenteraad keurde daartoe de statuten dan ook goed. Als vertegenwoordigers vanuit de politieke fracties in het beheersorgaan werden voor de CD&V de raadsleden Brent Roobaert en Vanessa Van Hende evenals Veerle Van der Steen en Nicky Dehandschotter aangewezen. Voor de Open Vld-fractie wordt dit Thierry Deblander. Het adviesorgaan wordt samengesteld uit vertegenwoordigers van de gebruikers en van de filosofische en ideologische strekkingen.  
Kunstgrasvoetbalveld
Voor de aanleg van het kunstgrasveld aan de Hernekouter verleent de raad een ‘in house’-opdracht aan de interlokale vereniging Haviland, die een algemene opdracht uitschrijft ten behoeve van haar geïnteresseerde leden. De uitgave wordt geraamd op 449.817€, inclusief BTW. 
artikel afdrukken
 
Delen op FacebookDelen op TwitterDelen op GoogleDelen op DeliciousDelen op DiggDelen op StumbleuponEmail ditMeer...
 
21 dec 2017
Godelieve Deschuyffeleer
© Deschuyffeleer
 
 
 
Terug
 

Meer Nieuws

Godelieve Deschuyffeleer | 18 okt 2020
Commerciële partners, advertenties en vacatures
Godelieve Deschuyffeleer | 15 okt 2020
Godelieve Deschuyffeleer | 03 okt 2020
Godelieve Deschuyffeleer | 01 okt 2020

archief