HERNE – Sprokkels uit de gemeenteraad van 4 juli 2018

HERNE – Sprokkels uit de gemeenteraad van 4 juli 2018

Gr___juni_2018__0_
HERNE – Sprokkels uit de gemeenteraad van 4 juli 2018 - © Deschuyffeleer
 
Gr__juni_2018___1_
HERNE – Sprokkels uit de gemeenteraad van 4 juli 2018 - © Deschuyffeleer
 
Gr__juni_2018___5_
HERNE – Sprokkels uit de gemeenteraad van 4 juli 2018 - © Deschuyffeleer
 
Gr__juni_2018___6_
HERNE – Sprokkels uit de gemeenteraad van 4 juli 2018 - © Deschuyffeleer
 
Gr__juni_2018___7_
HERNE – Eddy Mertens - Laureaat van de Arbeid - © Deschuyffeleer
 
Gr__juni_2018___7a_
HERNE – Eddy Mertens - Laureaat van de Arbeid - © Deschuyffeleer
 
Gr__juni_2018___8_
HERNE – Eddy Mertens - Laureaat van de Arbeid - © Deschuyffeleer
 

Privacyverklaring

In het kader van de recent van kracht geworden Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) dienen ook de gemeenten onder meer een privacyverklaring te publiceren op hun gemeentelijke website. De raad, waarvan in deze verlofperiode slechts 10 van de 17 leden aanwezig tekenden, keurde in die zin dan ook het voorstel van privacyverklaring goed.

Autonoom Gemeentebedrijf
De raad keurde de jaarrekening 2017 van het autonoom gemeentebedrijf dat instaat voor het beheer van de sporthal De Hernekouter goed. De omzet, die bestaat uit de bijdragen van de gebruikers, de prijssubsidies van de gemeente en de concessie van de cafetaria, bleef met 116.622€ nagenoeg op de hoogte van die van het jaar voordien. De totale uitgaven werden vastgesteld op 106.358€ zodat er een winst kon opgetekend worden van 10.200€. Met de aftrek van de belastingen ten belope van 3.325€ levert dat dan een netto positief saldo op van 6.707€. Dat bedrag werd uitgekeerd aan de gemeente.
Jaarrekening
Ook de gemeentelijke jaarrekening 2017 kreeg groen licht van de aanwezige raadsleden. Het exploitatiebudget werd vastgesteld op +1.252.908€, het investeringsbudget op -959.484€. Inzake de lopende leningen werd 635.631€ aan kapitaal terugbetaald zodat de globale schuld bij de banken werd teruggebracht tot 7.884.829€. Eind 2018 zou die schuldenlast dan volgens de planning van schepen van Financiën Lieven Snoeks moeten gereduceerd zijn tot 7.270.591€.
“Het eindresultaatis dat het budgettair resultaat van het boekjaar eindigt op -175.511€ maar dat tekort gaan wij opvangen met de bestaande reserves zodat die in de jaarrekening komt te liggen op 1.966.596€”, gaf de schepen zijn collega’s in de raad mee. “En door het forse exploitatieoverschot is de autofinancieringsmarge thans gestegen van de geraamde 203.183€ naar maar liefst 788.533€. Hierdoor kan Herne terug tegen een financiële stoot. En dat is wat we de voorbije zes jaar in hoofdzaak hebben gedaan: Herne financieel gezonder maken”.
Meevallers voor de rekening blijken te zijn het onder controle zijn van de werkingskosten, de daling met 2,59% van de personeelsloonlast, die 43% van al de uitgaven uitmaken evenals de hogere exploitatie-inkomsten ten belope van 85.000€ vooral door de toevoeging van 75.000€ aan het nieuwe investeringsfonds door rioolbeheerder Riobra en door de hogere inkomsten van het recyclagepark. In stijgende lijn dan weer waren er de hogere kosten voor het onderhoud van sommige landbouwwerktuigen, voor het ophalen van het huishoudelijk afval vooral door de extra ophalingen in de zomermaanden evenals voor het maaien met afvoer van het maaisel van 20 km meer bermen ingevolge de bermbeheersovereenkomst met het agentschap Natuur en Bos.
Enkele markante cijfergegevens zijn de 2.603.870€ voor de aanvullende personenbelasting, de 2.195.504€ voor de onroerende voorheffing, de 1.418.855€ uit het Gemeentefonds, de 178.580€ uit de milieubelasting en de 105.187€ uit de belastingen op motorrijtuigen.
Een aantal zaken zoals wegeniswerken, een nieuwe verreiker, de herstellingen aan de kerkhofmuur van Herfelingen evenals de overkapping van het petanqueplein in Herfelingen en de aanleg van de parking in het Dominicanessenklooster werden door omstandigheden overgeheveld naar 2018. Bijzondere inkomsten waren er dan weer vooral door de subsidies van het Plattelandsfonds (138.000€) en de tussenkomst van het OCMW (184.000€) in de werken aan het Dominicanessenklooster. En verder gebeurde de overdracht van de brandweerkazerne aan de zone Vlaams-Brabant West alsnog ook niet waardoor de inkomsten uiteindelijk toch nog een stuk minder hoog liggen dan verwacht.
Budgetwijziging
De raad stemde eveneens in met een budgetwijziging voor het lopende dienstjaar. Bijkomende kredieten blijken nodig voor de meerprijs voor onder meer de aanleg van het synthetisch voetbalveld (13.000€), het plaatsen van een brandladder in de school in Herfelingen, de overkapping van de Wippewei in Sint-Pieters-Kapelle, de heraanleg van straten (van 140.000€ naar 195.000€) en de herdruk van het boek over missionaris Karel Nerinckx (ook de grote apostel van Kentucky genoemd) uit Herfelingen, waarvan de viering voorzien is op 23 september eerstkomend.
Ook een aantal zaken werden verschoven van boekjaar met aan de kostenzijde onder meer de heraanleg van een aantal straten, waarvoor de facturatie nog niet is gebeurd (775.000€), de betaling van de aangekochte verreiker en de betaling van de herstellingswerken aan de muur in Herfelingen. Aan de ontvangstenzijde dan weer is er vooral de te verwachten overdracht van de brandweerkazerne in Tollembeek, goed voor 907.808€.
Na de wijziging is het budget vastgesteld in de exploitatie op een saldo van +464.571€ en voor de investeringen op een saldo -1.777.438€. Het saldo bij de liquiditeiten bedraagt 4.483€. De financiële nota 2018 blijft na de aanpassingen in evenwicht. En ook de autofinacieringsmarge blijft positief naar 2019 toe.
Onderhandse aankoop
Het gemeentebestuur wordt door de raad principieel gemachtigd over te gaan tot de onderhandse aankoop van twee percelen grond in het Klein Kapelleveld in het centrum van de gemeente voor zover de prijs en de voorwaarden aanvaardbaar zijn. Het eerste perceel heeft een oppervlakte van 1ha 04a 45ca en het tweede van 74a 92ca. Met die gronden te verwerven wil het gemeentebestuur in eerste instantie de verkeersveiligheid en de doorsteekbaarheid van de dorpskern optimaliseren. Concreet wil het er voor de schoolkinderen trage toegangswegen naar de basisschool De Bloesem realiseren en dit met het oog op het afnemen van de verkeersdrukte in de Kapellestraat. De plannen voorzien het creëren van een fijnmazig netwerk van verbindingen voor voetgangers en fietsers. Daarnaast voorzien de plannen ook in het uitbouwen van een groene dorpskern door bebossing gekaderd binnen burgerparticipatieve werking van de klimaatwerkgroep en dit met het oog op een hogere belevingskwaliteit voor dorpsbewoners en bezoekers. Ten derde ziet het gemeentebestuur er ook het ontstaan van een speelbos met ruimte voor jeugd, jeugdbewegingen en het mogelijk maken van zachte recreatie ‘onder de kerktoren’ met een sterke link naar het woonzorgcentrum St-Felix.
Bij de eventuele aankoop rekent het gemeentebestuur op subsidies vanuit het Voorstedelijk Gebied Brussel ten belope van 50% voor de aankoop en van 80% voor de bebossing. Burgemeester Kris Poelaert gaf daarbij te verstaan dat alleszins onder meer aan die eerste voorwaarde dient te worden voldaan vooraleer tot de eigenlijke aankoop over te gaan.
Parkeerplaats gehandicapten
Op de Ninoofsesteenweg ter hoogte van Kapellestraat 1 komt er een parkeerplaats over en afstand van 6 m voorbehouden voor voertuigen die gebruikt worden door personen met een handicap.       
Laden van elektrische voertuigen
Het parkeren op de twee parkeerplaatsen in het Centrum ter hoogtevan het gemeentehuis voor het opladen van elektrische voertuigen wordt gereglementeerd. Het parkeren wordt er voortaan voorbehouden voor elektrische motorfietsen, personenauto’s, auto’s voor dubbelgebruik en minibussen met een beperking van de maximumduur van 180 minuten.
Bibliotheekcharter
De raad keurde eveneens het ondertekenen van het Bibliotheekcharter goed. Dat is een initiatief van de Vlaamse Vereniging voor Bibliotheek, Archief en Documentatie waarbij zowel particulieren als gemeentebesturen massaal worden uitgenodigd het charter te ondertekenen. In dat charter wordt gesteld dat een bibliotheek een basisdienst uitmaakt. Gemeentebesturen die het onderschrijven laten daarmee duidelijk blijken dat ook zij belang hechten aan een bibliotheek in hun gemeente.
Kunstgrasveld
Nu het kunstgrasveld aan de sporthal De Hernekouter haast gebruiksklaar is kreeg nu ook de gebruikersovereenkomst tussen het gemeentebestuur en voetbalclub FC Herne het fiat van de raadsleden.

Laureaat van de Arbeid

Vooraf aan de zitting van de gemeenteraad kreeg commissaris Eddy Mertens (53) van de politiezone Brussel-West en wonende in de Hernekouter tijdens een korte plechtigheid uit de handen van burgemeester Kris Poelaert de titel en het gouden ereteken van ‘Laureaat van de Arbeid’ uitgereikt. In zijn verzoek dit ereteken te overhandigen licht het Koninklijk Instituut der Eliten van de Arbeid toe: ‘de laureaten zijn gemotiveerde burgers die een grote vakbekwaamheid en sociaal engagement aantonen. Zij werden door een Organiserend Comité geselecteerd dat samengesteld is door representatieve organisaties van de sector en die het geheel van de procedure heeft georganiseerd in partnerschap met het KIEA’.   
artikel afdrukken
 
Delen op FacebookDelen op TwitterDelen op GoogleDelen op DeliciousDelen op DiggDelen op StumbleuponEmail ditMeer...
 
05 jul 2018
Godelieve Deschuyffeleer
© Deschuyffeleer
 
 
 
Terug
 

Meer Nieuws

Godelieve Deschuyffeleer | 26 okt 2020
Commerciële partners, advertenties en vacatures
Godelieve Deschuyffeleer | 18 okt 2020
Godelieve Deschuyffeleer | 15 okt 2020

archief