HERNE – Sprokkels uit de gemeenteraad van 24 oktober

HERNE – Sprokkels uit de gemeenteraad van 24 oktober

Herne
HERNE – Sprokkels uit de gemeenteraad van 24 oktober - © Godelieve Deschuyffeleer
 

Kerkfabrieken

Een unaniem gunstig advies was er voor de jaarrekeningen van de vier kerkfabrieken die Herne rijk is. Het globaal resultaat voor Kokejane bedraagt 9.377€, voor Herfelingen 31€, voor Herne 54.277€ en voor Sint-Pieters-Kapelle 31.185€.
 
Voetwegen
 
De raadsleden zetten unaniem het licht op groen voor het gedeeltelijk afschaffen van de voetweg 27 doorheen het Dominicanessenklooster. De aangewezen concessionaris wil er nu een bijgebouw optrekken dienstig als bakkerij. Het te bebouwen perceel bleek echter bezwaard met een voetweg.
Eénzelfde besluit was er ook voor het gedeeltelijk verleggen van voetweg 40 in Herne in de omgeving van de Nattendries en de Aerebeek, het afschaffen van voetweg 72 in Herfelingen (Druimeren) aan het hof van Schavole en het gedeeltelijk verleggen van voetweg 58 in Sint-Pieters-Kapelle in de omgeving van de Brikstraat en de Markstraat, die zo terug met elkaar verbonden zouden kunnen worden. Het bestuurscollege wordt daarbij nu in de vier gevallen onder meer gelast het gebruikelijk onderzoek commodo en incommodo in te stellen.
 
Met betrekking tot het gedeeltelijk afschaffen van voetweg 93 in Herne tussen de Edingsesteenweg en de Grotestraat en het gedeeltelijk afschaffen van voetweg 76 in Herne aan de Fondatelsite zijn de dossiers op het niveau van de gemeente afgerond. De raadsleden konden zich dan ook unaniem vinden in het overmaken van de dossiers aan de provinciale Bestendige Deputatie voor eindbeslissing.
 
Steyvekaitse
 
Ingevolge het ontbreken van een advies diende de voorgenomen definitieve goedkeuring van het gemeentelijk rooilijnplan voor de Steyvekaitse (buurtweg 22) in Sint-Pieters-Kapelle verdaagd te worden naar een latere zitting.
 
Planologisch attest
 
Om reden vooraf geen advies werd gevraagd aan de Bestendige Deputatie en het bevoegd Vlaams departement zag de raad zich genoodzaakt zijn besluit van 26 september jongstleden met betrekking tot het afleveren van een gunstig planologisch attest voor SDS Verandabouw langsheen de Assesteenweg in Herfelingen in te trekken.
 
Subsidieaanvraag voor Herne Centraal
 
De raadsleden van de meerderheid konden zich ook vinden in het indienen van een subsidieaanvraag voor de flankerende maatregelen van het Vlaams Strategisch Gebied rond Brussel in het kader van het project 'Herne Centraal'. Volgens de meerderheid creëren een aantal intenties van (boven)lokale spelers en opportuniteiten van hogere overheden een uniek momentum voor aankoop en inrichting van grond dat Herne op sportief, recreatief, toeristisch, landschappelijk en natuurlijk vlak nog meer op de kaart zet in het Pajottenland. Er worden zo kansen gezien om in de dorpskern van Herne ruimte te maken op mensenmaat, voor ontmoeting in een groen kader en dit voor zowel jong en oud. Ook nabijgelegen functies zouden baat hebben aan meer ruimte op mensenmaat zoals het rusthuis, de basisschool, de jeugdbeweging, de speelpleinwerking, de verenigingen en de horeca.
 
Voorliggende ontwikkelingen zouden ook bijdragen tot het vervlechten van functies, het versterken van de kern en het aantrekken van jonge gezinnen. Daarnaast zou de precieze inrichting van de gronden ook bijdragen tot het herstel van het landschap en behoud van inheemse soorten, zoals de kamsalamander .
 
Het subsidiedossier is geënt op lopende initiatieven zoals het project 'De Mark', het provinciaal fiets- en wandelnetwerk met zijn specifieke knooppunten het Markpad en de Markroute in Herne.
 
De gewenste ontwikkeling in dit dossier valt uiteen in twee delen. Zo is er enerzijds de aankoop van grond voor bosuitbreiding in het centrum van Herne op de percelen achter St-Felix en de Bloesem en anderzijds de inrichting van overstroombare speelnatuur in het valleilandschap van de Mark tussen de Rendries en de Stationsstraat.
 
Er is momenteel evenwel nog geen volledige duidelijkheid over de eventuele aankoop van de gronden in het centrum van Herne, doch dit vormt geen belemmering voor het indienen van de subsidieaanvraag.
 
Het gemeentelijk aandeel in het project wordt geraamd op om en bij de 140.000€.
 
Raadslid Thierry Deblander vond het dossier nogal vaag en wenste zich alsnog te onthouden.
 
Aankoop grond in de Roosbroekstraat
 
De hoeve gelegen in de Roosbroekstraat nr 1 is onmogelijk bereikbaar voor vrachtwagens, komende vanuit de Markstraat.  De hoeve is wel bereikbaar via de Donkerstraat maar hierbij heeft het transport een negatief effect op verkeersleefbaarheid en – veiligheid. Om die reden verklaarde de raad zich unaniem principieel akkoord om een strook grond van om en bij de 70 m x 3 m onderhands aan te kopen om er de bocht plaatselijk te verbreden en zo de bewuste hoeve toch ook bereikbaar te maken voor vrachtwagens komende vanuit de Markstraat. De aankoop zou evenwel slechts gebeuren voor zover de prijs en de voorwaarden aanvaardbaar zijn.
artikel afdrukken
 
Delen op FacebookDelen op TwitterDelen op GoogleDelen op DeliciousDelen op DiggDelen op StumbleuponEmail ditMeer...
 
26 okt 2018
Godelieve Deschuyffeleer
© Deschuyffeleer
 
 
 
Terug
 

Meer Nieuws

Godelieve Deschuyffeleer | 18 okt 2020
Commerciële partners, advertenties en vacatures
Godelieve Deschuyffeleer | 15 okt 2020
Godelieve Deschuyffeleer | 03 okt 2020
Godelieve Deschuyffeleer | 01 okt 2020

archief