HERNE – Sprokkels uit de gemeenteraad van 19 december 2018

HERNE – Sprokkels uit de gemeenteraad van 19 december 2018

Herne
HERNE – Sprokkels uit de gemeenteraad van 19 december 2018 - © Deschuyffeleer
 

Afstand mandaat

De raad nam kennis van de afstand van het mandaat van gemeenteraadslid voor de komende legislatuur van Jeannine Berckmans die bij de jongste gemeenteraadsverkiezingen verkozen werd op de lijst Kwadrant Plus. Het is nu Ivan Van Hassel die haar mandaat zal overnemen.
 
Autonoom Gemeentelijk Bedrijf
 
De raad kon zich vinden in de eerste budgetwijziging 2018 en in het budget 2019 van het gemeentelijk autonoom bedrijf. De raad kende eveneens een renteloze lening toe aan dat AGB ten belope van 3.867€ voor het dekken van de financiering van de geraamde transactiekredieten in de investeringsenveloppe 2018.
 
Kerkfabriek Sint-Pieter
 
Het centraal kerkbestuur zag zich genoodzaakt een budgetwijziging van de kerkfabriek Sint-Pieter in Sint-Pieters-Kapelle door te voeren. Daarin is een extra gemeentelijke toelage van 14.300€ voorzien voor het herstellen van de torenklok en het vervangen van de wijzerplaten aan de kerk. De raad stemde hiermee in.
 
Gemeentelijke belastingen en retributies
 
De raad diende zich uit te spreken over de gebruikelijke gemeentelijke belastingen en retributies voor het komend jaar. Haast alle heffingen blijven onveranderd met uitzondering van de belasting op de tweede verblijven, de belasting op het afleveren van duplicaten van elektronische identiteitsdocumenten en het tarief voor het nemen van fotokopies op het gemeentehuis voor verenigingen en particulieren.
 
Op voorstel van Woonwinkel Pajottenland hebben de Pajotse gemeenten zich akkoord verklaard met een uniform tarief van 990 euro voor de belasting op de tweede verblijven. Zo wordt die belasting, tot op heden in Herne vastgesteld op 650 euro, op hetzelfde niveau getild als het tarief voor woongelegenheden in leegstand. Door die gelijkschakeling worden nu allerlei financiële arglistigheden en discussies rond leegstand onder het mom van tweede verblijven nutteloos gemaakt.
 
Het afleveren van een duplicaat van een elektronische identiteitsdocument kost voortaan 7 euro  onverminderd het bedrag dat ook aan de federale overheid dient te worden betaald. De tarieven voor het nemen van fotokopies zijn nu vastgesteld op 0,20 € (A4)/0,30 € (A3)/1,00 € (A4 kleur) en 2,00 € (A3 kleur).
 
Zoals in het verleden onthield raadslid Thierry Deblander zich ook deze keer bij het vaststellen van de opcentiemen (913) op de onroerende voorheffing en van de aanvullende personenbelasting (7,9%).
 
OCMW
 
De eerste budgetwijziging voor 2018, die een positief saldo oplevert van 61.684 €, en het budget voor 2019 werden louter ter kennisgeving aan de raad voorgelegd. Beide blijven immers binnen het meerjarenplan. Voor 2018 is de gemeentelijke bijdrage vastgesteld op 894.780 €. Het budget 2019 dan weer voorziet een gemeentelijke toelage van 861.623 €. Begin 2019 wordt het OCMW ingekanteld in het gemeentebestuur. Er wordt daarbij wel een Bijzonder Comité voor de Sociale Dienst ingesteld, die de sociale taken van het vroegere OCMW grotendeels overneemt.
 
Budget 2019
 
“Belofte maakt geen schuld”, was de ietwat verrassende inzet van een trotse schepen voor Financiën Lieven Snoeks die het budget 2019 mocht voorstellen. “Voor de zesde keer op rij voorzien wij immers dat wij geen leningen zullen dienen op te nemen om onze beloftes na te komen”, ging hij verder. “Zo kunnen wij de openstaande schuld van 10.170.086 € in 2013 verminderen tot 6.737.386 € eind 2019. In één legislatuur laten wij onze openstaande schuld dalen met haast 4 miljoen euro. Concreet betekent dit voor de inwoners dat wij in de plaats van een jaarlijkse afbetaling van 1.153.009 € in 2014 nu in 2019 nog slechts 787.556 € moeten terugbetalen. Voor de Hernenaars is er zo dan ook 365.453 € meer beschikbaar. Dit jaar na jaar. En dat alles terwijl wij deze legislatuur toch ook meer dan 4 miljoen euro hebben geïnvesteerd. Wij zijn er ons wel van bewust dat we dit in de toekomst niet gaan kunnen blijven volhouden om reden er vroeg of laat toch grote investeringen zullen moeten gebeuren waarvoor onze reserves niet groot genoeg zijn. Maar zolang wij de schuld kunnen afbouwen, zullen wij dit doen”.
 
Ondanks dat 2019 het laatste jaar van het meerjarenplan 2013-2019 is en zo een overgangsjaar naar het volgende meerjarenplan uitmaakt voorziet het budget toch nog flink wat belangrijke investeringen. Zo wordt gedacht aan onder meer het aankopen van gronden in het centrum van de gemeente om er een speelbos op te zetten, aan het aankopen van nieuwe klascontainers voor de gemeentelijke basisschool De Regenboog in Herfelingen, aan het verder professioneel uitrusten van de technische dienst, aan het aankopen van nieuwe software voor de binnendiensten noodzakelijk door de inkanteling van het OCMW in de gemeentewerking, aan het aankopen van drie ANPR-camera's voor de Edingsesteenweg en de Geraardsbergsesteenweg, aan het aanleggen van de parking in het Dominicanessenklooster en aan het doorbreken van de betonnen structuur in het centrum van Herne met groen.
 
“En wij hebben ook oog voor heel wat kleinere initiatieven om van Herne nog een mooier, warmer en meer verbonden dorp te maken”, wist de schepen nog mee te geven. “Op het programma hiervoor staan bijvoorbeeld nieuwe eyecatchers en straatmeubilair, muurfoto's, voorstellingen in ons gemeenschapscentrum en uiteraard ook de doortocht van de Tour de France, waarrond een heel programma wordt opgebouwd. En ook aan het milieu wordt gedacht met het aankopen van onze eerste elektrische wagen, het vernieuwen van het buitenschrijnwerk van het gemeentehuis en het ter beschikking stellen van de inwoners van thermische luchtfoto's van hun woningen”.
 
Het exploitatiebudget voorziet een positief resultaat van 572.642 €, een stijging van nagenoeg 100.000 € tegenover het recent gewijzigde budget van 2018. Lieven Snoeks: “Dat valt te verklaren door het strikt onder controle houden van de dagelijkse uitgaven en door het voorzien van een groei van onze drie belangrijkste inkomsten. Dat zijn de personenbelasting, de onroerende voorheffing en het gemeentefonds. De inkomsten worden zo geraamd op 8.572.000 €, de uitgaven op 8 miljoen euro. En voor het investeringsbudget voorzien wij 1,35 miljoen euro aan uitgaven en 341.000 € aan inkomsten”.
 
Samen met de schuldaflossingen bedraagt het budgettair resultaat van het boekjaar zo -911.938 €. Na aftrek van de reserve komt de bestuursploeg rond burgemeester Kris Poelaert zo toch nog uit op een voorlopig gecumuleerd budgettair resultaat van 198.140 €. De autofinancieringsmarge dan weer komt te liggen op 141.077 €.
 
Enkel raadslid Thierry Deblander (Open Vld), voor wie het overigens zijn laatste gemeenteraad was, onthield zich bij de stemming.
 
Verkaveling Fondatel
 
De raad zette voor de verkaveling Fondatel het licht eveneens op groen voor het tracé van de aan te leggen wegenis en infrastructuur, de rooilijn en het principe voor kosteloze inlijving van de infrastructuur, de aangelegde groene zone door de gemeente en Fluvius. Ook hier onthield raadslid Thierry Deblander zich. Hij vindt er de geplande bebouwing te dicht aansluit.
 
Docenten aan het gemeenschapscentrum
 
Om de rechten en de plichten én van de docenten én van het gemeenschapscentrum bij wederzijdse verbintenis nauwkeurig vast te leggen stemde de raad ook in met een algemeen model van aannemingsovereenkomst. Het gemeenschapscentrum in de polyvalente feestzaal in Sint-Pieters-Kapelle en in het Dominicanessenklooster doet immers geregeld een beroep op docenten voor workshops en ziet zich genoodzaakt zich met een dergelijke overeenkomst in te dekken. 
artikel afdrukken
 
Delen op FacebookDelen op TwitterDelen op GoogleDelen op DeliciousDelen op DiggDelen op StumbleuponEmail ditMeer...
 
20 dec 2018
Godelieve Deschuyffeleer
© Deschuyffeleer
 
 
 
Terug
 

Meer Nieuws

Godelieve Deschuyffeleer | 18 okt 2020
Commerciële partners, advertenties en vacatures
Godelieve Deschuyffeleer | 15 okt 2020
Godelieve Deschuyffeleer | 03 okt 2020

archief