HERNE – Sprokkels uit de gemeente- en de OCMW-raad van 22 mei 2019

HERNE – Sprokkels uit de gemeente- en de OCMW-raad van 22 mei 2019

Raden_herne_vanaf_2019
HERNE – Sprokkels uit de gemeente- en de OCMW-raad van 22 mei 2019 - © Deschuyffeleer
 
Bouwgrond_van_cauwenberghelaan
HERNE – Sprokkels uit de gemeente- en de OCMW-raad van 22 mei 2019 - © Deschuyffeleer
 

Adviesraden

In afwachting van de bevindingen van een consultbureau om aan de hand van het begeleiden van een participatietraject de vernieuwing van de adviesraden in een breder kader van participatie te borgen besliste de gemeenteraad de duur van de zetelende adviesraden in de afgelopen legislatuur te verlengen totdat er nieuwe adviesraden worden geïnstalleerd.
 
Het startmoment van het participatief traject, waarop overigens alle leden van het dagelijks bestuur van de nog bestaande adviesraden werden uitgenodigd, is voorzien op maandag 27 mei. Het traject moet leiden tot het vastleggen van een algemene visie en een vernieuwend kader voor participatie.
 
Vanuit het bestuur wordt gesteld dat de huidige structuur van de adviesraden niet meer volledig blijkt aangepast te zijn aan de nieuwe noden van de lokale besturen. Adviesraden lopen in het algemeen tegen een aantal gelijkaardige hindernissen op: weinig instroom van nieuwe leden, weinig opkomst voor vergaderingen en onduidelijkheid aan beide zijden rond de wisselwerking tussen de adviesraden en het bestuur.
 
Vochtproblemen dak kerk Herne
 
De gemeenteraad stemde eveneens in met het toekennen van een investeringssubsidie ten belope van 14.762 euro voor het hoogdringend herstellen van het dak van de Sint-Petrus en Pauluskerk in het centrum van Herne. De werken zijn inmiddels al uitgevoerd. De uitgave was alsnog niet voorzien in het budget maar zal in de eerstvolgende budgetwijziging opgenomen worden.
 
Rupskraan en werktuigentransporter
 
Voor het aankopen van een nieuwe rupskraan en een nieuwe werktuigentransporter zette de gemeenteraad het licht op groen voor het uitschrijven van een aankoopopdracht. Voor de kraan wordt het budget geraamd op 100.000 euro, voor de werktuigentransporter op 30.250 euro.
 
Het aanschaffen van de kraan blijkt noodzakelijk om reden de twee huidige graaf/laadcombinaties buiten dienst zijn gesteld en de technische dienst nood heeft aan een degelijke graafmachine die sleuven kan trekken, grachten kan reinigen en goederen kan tillen en verplaatsen. De nieuwe werktuigentransporter dan weer moet onder meer dienen voor het vervoeren van de nieuwe kraan.
 
Beleidsvisie naar zwakke weggebruikers toe
 
Namens de fractie KWADRANTplus hengelde raadslid Paul Beyl naar de beleidsvisie van het bestuur naar het faciliteren van het verkeer van de zwakke weggebruikers toe. Daarbij dient het, volgens het raadslid, niet altijd te gaan om grote investeringen. Zo suggereerde hij onder meer om op de Ninoofsesteenweg ter hoogte van het kruispunt met de vernieuwde Scheibeekstraat oversteekbelijning aan te brengen voor fietsers en voetgangers. Burgemeester Kris Poelaert gaf mee dat hij het voorstel wel wil overmaken aan het provinciaal agentschap Wegen en Verkeer dat de gewestweg in beheer heeft maar dat op die gewestweg de algemeen toegelaten snelheid 70 km/u wel eens een hinderpaal zou kunnen zijn. “Alle voorstellen zijn trouwens steeds welkom”, voegde hij er aan toe.
 
In het dwarsprofiel van de vernieuwde Scheibeekstraat, waarover het raadslid graag toelichting had gehad met het oog op de kwaliteit als referentieprofiel voor de inrichting en de herkenbaarheid van lokale wegen evenals voor het opstellen van het toekomstig profiel voor de Terlindenstraat, blijken overigens geen fietspaden voorzien te zijn. Volgens eerste schepen Lieven Snoeks komt dit omdat het gaat om een Aquafin-project en omdat de gemeente bij het plannen van de werken geen afdoende investeringskredieten en subsidiemogelijkheden ter beschikking had.
 
Met betrekking tot het nieuw project voor de Terlindenstraat, dat overigens thans nog in de planningsfase zit, wordt er opnieuw wel nagekeken of er daar geen mogelijkheden zijn voor voorzieningen voor zwakke weggebruikers. Lieven Snoeks gaf in dat verband mee dat er thans blijkbaar wel opnieuw subsidiemogelijkheden zijn en dat daarin nu ook eventuele onteigeningskosten zouden inbegrepen zijn.
 
Verder liet burgemeester Kris Poelaert ook uitschijnen dat in het nieuw algemeen beleidsplan voor de gemeente in de nieuwe legislatuur allicht ook een update van het mobiliteitsplan dient voorzien te worden.
 
Parkeren omgeving postkantoor
 

KWADRANTplus had ook graag een stand van zaken vernomen over de proefopstelling voor de regeling van het parkeren in de omgeving van het postkantoor in het begin van de Ninoofsesteenweg. Onder meer schepen Lieven Vandenneucker haalde de historiek van de problematiek op. Eerdere contacten met het provinciaal agentschap Wegen en Verkeer en met de politie Pajottenland leverden alleszins al een akkoord op waarbij het parkeren, mits wettelijk voorziene belijning en verkeersborden evenals een degelijke inrichting, ook officieel zal toegelaten worden op de verhoogde berm. Daar echter in september ook op die plaats in opdracht van de watermaatschappij nog ingrijpende werken dienen uitgevoerd te worden zullen de nodige aanpassingen er pas nadien gerealiseerd worden. De huidige wit-rode plastieken waterblokken zullen er dan ook uit het straatbeeld verdwenen zijn. Raadslid Paul Beyl pleitte toch ook voor het aanbrengen van enig groen in die omgeving.

 
Week van de Bij
 
In het kader van de 'Week van de Bij', die loopt van 2 tot 9 juni, overhandigde raadslid Brent Roobaert als vertegenwoordiger van de plaatselijke Jong CD&V-afdeling een zakje bloemenzaad aan ieder raadslid. Daarmee wordt aandacht gevraagd voor de bijen en de biodiversiteit in het algemeen. Het raadslid stelde dat naast de klimaatverandering ook de structurele aantasting van de biodiversiteit op een alarmerend peil is gekomen en dat daarbij de verschillende processen op elkaar inwerken.
 
Bijen leveren een heel grote bijdrage aan onze samenleving door onder meer bestuiving. Ook op plaatselijk niveau kan er daaraan meegewerkt worden door onder meer het bij-vriendelijk inrichten van het openbaar groen en de eigen tuinen. Dit kan overigens al gebeuren door het aanleggen van een bloemenweide. Heel wat gemeentebesturen alsook de provincie Vlaams-Brabant stellen daartoe thans al geschikt bloemenzaad ter beschikking.
 
Verkoop bouwgrond
 
De OCMW-raad ten slotte verklaarde zich akkoord om de resterende vierde bouwgrond van de verkaveling in de Van Cauwenberghelaan opnieuw onderhands te koop aan te beiden. Een recent schattingsverslag raamt de verkoopwaarde van die kavel  (oppervlakte van 10 a 32 ca) op 100.000 euro. Een eerdere openbare verkoop en een eerste mogelijkheid tot onderhandse verkoop leverden alsnog geen koper op. Er zal deze keer wel ruim publiciteit gevoerd worden voor de verkoop.

 

artikel afdrukken
 
Delen op FacebookDelen op TwitterDelen op GoogleDelen op DeliciousDelen op DiggDelen op StumbleuponEmail ditMeer...
 
23 mei 2019
Godelieve Deschuyffeleer
© Deschuyffeleer
 
 
 
Terug
 

Meer Nieuws

Commerciële partners, advertenties en vacatures
Godelieve Deschuyffeleer | 11 okt 2019
Godelieve Deschuyffeleer | 03 okt 2019
Godelieve Deschuyffeleer | 30 sep 2019

archief