HERNE – Sprokkels uit de gemeenteraad en de raad voor maatschappelijk welzijn

HERNE – Sprokkels uit de gemeenteraad en de raad voor maatschappelijk welzijn

Raden_herne_vanaf_2019
HERNE – Sprokkels uit de gemeenteraad en de raad voor maatschappelijk welzijn van 25 september - © Deschuyffeleer
 
12_bunderweg
HERNE – Sprokkels uit de gemeenteraad en de raad voor maatschappelijk welzijn van 25 september - © Deschuyffeleer
 

Datacenter Fluvius

De gemeenteraad gaat in op het aanbod van de opdrachthoudende vereniging Infrax West om naast de activiteit distributiebeheer elektriciteit en gas via haar activiteitenuitvoerende Fluvius System Operator cvba voortaan onder de koepel Fluvius Center ook datacenterdiensten ter beschikking te stellen van haar deelnemers. Die datacenterdiensten bestaan enerzijds uit Infrastructure as a Service (IaaS) waarbij virtuele machines worden aangeboden op een gedeelde infrastructuur binnen een datacenter van Infra West waarbij server-, geheugen- en diskcapaciteit afgenomen kan worden en anderzijds uit housing van rack-ruimte dat wordt aangeboden in het datacenter van Infrax West waar de gemeente dan haar hardware kan onderbrengen.
 
Die uitbreiding van de aansluiting bij Infrax West naar de Fluvius Center activiteit toe biedt de gemeente de beste garanties voor een efficiënt en betaalbaar beleid inzake dataopslag. De maatregelen genomen door Infrax West voor de beveiliging van de data bieden zo immers voldoende garanties voor de integriteit van de opgeslagen data en komen bijgevolg tegemoet aan de bezorgdheden van de Vlaamse Toezichtcommissie (VTC) voor de verwerking van persoonsgegevens.
 
Inzake ICT werd eerder op gemeentelijk vlak overeengekomen dat de gemeente ook instaat voor het betalen van alle kosten en investeringen met betrekking tot haar geïntegreerde organisatie met de raad voor maatschappelijk welzijn.
 
Geconsolideerde server- en storage infrastructuur
 
Herne treedt ook toe tot het raamcontract uitgaande van het provinciebestuur van Vlaams-Brabant voor de levering, de installatie, de systeemintegratie en het onderhoud van een geconsolideerde server- en storage infrastructuur. Die toepassing van het principe van een 'aankoopcentrale' maakt dat de gemeente zelf geen plaatsingsprocedures meer dient te volgen om bestellingen te kunnen plaatsen en ook kan gebruik maken van de expertise van de provincie. Bovendien vallen de prijzen door de schaalgrootte ook gunstiger uit.
 
Adviesraden
 
Er komt een nieuwe structuur voor de adviesraden. Uit een brainstorming met de eerder bestaande raden in een breder kader van participatie kwam naar voren om, naast de wettelijk verplichte adviesraden, de huidige overige adviesraden en themagroepen voortaan te clusteren rond drie grote beleidsdomeinen: publieke en open ruimte, vrije tijd en welzijn. Zo wordt er dan gekomen tot een vrijetijdsraad, een raad voor publieke en open ruimte en een welzijnsraad.
 
Het vervolgtraject moet nu verder uitmonden in het opmaken van nieuwe statuten.
 
Autonoom gemeentebedrijf
 
Door het in werking treden van het decreet lokaal bestuur (DLB) dienden de statuten van het autonoom gemeentelijk bedrijf (AGB) geactualiseerd. Zo is sinds begin dit jaar decretaal onder meer de controle van de BBC-rekening door een commissaris-revisor niet meer aan de orde, wordt de jaarrekening vastgesteld door de raad van bestuur en wordt ze dan, met het advies van de gemeenteraad, ter goedkeuring voorgelegd aan de toezichthoudende overheid.
 
Twaalf Bunderweg
De naam voor de trage verbindingsweg tussen de Frans Minnaertstraat en de Hernekouter werd definitief vastgesteld als 'Twaalf Bunderweg'. Na een oproep aan de bevolking voor voorstellen adviseerde de cultuurraad die naam te weerhouden. De indiener motiveerde zijn voorstel als: 'Twaalf Bunderweg' is een oude plaatsnaam in de buurt van de weg en is een typisch Vlaams toponiem. Oude landbouwers kennen zeker nog de plaatselijke zegswijze 'boender'.
 
Budgetwijziging 
 
Het gemeentebestuur zag zich door onder meer nieuwe ontwikkelingen genoodzaakt over te gaan tot een eerste budgetwijziging voor het lopende boekjaar. In die budgetwijziging werd ook de jaarrekening 2018 verwerkt. Ook werden verschillende uitgaven die oorspronkelijk in 2018 stonden ingeschreven nu verplaatst naar het budget van 2019.
 
Schepen voor Financiën Lieven Snoeks: “Het investeringsbudget voor de heraanleg van wegen stijgt met 980.000€ voornamelijk voor reeds vroeger uitgevoerde werken, maar er is ook een verhoging voorzien voor wegenwerken die dit jaar nog worden aanbesteed. Het budget hiervoor stijgt van 140.000€ naar 243.000€. De klascontainers van De Regenboog in Herfelingen dan weer zullen op een meer duurzame manier worden vervangen waardoor het budget hiervoor stijgt tot 350.000€”.
 
Verder worden er voor de technische dienst ook kredieten uitgetrokken voor het aankopen van een tractor en klepelmaaier in combinatie met een performante haagschaar. Ook werd inmiddels het budget van vorig jaar voor de aankoop van twee jeeps, die overigens al in gebruik zijn genomen, overgeheveld. “En uitzonderlijk zorgde onze technische dienst ook voor financiële inkomsten door de verkoop van oud materiaal voor 34.000€”, wist de schepen met een knipoog nog te melden.
 
Ook het aankopen van snelheidsinformatieborden om aan scholen te plaatsen en de aankoop van ANPR-camera's, dit laatste een overdracht vanuit 2018, zijn thans weerhouden. Voor het afwerken van de parking in het Dominicanessenklooster worden de middelen opgetrokken met 65.000€.
 
In het exploitatiebudget springen het terug opnemen van de uitgaven en de subsidies voor erosiebestrijding respectievelijk voor 174.500€ en 166.600€ in het oog, evenals de aanbesteding (25.000€) in samenwerking met de Vlaamse bouwmeester aan het studiebureau VELD voor het uittekenen van de toekomstige centrumfuncties en het invullen van de gemeentelijke gebouwen. Voor de asbestverwijdering op de openbare weg bij de brand bij het bedrijf Van Sinay werd eveneens een bedrag van 10.000€ ingeschreven maar dit bedrag zal normaliter kunnen gerecupereerd worden van de verzekeringsmaatschappij.
 
Globaal daalt het oorspronkelijk begrote exploitatie overschot met 70.000€ tot 502.604€ en bedraagt het begrote investeringsbudget nu -2.405.002€. “Samen met onder andere de aflossing van onze schulden bekomen we dan een resultaat van het boekjaar van -2.371.463€. Tellen we daar evenwel de reserve van vorig jaar bij dan bekomen we een gecumuleerd budgettair resultaat van 385.516€. Dit is een stijging van ruim 187.000€ tegenover het initiële budget voor 2019”. Omwille van het iets minder goed resultaat in de exploitatierekening daalt de autofinancieringsmarge wel tot 71.038€”, aldus de schepen nog.
 
De twee raadsleden van de burgerbeweging Kwadrant Plus onthielden zich evenwel bij de stemming omwille van principiële redenen.
 
Zorgraad
 
Herne is eerder samen met Ternat, Dilbeek, Roosdaal, Lennik, Gooik, Galmaarden en Bever toegetreden tot de eerstelijnszorgzone Pajottenland. De lokale besturen zijn verplichte partners in zo'n eerstelijnszone. Door een reorganisatie wordt thans voorzien in een nieuw model van samenwerking tussen de eerstelijnsactoren in gezondheid, zorg en welzijn met om zo te komen tot een betere samenwerking en de uitbouw van een meer integrale zorg voor de personen met een zorg- en ondersteuningsnood.
 
Binnen een eerstelijnszone wordt thans een voorlopige zorgraad opgericht als een formeel samenwerkingsverband voor het organiseren van de eerstelijnszorg en het ondersteunen van de eerstelijnszorgaanbieders.
 
Om Herne te vertegenwoordigen in die voorlopige raad werd schepen Sandra Dero aangeduid met schepen Carina Ricour als plaatsvervanger.
 
Regiekosten RUP's
 
De Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening stelt dat een gemeente de kosten van een ruimtelijk uitvoeringsplan (RUP) als dusdanig niet mag doorrekenen aan een particulier. Om een gezonde, financiële toestand van de gemeente te vrijwaren mag evenwel tussen de private sector en de gemeente een overeenkomst afgesloten worden om de gemeentelijke regiekosten door de private sector te laten financieren. De raad keurde dan ook het model van samenwerkingsovereenkomst in die zin goed.
 
Begraafplaats Sint-Pieters-Kapelle
 
Het gemeentebestuur start de procedure op om te kunnen overgaan tot een gedeeltelijke ontruiming van de begraafplaats in Sint-Pieters-Kapelle. Daar liggen nog vele oude niet-geconcedeerde graven waarvan de grafrust ruimschoots overschreden is. Verder zijn er ook meerdere graven en grafmonumenten die verwaarloosd of onherkenbaar zijn. Rekening houdend met die elementen, met de toekomstige capaciteitsbehoeften, met de optimale benuttiging van de capaciteit en met de onmogelijkheid de begraafplaats uit te breiden wordt dan ook de procedure opgestart. De totaliteit van de ontruiming houdt 256 ontgravingen en 4 herbegravingen in. De overblijfselen van de stoffelijke resten zullen worden herbegraven in een knekelgraf. Nog voor Allerheiligen zullen de nodige aanplakkingen aangebracht worden aan de ingang van de begraafplaats.
 
Snelheidsinformatieborden
 
De gemeente schrijft zich eveneens in voor het benutten van een raamovereenkomst van de provincie Antwerpen voor het verwerven van materiaal voor het uitvoeren van onder meer fietstellingen. Op basis van het gebruik van het principe van een 'opdrachtencentrale' wil de bestuursploeg van burgemeester Kris Poelaert nu ook aan de hand van dat raamcontract snelheidsinformatieborden aankopen om op te stellen in de schoolomgevingen van de Kapellestraat en de Waardestraat evenals in de Terlindenstraat en allicht ook op de as Centrum-Lindestraat. Door dit laatste zouden dan ook het dorpsplein, de omgeving van de dekenij met de muziekacademie, het rustoord en de toegang tot De Bloesem via de voetweg gedekt zijn.
 
Het is algemeen bekend dat snelheidsinformatieborden door hun sensibiliserende werking een snelheidsremmend effect hebben.
 
Met Paul Beyl en Ivan Van Hassel onthielden de twee raadsleden van burgerbeweging Kwadrant Plus zich. Principieel konden zij zich vinden in de overeenkomst maar het bestek bleek voor hen te onduidelijk.
 
Wegenonderhoud
 
Voor het gewoon wegenonderhoud in verschillende straten in de gemeente verleent de gemeenteraad opnieuw een 'in-house' opdracht aan de intergemeentelijk samenwerkingsverband Haviland en keurt het daartoe ook de voorwaarden goed voorzien in de bijgaande overeenkomst 'Studie, ontwerp, werfopvolging en veiligheidscoördinatie'. Zo kan Herne opnieuw genieten onder meer én van de expertise van Haviland én van een meer gunstige prijsbedinging door de schaalgrootte.
 
Bibliotheek
 
Bij de ombouw van het vroegere zwembad in de huidige bibliotheek in de periode 1996-1997 sloot het toenmalig gemeentebestuur onder de vorm van een recht van opstal/onroerende leasing voor 20 jaar een het toenmalig Gemeentekrediet, nu Belfius Bank & Verzekeringen. De financiering met projectbeheer werd inmiddels integraal afbetaald zodat de gemeente Herne nu terug ten volle eigenaar kan worden van het opgerichte gebouw. Aan dat eertijds recht van opstal kan nu verzaakt worden.
 
Verder ging de gemeenteraad voor de bibliotheek eveneens akkoord met het afsluiten van een overeenkomst met Cultuurconnect die in opdracht van de Vlaamse overheid werkt aan de gefaseerde implementatie van een Eengemaakt Bibliotheeksysteem (EBS) voor de Vlaamse openbare bibliotheken. Het EBS is het sluitstuk van de Basisinfrastructuur Digitale Bibliotheek. De migratieplanning voorziet een aansluiting van de bibliotheek Petrus Nagel in 2021. De algemene kostprijs voor Herne bedraagt in principe vanaf 2021 dan ook om en bij de 1.595€ op jaarbasis.   
 
Oasen-pad
 
Het creatief groen project 'Natuur in je buurt – Hernekiest het oasen-pad' wil de Pajotse natuur opwaarderen en ontsluiten. Samen wil het met buurtbewoners, lokale verenigingen en mensen met een beperking en/of autisme stoornis met behulp van versterkte sociale cohesie een bereikbare en toegankelijke natuur creëren. De kern van het project bestaat in het herstellen en het onderhouden van de agrobiodiversiteit en de plattelandsnatuur en die te ontsluiten als gezondheidsplek.
 
De gemeente zal het uitvoeren van het project coördineren in samenwerking met het Regionaal Landschap Pajottenland & Zennevallei. In die zin zette de gemeenteraad dan ook het licht niet alleen figuurlijk maar ook letterlijk op groen voor het afsluiten van een overeenkomst.
 
Raadslid Paul Beyl vond ook in dit agendapunt de overeenkomst inhoudelijk onduidelijk onder meer naar locatie en nar kostprijs. Raadslid Frank Nevens (CD&V) verwees voor alle duidelijkheid naar het aanvraagdossier voor subsidies vanuit het college van burgemeester en schepenen, dat opgenomen wordt in het collegeverslag en dat al werd toegestuurd aan alle gemeenteraadsleden. Er werd Paul Beyl toegezegd hem het volledig dossier over te maken. Nog volgens Frank Nevens wordt de kostprijs ingeschat op 85.000€ waarvan door subsidies 65.000€ kan gerecupereerd worden.
 
Ook hier hielden de twee raadsleden van Kwadrant Plus het bij een principiële onthouding voor de volgens hen onduidelijkheden in de overeenkomst.  
 
Miniatuurtreinslepen
 
De gemeenteraad kon zich ook vinden in het algemeen erkennen van toeristische miniatuurslepen als openbare ontspanning op het grondgebied van de gemeente. Die erkenning komt er na een aanvraag van een bedrijf om permanent toelating te bekomen toeristische rondritten te organiseren in het Pajottenland, en dus uiteraard ook in Herne, met tractor en huifkar.
 
Vragenronde
 
Raadslid Paul Beyl gaf aan dat er onder meer langs het Markpad te weinig afvalhouders zijn geplaatst. Burgemeester Kris Poelaert liet opmerken dat het plaatsen van afvalhouders op en langs trefpunten niet altijd zo evident is omdat ze doorgaans ook afval aantrekken. De oefening werd zo ook gemaakt voor de omgeving van de kubussen. De burgemeester ging wel in op het voorstel om te overwegen om aan het begin van het pad afvalhouders te laten plaatsen.
 
Raadslid Paul Beyl was ook vragende partij naar het bestaan van een sloopopvolgingsplan en -rapportering voor de asbestverwijdering op de Fondatelsite en naar het voorhanden zijn van een plan voor het uitvoeren van de sanering. De burgemeester gaf te kennen die documenten ter beschikking te zullen stellen van het raadslid. Volgens eerste schepen Lieven Snoeks zullen de sloop en de sanering nagenoeg één jaar in beslag nemen. 
 
Nog in de vragenrond peilde raadslid Paul Beyl naar de inspanningen en het standpunt van het gemeentebestuur rond de fusies van gemeenten. Burgemeester Kris Poelaert gaf daarbij een uitgebreide toelichting. 
 
Maatschappelijke zetel RVMW
 
De maatschappelijke zetel en het algemeen correspondentieadres van de raad voor maatschappelijk welzijn, het vroegere OCMW, zijn voortaan eveneens gehuisvest in het gemeentehuis (Centrum 17). Tot op heden was dat op de Edingsesteenweg 8a, waar evenwel nog de maatschappelijke dienstverlening onverkort verder operationeel blijft. Eén en ander is een uitvloeisel van de inkapseling van het OCMW in het gemeentebestuur begin dit jaar.
 
RVMW-verkaveling
 
Het vierde en meteen laatste perceel bouwgrond van de verkaveling van RWDM-gronden in de Van Cauwenberghelaan werd onderhands toegewezen aan de gestelde prijs van 100.000€. Ook de opbrengst van die verkoop zal nu door de raad voor maatschappelijk welzijn gebruikt worden voor het financieren van eigen investeringen.
 
Thuisopvang zieke kinderen
 
De raad voor maatschappelijk welzijn besliste ten slotte ook de samenwerkingsovereenkomst met 3Wplus verder te zetten voor de thuisopvang van zieke kinderen. De kostprijs bedraagt 0,0983€ per inwoner per jaar plus een bijdrage per prestatie. Het aantal opvangdagen voor Herne bedroeg in 2018 in totaal 13 dagen. 
artikel afdrukken
 
Delen op FacebookDelen op TwitterDelen op GoogleDelen op DeliciousDelen op DiggDelen op StumbleuponEmail ditMeer...
 
26 sep 2019
Godelieve Deschuyffeleer
© Deschuyffeleer
 
 
 
Terug
 

Meer Nieuws

Commerciële partners, advertenties en vacatures
Godelieve Deschuyffeleer | 28 mei 2020
Godelieve Deschuyffeleer | 19 mei 2020
Godelieve Deschuyffeleer | 17 mei 2020
Godelieve Deschuyffeleer | 16 mei 2020
Godelieve Deschuyffeleer | 16 mei 2020
Godelieve Deschuyffeleer | 14 mei 2020

archief