HERNE – Sprokkels uit de gemeente- en de maatschappelijk welzijnsraad van 26 februari

HERNE – Sprokkels uit de gemeente- en de maatschappelijk welzijnsraad van 26 februari

Raden_herne_vanaf_2019
HERNE – Sprokkels uit de gemeente- en de maatschappelijk welzijnsraad van 26 februari - © Deschuyffeleer
 
Plan_terlinden_1
HERNE – Sprokkels uit de gemeente- en de maatschappelijk welzijnsraad van 26 februari - © Deschuyffeleer
 

Energiediensten PBE-Fluvius

De raadsleden stemden in met het ondertekenen van een kaderovereenkomst met PBE-Fluvius rond het aanbieden van zijn energiediensten. Die diensten omvatten thans onder meer al het gebruik van het energiemanagement (E-lyse) om alle energieverbruiken van water, gas, aardgas en elektriciteit van alle gebouwen van de gemeente in te geven en te monitoren.
 
De kaderovereenkomst verplicht het lokaal bestuur wel tot geen enkel exclusief engagement met PBE-Fluvius. Indien echter in de toekomst een (deel)overeenkomst met PBE-Fluvius zou worden gesloten is een dergelijke ondertekende kaderovereenkomst wel noodzakelijk.
 
In de kaderovereenkomst wordt ook de datatoegang met betrekking tot data van digitale meters voor het energiesoftwaremanagement E-lyse geregeld. Het ondertekenen van de overeenkomst is derhalve eveneens vereist om de energiemanagementssoftware met data (verder) te gebruiken.
 
Energie- en klimaatactieplan
 
Het huidig Burgemeestersconvenant, waarbij Herne zich engageerde voor een besparing van 20% op zijn CO²-uitstoot tegen 2020 en waarbij het ook reeds een klimaatactieplan (SEAP) opmaakte, loopt op zijn einde. De bestuursploeg van burgemeester Kris Poelaert wil zich nu voorbereiden op de post 2020-periode en wil ook tijdens deze legislatuur alvast inzetten op een ambitieus gemeentelijk klimaatbeleid.
 
De provinciale bestuursdeputatie besliste in 2018 al dat de provincie zich zou engageren om Sustainable Energy and Climate Action Plans (SECAP's) of gemeentelijke energie- en klimaatactieplannen op te maken voor de Vlaams-Brabantse steden en gemeenten en om die tevens te ondersteunen en te begeleiden bij de uitvoering ervan.
 
Vorig jaar ondertekende Herne ook al het Vlaams-Brabants Klimaatengagement. De raadsleden zetten thans ook het licht op groen voor het ondertekenen van de samenwerkingsovereenkomst met de provincie voor het opmaken van een SECAP in het kader van het Burgemeestersconvenant 2030. Voor het Pajottenland zou dit overigens gebeuren op intergemeentelijk vlak. Alle Vlaams-Brabantse actoren blijken zich zo overigens te engageren om te werken aan een sterk en doorgedreven klimaatbeleid.
 
Door de intergemeentelijke samenwerking en als gemeente met minder dan 7.000 inwoners bedraagt de kostprijs voor Herne ongeveer 2.800€.
 
Namens de fractie Kwadrant+ had raadslid Paul Beyl graag meer vernomen over de inhoud van het verschil tussen die SECAP en het project Opgewekt Pajottenland, evenals over de huidige stand van dit project. Burgemeester Kris Poelaert, schepen voor milieu Lieven Vandenneucker en raadslid Frank Nevens wisten hem in grote lijnen mee te geven dat het strategisch project Opgewekt Pajottenland zoekt naar een gedragen visie over de rol van hernieuwbare energie in het klimaatbestendig maken van het Pajottenland door te werken aan klimaatadaptieve open ruimte en kernversterking terwijl de SECAP betrekking heeft op het uitwerken en uitvoeren van concrete acties. Voor het project Opgewekt Pajottenland zouden overigens de puzzelstukken nu beschikbaar zijn om de deelnemende gemeenten in staat te stellen verdere actie op te zetten. 
 
Verkeersmaatregelen Terlinden
 
De raadsleden dienden zich ook te buigen over een nieuw aanvullend verkeersreglement in het gehucht Terlinden op de grens met Pepingen. Daar wordt in de zone begrensd door de steenweg Asse (N285), de as Terlindenstraat-Kasteelstraat en de Pepingse Bosstraat een zonale snelheidsbeperking van max. 50 km/u ingevoerd evenals een zonaal verbod voor voertuigen waarvan de massa in beladen toestand hoger is dan 7,5 ton met uitzondering evenwel voor plaatselijk verkeer en landbouwvoertuigen. De Terlindenstraat tussen de steenweg Asse (N285) en de Bosstraat wordt een voorrangsweg in vervanging van de thans nog geldende algemene voorrangsregel van voorrang van rechts.
 
De as Terlindenstraat-Kasteelstraat begrensd door de steenweg Asse (N285) en de Terlindenstraat wordt ook verboden in beide richtingen voor iedere bestuurder met uitzondering van plaatselijk verkeer en landbouwvoertuigen. Dezelfde as wordt ook een doodlopende weg uitgezonderd voor voetgangers, fietsers en landbouwvoertuigen ter hoogte van het kruispunt aan de hoofdingang van het kasteel Ter Rijst. Het plaatsen van een tractorsluis of karterblok daar zou dit ook fysisch moeten waarmaken. Maar daaromtrent dient er nog verder overleg plaats te vinden met buurgemeente Pepingen om reden er nog onduidelijkheid is over de juiste ligging van de gemeentegrens.
 
De maatregelen zijn gebaseerd op onder meer het verzoek van de buurtbewoners, de categorisering van de wegen en de uitbouw van het bovenlokaal fietsnetwerk.
 
Namens de fractie Kwadrant+ stelde raadslid Paul Beyl om uniformiteitsredenen voor éénzelfde snelheidsbeperking tot max. 50 km/u en voor éénzelfde voorrangsregeling op de as Barakkenbergstraat/Ekkelenbergstraat/Scheibeekstraat (de BES-as), die overigens in het verlengde ligt van de Pepingse Bosstraat en de Terlindenstraat, in te voeren. Burgemeester Kris Poelaert en schepen voor mobiliteit Carina Ricour gaven aan in dat verhaal te willen meegaan en in verder overleg de regeling te willen uitwerken.
 
Paul Beyl pleitte ook nog voor het aanbrengen van oversteekplaatsen voor fietsers en voetgangers op de steenweg Asse (N285) en de Ninoofsesteenweg ter hoogte van de aslijn Terlindenstraat/BES.       
 
Aankoop Markevalleisite
 
De gemeenteraad verklaarde zich in besloten zitting blijkbaar ook akkoord voor het ondertekenen van een intentieverklaring tot aankoop van de Markevalleisite in het centrum en met het opstarten van de nodige voorbereidende handelingen daartoe.
 
Naar aanleiding van het ambitieus project 'Een sterke kern voor Herne' wenst het gemeentebestuur de verlaten site van de GO! basisschool Markevallei in het centrum aan te kopen. Die aankoop past in de ontwikkelingsvisie die het studiebureau VELD voor de dorpskern van Herne uittekende. Binnen die visie maakt de aankoop van die site een cruciale voorwaarde uit. Door de aankoop kan de gemeente de kwaliteit van de herontwikkeling beheersen. Ook kan hierdoor de relatie met de achterliggende kouters behouden blijven of net extra benadrukt worden.
 
Burgerbusje
 
De leden van de raad voor maatschappelijk welzijn, overigens dezelfde als de gemeenteraadsleden, mochten een eerste primaire evaluatie van het gebruik van het burgerbusje aanhoren. Die ging terug naar eind mei 2019 nadat de effectieve dienstverlening van het busje startte op 20 maart 2019. Hierbij vroeg raadslid Paul Beyl aandacht voor meer uitgebreide verzekeringsvoorzieningen voor de bestuurders van het busje. Burgemeester Kris Poelaert gaf aan dit verder te willen onderzoeken.

 

artikel afdrukken
 
Delen op FacebookDelen op TwitterDelen op GoogleDelen op DeliciousDelen op DiggDelen op StumbleuponEmail ditMeer...
 
27 feb 2020
Godelieve Deschuyffeleer
© Deschuyffeleer
 
 
 
Terug
 

Meer Nieuws

Godelieve Deschuyffeleer | 31 mrt 2020
Commerciële partners, advertenties en vacatures
Godelieve Deschuyffeleer | 30 mrt 2020
Godelieve Deschuyffeleer | 28 mrt 2020
Godelieve Deschuyffeleer | 27 mrt 2020

archief