HERNE/BEVER - Ook als fietser respecteer ik de regels

HERNE/BEVER - Ook als fietser respecteer ik de regels

Ik_fiets_veilig
HERNE/BEVER - Ook als fietser respecteer ik de regels - © Deschuyffeleer
 
Fietsborden
HERNE/BEVER - Ook als fietser respecteer ik de regels - © Deschuyffeleer
 

In deze coronatijden blijken veel mensen de fiets (her)ontdekt te hebben. Mede door de sterke opkomst van de elektrische en gelijkgestelde fietsen blijkt een opfrissing van de als fietser in acht te nemen regels in het verkeer wel nuttig. Fietsen is immers niet altijd van alle gevaar ontbloot. Als moeder van de porseleinkast is voorzichtigheid dan ook aan te raden.  

Ook wie met een elektrische fiets rijdt, of met een tweewielig gemotoriseerd rijwiel, moet de fietsregels naleven. Hetzelfde geldt voor wie sneller dan stapvoets rijdt met een voortbewegingstoestel. Maar wie met een speed pedelec rijdt moet de regels volgen die gelden voor bestuurders van bromfietsen. Vrachtfietsen, driewielers en vierwielers dan weer worden sinds 31 mei 2019 ook als fietsen beschouwd. Uiteraard dienen die bestuurders dan ook dezelfde regels als de fietsers te respecteren.
Als fietser is men een zwakke weggebruiker. Je wordt hiervoor extra in bescherming genomen door de wet. Maar dat betekent niet dat je ook geen verplichtingen hebt. Je mag zo geen misbruik maken van de voorrang die je als fietser op bepaalde plaatsen heeft, want dan kan je andere weggebruikers in gevaar brengen. Je bent steeds verplicht de verkeerswetgeving na te leven om zowel je eigen veiligheid en die van anderen te garanderen. Daarnaast moet je er ook voor zorgen dat je fiets en je uitrusting steeds in orde zijn.
Als fietser moet je steeds op het fietspad rijden. Nog volgens de verkeersregels moet je gebruikmaken van de oversteekplaatsen en wegen die voor fietsers bestemd zijn. Je moet ook altijd de rechten van de andere zwakke weggebruikers respecteren. Onvoorzichtig rijgedrag is ook voor fietsers niet toegelaten. Fietsers hebben geen voorrang op een oversteekplaats voor fietsers. Ze mogen zich slechts voorzichtig op de oversteekplaats begeven en moeten op de naderende voertuigen letten.
Als je gaat fietsen in groep gelden er soms andere regels waaraan je zich moet houden.
Je fiets moet eveneens aan de verschillende technische eisen voldoen. Zo moet hij uitgerust zijn met een bel, goede remmen vooraan en achteraan (bij kinderfietsjes volstaat één rem), een wit of geel licht vooraan en een rood licht achteraan, een witte reflector vooraan en een rode reflector achteraan, reflectoren op de pedalen, reflectoren in de wielen of banden met een reflecterende zijkant.

Kinderfietsen, koersfietsen en mountainbikes hoeven niet te zijn uitgerust zijn met lichten of reflectoren, tenzij je in het donker fietst. Zelfs al is het niet verplicht toch kan het dragen van een valhelm en/of een fluohesje de veiligheid alleen maar ten goede komen en zeker die van kinderen. Dat zijn dan ook sterke aanraders.
Je mag niet fietsen zonder het stuur vast te houden of zonder de voeten op de pedalen te hebben. Als je fietst mag je je niet door iemand anders laten voorttrekken en ook geen dier aan de leiband hebben.
Ook als fietsgebruiker respecteer ik de regels - Een overzicht
 1. Is er een verplichtfietspad, dan moeten fietsers daar op rijden. Is het fietspad op de grond aangeduid met twee witte evenwijdige onderbroken strepen, dan mogen fietsers er alleen op rijden indien het rechts in hun rijrichting ligt.
   
 2. Is het fietspad aangeduid met verkeersborden D7 of D9, dan moet er op gereden worden in de richting van waaruit die signalisatie zichtbaar is. Een links gelegen fietspad mag dus alleen gebruikt worden indien het in die rijrichting gesignaleerd is met een bordje D7 of D9. In dat geval gaat het meestal om een tweerichtingsfietspad, waarbij het bord D7 zo geplaatst is dat het in de 2 rijrichtingen zichtbaar is. Bestuurders die uit een zijstraat komen moeten er dan aan denken dat er ook fietsers van links kunnen opdagen op het fietspad.
   
 3. Is er geen fietspad, dan mogen fietsers op de gelijkgrondse bermen en op de parkeerstroken rijden, of op de rijbaan. Ze mogen ook op de bijzondere overrijdbare bedding of in de busstrook rijden indien het symbool van een fiets op het betrokken verkeersbord afgebeeld staat.
   
 4. In bepaalde gevallen mogen de fietsers ook op de verhoogde bermen en zelfs op het trottoir rijden. Kinderen van minder dan 10 jaar mogen altijd op het trottoir rijden met een kleine kinderfiets.
   
 5. Andere fietsers mogen enkel op het trottoir rijden indien tegelijkertijd aan volgende voorwaarden is voldaan: er is geen fietspad voorhanden of het is niet berijdbaar, de weg ligt niet in een bebouwde kom, de fietser moet rechts in de gevolgde rijrichting rijden (dus niet op het links gelegen trottoir), de fietser moet voorrang verlenen aan de andere gebruikers van het trottoir.
   
 6. Fietsers mogen met maximum twee naast elkaar op de rijbaan rijden, uiteraard op voorwaarde dat er geen fietspad is. Zij zijn evenwel verplicht in één enkele file te rijden wanneer het kruisen niet mogelijk is, dit wil zeggen wanneer een tegenligger erdoor zou verhinderd worden door te rijden.
   
 7. De fietsers moeten ook achter elkaar gaan rijden bij het naderen van een achteropkomend voertuig, maar die verplichting is enkel van toepassing buiten de bebouwde kom.
   
 8. Hou er ook rekening mee dat bestuurders van auto’s of motorfietsen sinds 31 mei 2019 – weliswaar buiten de bebouwde kom – een zijdelingse afstand van minstens 1,5 meter moeten laten tussen hun voertuig en de fietser of bestuurder van een tweewielige bromfiets. Binnen de bebouwde kom blijft dit 1 meter.
   
 9. In de verboden richting rijden is alleen toegelaten indien onder het bord verboden richting voor iedere bestuurder een bijkomend wit bord is aangebracht, waarop een fiets afgebeeld staat. Dit toch doen is een overtreding waarvoor een onmiddellijke boete is voorzien.
   
 10. Voor fietsers gelden in principe dezelfde voorrangsregels als voor andere bestuurders: ze moeten onder meer voorrang geven aan wie van rechts komt, ze moeten aan iedereen voorrang verlenen wanneer ze een manoeuvre uitvoeren (b.v. van rijstrook veranderen of rechtsomkeer maken) en ze moeten de stopborden respecteren evenals omgekeerde driehoeken (verplichting voorrang te verlenen).
   
 11. Voor de fietsers zijn er wel twee belangrijke uitzonderingen op die voorrangsplicht.

  Wanneer een fietser aan het einde van een fietspad de rijbaan oprijdt om rechtdoor te rijden, dan wordt dit niet als een manoeuvre beschouwd. De fietser heeft dan voorrang (van rechts) ten opzichte van de achteropkomende bestuurders op de rijbaan.

  Maar wanneer het fietspad doorloopt en een fietser het fietspad verlaat om van richting te veranderen, om in te halen of om langsheen een hindernis te rijden, dan moet hij wel voorrang geven aan de bestuurders op de rijbaan.
   
 12. Een fietser die op het fietspad rijdt heeft voorrang op de bestuurders die dit fietspad oversteken. Buiten de kruispunten wordt die regel zonder problemen toegepast, maar op kruispunten zorgt hij vooral voor verwarring, misverstanden, … en daardoor ook voor gevaarlijke situaties. Of die regel al dan niet van toepassing is, hangt immers in belangrijke mate af van de wijze waarop het fietspad is aangeduid, de bijzondere verkeerssignalisatie voor de fietsers en of het al dan niet doorloopt op het kruispunt zelf. Oppassen is hier - nog meer dan elders - de boodschap.
   
 13. Wanneer bij de driekleurige verkeerslichten een verkeersbord met omgekeerde driehoek en gele fiets en gele pijl is geplaatst, mogen fietsers door het rode of oranje licht rijden om naar de richting van de pijl af te draaien. In beide gevallen moet wel voorrang verleend worden aan de andere weggebruikers.
   
 14. Om de rijbaan over te steken moeten de fietsers gebruik maken van de oversteekplaats voor fietsers, indien er een is.
   
 15. Op plaatsen waar geen oversteekplaats voor fietsers is voorzien gebruiken fietsers vaak het zebrapad om over te steken. Wanneer ze daarbij van hun fiets stappen en met de nodige voorzichtigheid te voet oversteken, worden ze als voetganger beschouwd en hebben ze dus voorrang op de voertuigen die het zebrapad naderen.
   
 16. Maar dat is niet zo wanneer fietsers al rijdend oversteken. Weliswaar bevat het verkeersreglement geen bepaling die dat verbiedt, maar het is duidelijk dat fietsers er dan wel voor moeten zorgen de voetgangers bij het oversteken niet te hinderen. Bovendien hebben zij dan, in tegenstelling tot de voetgangers, geen voorrang op het naderende verkeer.
   
 17. Bij richtingsveranderingen gelden voorfietsers dezelfde regels als voor de andere bestuurders. Vooraf moet ook een teken met de arm gegeven worden, behalve wanneer dit niet mogelijk is. Op een kasseiweg b.v. kan het te riskant zijn met één hand te sturen en af te draaien.
   
 18. Op wegen met druk verkeer of waar snel gereden wordt, of op een uitgestrekt kruispunt, kan het een hachelijke onderneming zijn om op de gewone manier naar links af te draaien (de arm uitsteken en zich naar links in het midden van de rijbaan begeven). In dat geval is het doorgaans veiliger om aan de rechterkant van de weg te blijven en pas daar de rijbaan over te steken. Maar dan moet je wel voorrang verlenen aan de anderen. Is er een oversteekplaats voor fietsers, dan moet je daar gebruik van maken.
   
 19. Bij het inhalen gelden de algemene regels. Rechts inhalen mag alleen wanneer de bestuurder die je wil inhalen zijn linker richtingaanwijzers heeft doen werken om aan te duiden dat hij naar links wil afslaan en bovendien al naar links is uitgeweken.
   
 20. Het is niet duidelijk of het wel toegelaten is rechts langsheen een file stilstaande voertuigen te rijden. Wees in elk geval voorzichtig : laat je niet verrassen door een plots openzwaaiend portier of door een chauffeur die plots vertrekt en naar rechts uitwijkt.
   
 21. Een niet-bereden fiets is geen voertuig en de gewone regels inzake stilstaan en parkeren zijn er dus niet op van toepassing. Fietsen mogen niet op de rijbaan opgesteld worden en evenmin in de parkeerzone afgebakend met een brede witte streep langsheen de rijbaan behalve anders aangeduid. Elders mag het wel, b.v. op het trottoir, op de berm, ... op voorwaarde dat de andere weggebruikers er niet door gehinderd worden.
   
 22. Alles wat je met de fiets vervoert moet zodanig op de bagagedrager vastgemaakt zijn dat het onderweg niet los kan komen en evenmin de stabiliteit van de fiets in het gedrang kan brengen.
   
 23. De lading mag niet meer dan 50 cm voorbij het achtereinde van de fiets of van zijn aanhangwagen uitsteken.
   
 24. De fiets en zijn aanhangwagen mogen, lading inbegrepen, niet breder zijn dan 1 meter. De fiets zelf mag niet breder zijn dan 75 cm.
   
 25. Een passagier meenemen op je fiets mag alleen indien daarvoor een zitplaats (met voetsteunen) is ingericht. De amazonezit is verboden.
   
 26. In de aanhangwagen van een fiets mogen tot maximum 2 passagiers vervoerd worden op voorwaarde dat er beveiligde zitplaatsen zijn ingericht met een afdoende bescherming van handen, voeten en rug.
   
 27. De aanhangwagen mag, lading en passagiers inbegrepen, niet meer dan 80 kg wegen. Een hoger gewicht is wel toegelaten indien de aanhangwagen beschikt over een remsysteem dat automatisch in werking treedt wanneer de fietser remt.
   
 28. Voor een groep fietsers van minstens 15 deelnemers tot maximaal 150 deelnemers zijn afwijkende regels voorzien. Ze zijn b.v. niet verplicht het fietspad te gebruiken en ze mogen met twee naast elkaar blijven rijden op de rijbaan. Zij zijn verplicht gegroepeerd te blijven. Om van die voordelen te genieten moeten ze wel aan bepaalde voorwaarden voldoen.
   
 29. De groepen van meer dan 50 deelnemers moeten worden vergezeld door ten minste twee wegkapiteins. De groepen van 15 tot 50 deelnemers mogen worden vergezeld door ten minste twee wegkapiteins.
   
 30. De wielertoeristen die in een groep van ten minste 15 tot ten hoogste 50 deelnemers rijden, Zij mogen voorafgegaan en gevolgd worden, op een afstand van ongeveer 30 meter, door een begeleidende auto. Indien er slechts één begeleidende auto is, moet die de groep volgen.
   
 31. Groepen van 51 tot 150 deelnemers moeten voorafgegaan en gevolgd worden, op een afstand van ongeveer 30 meter, door een begeleidende auto.
   
 32. De wegkapiteins bij die groepen waken over het goed verloop van de tocht. Deze wegkapiteins moeten ten minste 21 jaar oud zijn en zij moeten om de linkerarm een band dragen met, horizontaal, de nationale kleuren en, in zwarte letters op de gele strook, het woord 'wegkapitein'
  .
 33. Op de kruispunten waar het verkeer niet geregeld wordt door verkeerslichten, mag ten minste één van de wegkapiteins het verkeer in de dwarswegen stilleggen terwijl de groep met inbegrip van de twee begeleidende voertuigen oversteekt.
   
 34. De fietsers die met twee naast elkaar rijden mogen slechts van de rechterrijstrook van de rijbaan gebruik maken. Indien de rijbaan niet in rijstroken verdeeld is mogen zij niet meer dan de helft van de rijbaan in beslag nemen.
   
 35. Op het dak van de begeleidende auto's moet een blauw bord aangebracht zijn met de afbeelding van het verkeersbord A51 en eronder het symbool in 't wit van een fiets.
   
 36. Dit bord moet op een zodanige wijze aangebracht zijn op het voertuig dat de groep voorafgaat, dat het voor de tegenliggers goed zichtbaar is en, op het achteropkomend voertuig, dat het goed zichtbaar is voor het achteropkomend verkeer.
   
 37. In fietsstraten mogen de fietsers de ganse breedte van de rijbaan gebruiken voor zover deze slechts opengesteld is in hun rijrichting en van de helft van de breedte langs de rechterzijde indien de rijbaan is opengesteld in beide richtingen. Motorvoertuigen mogen er de fietsers niet inhalen. De snelheid mag er nooit meer dan 30 km/u bedragen. Bestuurders van rijwielen of speed pedelecs worden hier gelijkgesteld met fietsers.
artikel afdrukken
 
Delen op FacebookDelen op TwitterDelen op GoogleDelen op DeliciousDelen op DiggDelen op StumbleuponEmail ditMeer...
 
30 apr 2020
Godelieve Deschuyffeleer
© Deschuyffeleer
 
 
 
Terug
 

Meer Nieuws

Commerciële partners, advertenties en vacatures
Marc Colpaert | 13 sep 2020
Marc Colpaert | 12 sep 2020
Godelieve Deschuyffeleer | 01 sep 2020

archief