HERNE – Sprokkels uit de gemeente- en de raad voor maatschappelijk welzijn van 27 mei

HERNE – Sprokkels uit de gemeente- en de raad voor maatschappelijk welzijn van 27 mei

Raden_herne_vanaf_2019
HERNE – Sprokkels uit de gemeente- en de raad voor maatschappelijk welzijn van 27 mei - © Deschuyffeleer
 
Bijkomende agendapunten
 
Bij het begin van de gemeenteraad, die ook deze keer via video-conference verliep, ontspon zich een vinnige discussie tussen enerzijds CD&V-fractieleider Frank Nevens en anderzijds Paul Beyl en Ivan Van Hassel, de twee raadsleden van Kwadrant Plus. Die twee minderheidsleden hadden gevraagd een bijkomend punt op de agenda te plaatsen maar daar kon voorzitter Kris Degroote zich in eerste instantie niet in vinden om reden het huishoudelijk reglement voorziet dat een dergelijk verzoek minstens vijf dagen voor de zitting dient toegezonden te worden.
 
De CD&V-meerderheid dan weer had ook twee bijkomende agendapunten in petto: enerzijds een dringende goedkeuring van de aanpassing van de agenda en van de wijze van vergaderen van de algemene vergadering van Haviland en anderzijds, met betrekking tot de raad voor maatschappelijk welzijn, het vaststellen van een reglement voor het uitdelen van gratis voedselpakketten aan minderbedeelden.
 
Als bijkomend agendapunt wilde Kwadrant Plus klaarblijkelijk dat raadslid Patrick De Vos tijdens de zitting in het openbaar ten aanzien van alle inwoners en ook ten aanzien van zijn collega's raadsleden zijn excuses zou aanbieden voor het openstellen van zijn café voor vrienden tijdens de lockdown. Beide raadsleden zouden dat als een billijke daad ten opzichte van de inwoners vinden. Frank Nevens repliceerde dat die zaak al een grote weerklank had gevonden. De afhandeling van de zaak loopt nu via de gebruikelijke rechtsgang. De plaatselijke CD&V-afdeling heeft in de zaak duidelijk stelling genomen. Zij heeft Patrick De Vos in niet mis te verstane woorden op zijn fout gewezen. Inmiddels heeft dat raadslid ook al in alle media zijn fout erkend en zijn excuses aangeboden. Daarmee wordt de zaak door de CD&V-afdeling dan ook beschouwd als voldoende publiek behandeld. Volgens Frank Nevens heeft er nog op terug komen geen zin meer. Hij riep dan ook de raadsleden op zich niet te laten leiden door hardnekkige misnoegdheid, maar verder constructief samen te werken aan de concrete zaken die in deze tijden belangrijk zijn en dat is billijk ten aanzien van de Hernenaren.
 
Om reden de meerderheid niet wilde ingaan op het verzoek tot publieke verontschuldiging van Patrick De Vos op de gemeenteraad, verlieten Kwadrant Plus-raadsleden Paul Beyl en Ivan Van Hassel de digitale vergadering.
 
De gemeenteraad gaf wel zijn akkoord om de aangeleverde vraag verder schriftelijk te beantwoorden.
 
Tijdens de verdere zitting van de gemeenteraad en tijdens de zitting van de raad voor maatschappelijk welzijn werden de twee respectievelijke bijkomende agendapunten van de CD&V-meerderheid met een twee derden meerderheid van de aanwezige leden wel aangenomen.
 
Medeleven
 
De nog aanwezige raadsleden namen één minuut stilte in acht ter nagedachtenis van Wim Leroy, de recent bij een verkeersongeval omgekomen zoon van collega schepen Greta Cochez in Pepingen. Vanuit de gemeenteraad wordt eveneens als blijk van medeleven een schrijven gericht aan de familie.
 
Preventiedienst Gezondheid
 
Door het omvormen van de intergemeentelijke preventiedienst drugs en alcohol Pajottenland, waar Herne lid van is, naar de intergemeentelijke preventiedienst gezondheid Pajottenland keurde de gemeenteraad de wijziging van de statuten evenals de begroting 2020 goed. De raad nam eveneens kennis van het actieplan 2020 en van het aangepast huishoudelijk reglement.
 
Toerisme Pajottenland Zennevallei
 
Daar bleek dat op lange termijn de vzw Toerisme Pajottenland Zennevallei financieel niet leefbaar zou zijn stemde de gemeenteraad eind 2019 in met het aangaan van een samenwerking van die vzw met de dienst Toerisme Vlaams-Brabant. Daarbij werd beslist dat Toerisme Pajottenland Zennevallei niet langer convenanten zou vragen aan de deelnemende gemeenten. Verder werd wel overeengekomen dat de vzw nog zou operationeel blijven voor de boekingen van de groepsbezoeken aan de streek en voor de tewerkstelling van het DAC personeel in de regiokantoren in Halle en Galmaarden door onder meer het verzekeren van de onthaalfunctie en dit zolang Toerisme Vlaams-Brabant zelf geen dergelijk systeem heeft.
 
Nood- en doorgangswoningen
 
Op initiatief van Woonwinkel Pajottenland werd een overeenkomst bereikt tussen de zes deelnemend gemeenten om samen te werken voor het faciliteren, het optimaliseren en het zo efficiënt mogelijk benutten van de nood- en doorgangswoningen die iedere gemeente beschikbaar heeft. Daarbij vormt Herne samen met Bever en Galmaarden één van de twee weerhouden clusters. Zo kan het voorziene aanbod aan nood- en doorgangswoningen vanuit de drie OCMW's voortaan gezamenlijk worden ingezet. De raad voor maatschappelijk welzijn zette dan ook het licht op groen voor die samenwerkingsovereenkomst.
 
Dagbedragen noodwoningen
 
In de samenwerkingsovereenkomst van de OCMW's rond het gezamenlijk benutten van hun nood- en doorgangswoningen is bepaald dat ieder OCMW zelf het forfait vaststelt welk bedrag ieder OCMW zal aanrekenen aan de andere besturen bij het gebruik van elkaars nood- of doorgangswoningen.
 
Het OCMW bezit thans twee noodwoningen. Eén klein appartement aan de Patriot voor een alleenstaande persoon, een koppel zonder kinderen of een alleenstaande persoon meteen kind. De tweede noodwoning behelst een relatief groot appartement op de eerste verdieping in het Dominicanessenklooster bij voorkeur voor een koppel al dan niet met kleine kinderen. Voor dat appartement blijft het dagbedrag vastgesteld op 1/3 van het leefloon van een persoon met een gezin ten laste. Momenteel bedraagt dat 14,20€ per dag all in.
 
Voor het klein appartement aan de Patriot wordt nu éénzelfde regeling ingevoerd waarbij het dagbedrag wordt vastgesteld op 1/3 van het leefloon van een alleenstaande. Voorheen bedroeg de dagprijs 7€ all in.
 
Gratis voedselbedeling
 
De raad voor maatschappelijk welzijn zette zich ook achter het reglement voor het uitdelen van gratis voedselpakketten aan minderbedeelden. In dat reglement worden onder meer de voorwaarden voor de rechthebbenden bepaald. De basisproducten zullen door vrijwilligers opgehaald worden bij de deelnemende lokale handelaars. De verdeling zal gebeuren door de OCMW-medewerkers.
 
Psychologisch welbevinden van de jeugd
 
Als vertegenwoordigers van Jong CD&V in de gemeenteraad vroegen raadsleden Brent Roobaert en Nicky D'Handschotter aandacht voor het meer onder de aandacht brengen van de mogelijkheden tot psychologisch welbevinden voor de jeugd. Zij stelden voor de kanalen daartoe op te nemen op de gemeentelijke website. Burgemeester Kris Poelaert gaf aan zich hierin te kunnen vinden.
 
On line
 
Burgemeester Kris Poelaert gaf te kennen dat het gemeentebestuur uitkijkt naar de mogelijkheden om de zittingen van zowel de gemeenteraad als van de raad voor maatschappelijk welzijn in de toekomst on line te kunnen aanbieden aan de inwoners. Die maatregel zou dan meer belangstelling voor de zittingen moeten kunnen opwekken evenals meer transparantie.
artikel afdrukken
 
Delen op FacebookDelen op TwitterDelen op GoogleDelen op DeliciousDelen op DiggDelen op StumbleuponEmail ditMeer...
 
01 jun 2020
Godelieve Deschuyffeleer
© Deschuyffeleer
 
 
 
Terug
 

Meer Nieuws

Commerciële partners, advertenties en vacatures
Marc Colpaert | 13 sep 2020
Marc Colpaert | 12 sep 2020
Godelieve Deschuyffeleer | 01 sep 2020

archief