HERNE – Sprokkels uit de gemeente- en de raad maatschappelijk welzijn van 16 september

HERNE – Sprokkels uit de gemeente- en de raad maatschappelijk welzijn van 16 september

Raden_herne_vanaf_2019
HERNE – Sprokkels uit de gemeente- en de raad maatschappelijk welzijn van 16 september - © Deschuyffeleer
 
Sdg1
Week van de duurzame gemeente - © Deschuyffeleer
 

Meerjarenplan

Van schepen voor financiën Lieven Snoeks aanhoorden de raadsleden een summiere opvolgingsrapportering nopens het meerjarenplan 2020-2025. Bijzondere aandachtspunten daarbij waren de uitvoering van de geplande herstellingswerken aan de gemeentewegen, de komende aanbesteding van de bouwplannen in de gemeentelijke basisschool De Regenboog in Herfelingen, de voorbereidingen voor het inrichten van de foodhub in het Dominicanessenklooster waarbij de gemeente de kosten van het vernieuwen van het dak en van de buitenschrijnwerkerij ten laste neemt, het inrichten van de combiparking aan het station dat allicht begin toekomend jaar zal van start gaan en het vernieuwen van het machinepark van de technische dienst met onder meer de eerstvolgende dagen het in ontvangst nemen van een nieuwe tractor met klepelmaaier. 
 
Belasting op niet-bebouwde percelen in niet-vervallen verkavelingen
 
Ingevolge opmerkingen vanuit het Agentschap Binnenlands Bestuur paste de gemeenteraad het reglement over de belasting op niet bebouwde-percelen in niet-vervallen verkavelingen enigszins aan op het gebied van de berekening van de minimum aanslagvoet en van de precieze bepaling van de belastingsplichtige.
 
Met dat reglement wil het gemeentebestuur eigenaars van realiseerbare onbebouwde kavels aansporen die te activeren. De activeringsheffing blijft enkel gelden voor niet-bebouwde percelen in niet-vervallen verkavelingen en, om geen overaanbod te creëren, derhalve niet voor niet-bebouwde bouwgronden in een woongebied.
 
Markevalleisite in het centrum
 
De raadsleden konden zich vinden in het ontwerp van de authentieke akte voor de aankoop van de Markevalleisite in het centrum door de gemeente Herne. Met de verkoper 'Gemeenschapsonderwijs Go!' werd een akkoord bereikt voor de overdracht aan de prijs van 1.250.000€.
 
Voor het financieren van die aankoop wil Herne een lening ter waarde van de aankoopprijs aangaan. De raadsleden stemden daartoe eveneens in met het uitschrijven van een overheidsopdracht bij een aantal bankinstellingen.
 
De Markevalleisite zal worden aangewend om redenen van openbaar nut. Dat openbaar nut werd inmiddels uitgewerkt door het studiebureau VELD. Het bevat onder meer het bewaren van het zicht op de kouters waarop Herne is gesticht 'als poort naar het landschap', het ontlasten van de dorpskern door het creëren van een nieuwe ontsluiting, het aanbrengen van publiek groen in de dorpskern en het voorzien van ruimte voor het opzetten van een jeugdpaviljoen.
 
Belasting op masten en pylonen
 
Groen licht was er ook voor het invoeren van een belasting op masten en pylonen en dit voor de periode van 2020 tot en met 2025. De belasting werd vastgesteld op 3.000€ per jaar en per mast of pyloon. De maatregel komt er omdat de financiële toestand van de gemeente de heffing van alle rendabele belastingen rechtvaardigt.
 
Masten en pylonen belasten de beperkte nog resterende open ruimte en worden ervaren als landschapsverstorend en hinderlijk zowel door de inwoners als door de bezoekers aan de gemeente. Bovendien heeft de aanwezigheid van masten en pylonen een substantiële negatieve invloed op de aantrekkingskracht van de gemeente als landelijke woonomgeving.
 
Zone 30 in dorpskern Herne
 
In het centrum van Herne wordt een zone 30 km/u ingevoerd in het gebied begrensd door de Liezebeekwijk (nr 1), de Aerebeekstraat (nr 7a), de Lindestraat (nr 17), de Grotestraat (nr 13a) en de as Ninoofsesteenweg/Edingsesteenweg.
 
Met de maatregel wil het gemeentebestuur in het kader van onder meer de verkeersveiligheid en de leefbaarheid de snelheidsregimes in het centrum vereenvoudigen door drie afzonderlijke regimes op te nemen in één grote zone.
 
Elektriciteitscabine
 
Om de inwoners van de Groenstraat en de Heilige Geeststraat van een beter elektriciteitsnet te voorzien bouwde Fluvius een nieuwe elektriciteitscabine in de Groenstraat op het domein van het Dominicanessenklooster (nr 22-24). Fluvius was vragende partij om de cabine te verwerven hetzij door aankoop hetzij door het bekomen van een erfpacht. Het gemeentebestuur verkoos om rendabiliteitsredenen de formule van de overdracht. Tussen de gemeente Herne en Fluvius werd zo een verkoopsbedrag van 4.000€ afgesproken met dien verstande dat ook alle administratieve kosten ten laste van Fluvius vallen. Momenteel is de cabine nog niet operationeel. De aansluiting is wel voorzien einde dit jaar.
 
Bebossing
 
In het kader van het realiseren van het Vlaams Strategisch Gebied rond Brussel (VSGB) keurden de raadsleden de aankoop goed van een perceel kadastraal gesitueerd in de buurt Edingsesteenweg/Grotestraat met een oppervlakte van 99 are 96 centiare voor een bedrag van 36.500€. Met de pachthouder werd ook een minnelijke schikking getroffen voor het beëindigen van de pacht ten belope van 4.000€.
 
Het perceel zal worden aangewend voor het realiseren van 'Herne Centraal', een project voor het aankopen en het inrichten van toegankelijk groen in de Vlaamse Rand, betoelaagd door de Vlaamse regering in het kader van het beleid open ruimte in het VSGB.
 
Doordat het gemeentebestuur in hetzelfde kader zijn ogen ook had laten vallen op het aankopen van vier andere percelen om zo ook nog een ander vrij groot bos op te zetten, doch de eigenaar finaal besliste om een overeenkomst met een andere koper aan te gaan, besliste de raad voor maatschappelijk welzijn dan weer af te zien van het opzeggen van de pachtovereenkomst voor een aanpalend perceel in eigendom van het openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn. Tot die opzegging had de raad eerder beslist. Door het niet aangaan van de aankoop van de vier percelen had de opzeg voor het aanpalend perceel nu dan ook geen zin meer.
 
Subsidies voor erkende verenigingen
 
Voor het werkjaar 2019-2020 mogen de erkende verenigingen zich verwachten aan een subsidie die door de uitzonderlijke omstandigheden vanaf het voorjaar berekend werd op een gemiddelde van de subsidies die de voorafgaande drie jaren werden uitbetaald. Dit is van toepassing op de werkingssubsidies van alle verenigingen en op de impulssubsidie voor de sportverenigingen.
 
Specifiek voor de jeugd zal de fuifsubsidie apart worden berekend alsook de subsidie voor het kampvervoer. Het resterend bedrag van de kadersubsidie zal evenredig worden onder de jeugdverenigingen. De subsidies voor welzijnsverenigingen en ontwikkelingssamenwerking blijven gebaseerd op die van het voorgaande jaar.
 
Al die subsidies staan los van eventuele toelagen specifiek in het kader van corona of van het noodfonds voor de Vlaamse overheid.
 
Huurappartementen
 
De raad voor maatschappelijke welzijn verleende zijn akkoord met het aangaan van een huurovereenkomst met het sociaal verhuurkantoor Webra voor twee huurappartementen aan de Patriot. Voor het appartement met een maximale bezetting van drie personen bedraagt de maandelijkse huurprijs 550€, voor het appartement voor maximaal twee personen 450€.
 
Door die verhuring aan het sociaal verhuurkantoor Webra komen die twee woongelegenheden nu ook in aanmerking voor het bereiken van het Dwingend Sociaal Objectief voor Herne.
 
Week van de duurzame gemeente
 
In het kader van de aankomende publiekscampagne De Week van de Duurzame Gemeente, die loopt van 18 tot 25 september en uitgaat van de Vlaamse Vereniging voor Steden en Gemeenten kregen de raadsleden tijdens de zitting ook de gelegenheid hun inbreng te toetsen aan het mede realiseren van de 17 duurzame ontwikkelingsdoelstellingen die de Verenigde Naties in 2015 lanceerden. Bij het begin van de lopende legislatuur kreeg op initiatief van Frank Nevens ieder van de 17 raadsleden één van die 17 doelstellingen als meter of peter toegewezen. Bij de laatste zitting voor de twee vakantiemaanden hadden zij de opdracht meegekregen het algemeen ideeëngoed ieder in zijn of haar domein in de gemeente verder te verspreiden om dit dan nu te kunnen rapporteren.
 
Naast een opsomming van een reeks plaatselijke realisaties zoals onder meer Tooverschotje sprongen vooral de tussenkomsten van Paulette Debock en van Brent Roobaert in het oog. Vanuit het landbouwersmilieu wees Paulette Debock, meter van 'ongelijkheid verminderen', op de talrijke zaken rond het milieu waarvoor de landbouwers nu al verregaande maatregelen nemen en inspanningen moeten leveren. Ook de ongelijkheid in de schoot van de landbouw op mondiaal vlak is haar een doorn in het oog. Zo mogen vanuit Europa geen kiemremmers voor het bewaren van aardappelen meer gebruikt worden. In de plaats daarvan dienen de landbouwers nog maar eens te investeren in nieuwe loodsen of in verbouwingen in hun bestaande loodsen om gebruik te maken van het procédé van het vergassen. Om die redenen ziet zij dan ook mettertijd vele landbouwers stoppen met het planten van aardappelen waardoor dan evenwel tekorten zullen ontstaan. Die zullen dan allicht opgevuld worden door aanvoer van aardappelen vanuit landen van buiten Europa.
 

Brent Roobaert, peter van 'schoon water en sanitair', dan weer brak een lans voor de plaatselijke inbreng in de Blue Deal, het project van de Vlaamse regering op voorstel van minister Zuhal Demir, om in te gaan tegen de alsmaar groeiende impact van droogte op het milieu. De Blue Deal bundelt zo meer dan 70 concrete acties die Vlaanderen moeten klaarmaken voor de droogte van morgen. Met het project slaat Vlaanderen absoluut de weg in van minder verharding, meer vernatting en natuur en maximaal circulair watergebruik. Er wordt daartoe ingezet op zes sporen: openbare besturen geven het goede voorbeeld en zorgen voor gepaste regelgeving, circulair watergebruik als regel, landbouw en natuur als deel van de oplossing, particulieren sensibiliseren en stimuleren om te ontharden, verhogen van de bevoorradingszekerheid evenals het samen investeren in innovatie om ons watersysteem slimmer, robuuster en duurzamer te maken.

artikel afdrukken
 
Delen op FacebookDelen op TwitterDelen op GoogleDelen op DeliciousDelen op DiggDelen op StumbleuponEmail ditMeer...
 
17 sep 2020
Godelieve Deschuyffeleer
© Deschuyffeleer
 
 
 
Terug
 

Meer Nieuws

Godelieve Deschuyffeleer | 18 okt 2020
Commerciële partners, advertenties en vacatures
Godelieve Deschuyffeleer | 15 okt 2020
Godelieve Deschuyffeleer | 03 okt 2020

archief