HERNE – Sprokkels uit de gemeente- en de raad voor maatschappelijk welzijn van 28 oktober

HERNE – Sprokkels uit de gemeente- en de raad voor maatschappelijk welzijn van 28 oktober

Raden_herne_vanaf_2019
HERNE – Sprokkels uit de gemeente- en de raad voor maatschappelijk welzijn van 28 oktober - © Deschuyffeleer
 

Leegstand en verwaarlozing van bedrijfsruimten

De gemeenteraadsleden kregen voor kennisname het auditrapport 'Leegstand en verwaarlozing van bedrijfsruimten' voorgeschoteld. De audit werd in het voorjaar uitgevoerd door de diensten van Audit Vlaanderen. Volgens de raadsleden Paul Beyl en Frank Nevens valt het rapport niet echt positief uit maar biedt het wel kansen voor het mee ontwikkelen van een visie nopens het schikken van de ruimte. Burgemeester Kris Poelaert stelde dat het om een constructieve audit gaat waaraan nu ook een passend gevolg dient gegeven te worden.

Raamcontract VERA

Met het oog op het vernieuwen van de gemeentelijke website die er in het voorjaar zit aan te komen   vonden de raadsleden elkaar unaniem in het toetreden tot het raamcontract 'digitale communicatie' van VERA, het Vlaams-Brabants steunpunt voor e-governance. Die raamovereenkomst bevat een aantal digitale tools. Door de toetreding dient het gemeentebestuur zelf geen plaatsingsprocedures meer te voeren om bestellingen te kunnen plaatsen, kan er gebruik gemaakt worden van de voorhanden zijnde expertise en zijn de prijzen gunstig omwille van de schaalgrootte. 

Rekeningen kerkfabrieken

De gemeenteraad verleende een gunstig advies voor de jaarrekeningen 2019 van de vier kerkfabrieken in de gemeente. Die rekeningen werden afgesloten met een globaal positief resultaat voor O.L.V Kokejane van 14.354€, voor Sint-Niklaas Herfelingen 310€, voor Sint-Petrus en Paulus Herne 43.039€ en voor Sint-Pieter in Sint-Pieters-Kapelle met 32.500€. Paul Beyl en Ivan Van Hassel van de minderheidsfractie KWADRANT Plus onthielden zich bij de stemming.

Standgelden kermiskramen kwijtgescholden

Vanwege de zware druk die door het coronavirus COVID-19 ook is komen te liggen op de kermissector scholden de raadsleden de standgelden voor de attracties die op de septemberkermis werden opgesteld kwijt aan de foorkramers. Dit resulteert in een inkomstenderving van 640€.

Burgemeesterconvenant 2030

Mede in het kader van de verschillende lopende energie- en klimaatbeleidsplannen van de internationale, nationale, regionale en provinciale overheden beslisten de raadsleden éénparig in te tekenen op het Burgemeestersconvenant 2030 als opvolger van het thans aflopend Burgemeestersconvenant waarbij een besparing van 20% op de CO² de ambitie was. Het nieuw convenant was overigens ook al opgenomen in de eerdere overeenkomst met de provincie Vlaams-Brabant voor het opmaken van een (inter)gemeentelijke energie- en klimaatplannen (SECAP's). 

Met de intekening engageert Herne zich nu om enerzijds de uitstoot van CO² en eventuele andere broeikasgassen op zijn grondgebied tegen 2030 met ten minste 40%  terug te dringen ten opzichte van 2011 door een betere energie-efficiëntie en een hoger gebruik van hernieuwbare energiebronnen (klimaatmitigatie) en anderzijds zijn veerkracht te verhogen door zich aan te passen aan de gevolgen van de klimaatvernadering (klimaatadaptatie).

Om die engagementen om te zetten in praktische maatregelen neemt Herne zich voor een inventarisatie uitgangswaarden emissies (CO²-nulmeting) en een beoordeling van de risico's van de kwetsbaarheden voor klimaatverandering uit te voeren evenals, in het kader van de vooropgestelde Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen uitgaande van de Verenigde Naties, een actieplan voor duurzame energie en klimaat in te dienen bij de Europese Unie binnen de twee jaar met navolgende vooruitgangsrapporteringen minstens om de twee jaar.

Tegenover de klaarblijkelijke eerdere povere resultaten van het Burgemeestersconvenant 2020 deed raadslid Paul Beyl een oproep om van het Burgemeestersconvenant 2030 onder meer via het idee van geëngageerde ambassadeurs een ambitieuze uitdaging te maken naar de medewerking van de inwoners toe. Hij werd hierin volop gesteund door raadslid Frank Nevens die stelde dat het klimaat en het Burgemeestersconvenant zeker op de werkplank van het platform 'omgeving' dienen te belanden. Burgemeester Kris Poelaert dan weer wees in dat verband naar het intergemeentelijk strategisch project voor hernieuwbare energie in het Pajottenland dat vanuit Herne werd opgezet en waarvan de resultaten van de geïntegreerde studie eerstweeks zullen bekendgemaakt worden. Er wacht het platform 'omgeving' en zijn vermoedelijke werkgroepen in die zin dan ook belangrijke, aanhoudende en visionaire inspanningen.   

Bindend Sociaal Objectief

Met het oog op het verwezenlijken van het opgelegd bindend sociaal objectief waarbij de gemeente op termijn 64 sociale woonentiteiten dient te voorzien keurde de raad het actieplan goed waarbij de (on)bebouwde percelen worden geactualiseerd, geëvalueerd en opgemaakt.

Raadslid Paul Beyl pleitte daarbij om desnoods af te stappen van oude vastgeroeste structuren met lange wachttijden zoals Providentia en zelf creativiteit aan de dag te leggen om het objectief te behalen. Hij liet zo zijn licht onder meer schijnen op het oud gemeentehuis van Sint-Pieters-Kapelle. Burgemeester Kris Poelaert kon meegeven dat met Providentia eerder daaromtrent al gesprekken werden gevoerd maar dat die maatschappij dan oordeelde dat het project te kleinschalig en te weinig rendabel was. Steeds volgens de burgemeester werden wel reeds meerdere projecten van sociale huisvesting opgezet onder meer in het Dominicanessenklooster en in de Fondatel-verkaveling. Ook gaf hij aan dat nogmaals met Providentia contact wordt opgenomen om te peilen naar mogelijkheden en dat er ook nog andere gesprekken lopen om bijkomende sociale woonentiteiten te creëren. Ook het aansporen van woningeigenaars om hun woongelegenheden te verhuren via een sociaal verhuurkantoor behoort tot de mogelijkheden.

Nieuw afvalbeleid

De raadsleden legden ook de verkoopprijzen vast van de nieuwe restafval-, GFT- en uitgebreide PMD-zakken vanaf nieuwjaar 2021. Restafvalzakken kosten vanaf dan 2€/60l zak, 1€/30l zak en 0,50€/15l zak. De prijzen van de GFT-zakken komen te liggen op 1€/60l per zak, 0,50€/30l per zak en 0,25€/15l per zak. De uitgebreide PMD-zakken zijn dan te koop aan 0,15€ per stuk.

Als overgangsmaatregelen gelden dat de oude oranje zakken nog tot 31 december 2020 mogen verkocht worden en dat zij mogen blijven gebruikt worden tot 30 juni 2021. 

De wijzigingen passen in het nastreven van de maximaal toegelaten productie van hoeveelheid restafval die elke gemeente kreeg toegewezen aan de hand van de belfiuscluster waaronder de gemeente valt. Voor Herne is de limiet vastgesteld op 152 kg per inwoner vanaf 2022. In 2018 zat Herne nog aan 170 kg per inwoner.

Om de doelstelling te halen dringen zich dan ook al vanaf begin toekomend jaar in samenwerking met Intradura maatregelen op. Zo wordt een uniforme restafvalzak ingevoerd evenals een uitgebreide PMD-zak, wordt een GFT-ophaling ingevoerd, komt er een nieuwe aanbesteding voor textielinvoering, wordt het hergebruik van goederen gepromoot en worden er afvalstraatjes ingericht. Het uitbreiden van de opvangmogelijkheden van de PMD-zakken wordt alleszins geacht ook een aanzienlijke verschuiving van het volume van de restafvalzak naar de PMD-zak teweeg te brengen.

In het voorjaar voerde Intradura overigens een analyse uit van 50 restafvalzakken. Daaruit bleek dat een restafvalzak slechts ongeveer 54,4% (47,45 + 7,01) echt restafval bevat. Het restafval kan derhalve met 45,6% dalen door de recycleerbare fracties eruit te halen. Bijna 40% bleek GFT-afval te zijn waarvan 21% voedselverlies. Andere noemenswaardige fracties zijn papier en karton (2,9%) evenals textiel (1,3%).

Globaal gezien moet vanaf 2021 door wijziging 7 van het Vlarema een restafvalzak minstens 80% recyclaat bevatten waarvan 50% gerecycleerde post consumer kunststoffen. En vanaf 2025 dient de restafvalzak uit 100% recyclaat te bestaan.

Klimaatslimme landbouw in het Pajottenland

Binnen het strategisch project 'Opgewekt Pajottenland' werd het project 'Klimaatslimme landbouw in het Pajottenland' ingediend. Het project wil de korte leten landbouw in het Pajottenland een extra klimaatslimme laag meegeven en promoten als duurzame oplossing voor de landbouw in de streek. Het project wil korte keten landbouwbedrijven begeleiden tot energieslimme en waterslimme landbouwers. Er wordt daarbij ingezet op de klimaatbestendige toekomst van de landbouw. Een communicatiecampagne dient enerzijds vraag te creëren en anderzijds de boerenstiel te erkennen als waardevolle stiel met korte keten en klimaatslimme oplossingen als middel om de ecologische voetafdruk te verminderen.

De raadsleden zetten het licht op groen voor deze samenwerkingsovereenkomst met een aantal andere actoren. Het project wordt gecoördineerd door Sint-Pieters-Leeuw. In Herne zal er vooral worden ingezet op een actieve samenwerking tussen de korte keten landbouwers en de toekomstige foodhub 't Goed Eten in het Dominicanessenklooster. De financiële ondersteuning van het project bedraagt 5.000€.

Coronacrisis

Burgemeester Kris Poelaert wees naar de vele inspanningen die door het plaatselijk OCMW en de eerstelijnszone Pajottenland reeds werden geleverd. Door de aanhoudende druk van het aantal besmettingen gaf hij aan dat er allicht in die eerstelijnszone, naast een triagepost in Lennik, een tweede post komt in Herne. Raadslid Paul Beyl gaf zich meteen op als vrijwillig medewerker indien die post er ook daadwerkelijk zou komen.

De burgemeester deelde ook mede voorstander te zijn om in het kader van de politiezone te komen tot uniforme maatregelen. Dat zou dan de handhaving moeten te goede komen.

Consumptiebudget kwetsbare doelgroepen

Herne ontvangt in het Vlaams kader 8.706 € subsidie voor het consumptiebudget voor kwetsbare doelgroepen. Met die subsidies wil de Vlaamse regering enerzijds de koopkracht verhogen van huishoudens die omwille van de coronacrisis ernstig inkomensverlies leden en zich daardoor in een specifieke noodsituatie bevinden en anderzijds de lokale economie, die evenzeer sterk getroffen is door de coronacrisis, via een krachtige lokale impuls versterken.

De raad voor maatschappelijk welzijn keurde in die zin dan ook een reglement goed te keuren waarbij de kwetsbare doelgroepen en lokale handelszaken op basis van lokale noden werden gedefinieerd, afgebakend en gemotiveerd. Ook de waarde van de bonnen, de geldigheidsduur , de wijze van toekenning en het gebruik van de validering van de bonnen dienden in het reglement bepaald te worden.

Raadslid Paul Beyl pleitte in dat kader en mede door de aanhoudende coronacrisis nogmaals voor het ook opzetten van een lokaal noodfonds.

artikel afdrukken
 
Delen op FacebookDelen op TwitterDelen op GoogleDelen op DeliciousDelen op DiggDelen op StumbleuponEmail ditMeer...
 
29 okt 2020
Godelieve Deschuyffeleer
© Deschuyffeleer
 
 
 
Terug
 

Meer Nieuws

Godelieve Deschuyffeleer | 26 nov 2020
Commerciële partners, advertenties en vacatures
Godelieve Deschuyffeleer | 21 nov 2020
Godelieve Deschuyffeleer | 20 nov 2020
Godelieve Deschuyffeleer | 20 nov 2020
Godelieve Deschuyffeleer | 18 nov 2020

archief