Vanuit HERNE negatief advies voor de inplanting van Eoly-windturbines in Edingen-Silly

C21

Vanuit HERNE negatief advies voor de inplanting van Eoly-windturbines in Edingen-Silly

Afb_negatief_advies_herne
Vanuit HERNE negatief advies voor de inplanting van Eoly-windturbines in Edingen-Silly - © Deschuyffeleer
 

De bestuursploeg van burgemeester Kris Poelaert heeft uiteindelijk toch een negatief advies verleend met betrekking tot de vergunningsaanvraag van Eoly voor de inplanting van zijn windmolenproject in Edingen en Bassilly. Het gemeentebestuur verspreidde hieromtrent een uitgebreide persmededeling waarvan de tekst hierna integraal wordt weergegeven. Burgemeester Kris Poelaert stelt dat het uitgebracht advies “negatief is doch ook een positieve oproep bevat”. De eindbeslissing voor de vergunning berust weliswaar bij het Waals gewest.

“Het college van burgemeester en schepenen van Herne brengt voor het project van vier windmolens in Silly/Edingen een negatief advies uit. We menen dat het dossier zoals het nu is een aantal elementen bevat die strijdig zijn met de regelgeving op vlak van inplanting van windmolens, in het bijzonder met betrekking tot de invloeden van de installaties op omwonenden. Het negatieve advies gaat wel vergezeld van de positieve boodschap dat mits betere inplanting én vooral mits beduidend meer participatie en inspraak van betrokkenen, gesprekken over inplanting van windmolens in onze regio kunnen gevoerd worden.

We menen dat we met dit advies over de milieuvergunning van het concrete, voorliggende dossier onze verantwoordelijkheid opnemen als het gaat om het welzijn van de inwoners van onze gemeente.

Maar tegelijk, en zelfs nog belangrijker, is het bestuur – en de beide fracties van de gemeenteraad spreken hier met één stem- van oordeel dat eenzelfde zin voor verantwoordelijkheid nu aan de dag moet gelegd worden om daadwerkelijk onze bijdrage te leveren aan het milderen van klimaatopwarming. Want dat is broodnodig willen we bijdragen om de komende generaties van Hernenaren een gemeente aanbieden waar het even goed leven is als dat het geval is voor ons vandaag. Klimaatopwarming is een globale uitdaging, maar met een opdracht voor alle lokale gemeenschappen op deze planeet. Indien we  niet snel en op voldoende schaal ons deel van de inspanningen doen op vlak van hernieuwbare energie, van energiebesparing, van andere patronen van mobiliteit, enz. dan staat vast dat we onze kinderen en kleinkinderen opzadelen met problemen en uitdagingen die nog vele malen groter en duurder zullen zijn, en die hún welzijn wellicht nog sterker zullen schaden dan het onze vandaag. En ook daar moeten we dus met z’n allen verantwoordelijkheid tonen. Neen zeggen is een recht; ja zeggen is een plicht.

We stellen vast dat voor bepaalde klimaatmaatregelen ‘draagvlak’ ontbreekt. Of dat gebrek al dan niet gestoeld is op stevige en onderbouwde argumenten, laten we hier even in het midden. Maar we houden er rekening mee. Maar de term ‘draagvlak’ gaat even goed op wanneer het gaat over de gezamenlijke wil en het engagement om de uitdaging van  klimaatverandering met daadkracht aan te pakken. En wat dat betreft lijkt draagvlak precies te ontbreken, ondanks talrijke erkenning van ‘ja, we moeten er iets aan doen’. We kunnen niet zeggen dat er de voorbije jaren grote stappen voorwaarts zijn gezet in de richting van de algemene Europese ambitie van klimaatneutraliteit, niet in de wereld, niet in Europa, niet in België en Vlaanderen, maar ook niet in Herne.

Het gemeentebestuur verklaarde zich eerder akkoord om te werken aan de doelstellingen van het burgemeestersconvenant, zowel de versie met 2020 als deze met 2030 als richtpunt. Dat  burgemeestersconvenant is de vertaling van wat mondiaal erkend wordt als de nodige attitude om klimaatverandering binnen aanvaardbare perken te houden: het zal maar zijn als we allemaal, in onderlinge solidariteit, daadwerkelijk tot actie overgaan dat het tij nog enigszins kan gekeerd worden. Tijden als vandaag tonen aan dat als we dat willen, we deze hoge mate van solidariteit aan de dag kunnen leggen. Het burgemeestersconvenant nodigt dan ook uitdrukkelijk uit tot inspanningen in lokale en uitgesproken participatieve verbanden.

In onze regio loopt ook het strategisch project ‘Opgewekt Pajottenland’, waarin de krijtlijnen uitgetekend worden op vlak van het ambitieniveau en de concrete invulling van energiebesparing en inzet van hernieuwbare energie in onze regio. Ook hier klinkt een uitdrukkelijk appel om de grote uitdaging met zoveel mogelijk actoren samen te realiseren; en met open geest de verschillende mogelijkheden correct en constructief na te gaan, zonder niet onderbouwde voorafnames op wat al dan niet kan. Dat element van samenwerking en van uitwerking van gedragen oplossingen houdt meteen ook belangrijke opportuniteiten in: wanneer we het samen en écht willen, dan kan de productie van hernieuwbare energie -in de vormen die we zelf wensen- ook voor financiële voordelen zorgen die terecht komen bij de lokale bevolking. De talloze voorbeelden van geslaagde coöperaties elders moeten ons tot nadenken, en vooral tot na-doen aanzetten.    

Een verantwoordelijke overheid beschermt haar burgers. Bijvoorbeeld door bepaalde dingen tegen te houden. Maar een verantwoordelijke overheid beschermt haar burgers evenzeer door duidelijk te maken waar en wanneer het er op aankomt om burgerzin en mede-verantwoordelijkheid aan de dag te leggen, voor nu en voor later.

En als het gaat om zaken van groot algemeen en toekomstig belang, dan zijn politieke muren uit den boze. De klimaatuitdaging vraagt om vereende krachten.

Wij nodigen samen uit… “.           

artikel afdrukken
 
Delen op FacebookDelen op TwitterDelen op GoogleDelen op DeliciousDelen op DiggDelen op StumbleuponEmail ditMeer...
 
20 nov 2020
Godelieve Deschuyffeleer
© Deschuyffeleer
 
 
 
Terug
 

Meer Nieuws

Commerciële partners, advertenties en vacatures
Godelieve Deschuyffeleer | 10 jun 2021
Godelieve Deschuyffeleer | 03 jun 2021
Godelieve Deschuyffeleer | 02 jun 2021

archief