HERNE is naarstig op zoek naar burenbemiddelaars

C21

HERNE is naarstig op zoek naar burenbemiddelaars

Naamloos
HERNE is naarstig op zoek naar burenbemiddelaars - © Deschuyffeleer
 

Wie in Vlaams-Brabant en derhalve ook in Herne geneigd is een geschil met buren op te lossen zonder daartoe de politie of het gerecht in te schakelen kan nu toch daartoe al enkele jaren gratis een beroep doen op de diensten van een erkende  burenbemiddelaar. Burgemeester Kris Poelaert ziet veel voordelen in die manier van werken en zou burenbemiddeling met zijn specifieke methodiek om conflicten aan te pakken ook in zijn gemeente graag  zien gestalte krijgen.

Bij burenbemiddeling worden buren in conflict, in de ruime zin van het woord, door de bemiddelaars bijgestaan en geholpen in hun zoektocht naar een oplossing. Die hulp vertaalt zich in eerste instantie in het nastreven van een gezamenlijk gesprek om dan verder te bekijken welk voorstel voor beide partijen aanvaardbaar is.  

‘Beter een goede buur dan een verre vriend’, wordt wel eens gezegd en toch schieten buren niet altijd even goed met elkaar op. Dit is ook een vaststelling die door burgemeester Kris Poelaert wordt beaamd. “Er ontstaan inderdaad soms kleine ergernissen die mettertijd evenwel uitgroeien tot heuse explosieve conflicten en dat is zeker te vermijden. Te vaak wordt daarbij dan ook mijn tussenkomst als burgemeester ingeroepen als tussenpersoon, adviseur of zelfs als scheidsrechter. Al even vaak probeer ik dan vooreerst de gemoederen te bedaren en geef ik de raad mee het met elkaar uit te praten. Soms helpt het maar in vele gevallen brengt dat evenwel niet de gewenste aarde aan de dijk en blijft het geschil een verder leven leiden”.

Wat of wie kan dan wel een oplossing bieden?

Wie kan dan wel soelaas brengen? Vanuit het provinciebestuur worden de jongste jaren nu daartoe burenbemiddelaars naar voren geschoven. Zo’n onafhankelijke deskundige bemiddelaar verleent beide partijen hulp om hen terug dichter bij elkaar te brengen maar biedt zelf geenszins een oplossing aan. Bemiddelen betekent immers trachten overeenstemming tussen twee partijen tot stand te brengen. Hij of zij geeft elke buur of partij de kans om zijn bijdrage te leveren in het vinden van een oplossing voor de gevolgen van het conflict maar hij gaat geenszins zelf standpunten innemen. Een bemiddelaar maakt overigens nooit deel uit van het conflict.

“Een mooi initiatief dat elders in de provincie al jaren zijn vruchten afwerpt”, zegt burgemeester Kris Poelaert. “ Vanuit het provinciebestuur wordt al jaren een inspanning gedaan om ‘burenbemiddelaars’ te vormen. In het Pajottenland blijkt de efficiënte werking van burenbemiddelaars jammer genoeg nog niet echt doorgedrongen te zijn. Mensen verwikkeld in conflicten waarvan de oorsprong soms onbenullig lijkt kunnen op termijn een belangrijk impact hebben op de onveiligheidsgevoelens en de levenskwaliteit niet alleen van de betrokken partijen zelf maar soms ook van de hele buurt. Uit mijn contacten in het Provinciehuis en met beleidsmensen uit - zeg maar de andere kant van onze provincie - weet ik dat burenbemiddeling waarbij wordt geijverd om partijen (opnieuw) met elkaar in contact brengen en een normaal ‘burenleven’ terug mogelijk te maken alleszins een lovenswaardige concept is dat beslist ook in onze gemeente een duwtje in de rug verdient. Ook in onze gemeente zou ik dit project graag zien groeien. Daarom doe ik bij deze dan ook een warme oproep tot enthousiaste vrijwillige mannen en vrouwen in onze gemeente  om de vorming van ‘Burenbemiddelaar’ te willen volgen.  Een geslaagde bemiddeling herstelt immers vaak niet alleen de communicatie tussen ruziënde buren, maar zorgt eveneens voor een duurzaam herstel van de rust in gans de buurt”.

Om een positief en rendabel werkkader voor de bemiddelaars op te zetten en het project ook in Herne ingang te doen vinden voorziet de bestuursploeg van burgemeester Kris Poelaert alvast een daadwerkelijke logistieke ondersteuning onder de vorm van onder meer het ter beschikking stellen van lokalen, het gebruiken van de gemeentelijke deelwagen en/of een kilometervergoeding. De praktische detailregeling daartoe dient evenwel nog uitgetekend en ter goedkeuring voorgelegd worden aan de gemeenteraad.

Vorming aan PIVO

Toekomend jaar in de lente organiseert het PIVO (Provinciaal Instituut voor Vorming en Opleiding - Bestuursschool) opnieuw de opleiding tot burenbemiddelaar in Relegem (Asse). Kleine, alledaagse conflicten evenals opgehoopte spanningen en problemen kunnen de sfeer en de leefbaarheid in een wijk negatief beïnvloeden en dat wil burenbemiddeling nu precies voorkomen. De meeste conflicten in een buurt gaan over geluidsoverlast, overlast door huisdieren, geluidshinder door kinderen, tuinproblemen met op kop overhangende takken, onkruid en afvalverbranding, zwerfvuil, rondslingerende rommel, geurhinder, perceelgrenzen …. Het bemiddelingsgesprek wordt daarbij opgezet door twee degelijk opgeleide vrijwilligers. Zij worden niet alleen daartoe opgeleid maar krijgen ook van de lokale of de provinciale coördinator burenbemiddeling de nodige ondersteuning.

Vaardigheden

De (vrijwillige) burenbemiddelaar beschikt over sociale en communicatieve vaardigheden, is integer en discreet en in staat om een neutrale, objectieve houding aan te nemen. Het opleidingsniveau is daarbij niet belangrijk. Kennis over de werking van gemeente, politie en justitie is nuttig, maar is geen absolute noodzaak. 

De vrijwilliger moet wel ook bereid zijn alle 6 opleidingsdagen te volgen (PIVO. Relegem/Asse) en nadien tijd vrij te maken voor het project burenbemiddeling. Vooraf is er een verkenningsgesprek waarin de wederzijdse verwachtingen worden afgetoetst en gepeild naar de motivatie van de kandidaat.

Al wie geïnteresseerd is in deze vorming en zich geroepen voelt om een persoonlijke bijdrage te leveren tot een beter lokaal samenleven kan een aanvraag indienen. Zie daartoe www.vlaamsbrabant.be/pivo (bestuursschool – vaardigheden) of www.vlaamsbrabant/burenbemiddeling  Meer informatie kan ook bekomen worden via mail aan burenbemiddeling@vlaamsbrabant.be of telefonisch op 016/26.78.41. Voor nadere toelichting nopens de vorming kan u ook lokaal terecht op 0475/32.76.92.

De eerstkomende opleiding staat gepland op maandag 8 maart, de vrijdagen 12, 19 en 26 maart, vrijdag 2 april en maandag 19 april telkens van 9 tot 17u. Inschrijven kan na aanvraag via mail aan burenbemiddeling@vlaamsbrabant.be waarna de kandidaten bijkomende informatie ontvangen alsook een uitnodiging voor een verkenningsgesprek. Na een gunstig gesprek wordt de kandidaat dan toegelaten tot de opleiding.

Burenbemiddeling is een initiatief van de provinciegouverneur van Vlaams-Brabant (dienst maatschappelijke veiligheid) in samenwerking met de geïnteresseerde steden en gemeenten zoals nu ook Herne.

artikel afdrukken
 
Delen op FacebookDelen op TwitterDelen op GoogleDelen op DeliciousDelen op DiggDelen op StumbleuponEmail ditMeer...
 
26 nov 2020
Godelieve Deschuyffeleer
© Deschuyffeleer
 
 
 
Terug
 

Meer Nieuws

Commerciële partners, advertenties en vacatures
Godelieve Deschuyffeleer | 10 jun 2021
Godelieve Deschuyffeleer | 03 jun 2021
Godelieve Deschuyffeleer | 02 jun 2021

archief