HERNE – Burgemeester bijzonder ontstemd over aanslepend archeologisch onderzoek KMO-zone

C21

HERNE – Burgemeester bijzonder ontstemd over aanslepend archeologisch onderzoek KMO-zone

1a
HERNE – Burgemeester Kris Poelaert bijzonder ontstemd over aanslepend archeologisch onderzoek KMO-zone - © Deschuyffeleer
 
2
HERNE – Burgemeester Kris Poelaert bijzonder ontstemd over aanslepend archeologisch onderzoek KMO-zone - © Deschuyffeleer
 
Vergunning
HERNE – Burgemeester Kris Poelaert bijzonder ontstemd over aanslepend archeologisch onderzoek KMO-zone - © Deschuyffeleer
 

Burgemeester Kris Poelaert is niet bijster gelukkig met de complexe, omslachtige en kostelijke randprocedures die het dossier van de geplande vergunningsaanvraag voor het verkavelen van gronden voor de uitbreiding van het KMO-gebied in de Scheibeekstraat bezwaren. Vooral het bijkomende archeologisch onderzoek is de zoveelste druppel. Doordat de vergunningsaanvraag een totale oppervlakte van meer dan 3000 m² beslaat dient het gemeentebestuur als aanvragende partij er ook een archeologienota aan toe te voegen. Na een eerste en een tweede vooronderzoek is nu ook een derde en effectief grondonderzoek vereist met boringen en proefsleuven. De reden hiertoe is de potentiële aanwezigheid van een archeologische site uit de steentijd vaststellen evenals de omgang hiermee bepalen in functie van de geplande werken. En daar wringt nu wel echt het schoentje.

Tijdrovend en duur

“Dit alles resulteert in nog meer kosten en vooral nog meer tijd”, stelt burgemeester Kris Poelaert onomwonden. De burgemeester betreurt dan ook deze gang van zaken daar het project van de uitbreiding van de site nu toch al zovele jaren loopt en de nood aan meer KMO-ruimte zowel vanuit de bedrijfswereld binnen de gemeente als vanuit de buurgemeenten steeds meer en meer hoger oploopt. “Het is zelfs zo dat sommige begerige bedrijven niet langer kunnen wachten en opteren voor andere oorden op te zoeken”.

Uitbreiden

Het was al in 2009 dat het gemeentebestuur een hoorzitting over het ontwerp van het Gemeentelijk Ruimtelijk Structuurplan organiseerde. Omdat planning meer dan ooit een noodzakelijke voorwaarde is om het ruimtegebruik in goede banen te leiden legde de Vlaamse Overheid indertijd iedere provincie en iedere gemeente op een dergelijk structuurplan op te maken voor hun grondgebied. Dat plan werd dan het basisdocument voor de ruimtelijke ordening en het ruimtelijk beleid waarin voor de gemeente bindende krachtlijnen voor de toekomst werden vastgelegd. Op basis van die krachtlijnen kon de gemeente nadien ruimtelijke uitvoeringsplannen, bindend voor de inwoners, opstellen. Zo wenste de gemeente op termijn een bijkomend lokaal bedrijventerrein te voorzien aansluitend op de toen reeds bestaande KMO-zone langs de Scheibeekstraat. Het ganse gebied zou zodoende omgevormd worden tot één KMO-gebied. Door die uitbreiding zou tevens de plaatselijke werkgelegenheid merkelijk bevorderd kunnen worden.

In 2017 worden dan ook de eerste concrete stappen gezet om het bestaand lokaal bedrijventerrein aan de Scheibeekstraat uit te breiden. Mede op aangeven van meerdere bedrijfsleiders wilde het gemeentebestuur dan overgaan tot het daartoe noodzakelijk herzien van het ruimtelijk uitvoeringsplan (RUP) voor die omgeving. Het plan voorziet zowel een uitbreiding aan de noordkant richting Vollezele als aan de zuidkant richting Herne-centrum. De uitbreiding slaat op een totale oppervlakte van om en bij de 5 ha. De bedoeling is de uitbreiding fasegewijze uit te voeren. In die zin keurde het gemeentebestuur in 2018 het RUP definitief goed.

Het RUP houdt doelbewust een zeker aantal voorwaarden in die maken dat de percelen met een maximale grootte van 75 a louter bestemd zouden zijn voor kleinschalige lokale bedrijven. Bijkomende voorwaarden  verbonden aan de nieuwe bestemming betroffen onder meer het afschermen van de zone met een groen scherm van minimum 10 m breedte en het creëren van een vrij groot bouwvrij agrarisch gebied. De woongebieden bleven behouden maar de voorwaarden voor nieuwe verkavelingen en vergunningen zouden wel worden ingebed in de huidige algemene visie rond bouwen in Vlaanderen met onder meer kleinere percelen bouwgrond.

Loodzware vergunningsvoorwaarden

Burgemeester Kris Poelaert: “ De uitbreiding van de KMO-zone voorziet in eerste instantie aan de Scheibeekstraat  6 kavels waarvan de eerste die paalt aan het perceel met de gemeentelijke loods voorzien is voor de gemeente Herne zelf. Bij de verkoop van een grond moet de verkoper nu wel een bodemattest aanvragen. Het bodemattest wordt uitgereikt door de Openbare Vlaamse Afvalstoffenmaatschappij (OVAM) in het kader van het decreet betreffende de bodemsanering en de bodembescherming. Daar de uitbreiding van de KMO-zone groter is dan 3000 m² is er ook een archeologische nota nodig. Hiervoor diende een gespecialiseerd archeologisch bureau te worden aangesteld. Naar aanleiding van die studie heeft het Agentschap Onroerend Erfgoed thans evenwel beslist dat er nog verder research dient te gebeuren. Zo is er al een eerste en een tweede onderzoek uitgevoerd met een kostenplaatje van meer dan 5.000 euro en waarbij telkens werd meegedeeld dat 'het zou wel eens kunnen dat daar overblijfselen zouden kunnen worden teruggevonden die refereren naar het steentijdperk'. Voor alle duidelijkheid men spreekt dus over de periode waar de Neanderthalers zich in Noordwest-Europa begaven en die eindigt rond 2500 voor Christus. Verder onderzoek blijkt nu weeral nodig en door boringen en het trekken van sleuven zou het kostenplaatje nog eens met 15.000 euro oplopen, een kost die we ook nog beperkt houden doordat we met onze eigen technische dienst bijstaan in het trekken van de sleuven”.

Weg met de processie-van-Echternach bedoening

“Het komt ons over dat bij gans de procedure met zowel het opstellen van het gemeentelijk structuurplan als van het ruimtelijk uitvoeringsplan de uitbreiding wordt in vraag gesteld. Wij zijn nu al 11 jaar bezig met het trachten te verwezenlijken van een degelijk KMO-gebied en we zijn nog niet aan het eind van de tunnel. Niet alleen is hier alles volzet, we zijn daarenboven ook nog eens de enige gemeente in het Pajottenland die ruimte heeft om lokale industrie een plaats te bieden. Nu al weten we dat de vraag veel groter zal zijn dan het aanbod. Daarom hebben we trouwens ook al een toewijzingsreglement opgesteld”, ventileert de burgemeester verder zijn groot ongenoegen.

“Nog eens een maandenlange vertraging, laat staan een stilleggen van het vergunningsparcours om die redenen is moeilijk over te brengen aan de bedrijfswereld, die nu trouwens al staat te popelen om vlug aan de slag te kunnen gaan. Een dergelijke vertraging creëert daarenboven niet alleen een bijkomende administratieve last maar brengt eveneens een zware meerkost met zich mee. En die bijkomende kost moet doorgerekend wordt aan de gemeenschap want de prijs per m² ligt immers al vast. En ja, ik voel mij dan ook bijzonder geërgerd bij dergelijke processie-van-Echternach-bedoening die elke vooruitgang afremt en de lokale ontwikkeling van onze economie saboteert”, besluit de ontgoochelde burgemeester, die evenwel niet van plan is de zaken zo maar op hun beloop te laten en zich verder bijzonder strijdvaardig wil blijven inzetten om binnen de kortste keren het dossier naar een hogere snelheid te schakelen. Hij is dan ook “verbolgen over het feit dat van de administratieve vereenvoudiging - waar men de mond zó van vol heeft – hier jammer genoeg maar heel weinig valt van op te merken". 

artikel afdrukken
 
Delen op FacebookDelen op TwitterDelen op GoogleDelen op DeliciousDelen op DiggDelen op StumbleuponEmail ditMeer...
 
03 dec 2020
Godelieve Deschuyffeleer
© Deschuyffeleer
 
 
 
Terug
 

Meer Nieuws

Commerciële partners, advertenties en vacatures
Godelieve Deschuyffeleer | 10 jun 2021
Godelieve Deschuyffeleer | 03 jun 2021
Godelieve Deschuyffeleer | 02 jun 2021

archief