HERNE – Sprokkels uit de gemeenteraad en de raad voor maatschappelijk welzijn van 16/12/2020

C21

HERNE – Sprokkels uit de gemeenteraad en de raad voor maatschappelijk welzijn van 16/12/2020

Herne_2020
HERNE – Sprokkels uit de gemeenteraad en de raad voor maatschappelijk welzijn van 16/12/2020 - © Deschuyffeleer
 

Online zittingen

Zowel de zitting van de gemeenteraad als de zitting van de raad voor maatschappelijk welzijn waren online te volgen via Youtube. Het hoogst aantal volgers op een bepaald moment bedroeg 34.

Meerjarenplanaanpassing

Deze meerjarenplanaanpassing 2 voor de periode 2020-2025 is een gezamenlijk beleidsrapport waarin de beleidsdoelstellingen en ramingen van zowel de gemeente als van het OCMW opgenomen worden. De gemeenten en de OCMW's hebben nu wel een geïntegreerd plan, maar hebben hun eigen bevoegdheden voor de vaststelling ervan behouden. Zowel de gemeenteraad als de raad voor maatschappelijk welzijn moeten zo nu eerst hun eigen deel van de meerjarenplanaanpassing vaststellen. Daarna kan de gemeenteraad het deel van de meerjarenplanaanpassing dat de raad voor maatschappelijk welzijn heeft vastgesteld goedkeuren, waardoor de meerjarenplanaanpassing dan definitief is vastgesteld.

Burgemeester Kris Poelaert leidde de desbetreffende agendapunten in met het afleggen van de algemene beleidsverklaring 'Met duurzaamheid als het kernmotief én samenwerking als attitude'. Die verklaring is integraal hieronder te raadplegen.

Het was schepen voor financiën Lieven Snoeks die de meerjarenplanaanpassing toelichtte. Ook die  toelichting valt hieronder integraal na te lezen.

Schepen Sandra Dero, tevens voorzitter van het Bijzonder Comité voor Sociale Bijstand,  hield er aan bij haar toelichting uitdrukkelijk al het personeel van het OCMW en alle vrijwilligers te danken voor hun inzet en hun bijdrage bij de aanpak van de coronacrisis. 

De meerjarenplanaanpassing voor het deel van het OCMW werd goedgekeurd en zo kon de gemeenteraad de globale aanpassing definitief vaststellen. Daarbij komt het gecumuleerd budgettair resultaat, in feite de reserve, te liggen op 187.637€. De autofinancieringsmarge daalt tot -291.505€. Maar dit evenwicht wordt de komende jaren wel hersteld zodat kan voldaan worden aan de normen die de Vlaamse overheid oplegt.

Eerstelijns psychologische hulpverlening

De raad voor maatschappelijk welzijn stemde in met het voorstel vanuit Welzijnskoepel West-Brabant om effectief gebruik te maken van het aanbod voor bijkomende eerstelijns psychologische hulpverlening voor cliënten en sociale dienst. De dienstverlening van de psycholoog zal in de lokalen van het OCMW gebeuren à rato van 4 uren om de twee weken. De geraamde kostprijs voor het OCMW zou dan 3.810 euro per jaar bedragen.

Autonoom gemeentelijk bedrijf (AGB)

Om reden de liquiditeitspositie van het AGB geen integrale en onmiddellijke financiering van de transactiekredieten in de investeringsenveloppe 2020, geraamd op 23.901€, toelaat staat de gemeente ter financiering een renteloze lening voor éénzelfde bedrag toe aan het AGB. De lening is toegestaan voor een termijn tot 31/12/2030. Het bedrag van de lening wordt evenwel aangepast aan het bedrag dat ook effectief zal worden opgenomen.

De raadsleden keurden eveneens de AGB-meerjarenplanaanpassing 1 voor de periode 2020-2025 goed.

Aangezien het, om economisch leefbaar te zijn, nodig is dat het AGB vanwege de gemeente prijssubsidies ontvangt als vergoeding voor het recht van toegang tot de sportinfrastructuur werd eerder een prijssubsidiereglement opgemaakt. Dit reglement legt ook de toekenning van prijssubsidies vast voor 2021. Rekening houdend met de sportieve en de sociale functie van de sportinfrastructuur wenst de gemeente dat er geen prijsverhogingen doorgevoerd worden ten aanzien van gebruikers en bezoekers. De gemeente wenst immers die vergoedingen te beperken opdat de sportinfrastructuur toegankelijk is voor iedereen. Ook nu verbindt de gemeente er zich dan ook toe om deze beperkte vergoedingen te subsidiëren middels de toekenning van prijssubsidies.

De waarde van de prijssubsidie toegekend door de gemeente bedraagt de prijs (exclusief btw) die de gebruiker of bezoeker voor recht op toegang betaalt vermenigvuldigd met een factor 2,5. Hier bovenop wordt wel een btw-percentage van 6% toegepast. Een nieuw prijssubsidiereglement geldig vanaf 2022 zal wel nog worden onderhandeld tussen de gemeente en het AGB vóór 31 januari 2022.

Het gemeentebestuur verleent het AGB voor 2020 eveneens een uitzonderlijke werkingssubsidie ten belope van 43.642€ voor de verliezen die door de coronacrisis en de bijhorende maatregelen al  geleden werden. Die subsidie blijkt overigens nodig om aan de geldende fiscale voorwaarden te blijven voldoen.

Coronavrijstellingen retributies

Ingevolge de impact van de coronamaatregelen sprak de gemeenteraad zich ook positief uit voor het verlenen van een gedeeltelijke of volledige vrijstelling van retributies ten gunste van de marktkramers en de handelaars die het openbaar terrein tijdelijk of permanent innemen. De wekelijkse marktkramers krijgen zo voor de maand maart 2020 een aangepaste retributie te betalen en die nu door de gemeenteraad werd vastgesteld op 30€ in stede van 50€ en op 18€ in stede van 30€. Voor de inname van parkeervakken voor het terras aan café/zaal De Kring werd een volledige vrijstelling van 125€ verleend.

Belastingen en retributies

Praktisch alle belastingen en retributies blijven het komend jaar ongewijzigd. Enkel de belasting op de huisvuilzakken wijzigt ingevolge de nieuwe ophaalregels. Die regels zijn intussen onder meer door de uitgebreide informatiecampagne vanuit Intradura wel bekend.

De aanvullende personenbelasting bedraagt 7,9% en de opcentiemen op de onroerende voorheffing blijven vastgesteld op 913.

DSH Herne

De raadsleden namen kennis van de jaarrekening en de balans voor 2019 van Diensten-service Herne vzw. Ook werden zij in kennis gesteld van de terugbetaling van een schijf van 10.000€ van een renteloze lening ten belope van 75.000€ die de vzw bij haar opstart in 2011 door het gemeentebestuur was toegekend.

Leegstaande en verwaarloosde gebouwen en woningen

Voor een leegstaand gebouw of een leegstaande woning wordt voortaan een belasting geheven van 1.300€ te vermeerderen met 1.000€ per bijkomende twaalf maanden dat het gebouw of de woning in het leegstandsregister is opgenomen. De maximumaanslag voor een gebouw of woning bedraagt 4.000€.

Voor verwaarloosde woningen en gebouwen bedraagt de belasting voortaan 1.700€ te vermeerderen met 1.000€ per bijkomende twaalf maanden dat het gebouw of de woning in het register van verwaarlozing is opgenomen. De maximumaanslag voor een gebouw of woning bedraagt hier 5.000€.

De opgetrokken tarieven zijn thans grotendeels in overeenstemming met die in vergelijkbare gemeenten.

Voor haar woonbeleid werkt de gemeente samen met Woonwinkel Pajottenland. Ingevolge de Vlaamse Codex Wonen wordt het beleid inzake verwaarloosde woningen en gebouwen per 1 januari 2021 overgeheveld van het Vlaams naar het gemeentelijk niveau, waarbij de gewestelijke registratie en heffing volledig worden opgeheven. Het blijkt wenselijk dat op het grondgebied van de gemeente het beschikbaar woningen- en gebouwenbestand optimaal benut wordt en dat daartoe een goed activatiebeleid gevoerd wordt. Het gemeentebestuur wenst dan ook de leegstand en de verwaarlozing van woningen en gebouwen op haar grondgebied te voorkomen en te bestrijden om de verloedering van de leef- en woonomgeving tegen te gaan en zo ook de sociale cohesie gaaf te houden.

Nominatief toegekende subsidies

Jaarlijks dient de gemeenteraad ook zijn goedkeuring te hechten aan de lijst van de nominatief toegekende subsidies voor het komend jaar. Voor 2021 werden daartoe in aanmerking genomen: de politiezone Pajottenland (812.366€), de hulpverleningszone West-Brabant (352.285€ en 53.703€ investeringen), het AGB (79.500€), de kerkfabrieken (56.000€ en 17.500€ investeringen), Woonwinkel Pajottenland (23.630€), muziekacademie Gooik/afdeling Herne (20.000€),  jeugdverenigingen (10.000€), dierenasiel (7.250€) en geboortepremies (1.000€).

Raadslid Paul Beyl nodigde hierbij zijn collega's uit om op termijn ook andere confessionele dan de katholieke godsdiensten evenals humanitische organisaties te kunnen laten genieten van subsidies. Daaromtrent werd toegezegd verdere gesprekken te zullen laten plaatsvinden.  

Omgevingsvergunning zuivelfabriek Olympia

De gemeenteraad keurde eveneens de verplaatsing en de gedeeltelijke opheffing van gemeentewegen, respectievelijk voetwegen 73 en 36 van de Atlas der Buurtwegen van Herfelingen voorwaardelijk goed in het kader van de aanvraag van omgevingsvergunning dd. 23 september 2020 ingediend bij de provincie Vlaams-Brabant door Olympia nv voor het oprichten van een opslagloods, oprichten van een loods voor een waterzuiveringsinstallatie, met aanhorigheden, verwijderen van een vrijstaand bijgebouw in Herne (Herfelingen), Steenweg Asse 183, kadastraal gekend als 2de afdeling, sectie B, perceel 134F, 150B2, 150Y.

Gebruikersovereenkosmt kunstgrasveld

Voor de ter beschikking stelling van het kunstgrasveld werd eerder een gebruikersovereenkomst opgesteld tussen de gemeente en voetbalclub FC Herne. Gelet nu op de negatieve impact van de coronacrisis op de inkomsten van die club 2020 zal er voor dat jaar dan ook geen vergoeding aangerekend worden aan FC Herne voor het gebruik van het kunstgrasveld. Dit houdt in dat een totaal bedrag van 12.948 € niet gefactureerd wordt in 2020. De afbetalingstermijn zal daarentegen verlengd worden met 1 jaar om aan de uitgestelde terugbetaling te kunnen voldoen.

Straatnaam Fondatelsite

Na overleg met de adviesraden en een burgerbevraging werd de straatnaam op de nieuwe Fondatelsite voorlopig vastgesteld op Gieterij. Die benaming behaalde bij de burgerbevraging de meeste stemmen (100) voor Charles Mazza (89) en Fondatelstraat (85).

Conformiteitsattesten woningen

Unanimiteit was er ook voor het aanpassen van het gemeentelijk reglement inzake het beperken van de conformiteitsattesten voor woongelegenheden. Daar bedraagt de looptijd nu 10 jaar indien het attest maximaal 3 gebreken van categorie I telt en 5 jaar indien het attest minimum 4 en maximum 6 gebreken categorie I vermeldt. Indien aan de dubbelglasvereiste niet wordt voldaan is het attest slechts geldig tot 31/12/2022.

Noodfonds Vrije Tijd

Op basis van het Vlaams nooddecreet van 19 juni 2020 tot het nemen van dringende maatregelen met betrekking tot de noodfondsen voor cultuur, jeugd, sport, media en de lokale besturen en met betrekking tot de armoedebestrijding naar aanleiding van de COVID-19 pandemie, konden de raadsleden zich vinden in het reglement op het toekennen van een deel van de financiële middelen (82.143€), die Herne kreeg toegewezen, aan de lokale erkende verenigingen. Daarvan wordt nu 45.000€ verdeeld hoofdzakelijk op basis van een puntensysteem. Meer bepaald komen volgende verenigingen hiervoor in aanmerking: de socio-culturele verenigingen, de sportverenigingen en de jeugdverenigingen, de welzijnsverenigingen en de verenigingen voor ontwikkelingssamenwerking.

Burgemeester Kris Poelaert drong bij de administratie aan om de aanvragen vanuit de verenigingen zo vlug als mogelijk op te vragen.

Erkenning verenigingen

Een laatste agendapunt betrof het op groen licht zetten voor het nieuw reglement met betrekking tot de erkenning van verenigingen. Dit gebeurde dan ook unaniem.

Toelichting burgemeester Kris Poelaert

“Herne klaarstomen voor morgen en overmorgen, laat dat de samenvatting zijn voor 2021! Met duurzaamheid als het kernmotief én samenwerking als attitude.

We zetten het jaar in met de boodschap dat 2021 ons zo snel als mogelijk 2020 moet doen vergeten. Of dat we op zijn minst veel geleerd hebben uit dat zeer ingrijpend jaar.

Herne, da’s effenaf een gemeente die vooruit kijkt en werkt aan morgen. De nieuwe look and feel en een nieuwe website zijn de symbolen die tonen dat we ons willen klaarstomen voor de uitdagingen en de wensen van morgen. En dat willen we doen met veel inzet en enthousiasme dat ook visueel zal getuigen van een nieuwe huisstijl die steunt op jong, fris, eenvoudig, modern en authentiek.

Met ‘een sterke kern voor Herne’ is de basis gelegd van hoe Herne een schoolvoorbeeld van een dorp van  de toekomst wil zijn. Architecten zijn aangesteld om in een laatste fase het oudste deel van het Dominicanessenklooster te verbouwen tot een knooppunt voor lokale voeding en de korte keten productie.  We hopen eind dit jaar klaar te zijn met dit concreet project dat een hefboom wil zijn voor meer aandacht voor lokaal verankerde landbouw, met respect voor de boerenstiel, die zich in deze tijden ook aanpast aan de eisen op vlak van duurzame ontwikkeling.

De procedure tot aanstelling van een architect voor de verbouwing van het vredegerecht tot een volwaardige muziekacademie is lopende.  En we starten de procedure tot aanstelling van een studiebureau om te voorzien in een zoneringsplan en stedenbouwkundige voorschriften. Jawel, ook Herne wil zoals de Vlaamse bouwmeester naar een gewenste verdichting en versterking van dorpskernen, om op die manier ons uniek en waardevol landelijk karakter te behouden en waar mogelijk zelfs te versterken.

Maar kernverdichting betekent geenszins harde scheiding tussen bebouwde en open ruimte. We trekken groen en blauw dan ook bewust tot in de kern van ons dorp.  Eind volgend jaar planten we voor iedere inwoner een boom. Hiervoor werd de grond zopas verworven. Zodoende wordt een groenbuffer gecreëerd en zichtbaar voor wie het centrum inrijdt.  Met het GNOP, het oasepad, de inrichting van de natuurbelevingsplek in de Rendries werken we mee aan de biodiversiteit. We weten dat die in steeds toenemende mate achteruit gaat, ook in landelijke gebieden. Het is onze verantwoordelijkheid om onze bijdrage voor herstel en behoud substantieel te maken. Ook de Markevalleisite biedt onze gemeente een mooie toekomst. Ook deze akte is getekend. We breken alles af en bouwen opnieuw op. Ook hier met een klemtoon op een groene corridor tussen dorp en open ruimte. Langzaam maar zeker, en zeker ook een voorbeeld van de combinatie waarmee ik begon: duurzame ontwikkeling en samenwerking. Een oproep dus:  droom met ons mee, realiseer met ons mee….

Is wandelen doorheen dat groene niet voldoende, dan komt er op velerlei vraag de aanleg van een looppiste in de nieuwe Fondatelsite.  Bijkomende woongelegenheden compenseren het verlies aan inkomsten van de Fondatel. Deze historische plek zal heel zeker het begin worden van een nieuw stuk geschiedenis van onze gemeente. De trein is er nabij, maar wie van verder af moet komen zal ook gebruik kunnen maken van meer parkeerplaatsen, fietsstallingen en het eerste mobipunt.  Dat alles met een heraangelegd stationsplein en hoogst waarschijnlijk ook al een fraai gerenoveerd stationsgebouw, weliswaar voor rekening van de Okkernoot.

We denken er ook aan de toeristen met een toerismepunt en ondersteunen hierbij onze lokale horeca die dit jaar zwaar werd getroffen. 

 Als we Herne beter willen maken, dan doen we dat vooral samen. Onze vernieuwde adviesraden onder de vorm van platformen zijn vertraagd maar succesvol gestart. De werkgroep rond de inrichting van de Rendries mocht al rekenen op meer dan 20 inschrijvingen. Het platform omgeving telt al 45 leden. En nog gaan we een stap verder. Wij voorzien centen aan onze burgers te geven in de vorm van een burgerbudget. Dit kan en mag dan gespendeerd worden in duurzame verfraaiing of verbetering van hun woonomgeving of van het zeer lokaal gemeenschapsleven. 

Kan het nog anders?  Effenaf, we voorzien in onze nieuwe website plaats voor bewonersbevragingen.  En wat denken jullie van een fietssuggestiestrook langs de heraangelegde Scherpstraat?  U zal het ons vertellen…. Waar anderen op de vingers worden getikt maken wij Herne SAMEN beter. 

Ondernemers krijgen eindelijk de ruimte waar ze om vragen. De verkoop van percelen in de bedrijvenzone van Scheibeek kan na afronding van het archeologisch onderzoek aanvatten.  We starten daaraan gekoppeld de tweede fase. 

De eerste afvaleilanden, of beter ondergrondse recyclagecontainers, worden verwerkt in het straatbeeld van twee deelgemeenten en zorgen voor een hoger comfort. 

Naar school gaan doen we zo veilig mogelijk. Dit jaar zijn al heel wat inspanningen geleverd maar het sterk verhoogde gebruik van de toegang langs de achterzijde van De Bloesem heeft ons doen beslissen geen ellenlange procedure tot onteigening te voeren. We voorzien om de toegang te verbeteren binnen de huidige contouren.  En de Regenboog wordt uitgebreid met twee nieuwe klaslokalen om de knappe groei op te vangen. 

Houd de dief, ook op dat vlak blijft veiligheid prioritair.  Het budget tot inschakeling van een bewakingsfirma blijft opgenomen indien de nood er om vraagt, maar met bijkomende ANPR-camera’s maken we de waakzaamheid alleen maar groter. Het gewest voorziet overigens ook een trajectcontrole langs de Geraardsbergsesteenweg. 

We steken een tandje bij en voorzien 600.000 euro voor de heraanleg van wegen. Voor auto's maken we de doorgang van de Kromstraat, ja dat durven we, onmogelijk en voor de fietser of wandelaar wordt het zo een paradijs. Yes we can!

Laat me eindigen met de prioritaire uitdaging van het klimaat.  Laat het geen 2021 worden zoals coronajaar 2020 met het pas handelen als we vaststellen dat de ziekenhuizen niet meer kunnen volgen. We voorzien in een elektrische deelwagen, de aankoop van elektrische fietsen voor het OCMW, zonnepanelen op het gemeentehuis. Dat zijn maar een paar voorbeelden die zullen bijdragen tot het in realiteit omzetten van de uitkomsten van het strategisch project ‘Opgewekt Pajottenland’. Dit project zet de krijtlijnen uit voor de realisatie van de zeer scherp gestelde ambities op vlak van energiebesparing en het gebruik van hernieuwbare energiebronnen. Energieneutraal zijn tegen 2040 met name  evenveel energie gebruiken als dat men zelf opwekt, daar wil Herne alvast in slagen. Dat is een plicht ten aanzien van onszelf maar nog meer ten aanzien van onze kinderen. En op dat vlak zijn de politieke rangen gesloten: de beide fracties van ons gemeentebestuur gaan samen en resoluut voor de klimaatuitdaging en roepen ook samen op tot sterke betrokkenheid en actieve participatie van burgers, verenigingen, bedrijven en andere stakeholders.

Herne da’s effenaf, maar effenaf een gemeente waar gewerkt wordt en waar de gestelde ambities en doelen worden uitgevoerd omdat de burger ons dat vertrouwen gaf en wij onze verantwoordelijkheid ten volle willen opnemen. 

Vertrouwen in elkaar, vertrouwen in het leven en goesting om vooruit te gaan, dat samen kan niet anders dan een mooie toekomst geven!”. 

Toelichting schepen Lieven Snoeks

Begrotingswijziging 2020 en begroting 2021 – Aanpassing meerjarenplan 2020-2025

“In deze aanpassing van het meerjarenplan wordt de aanpassing voor dit jaar, de vroegere begrotingswijziging, als de aanpassing van de komende jaren behandeld. 

U vernam van de burgemeester welke krijtlijnen het gemeentebestuur in 2021 wil uitzetten. Een ambitieus programma voor deze dunbevolkte gemeente. Bij die krijtlijnen horen evenwel cijfers, veel cijfers. Ik ben er me van bewust dat dit een wat saaier gedeelte van een gemeenteraad is maar deze cijfers zijn niet zonder belang. Ze bepalen in grote mate de gemeentelijke belastingdruk.

En ik kan daar direct van wal mee steken: de lokale belastingen blijven gelijk, wat dus goed nieuws is, zeker in deze Corona-gevoelige tijden. Er valt enkel een verhoging voor leegstand en een aanpassing van het tarief voor restafvalzakken te noteren. Maar daarover straks meer bij de behandeling van deze punten. 

In exploitatie denken we in 2020 een overschot van iets meer dan één miljoen euro te boeken. De uitgaven dalen met 438.000 euro tegenover wat initieel in het meerjarenplan ingeschreven stond. Dit heeft voornamelijk te maken met de mindere kost voor het maaien van de bermen en afvoeren van grond, de realisatie van de nieuwe website en een aanpassing van de personeelsbudgetten. Bijkomend wordt elke euro omgedraaid voor we hem uitgeven.

Anderzijds zijn er hogere uitgaven voorzien voor ecocheques en handelaarscheques die ons personeel krijgt naar aanleiding van een sectoraal akkoord. Ook de ophaal- en verwerkingskosten van ons huisvuil stijgt met ongeveer 65.000 euro per jaar.

De ontvangsten kennen een lichte daling van €75.000 euro, voornamelijk door minder inkomsten ingevolgde de Corona-maatregelen, ik kom daar zo dadelijk nog op terug, en van het verschuiven van subsidies voor erosiebestrijdingsmaatregelen aan de Patriot en voor de inrichting van het speelbos. 

De investeringsuitgaven voor dit jaar dalen met bijna 1,75 miljoen euro. Dit komt voornamelijk door de verschuiving naar volgend jaar van onder anderen de bouw van 2 klassen voor onze school in Herfelingen (goed voor een geraamde investering van €370.000) , de realisatie van het speelbos, de verbouwing van de foodhub in het dominicanessenklooster, het plaatsen van ondergrondse afvalcontainers en de aankoop van een elektrische deelwagen.

Ook de investeringsontvangsten dalen fors maar dit heeft voornamelijk te maken met het nog niet kunnen verkopen van de KMO-gronden in de Scheibeekstraat (€900.000 werd hiervoor ingeschreven). We dienen hiervoor trouwens nog eens extra €15.000 euro te voorzien voor nog maar eens een archeologisch onderzoek. 

De financiering van dit alles doen we grotendeels met eigen reserves en een lening van €1.250.000 daar waar deze eerst was ingeschreven voor 1,5 miljoen euro. 

Voor de komende jaren werden er ook aanpassingen aangebracht. De belangrijkste zijn de actualisatie van de inkomsten uit belastingen. Voorlopig wordt het verlies door de overheid geschat op 300.000 euro over 5 jaar. Als deze voorspelling uitkomt , valt het financieel verlies door het coronavirus al bij al mee. Dit valt evenwel in het niet in vergelijking met alle menselijke ellende die COVID-19 al met zich mee bracht.

Dit jaar werd en een nieuwe belasting ingevoerd, namelijk op masten en pylonen. Deze brengt jaarlijks €30.000 op. Anderzijds brengt de belasting op reclamedrukwerk een stuk minder op, de economische crisis is daar niet vreemd aan. 

Ik gaf zopas al een overzicht van de belangrijkste investeringsverschuivingen maar er zijn ook bijkomende investeringen of gevoelige verhogingen. Zo zijn er extra uitgaven voor de nutsaansluitingen van de KMO-zone Scheibeekstraat, de afbraak van bestaande gebouwen van de site van de Markevallei, het aanstellen van een studiebureau om de verdere invulling van deze site en het Centrum met steenweg uit te tekenen, worden de Druimerenstraat en de Kromstraat heraangelegd (samen goed voor €600.000) en voorzien we om meer te moeten uitgeven voor de heraanleg van het kerkhof van Sint-Pieters-Kapelle.

Dé hoofdbrok voor 2021 worden ongetwijfeld de volledige verbouwing van het vredegerecht tot een volwaardige kunstacademie en de herinrichting van het stationsplein en -parking. Respectievelijk worden deze geraamd op 1.25 miljoen euro en op 425.000 euro. Voor de stationsomgeving kunnen we ook op een substantiële steun van Vlaanderen rekenen voor de parking. 

De financiering gebeurt terug met eigen middelen en leningen. Enerzijds denken we om meer leningen te moeten aangaan dan voorzien (€500.000 extra in 2021 en €200.000 in 2024). Anderzijds hebben we voor de aankoop van de Markevallei beslist om geen bulletkrediet aan te gaan en dit in 1 keer na 10 jaar af te betalen maar om onmiddellijk te starten met aflossing van kapitaal. Zo schuiven we de schuld niet door naar de toekomstige generatie en is deze lening van €1.250.000 binnen 10 jaar afgelost.

Samengevat brengt ons dit tot het volgend begrote budget in 2021:

In exploitatie 10.532.632 euro aan ontvangsten en 10.294.270 euro aan uitgaven, goed voor exploitatieresultaat van + 238.352 euro.

In de investeringstabel zien we dan 1.556.388 aan ontvangsten en 4.711.853 aan uitgaven. Dit geeft een investeringsresultaat van – 2.917.103 euro. We investeren dus fors in de toekomst van Herne.

Dit alles wordt gefinancierd met een lening van €1.000.000,  de rest komt uit de bestaande reserves die dan ook optimaal benut worden.

Het gecumuleerd budgettair resultaat, de reserve, komt dan op €187.637.

De autofinancieringsmarge voor 2021 komt evenwel uit op -291.505 euro. Dit evenwicht wordt de komende jaren wel hersteld zodat we zonder problemen voldoen aan de normen die de Vlaamse overheid ons oplegt. 

Tot slot wil ik het nog even hebben over de impact van het coronavirus op de gemeentelijke financiën.

Naast de niet aflatende inzet van het gemeentepersoneel is er ook een financieel gevolg.

Er is bv. 35.000 euro minder aan inkomsten op het reclamedrukwerk, 23.000 euro minder inkomsten voor de OCMW-poetsdienst met dienstencheques omdat zij niet voor de volle 100% konden gaan werken, meer dan 35.000 euro minder inkomsten waren er voor de sporthal omdat deze een groot deel van het jaar gesloten bleef, de andere zalen van de gemeente bleven ook grotendeels leeg met 14.000 euro minder inkomsten tot gevolg. En zo zijn er nog verschillende posten die minder inkomsten opleverden omwille van de verminderde activiteit.

Aan de andere kant van de balans zien we dan minder uitgaven voor eigen gemeentelijke activiteiten omdat deze niet konden doorgaan. Ik denk dan aan de Erfgoeddag, buitenspeeldag, de jaarmarkt, een parkenparade en verschillende activiteiten van het Gemeenschapscentrum.

Wel meer uitgaven waren er voor veiligheidsmateriaal zoals plexiglas, mondmaskers en desinfecterende gel, goed voor 55.000 euro, een relanceplan voor de lokale handel met o.a. de waardebons, wedstrijden, grondsticker, LED-scherm en de website Warmherne, goed voor 50.000 euro. De toelage voor het schakelzorgcentrum bedroeg 10.000 euro en bijkomend openen we volgende week een extra testcentrum in het vredegerecht. Het totale kostenplaatje komt zo op goed 200.000 euro te liggen. 

Nogmaals, deze getallen vallen in het niet als we dit met het menselijke leed vergelijken dat er de laatste maanden al is geweest. Ik kan maar hopen dat we samen dat gevaarlijke beestje verslaan en dat de wereld in 2021 terug in zijn normale plooi valt. Samen kunnen we dit aan en zoals Winston Churchill zei: ‘Als je door een hel gaat, blijf dan vooral gaan.’ ”

artikel afdrukken
 
Delen op FacebookDelen op TwitterDelen op GoogleDelen op DeliciousDelen op DiggDelen op StumbleuponEmail ditMeer...
 
17 dec 2020
Godelieve Deschuyffeleer
© Deschuyffeleer
 
 
 
Terug
 

Meer Nieuws

Commerciële partners, advertenties en vacatures
Godelieve Deschuyffeleer | 10 jun 2021
Godelieve Deschuyffeleer | 03 jun 2021
Godelieve Deschuyffeleer | 02 jun 2021

archief