HERNE stapt 2021 enthousiast in met nieuw logo, nieuwe huisstijl en nieuwe website

C21

HERNE stapt 2021 enthousiast in met nieuw logo, nieuwe huisstijl en nieuwe website

Herne_logo_algemeen__002_
HERNE stapt 2021 enthousiast in met nieuw logo, nieuwe huisstijl en nieuwe website - © Deschuyffeleer
 
Naamloos_1
HERNE stapt 2021 enthousiast in met nieuw logo, nieuwe huisstijl en nieuwe website - © Deschuyffeleer
 
Dsc01159
HERNE stapt 2021 enthousiast in met nieuw logo, nieuwe huisstijl en nieuwe website - © Deschuyffeleer
 
Dsc01139
HERNE stapt 2021 enthousiast in met nieuw logo, nieuwe huisstijl en nieuwe website - © Deschuyffeleer
 

Het gemeentebestuur van Herne heeft zijn nieuw logo, website en huisstijl voorgesteld. Met die nieuwigheden wil het niet alleen de e-communicatie en de burgerparticipatie met en van de inwoners optimaliseren maar ook zijn troeven voor een nog grotere uitstraling naar de buitenwereld toe maximaal benutten. Bij de voorstelling verstrekte de burgemeester ook meer duiding over de plannen in het nieuwe jaar om Herne klaar te stomen ‘voor morgen en overmorgen’.

Burgemeester Kris Poelaert: “Herne, da’s effenaf een gemeente die vooruit kijkt en werkt aan morgen. De nieuwe look and feel en de nieuwe website zijn de symbolen die tonen dat we ons willen klaarstomen voor de uitdagingen en de wensen van morgen. En dat willen we doen met veel inzet en enthousiasme dat ook visueel van getuigt met een logo dat steunt op jong, fris, eenvoudig, modern en authentiek. Dat nieuw logo maakt dus vanaf vandaag mee deel uit van onze nieuwe huisstijl. Een huisstijl of visuele identiteit help een gemeente zich te onderscheiden en zich zonder meer herkenbaar te maken.  Dat zal nu zo het geval zijn op onder meer de gemeentelijke website, de briefwisseling, de vlaggen en banners, het rijdend materiaal en de werkkledij van de medewerkers van de technische dienst.

Logo

In de aanloop naar de vernieuwing van het gemeentelijk logo kon de beleidsploeg rekenen op de medewerking vanuit diverse hoeken zoals een bevraging onder de inwoners, inspraak vanuit de gemeentelijke platformen, de volle inzet van de eigen personeelsleden* en de professionele ondersteuning door een professioneel en hedendaags reclamebureau met een ietsje meer.  Hierbij waren het vooral Christophe en Els van reclamebureau Castaar uit de Molenstraat in Kester die het project tot een goed eind wisten te brengen. Het weerhouden logo werd zo een compositie waarbij elk deel een onderliggende lading dekt.

Burgemeester Kris Poelaert: “ Herne staat voor zijn prachtig landschap. Met veel bewondering voor zoveel pure natuur, een groot respect voor de landbouw en plezier voor iedere toerist en inwoner die er wandelt of fietst. Vandaar de GROENE driehoek.

Herne staat ook voor een warme gemeente waarin iedereen begaan is met iedereen. Het welzijn van iedere inwoner is belangrijk. We gaan voor een verkeersveilige, ondernemende, vriendelijke, warme gemeente waar het voor iedereen goed is om te wonen.  Warm verwijst naar zon: vandaar de GELE cirkel..

Herne staat ook voor zijn kubussen in en met zicht op het landschap en voor zijn plekken bij uitstek om te genieten van onze gemeente. Herne is een dynamische gemeente met tal van enthousiaste verenigingen en een groot aanbod aan vrijetijdsbeleving. Vandaar het BLAUWE vierkant.

Verder is een . (punt) toegevoegd aan Herne. Ook dat leesteken staat er niet zomaar. Dit eenvoudig teken geeft aan dat Herne er staat.

‘EFFENAF!’ dan weer is niet zomaar een woord dat in onze volkstaal dikwijls gebruikt wordt. ‘Effenaf schoon’, ‘effenaf plezant’ en ‘effenaf cool’! Effenaf is dan ook een versterking die Hernenaren heel dikwijls in de mond nemen om de betekenis van ‘ronduit’ en ‘zonder meer’ te beklemtonen.  

Website

Ook de website van www.herne.be kreeg een volledige make over. Nieuw design en kleuren, nieuwe structuur en opbouw, meer klantvriendelijk en veel ruimte voor een geconsolideerde toegang tot de gegevens die betrekking hebben op de burger en waarbij onder meer de aanvraag van documenten, aangelegenheden met betrekking tot de identiteit, kinderen, reizen, rijbewijs, verhuizen en nog meer online kunnen afgehandeld worden. Ook hier liggen de gemeentelijke platformen Vrije Tijd, Omgeving en Welzijn aan de basis van de vernieuwde structuur.

De nieuwe website werd gerealiseerd aan interessante voorwaarden dankzij een groepsaankoop via een raamovereenkomst die uitging van het Vlaams-Brabants steunpunt e-government  VERA die aan overheden dienstverlening aanbiedt op maat via een kostendelende formule. De website werd ontworpen en wordt ondersteund door Paddle.be maar kreeg daarbij de volledige inzet en medewerking van een gemeentelijke werkgroep mee.

Beleidsvisie

Zoals eerder al meegegeven tijdens de jongste gemeenteraad zijn duurzaamheid als kernmotief én samenwerking als attitude de speerpunten die het algemeen gemeentelijk beleid in het nieuwe jaar schragen. Onder de noemer ‘een sterke kern voor Herne’ wordt de basis gelegd van hoe Herne een schoolvoorbeeld van een dorp voor de toekomst wil zijn. Daarbij wordt het oudste gedeelte van het Dominicanessenklooster in een laatste fase verbouwd tot een knooppunt voor lokale voeding en de korte keten productie. Dit  project wil een hefboom zijn voor meer aandacht voor lokaal verankerde landbouw met respect voor de boerenstiel, die zich overigens ook meer en meer aanpast aan de eisen voor duurzame ontwikkeling. Ook het pad voor het verbouwen van het vredegerecht tot een volwaardige muziekacademie is lopende.

Voor het ontwikkelen van een zoneringsplan en stedenbouwkundige voorschriften wordt alvast uitgekeken naar het aanstellen van een studiebureau. In de sporen van de Vlaamse bouwmeester wil ook Herne naar het verdichten en het versterken van dorpskernen om zo zijn uniek en waardevol landelijk karakter te behouden en waar mogelijk te versterken. Maar dat kernverdichting geenszins een harde scheiding tussen bebouwde en open ruimte betekent neemt Herne ook wel graag mee. Bewust worden groen en blauw ook tot in de kern van het dorp getrokken. Voor het creëren van een goed zichtbare groenbuffer wordt zo het planten van een boom voor iedere inwoner op een pas verworven stuk weiland langsheen de Edingsesteenweg in het vooruitzicht gesteld. De biodiversiteit krijgt aandacht onder de vorm van een gemeentelijk natuurontwikkelingsplan, een oasepad en de natuurbelevingsplek in de Rendries. En ook de Markevalleisite biedt mogelijkheden voor het opzetten van een groene corridor tussen dorp en open ruimte.

Er wordt ook verder werk gemaakt van de herinrichting van de stationsomgeving en de Fondatelsite. Het vlot bereiken en verlaten van het her aan te leggen stationsplein wordt nagestreefd door het voorzien van meer en betere parkeerplaatsen, fietsstallingen en een eerste mobipunt. En dankzij De Okkernoot vzw krijgt ook het stationsgebouw een fraaie opknapbeurt. In de Fondatelsite dan weer komt er een looppiste. Verder wordt ook gedacht aan een toerismepunt om zo mee de lokale horeca te ondersteunen.

Om Herne ‘beter’ te maken is ‘dit samen doen’ het uitgangspunt. Naast de drie geïnstalleerde adviesplatformen wordt ook de idee van het voorzien van centen voor de inwoners onder de vorm van een burgerbudget naar voren geschoven voor het duurzaam verfraaien of verbeteren van hun woonomgeving of van het zeer lokaal gemeenschapsleven. De nieuwe website laat overigens ook toe bewonersbevragingen te organiseren.

Meer veiligheid in het algemeen zou er moeten komen door fietssuggestiestroken in de heraangelegde Scherpstraat, het verbeteren van de toegang aan de achterzijde van de basisschool De Bloesem,  het beroep doen op een bewakingsfirma in geval van nood, bijkomende ANPR-camera’s,   trajectcontrole op de Geraardsbergsesteenweg en niet in het minst het heraanleggen van een aantal wegen voor een bedrag van ruim 600000€.

Ook nog op de bucketlist van het gemeentebestuur dit jaar staan het in gebruik nemen van de bijkomende bedrijvenzone in de Scheibeekstraat, het instellen van de eerste afvaleilanden in twee deelgemeenten, het uitbreiden van de basisschool De Regenboog met twee nieuwe klaslokalen en het afsluiten van de Kromstraat voor het autoverkeer waardoor die meteen een authentiek paradijs wordt voor fietsers en wandelaars.

Een prioritaire uitdaging blijft ook het klimaat. Als alles volgens plan verloopt wordt uitgepakt met het aanschaffen van een elektrische deelwagen, het aankopen van elektrische fietsen voor het OCMW en het aanbrengen van zonnepanelen op het dak van het gemeentehuis. Die zaken zouden dan moeten bijdragen tot het daadwerkelijk omzetten van de uitkomsten van het strategisch project ‘Opgewekt Pajottenland’. Energieneutraal zijn tegen 2040 daar wil Herne alvast in slagen. Op dat vlak blijken de politieke rangen alleszins gesloten. De beide fracties in de gemeenteraad gaan resoluut samen voor het aangaan van de klimaatuitdaging en roepen dan ook samen op tot sterke betrokkenheid en actieve participatie van burgers, verenigingen, bedrijven en andere stakeholders.

Kerndoelstellingen

Dit alles kan gegoten worden in een beleidsvisie met vier kerndoelstellingen:

  • Herne is een solidaire en zorgzame gemeente
  • Herne is een bruisende gemeente waar iedere inwoner volwaardig kan deelnemen aan de samenleving
  • Herne is een aantrekkelijke groene plattelandsgemeente
  • Herne is een kwaliteitsvolle, efficiënte en klantgerichte gemeente

Meer lezen op www.herne.be
Meer te zien via deze MP4 

* Werkgroep 
Cindy Verhoeven
Franciska Dekens
Joke Troncquo
Lies De Bodt
Sarah Van den Eynde
Tineke Moonens
Patrick Sergooris
Mike Odeurs
Ingrid Matthijs

 

artikel afdrukken
 
Delen op FacebookDelen op TwitterDelen op GoogleDelen op DeliciousDelen op DiggDelen op StumbleuponEmail ditMeer...
 
11 jan 2021
Godelieve Deschuyffeleer
Godelieve Deschuyffeleer
 
 
 
Terug
 

Meer Nieuws

Commerciële partners, advertenties en vacatures
Godelieve Deschuyffeleer | 24 apr 2021
Godelieve Deschuyffeleer | 23 apr 2021

archief