HERNE - Sprokkels uit de gemeente- en de raad voor maatschappelijk welzijn van 27 januari

C21

HERNE - Sprokkels uit de gemeente- en de raad voor maatschappelijk welzijn van 27 januari

00_gemeente_en_ocmwraad_herne_2021
HERNE - Sprokkels uit de gemeente- en de raad voor maatschappelijk welzijn van 27 januari - © Deschuyffeleer
 

Huishoudelijke reglementen Omgeving en Vrije Tijd

De raadsleden stelden de huishoudelijke reglementen van twee van de drie adviesplatformen vast. Beide zijn gelijklopend. Het gaat om de platformen Omgeving en Vrije Tijd. Samen met de  statuten moeten die huishoudelijke reglementen een degelijke werking van de platformen waarborgen.
Nadere info platform Vrije Tijd: https://www.herne.be/platform-vrije-tijd
Nadere info platform Omgeving: https://www.herne.be/platform-omgeving

COVID-19-Pandemie - Complementaire engagementen

De gemeenteraad stemde eveneens in met het afsluiten van een samenwerkingsakkoord met het Vlaams agentschap Zorg en Gezondheid houdende het opnemen van complementaire engagementen in het kader van het besluit van de Vlaamse regering van 13 november 2020 tot toekenning van een subsidie aan de lokale besturen om de contact- en bronopsporing ter bestrijding van de COVID-19-pandemie te versterken. Dat diende nu te gebeuren voor 31 januari 2021.

Die samenwerkingsovereenkomst is nu mede het gevolg van een eerder op 25 november 2020 door de raad voor maatschappelijk welzijn afgesloten samenwerkingsakkoord met de eerstelijnszone Pajottenland met het oog op het ontvangen van subsidies in het kader van het besluit van de Vlaamse Regering tot toekenning van een subsidie aan de zorgraden om de contact- en bronopsporing ter bestrijding van de Covid-19-pandemie te versterken. Met die overeenkomst werd in de schoot van de zorgraad onder meer een pool van huisbezoekers opgericht om de taken uit te voeren opgelegd in het besluit van 13 november 2020. In uitvoering van dat besluit werd toen gekozen voor optie 1 die inzet op sensibilisering, preventie, bronopsporing, quarantainecoaching, analyse van clusters en zorg voor kwetsbare personen of groepen en dit met een forfaitaire financiering op basis van het aantal inwoners van de gemeente à rato van 0,125 euro per inwoner en per maand.

Raadslid Paul Beyl van Kwadrant Plus suggereerde zeker ook met het opzetten van het vaccinatiecentrum in Gooik vanuit het gemeentebestuur een oproep te doen naar een grote schare vrijwilligers. Burgemeester Kris Poelaert wist mee te geven dat al van in het begin van de coronacrisis vele vrijwilligers zich spontaan hebben aangeboden. Er komt nu alleszins ook nog een oproep op de gemeentelijke website. Verder worden voor de goede gang van zaken ook nog een werkgroep mobiliteit voor de verplaatsingen naar Gooik en een werkgroep communicatie opgezet. 

Bouwpauze

Op het grondgebied van de gemeente wordt een bouwpauze ingevoerd voor een periode van 24 maanden voor projecten die betrekking hebben op het bouwen van meergezinswoningen, het slopen of verbouwen van bestaande woongebouwen met het oog op het creëren van meer woongelegenheden dan er reeds vergund waren, het verkavelen/bijstellen van verkavelingen met aanleg van nieuwe wegenis, het verkavelingen/bijstellen van verkavelingen waarbij bebouwbare percelen in een tweede bouworde worden gecreëerd, het verkavelen/bijstellen van verkavelingen voor het creëren van percelen bestemd voor meergezinswoningen al dan niet met aanleg van nieuwe wegenis, groepswoningbouwprojecten al dan niet met aanleg van nieuwe wegenis, functiewijzigingen met het oog op het creëren van bijkomende woongelegenheden binnen een gebouw of gebouwencomplex behalve in zoverre het gaat om een gebouw of gebouwencomplex dat is opgenomen in de vastgestelde inventaris van het bouwkundig erfgoed (vermeld in artikel 4.1.1 van het onroerenderfgoeddecreet van 12 juli 2013) of in zoverre het gaat om functiewijzigingen met het oog op het creëren van meerdere woongelegenheden binnen een gebouw, die bestemd zijn voor zorgwonen.

Vallen niet onder de toepassing van de bouwpauze projecten die vallen binnen de grenzen van een reeds goedgekeurd RUP, BPA of verkaveling, verkavelingen/bijstellen van verkavelingen  zonder nieuwe wegenis en waarbij enkel eengezinswoningen worden gecreëerd, het bouwen, verbouwen, uitbreiden of herbouwen van een eengezinswoning op een daartoe bestemd perceel, projecten ingediend door de sociale huisvestingsmaatschappijen, de omgevingsaanvragen die op datum van de goedkeuring van deze gemeenteraadsbeslissing reeds werden ingediend, projecten die geen betrekking hebben op woningbouw evenals de exhaustief op een lijst weerhouden projecten die reeds besproken werden met de stedenbouwkundige ambtenaar op datum van goedkeuring van deze beslissing, maar waar de aanvraag nog niet formeel werden ingediend. Bij dit laatste gaat om een 10-tal dossiers.

Burgemeester Kris Poelaert in een toelichting namens zijn bestuursploeg: “Het gemeentelijk ruimtelijk structuurplan typeert de gemeente Herne als een gemeente met een ‘openruimtestructuur’, die dan onderverdeeld wordt in de natuurlijke structuur, de landschappelijke structuur en de agrarische structuur. De gemeente wenst deze typering te behouden, maar wordt meer en meer geconfronteerd met toenemende aanvragen voor de bouw van meergezinswoningen, mede gelet op de demografische druk en de gezinsverdunning. Er bestaat echter geen uitgewerkt beleidskader met visie over welke locaties geschikt zijn voor het bouwen van meergezinswoningen en aan welke bouwnormen deze meergezinswoningen moeten voldoen. Daarnaast zijn er ook meer en meer aanvragen voor verdichtingsprojecten die uitdagingen stellen op het gebied van actuele beleidsthema’s zoals duurzaamheid, groen in de buurt, integraal waterbeleid en nieuwe woonvormen.

Binnen de gemeente is ook een reflectie bezig over de kernversterking, die resulteerde in het document ‘een sterke kern voor Herne’ dat een antwoord moet bieden op een aantal noden van de dorpskern. Een fundamentele beleidsreflectie dringt zich dan ook op over hoe meergezinswoningen moeten worden geïntegreerd in de kern van Herne, en ook daarbuiten. Ten slotte moet vastgesteld worden dat heel wat gemeenten in het ruime Pajottenland recent een bouwpauze of een soortgelijke maatregel hebben ingevoerd zoals Halle, Beersel, Dilbeek, Sint-Pieters-Leeuw en Lennik. En dat maakt de druk op gemeenten als Herne enkel nog groter.

Een dergelijke fundamentele reflectie is dan ook vereist om een ruimtelijke kwaliteitsslag te realiseren waarbij kan gedacht worden aan een ruimtelijk uitvoeringsplan of een stedenbouwkundige verordening waarin een aantal voorschriften worden opgenomen. Zo moet er een kwaliteitskader komen voor meergezinswoningen met daarin voorschriften voor de inpassing van die meergezinswoningen in de omgeving waarbij bijvoorbeeld het onmogelijk wordt gemaakt meergezinswoningen op al te kleine percelen te realiseren, de leefkwaliteit van de woongelegenheden binnen de meergezinswoningen met daarbij bijvoorbeeld de verplichting van het voorzien van een buitenruimte evenals de nodige voorzieningen bij meergezinswoningen zoals bijvoorbeeld een minimaal aantal autostaanplaatsen.

Verder moet er ook een kwaliteitskader komen voor de inplanting van meergezinswoningen en verkavelingsprojecten waarbij concrete keuzes worden gemaakt waar welke verdichtingsprojecten al dan niet haalbaar zijn zowel in de kern als buiten de kern.

In elk geval zullen die nieuwe ruimtelijke planningsinstrumenten/verordeningen tot stand moeten komen na consultatie en participatie van de diverse platformen zoals de GECORO en het platform Omgeving ten einde een breed draagvlak te creëren. In die zin werden overigens ook al de nodige opdrachten gegeven aan het aangesteld studiebureau.

In dit kader dient tevens de nodige aandacht uit te gaan naar integraal waterbeheer met onder meer de aanpak van bemalingen en groendaken evenals naar het mobiliteitsaspect met onder meer parkeerplaatsnormen voor auto’s en fietsen evenals uitrustingen voor elektrische voertuigen, het landschap, de open ruimte, Natura 2000 en het strategisch project ‘Opgewekt Pajottenland’.

Het proces van opmaak en goedkeuring van de ruimtelijke planningsinstrumenten/verordeningen zal naar schatting een doorlooptijd van 24 maanden kennen. Een bouwpauze met een dergelijke duur is evenredig in het licht van het beoogde doel. Indien de beoogde ruimtelijke planningsinstrumenten/verordeningen daarenboven vroeger worden goedgekeurd, zal de gemeenteraad de bouwpauze vroeger kunnen opheffen. Wanneer de bouwpauze een langer verloop kent, dient de gemeenteraad ten laatste op 27 januari 2023 opnieuw te beslissen over een eventuele verlenging”.

Ook de fractie Kwadrant Plus met raadsleden Paul Beyl en Yvan Vanhassel kon zich vinden in de voorgestelde bouwpauze. Zij drongen daarbij wel aan om ook in samenwerking met de GECORO en het adviesplatform Omgeving de overige geboden mogelijkheden uit het gemeentelijk structuurplan te benutten. 

Resolutie Brusselse stadstol en kilometerheffing

De resolutie met betrekking tot de voorgenomen Brusselse stadstol en kilometerheffing werd aangenomen. Het ontwerp van resolutie kregen de gemeentebesturen rond Brussel aangereikt van het Toekomstforum Halle-Vilvoorde waarvan ook Herne deel uitmaakt.

Mede omdat Herne meer dan 831 inwoners telt die tewerkgesteld zijn in het Brussels Hoofdstedelijk gewest en naar schatting bijna 40% daarvan op de wagen is aangewezen om hun werkplek te bereiken, vaak omdat er geen of onvoldoende alternatieven voor de wagen zijn en omdat daarnaast ook nog heel wat inwoners geregeld naar Brussel gaan om gebruik te maken van zaken zoals ziekenhuizen, winkels, openbare diensten of culturele instellingen vraagt de gemeenteraad in zijn resolutie de Vlaamse regering in eerste instantie aan te dringen bij de regering van het Brussels Hoofdstedelijk gewest om actief de dialoog aan te gaan met de andere gewesten én met de gemeentebesturen in zijn ommeland over zijn voornemen tot invoering van een kilometerheffing en/of stadstol en in tweede instantie, als die dialoog met de andere gewesten geen oplossing biedt, alle juridische middelen aan te wenden opdat de pendelaars vanuit Vlaanderen door de invoering van een kilometerheffing en/of stadstol niet gediscrimineerd zouden worden.

Het voorleggen van de resolutie op de gemeenteraad maakte reeds het voorwerp uit van een uitgebreid artikel https://www.editiepajot.com/regios/13/articles/70384 van maandag 25 januari op deze internetkrant.

Varia

Paul Beyl vond de nieuwe gemeentelijke website in haar concept, haar eenvoud en haar rust getuigen van een ‘olijke nuchterheid’ die de gebruiksvriendelijkheid ten zeerste tegemoetkomt. Hij suggereerde wel onder meer de toevoeging van een rubriek ‘senioren’ alsook een contactpunt voor eventuele noodzakelijke wijzigingen te melden. Ivan Vanhassel dan weer stelde voor ook de verslagen van de raden van de vorige legislatuur in het archief op te nemen. Dit stelt volgens schepen Lieven Vandenneucker blijkbaar wel problemen om reden de firma die de nieuwe website heeft opgezet niet meer dezelfde is als die in de vorige legislatuur.

Nu ‘Effenaf’ in het nieuw logo is verschenen vroeg Paul Beyl ook of het eerder logo ‘Groen Kwadrant’ in de lappenmand is komen te liggen. Burgemeester Kris Poelaert gaf aan dat er nu, ook in de communicatie, effenaf wordt gegaan voor ‘Effenaf’ maar dat ‘Groen Kwadrant’ toch wel in het achterhoofd gebeiteld blijft.

De voorgenomen activiteit ‘Gin tasting’ in het gemeenschapscentrum op woensdag 03 februari was eveneens het voorwerp van enige gedachtenuitwisseling. Paul Beyl en Ivan Vanhassel vonden dat er  uit het oogpunt van de verkeersveiligheid meer omzichtig zou moeten omgesprongen worden met de bijgaande aanbevelingen rond alcoholgebruik. Dat de deelnemers daarbij zelf een BOB zouden voorzien kwam over als een doeltreffende preventieve maatregel. Door de aanhoudende coronamaatregelen is die activiteit overigens nu al voor de tweede keer dienen uitgesteld te worden. Ze is nu verschoven naar het najaar.   ( https://editiepajot.com/regios/13/articles/70329)  

artikel afdrukken
 
Delen op FacebookDelen op TwitterDelen op GoogleDelen op DeliciousDelen op DiggDelen op StumbleuponEmail ditMeer...
 
27 jan 2021
Godelieve Deschuyffeleer
Godelieve Deschuyffeleer
 
 
 
Terug
 

Meer Nieuws

Godelieve Deschuyffeleer | 20 sep 2023
Commerciële partners, advertenties en vacatures
Godelieve Deschuyffeleer | 14 sep 2023
Godelieve Deschuyffeleer | 13 sep 2023
Godelieve Deschuyffeleer | 10 sep 2023
Godelieve Deschuyffeleer | 10 sep 2023

archief