HERNE- Geen archeologische vondsten in uitbreidingsgebied KMO-zone Scheibeek

C21

HERNE- Geen archeologische vondsten in uitbreidingsgebied KMO-zone Scheibeek

Archeologisch_onderziek_afgerond_scheibeek__47_
HERNE- Geen archeologische vondsten in uitbreidingsgebied KMO-zone Scheibeek - Schepen Snoeks en archeologen van Monument Vandekerckhove - © Deschuyffeleer
 
Archeologisch_onderziek_afgerond_scheibeek__21_
HERNE- Geen archeologische vondsten in uitbreidingsgebied KMO-zone Scheibeek - Schepen Lieven Snoeks - © Deschuyffeleer
 
Archeologisch_onderziek_afgerond_scheibeek__4_
HERNE- Geen archeologische vondsten in uitbreidingsgebied KMO-zone Scheibeek - © Deschuyffeleer
 

Langzaam maar zeker komt er schot in het project ‘Uitbreiding KMO-zone’ langsheen de Scheibeekstraat. De complexe, omslachtige en kostelijke randprocedures - met vooral het bijkomende archeologisch onderzoek - die de geplande vergunningsaanvraag te beurt vielen treden weldra in een eindfase. Na een eerste en een tweede vooronderzoek (kostprijs 5000 euro) krijgt nu ook het derde en effectief grondonderzoek met boringen en proefsleuven (kostprijs 10.000 euro) dat thans aan de gang is zijn beslag. Die onderzoeken beogen in eerste instantie het zoeken naar de potentiële aanwezigheid van een archeologische site uit de steentijd (einde rond 2500 v.C.) en van overblijfselen uit de Romeinse tijd (einde rond 500 n.C.).

Tijdrovend en duur

“Dit alles heeft geresulteerd in veel kosten, heel veel tijd en geen vondsten”, vertolkt eerste schepen Lieven Snoeks de mening van het gemeentebestuur. “Met lede ogen werd toegekeken hoe deze gang van zaken het project van de site maanden heeft gehypothekeerd. Gezien vandaag de laatste sleuf wordt afgewerkt en dat er, volgens de archeologe, niets bijzonders werd gevonden zien we nu eindelijk licht aan het eind van de Scheibeektunnel en kan de vergunningsaanvraag zijn verder beloop krijgen”.

Uitbreiding KMO-zone

Het was al in 2009 dat het gemeentebestuur een hoorzitting over het ontwerp van het Gemeentelijk Ruimtelijk Structuurplan organiseerde. Omdat planning meer dan ooit een noodzakelijke voorwaarde is om het ruimtegebruik in goede banen te leiden legde de Vlaamse overheid indertijd iedere provincie en iedere gemeente op een dergelijk structuurplan op te maken voor hun grondgebied. Dat plan werd dan het basisdocument voor de ruimtelijke ordening en het ruimtelijk beleid waarin voor de gemeente bindende krachtlijnen voor de toekomst werden vastgelegd. Op basis van die krachtlijnen kon de gemeente nadien ruimtelijke uitvoeringsplannen opstellen. Zo wenste de gemeente op termijn een bijkomend lokaal bedrijventerrein te voorzien aansluitend op de toen reeds bestaande KMO-zone langs de Scheibeekstraat. Het ganse gebied zou zodoende omgevormd worden tot één KMO-gebied. Door die uitbreiding zou tevens de plaatselijke werkgelegenheid merkelijk bevorderd kunnen worden.

In 2017 worden dan ook de eerste concrete stappen gezet om het bestaand lokaal bedrijventerrein aan de Scheibeekstraat uit te breiden. Mede op aangeven van meerdere bedrijfsleiders wilde het gemeentebestuur dan overgaan tot het daartoe noodzakelijk herzien van het ruimtelijk uitvoeringsplan (RUP) voor die omgeving. Het plan voorziet zowel een uitbreiding aan de noordkant richting Vollezele als aan de zuidkant richting Herne-centrum. De uitbreiding slaat op een totale oppervlakte van om en bij de 5 ha. De bedoeling is de uitbreiding fasegewijze uit te voeren. In die zin keurde het gemeentebestuur in 2018 het RUP definitief goed.

Het RUP houdt doelbewust een zeker aantal voorwaarden in die maken dat de percelen met een maximale grootte van 75 a louter bestemd zouden zijn voor kleinschalige lokale bedrijven. Bijkomende voorwaarden verbonden aan de nieuwe bestemming betroffen onder meer het afschermen van de zone met een groen scherm van minimum 10 m breedte en het creëren van een vrij groot bouwvrij agrarisch gebied. De woongebieden bleven behouden maar de voorwaarden voor nieuwe verkavelingen en vergunningen zouden wel worden ingebed in de huidige algemene visie rond bouwen in Vlaanderen met onder meer kleinere percelen bouwgrond.

Loodzware vergunningsvoorwaarden

Eerste schepen Lieven Snoeks: “Sinds 1 juni 2016 ben je in sommige gevallen verplicht om een ‘bekrachtigde archeologienota’ af te leveren bij je aanvraag voor een stedenbouwkundige vergunning of een verkavelingsvergunning. Het is onder meer verplicht bij percelen groter dan 3000m². Door de nieuwe archeologiewet (het onroerend erfgoeddecreet) moet zo’n onderzoek voortaan voorafgaand aan de aanvraag gebeuren.

Om die kosten te drukken is het archeologisch onderzoek wel onderverdeeld in fases. Het begint altijd met een bureauonderzoek. Pas als blijkt dat de grond mogelijk archeologie bevat, komen er stapsgewijs verdere vooronderzoeken waaraan ook het dossier Scheibeekstraat niet aan ontsnapte. Eerst proefboringen om meer landschappelijke informatie in te winnen, dan proefsleuven en kijkvensters om tot slot te oordelen of een opgraving noodzakelijk is. De werkzaamheden aan de zes sleuven die daarvoor tot op (sommige plaatsen) 2,5 m diep moesten uitgegraven worden werden – om de kosten zoveel als mogelijk te drukken - uitgevoerd door eigen personeel van de technische dienst.

Het onderzoek moet gebeuren door een erkende archeoloog. Die is verplicht om net zo lang door te gaan met het onderzoek tot hij zeker is dat er geen erfgoed zal vernietigd worden dat nuttige kenniswinst kan opleveren. Hij moet daarover ook verslag uitbrengen bij het agentschap Onroerend Erfgoed. Dat verslag zal dus geen gewag maken van merkwaardige vondsten”.

Zes kavels

De uitbreiding van de KMO-zone – een lijvig dossier verspreid over al 12 jaar - voorziet in eerste instantie aan de Scheibeekstraat  6 kavels waarvan de eerste die paalt aan het perceel met de gemeentelijke loods voorzien is voor de gemeente Herne zelf.

“Al die tijd al zijn de drie opeenvolgende gemeentebesturen in de weer met de verwezenlijking van een uitbreiding van het bestaand KMO-gebied. Niet alleen is hier al jaren alles volzet, Herne is daarenboven de enige gemeente in het Pajottenland die nog ruimte heeft om lokale industrie een plaats te bieden. Nu al weten we dat de vraag veel groter zal zijn dan het aanbod. Daarom hebben we trouwens ook al een toewijzingsreglement opgesteld. Even toelichten dat hierbij de noodzakelijke herlocalisatie van eigen zonevreemde bedrijven een hogere prioriteit krijgen zoals vooropgesteld in het RUP.”, aldus nog eerste schepen Snoeks. 

artikel afdrukken
 
Delen op FacebookDelen op TwitterDelen op GoogleDelen op DeliciousDelen op DiggDelen op StumbleuponEmail ditMeer...
 
31 mrt 2021
Godelieve Deschuyffeleer
© Deschuyffeleer
 
 
 
Terug
 

Meer Nieuws

Commerciële partners, advertenties en vacatures
Deschuyffeleer Godelieve | 17 jul 2021

archief