HERNE - Sprokkels uit de gemeenteraad en de raad maatschappelijk welzijn van 28 april

C21

HERNE - Sprokkels uit de gemeenteraad en de raad maatschappelijk welzijn van 28 april

00_gemeente_en_ocmwraad_herne_2021
HERNE - Sprokkels uit de gemeenteraad en de raad maatschappelijk welzijn van 28 april - © Deschuyffeleer
 

Klachtenbehandelingssysteem

Naar jaarlijkse gewoonte namen de raadsleden kennis van het rapport van het gemeentelijk klachtenbehandelingssysteem. Daaromtrent is er overigens al van in 2013 een reglement in voege.

Namens de fractie Kwadrant Plus drong Ivan Vanhassel aan op meer openheid naar de inwoners toe onder meer onder de vorm van een mededeling in het gemeentelijk infoblad. Burgemeester Kris Poelaert toonde begrip voor die suggestie overigens ook als signaal naar de bevolking toe dat er wel degelijk een dergelijk systeem functioneert. De mededeling zou dan wel enkel betrekking hebben op de algemeenheden en niet over de verschillende klachten in detail.

De burgemeester gaf mee dat er vorig jaar 21 klachten in het systeem werden ingevoerd (Omgeving 2, milieu 5, mobiliteit 7, openbare werken 5, patrimonium 1 en bibliotheek 1). Van die 21 klachten werden er 16 ontvankelijk verklaard, 1 niet en 4 deels. De melders kregen steeds ook een antwoord.

Integratie en inburgering

De raadsleden konden zich vinden in het afsluiten van een samenwerkingsakkoord tussen het lokaal bestuur Herne en het Vlaams agentschap Integratie en Inburgering (AGII) waarbij dat agentschap lokale besturen en organisaties ondersteunt in hun beleid en acties om beter om te gaan met de groeiende etnisch-culturele diversiteit. Om de samenwerking nog meer af te stemmen op maat van het lokaal bestuur worden de engagementen dan in een overeenkomst neergeschreven.

Volgens burgemeester Kris Poelaert betekent de samenwerking op dat gebied een belangrijke stap voorwaarts in het Pajottenland doordat er beter en meer professioneel zal kunnen gewerkt worden. Zoals besproken in het burgemeestersoverleg zouden overigens ook nog de andere gemeentebesturen in de streek instemmen met de samenwerkingsovereenkomst.

De overeenkomst houdt mogelijke samenwerking in rond de dienstverlening aan de personen met een migratieachtergrond en aan anderstaligen met daarbij onder meer het informeren en doorverwijzen van nieuwkomers en anderstaligen, het afstemmen van de dienstverlening tussen AGII en het lokaal bestuur evenals het samenwerken op vlak van Nederlands als tweede taal. Verder ook mogelijkheden rond het voeren van een intern diversiteitsbeleid binnen het lokaal bestuur, het vergroten van de toegankelijkheid met juridische informatie en sociaal tolken en vertalen, het vergroten van de sociale samenhang in de lokale samenleving en het versterken van de regierol over het lokaal integratiebeleid met bij dit laatstgenoemde het ondersteunen van de interne en externe regierol van het lokaal bestuur en het verstrekken van het nodige cijfermateriaal aan datzelfde lokaal bestuur.

Algemene vergaderingen

Nu de algemene vergaderingen en jaarvergaderingen van Haviland, Fluvius, Fluvius West, PBE, Riobra en Creadiv er aankomen verklaarden de raadsleden zich akkoord met de agenda’s en voorliggende statutenwijzigingen.

Vanuit Kwadrant Plus bij monde van Ivan Vanhassel kwam de vraag om toch ook de raadsleden voortaan meer informatie te kunnen laten inwinnen over het functioneren en de financiële verslagen van die verschillende intergemeentelijke verenigingen. Als lid in de raad van bestuur van Haviland voor Herne wist Kris Degroote het raadslid uit de vuist weg toch al enige duiding verstrekken. Volgens de voorzitter doet Haviland het inzake operationele dienstverlening, die almaar uitgebreid wordt, vrij goed tegenover gelijkaardige verenigingen. Er zou daarbij een overschot zijn van 575.000€.  Het globaal negatief resultaat van - 710.000€, daar waar aanvankelijk  + 731.000€ was gebudgetteerd, valt te verklaren door het niet kunnen doorgaan door de coronaperikelen van de geplande verkoop van het patrimonium aan de Hopmarkt in Asse. Het meerjarenplan tot 2025 koestert de ambitie om volledig kostendekkend te zijn zowel voor de operationele als voor de ondersteunende diensten. Die laatstgenoemden kostten de vereniging vorig jaar nog slechts 2,2 miljoen euro daar waar dat bedrag in 2012 nog op 2,3 miljoen euro lag. Rekening houdend met de uitbreiding van de dienstverlening en de toch sterk uitgesproken stijging van de verschillende kosten in dit domein houdt die vermindering alleszins ook al een positieve noot in.

Op voorzet van de voorzitter zal voor de volgende algemene vergadering toekomend jaar algemeen directeur Haviland Stephan Verwee worden uitgenodigd om een en ander ter zitting van de gemeenteraad uitgebreid te komen toelichten.

Bronopsporing en contactonderzoek

De raadsleden konden zich ook vinden in het verlengen van de samenwerkingsovereenkomst met het Vlaams agentschap Zorg en Gezondheid voor het versterken van de bronopsporing en het contactonderzoek in het kader van de COVID-19-pandemie. Het lokaal bestuur ontvangt daartoe subsidies.

Ivan Vanhassel van de fractie Kwadrant Plus polste naar de intensiteit van die verrichtingen in de gemeente. Burgemeester Kris Poelaert wist mee te geven dat die intensiteit vrij hoog ligt omwille van het frequent ontvangen van lijsten met onderzoeksopdrachten en dat die taken berusten bij een maatschappelijk werker. Bij contacten met personen wordt er dan niet alleen gepeild naar de nodige gegevens om de vragenlijst van de eerstelijnszone te kunnen invullen maar ook naar mogelijke noden en vragen om hulp van de gecontacteerde persoon en zeker dat laatste wordt klaarblijkelijk door de betrokkenen ook fel gewaardeerd.

Gieterij

Nu het openbaar onderzoek rond de eerdere voorlopige straatnaamgeving achter de rug is stemden de raadsleden in met de definitieve vaststelling van Gieterij als de naam van de wegenis in de voormalige Fondatelsite. Gieterij werd weerhouden na raadpleging van de drie adviesplatformen en een burgerbevraging.

Logo Zenneland

De gemeenteraad ging ook over tot het formeel ondersteunen van de erkenning van Logo Zenneland vzw voor de periode 2022-2027 ten overstaan van de Vlaamse overheid. Logo staat voor Lokaal GezondsOverleg. Logo Zenneland vzw is belast met de realisatie van de Vlaamse gezondheidsdoelstellingen en doet dat in samenwerking met lokale en regionale partners in de regio Zenneland waaronder de lokale besturen. In het bijzonder ondersteunt Logo Zenneland lokale besturen zoals dit van Herne bij de uitbouw van een integraal preventief gezondheidsbeleid. De vzw biedt hiervoor zowel kant- en klare thematische materialen aan, materialen voor procesbegeleiding en effectieve procesbegeleiding en coaching op maat.

Speelplein Winnepoe

Het licht werd eveneens op groen gezet voor een aanpassing van het huishoudelijk reglement van speelplein Winnepoe. Als gevolg van de coronacrisis en de steeds wijzigende coronamaatregelen drongen er zich speciale maatregelen op om de speelpleinwerking tijdens de verschillende vakantieperiodes op een veilige manier te kunnen organiseren. De belangrijkste wijzigingen hebben betrekking op de voorafgaandelijke inschrijving en betaling via de website met de mogelijkheid om per dag in te schrijven en de verwijzing naar de steeds geldende coronamaatregelen wat de organisatie van het speelplein betreft.

artikel afdrukken
 
Delen op FacebookDelen op TwitterDelen op GoogleDelen op DeliciousDelen op DiggDelen op StumbleuponEmail ditMeer...
 
29 apr 2021
Godelieve Deschuyffeleer
© Godelieve Deschuyffeleer
 
 
 
Terug
 

Meer Nieuws

Commerciële partners, advertenties en vacatures
Godelieve Deschuyffeleer | 24 apr 2021
Godelieve Deschuyffeleer | 23 apr 2021

archief