HERNE - Sprokkels uit de gemeenteraad en de raad maatschappelijk welzijn van 26 mei

C21

HERNE - Sprokkels uit de gemeenteraad en de raad maatschappelijk welzijn van 26 mei

00_gemeente_en_ocmwraad_herne_2021
HERNE - Sprokkels uit de gemeenteraad en de raad maatschappelijk welzijn van 26 mei - © Deschuyffeleer
 

Organisatiebeheersing en -ontwikkeling

Het nieuw opgesteld kader voor organisatiebeheersing en -ontwikkeling kreeg het unaniem fiat van de aan de zitting deelnemende raadsleden voor zowel de gemeenteraad als de raad voor maatschappelijk welzijn. Dit ‘Charter Organisatieontwikkeling 2020’ werd opgesteld door de algemeen directeur in samenspraak met het managementteam en onder begeleiding van Q&A (consultbureau lokale overheden) steunend op het eerder kader en rekening houdend met de richtlijnen van Audit Vlaanderen.

Conform het Vlaams decreet lokaal bestuur is het zo dat de lokale besturen een systeem van organisatiebeheersing dienen te ontwikkelen en te implementeren binnen hun werking en organisatie. Dat kader bepaalt minstens welk model de organisatie wil hanteren om aan haar organisatiebeheersing te werken en met welke periodiciteit en op welke manier de organisatie stil wil staan bij haar werking.

Op vraag van raadslid Paul Beyl hoe dit alles dagdagelijks wordt ingevuld verduidelijkte algemeen directeur Ann Naert dat het kader, dat een collectieve verantwoordelijkheid omvat, nu een planning inhoudt voor 3 jaar met een jaarlijkse rapportering naar de raad toe. In grotere gemeenten wordt daartoe overigens een projectmanager aangesteld maar kleinere gemeenten zoals Herne beschikken hiervoor niet over de nodige middelen. Op de eerstkomende zittingen zal het kader nader toegelicht worden.

Algemene vergaderingen  

De KwadrantPlus-raadsleden Paul Beyl en Ivan Van Hassel meenden zich te moeten onthouden bij de stemming over de goedkeuring van de agenda van de komende gewone algemene vergadering van EthiasCo cvba. Zij menen dat de nodige documenten zoals de jaarrekening niet beschikbaar zijn voor de raadsleden. Eerste schepen Lieven Snoeks, die Herne vertegenwoordigt in de algemene vergadering, merkte op dat die documenten wel degelijk ter beschikking zijn onder meer op de zitting zelf van de algemene vergadering.

Een pluim dan weer gaven beide raadsleden dan wel weer aan Intradura. Bij de uitnodiging voor de eerstkomende algemene vergadering van dat intergemeentelijk samenwerkingsverband, waar raadslid Eric Eeckhoudt zetelt voor Herne, zijn de nodige documenten wel bijgevoegd en verschaffen die voldoende informatie.

Retributie verpakking asbestcement

Met ingang van 1 juni 2021 vonden de raadsleden elkaar in het goedkeuren van een retributiereglement voor de verpakkingen van asbestcement bij de inzameling in het recyclagepark. Voor de PBM-kit met wegwerphandschoenen, een wegwerpoverall en een FFP3 mondmasker bedraagt de aankoopprijs per kit 13,50€. Kleine asbestzakken van 80cm x 120cm voor het inzamelen van leien en kleine stukken kosten 0,50€, zakken van 120cm x 220 cm voor asbestplaten 1,25€. Het beschermingsmateriaal wordt de inwoners te koop aangeboden via een samenaankoop vanuit Intradura.

Op basis van het Vlaams Actieplan Asbestafbouw van 2018 dient asbest sinds 1 januari 2021 verpakt aangeboden te worden in de recyclageparken. Ook dient de inzameling van asbestcement gescheiden te gebeuren om te beletten dat asbestvezels het verwerken van bouw- en sloopafval zouden contamineren.

Nu aandacht voor en de schoonheid van het landschap in de gemeente volop in de belangstelling staat lanceerde Paul Beyl het idee om vanuit het gemeentebestuur een actieoproep naar de inwoners op te zetten om van de gelegenheid gebruik te maken om naast de zorg voor de voortuinen van de woningen ook eens de achtertuinen op te knappen en allerhande onnodige en lelijk ogende constructies te verwijderen. Burgemeester Kris Poelaert nam er nota van maar gaf aan dat het agendapunt thans louter het vaststellen van de retributiereglement inhield.

Overname perceel grond

Op verzoek van de eigenaar en de kerkraad stemden de raadsleden in met de overname van een perceeltje grond met een vermoedelijke oppervlakte van 0,27 are. Op dat perceel - gelegen op het kruispunt van de Manhove- en Halvemaanstraat in Sint-Pieters-Kapelle - zijn thans een taxushaag en een veldkruis met erfgoedwaarde ingeplant. Dat kruis werd opgericht in 1887 ter nagedachtenis van een ongeval dat daar toen gebeurd is. Het perceel wordt kosteloos overgenomen met als engagement dat het gemeentebestuur verder zal instaan voor de beperkte onderhoudslast.

Internetdokters

Rekening houdend met het recent goedgekeurd vrijwilligersbeleidsplan diende de eerdere afsprakennota voor de internetdokters geactualiseerd te worden. Internetdokters zijn jongeren die ouderen met computerproblemen ter hulp schieten. Een internetdokter ontvangt 25€ per interventie waarvan 15€ door het lokaal bestuur wordt gedragen en 10€ ten laste valt van de aanvrager.

Schepen Lieven Vandenneucker wist aan te geven dat er 44 oproepen zijn geweest voor de internetdokters in 2019 en om begrijpelijke redenen slechts 9 in het coronajaar 2020.

Bijen, wespen, hommels en Aziatische hoornaars

Ivan Van Hassel vond de woordkeuze ‘bestrijden’ van bijen, wespen, hommels en Aziatische hoornaars in het recent verspreid gemeentelijk informatieblad niet bijster gelukkig. Zeker voor bijen, wespen, hommels en Europese hoornaars had hij om ecologische redenen liever een andere verwoording gezien. Burgemeester Kris Poelaert antwoordde dat het om een overgenomen tekst vanuit een overkoepelende instantie ging.

Speelplein Winnepoe

Doordat de coronamaatregelen inmiddels terug versoepeld zijn met onder meer de mogelijkheid tot het instellen van grotere bubbels was nu ook het huishoudelijk regelement van het speelplein Winnepoe aan een actualisering toe. Zo worden er opnieuw ook kinderen van buiten Herne tot de speelpleinwerking toegelaten aan 10€ per dag.

Waardebonnen consumptiebudget kwetsbare doelgroepen

Aangezien de coronacrisis langer aanhoudt dan oorspronkelijk vermoed werd de limietdatum voor het gebruik van de door het OCMW uitgereikte waardebonnen ter ondersteuning van het consumptiebedrag voor kwetsbare doelgroepen en van de lokale economie door de raad voor maatschappelijk welzijn verlengd van 31 maart 2021 naar 30 september 2021. En ook nieuwe inwoners die voor 1 juli 2021 in de gemeente zijn ingeschreven verkrijgen nu het recht. Eerder was dat voor 1 september 2020.

Mantelzorgtoelage

Om reden per 1 juni 2021 de vaststelling van het zorgprofiel voor personen met een zorg- en ondersteuningsnood voortaan gebeurt op basis van de BelRAIscreening en niet langer op basis van de BEL-score, de KATZ-schaal of de Medisch Sociale Schaal was ook het reglement van de mantelzorgtoelage aan een aanpassing toe. Die aanpassing werd unaniem aanvaard.

De Lijn

Paul Beyl, bezorgd onder meer over de spreiding van de haltes in de gemeente, toonde zich bijzonder sceptisch ten opzichte van De Lijn, waarvan hij de algemene vergadering had bijgewoond. Burgemeester Kris Poelaert kon hem wel geruststellen dat de contacten met de streekdiensten van De Lijn goed verlopen. De gemeente blijft alleszins via de voorziene kanalen aandringen op een goed vervoersaanbod en op het realiseren van een verbinding naar het voorgenomen Mobi-punt aan het station. Die zaken zijn overigens ook al opgenomen in het mobiliteitsplan.  

artikel afdrukken
 
Delen op FacebookDelen op TwitterDelen op GoogleDelen op DeliciousDelen op DiggDelen op StumbleuponEmail ditMeer...
 
27 mei 2021
Godelieve Deschuyffeleer
Godelieve Deschuyffeleer
 
 
 
Terug
 

Meer Nieuws

Commerciële partners, advertenties en vacatures
Godelieve Deschuyffeleer | 26 nov 2021
Godelieve Deschuyffeleer | 26 nov 2021

archief