HERNE - Sprokkels uit de gemeenteraad en de raad maatschappelijk welzijn van 27 oktober

C21

HERNE - Sprokkels uit de gemeenteraad en de raad maatschappelijk welzijn van 27 oktober

Gemeenteraad_herne_2021
HERNE - Sprokkels uit de gemeenteraad en de raad maatschappelijk welzijn van 27 oktober - © Deschuyffeleer
 

Meerjarenplanaanpassing

Na het vaststellen en het vervolgens goedkeuren van het OCMW-gedeelte stelde de gemeenteraad op zijn beurt de derde aanpassing van het lopende meerjarenplan in haar totaliteit vast. Het was een tevreden schepen voor Financiën Lieven Snoeks die de raadsleden doorheen de gewijzigde kredieten  gidste. Hij kon hen alvast goed nieuws brengen.

Zo daalden de uitgaven in de exploitatie met 519.206 euro of 5,04%. Dat valt hoofdzakelijk te verklaren door het verschuiven van de afbraakwerken van de Markevallei site naar 2022, het aanpassen van de loonbudgetten aan de reële toestand en de daling van het aantal individuele steungevallen van de dienst Welzijn. De globale daling wordt echter deels afgezwakt door de toename van het krediet voor de ‘eigen wegeniswerken’ uitgevoerd in eigen beheer door de technische dienst en de toename van de voorziene uitgaven voor onderhoud en herstelling van technisch materiaal en het wagenpark van de technische dienst. De ontvangsten in de exploitatie dan weer kennen een lichte daling van -0,07%.

Aan de kant van de investeringen wordt bij de uitgaven een daling van 1.763.293 euro genoteerd door enerzijds het verschuiven van een reeks geplande investeringen naar 2022 zoals het realiseren van de twee nieuwe klascontainers in de GBS De Regenboog in Herfelingen, het verbouwen van het vredegerecht, het verder realiseren van het speelbos in de nabijheid van het centrum, het ontgraven en heraanleggen van de begraafplaats in Sint-Pieters-Kapelle, het voorzien van een polyvalente ruimte voor speelpleinwerking en jeugdbewegingen in het centrum en het plaatsen van een looppiste aan de Fondatelsite en een overdekt petanqueterrein aan de chirolokalen eveneens in het centrum. Anderzijds dienen er een aantal ruimtelijke uitvoeringsplannen opgemaakt te worden waarvan de kostprijs hoger is dan initieel gebudgetteerd en waardoor de kredieten inmiddels werden herzien en gespreid over de legislatuur. De ontvangsten blijven in lijn liggen met het initieel krediet.

Bij de financiering is de daling voornamelijk toe te wijzen aan de voorziene lening van 1 miljoen euro die dit boekjaar niet zal worden opgenomen gelet op het verschuiven van een reeks geplande investeringen naar de volgende jaren. De lening wordt dan ook doorgeschoven naar 2022.

Het beschikbaar budgettair resultaat komt zo nu te liggen op 2.751.509 euro tegenover 187.637 euro in de tweede meerjarenaanpassing.

’t Goed Eten

Op vraag van het provinciebestuur sloten het lokaal bestuur als promotor en Meegaan vzw als co-promotor de samenwerkingsovereenkomst ’t Goed Eten af waarbij de afspraken tussen beide partijen werden vastgelegd met betrekking tot het verbouwen en het inrichten van het oud gedeelte van het dominicanessenklooster met als doel een infrastructuur te creëren voor projecten die beleving op het platteland een kans geven met respect voor de streekidentiteit. Hierbij wordt gedacht aan het uitbouwen van de voedselhub ’t Goed Eten in beheer van Meegaan vzw. Dit alles dan in het kader van het bekomen van subsidies vanuit het Derde Vlaams Programma voor Plattelandsontwikkeling (2014-2020).

Concreet houdt de overeenkomst in dat het lokaal bestuur zich engageert verbouwingswerken aan het oude kloostergebouw uit te voeren en te financieren voor een bedrag van 200.000 euro. Van zijn kant engageert Meegaan vzw zich, voor zover dit hoort bij de haar verleende 30-jarige concessie,  aangepaste verbouwingswerken aan datzelfde gebouw uit te voeren en te financieren voor een bedrag van 69.785 euro.

De overeenkomst vangt aan na de goedkeuring van het project door het Provinciaal Managementcomité.

Lokaal Energie- en Klimaatpact

De gemeenteraad engageerde zich ook het Lokaal Energie- en Klimaatpact met de Vlaamse overheid te ondertekenen. Dat pact wil de Vlaamse steden en gemeenten ondersteunen in het behalen van concrete doelstellingen en bouwt voort op reeds ingeburgerde initiatieven zoals het Burgemeestersconvenant 2030. Met vergroening, energie, mobiliteit en regenwater focust dat pact nu op vier werven. Het bevat wederzijdse engagementen die de sleutelrol van lokale besturen in het Vlaams klimaat- en energiebeleid beklemtonen.

Door de ondertekening geeft de gemeente aan actie te ondernemen om tegen 2030 meerdere concrete doelstellingen te willen behalen in vier domeinen: ‘Laten we een boom opzetten’, ‘Verrijk je wijk’, ‘Elke buurt deelt en is duurzaam bereikbaar’ en ‘Water het nieuwe goud’. Voorbeelden van doelstellingen daarbij zijn één boom extra per Vlaming, 50 collectief georganiseerde energiebesparende renovaties per 1000 wooneenheden, per 100 inwoners 1 laadpunt  en 1m² ontharding per inwoner.

Gelet op de grote impact van het plan ook op lokaal vlak pleitte raadslid Paul Beyl, fractieleider bij Kwadrant Plus, voor het meer informeren en het meer betrekken van de burger bij het realiseren van de doelstellingen. Burgemeester Kris Poelaert liet daarbij verstaan dat op korte termijn daartoe alvast een bijkomende halftijdse medewerker bij het lokaal bestuur zal worden ingezet. Nog volgens de burgemeester wordt er overigens in de gemeente al werk gemaakt van het realiseren van de doelstellingen. Zo staat er op 4 december alleszins al een grootse boomplantactie geprogrammeerd op een terrein langsheen de Edingsesteenweg waarbij iedere inwoner wordt uitgenodigd een boom te komen planten.        

Woonmaatschappij

De Vlaamse regering heeft bepaald dat tegen 1 januari 2023 de sociale huisvestingsmaatschappijen en de sociale verhuurkantoren één woonactor moeten worden. Er kan dan nog slechts één woonmaatschappij per gemeente actief zijn maar eenzelfde woonactor kan wel ook nog actief zijn in meerdere gemeenten. De oprichting van deze woonmaatschappij heeft als doel de groei van het aantal sociale huurwoningen te versnellen en de sociale huurder meer centraal te stellen. De gemeenten zijn nauw betrokken bij het bepalen van de afbakeningen van de werkingsgebieden. Na een reeks gesprekken in de schoot van het Toekomstforum Halle-Vilvoorde en het bovenlokaal  woonoverleg Pajottenland adviseert het lokaal bestuur Herne in overleg met de gemeenten in zijn buurt de minister nu bij voorkeur te willen evolueren naar één grote woonmaatschappij voor de regio Halle-Vilvoorde die ruimte laat voor verdere afbakeningen in deelgebieden. Indien die optie niet zou kunnen gevolgd worden geeft Herne samen met de overige gemeenten van het werkingsgebied Pajottenland er de voorkeur aan deel uit te maken van het samenwerkingsverband Noord dat dan nog een aantal andere gemeenten zou omvatten zoals Ternat, Dilbeek, Liedekerke, Roosdaal, Asse en Merchtem. Pepingen blijkt in dit verband wel in een bijzondere toestand te verkeren.

Academie Muziek, Woord en Dans

Daar nu ook Bever een vestiging telt van de Academie Muziek, Woord en Dans Gooik diende de beheerscommissie als beheersvorm vervangen te worden door een beheerscomité als uitloper van een nieuwe samenwerkingsovereenkomst onder de vorm van een interlokale vereniging. Dat nieuw comité zou dan voortaan bestaan uit 15 vertegenwoordigers uit Gooik en telkenmale 5 vertegenwoordigers uit Bever, Galmaarden en Herne. Op die manier blijft de afzonderlijke aanpak per vestiging bewaard en kunnen er eigen klemtonen gelegd blijven worden op organisatorisch en financieel vlak.

Zowel de nieuwe samenwerkingsovereenkomst als het daarbij horend huishoudelijk reglement werden aanvaard.

Uitbetaling medewerkers kloosterfeesten

De leden van de gemeenteraad konden elkaar ook  vinden in de toegekende bedragen aan de vrijwilligers vanuit de verenigingen die behulpzaam waren bij de kloosterfeesten bij het einde van de zomer in het dominicanessenklooster. Er werd per dag en per vrijwilliger een bedrag van 50 euro uitbetaald. De verenigingen die zich hadden aangemeld waren Amateur Toneel Kokejane (150), Bloedgevers Herfelingen (50), Chiro Jongens Herne (450), Chiro Herne Meisjes (400), Ferm Herfelingen (250), Ferm Herne (200), Herne Rabarber’t (150), Legato (250), Meegaan vzw (450), Mensen met Pijn Pajottenland (100), OKRA Herne (100), Samana Herfelingen (50), Samana Herne (50), Samana Kokejane (50) en Sint-Pieters-Herleving (50). Het totaal uitbetaald bedrag bedraagt zo 2.750 euro. Het lokaal bestuur kaderde dit juridisch in het Vlaams decreet van 19 juni 2020 tot het nemen van dringende maatregelen met betrekking tot de noodfondsen voor cultuur, jeugd, sport, media en de lokale besturen evenals met betrekking tot de armoedebestrijding naar aanleiding van de COVID-19 pandamie.

Verkoop landbouwgronden

De raad voor maatschappelijk welzijn stemde in met de verkoop van twee percelen verpachte landbouwgrond, met als oppervlakte respectievelijk 9a 07ca en 19a 48ca. De Vlaamse Landmaatschappij heeft al laten weten dat zij het recht van voorkeur op die onroerende goederen niet wenst uit te oefenen. De verkoop gebeurt onderhands met voldoende en gepaste publiciteit. De pachters bezitten wel het recht op voorkoop. De geschatte minimumprijzen zijn ingesteld op respectievelijk 2.275€ en 5.570€.  

Aardgasbudgetmeter

In het kader van de regeling van de ‘minimale levering via de aardgasbudgetmeter’ voor de vijf wintermaanden door de Vlaamse regering besliste de raad in te stappen in het systeem volgens het principe voorgesteld door Fluvius en de Vlaamse overheid. Voor het terugvorderen van de toekende steun werd als principe aanvaard dat 70% wordt teruggevorderd bij Fluvius. De overige 30% dan weer wordt ten laste genomen door de dienst Welzijn en wordt zodoende niet teruggevorderd bij de cliënt. In de gemeente zijn zo momenteel een viertal dossiers actief. 

Fusies gemeenten

Met in het achterhoofd de mix tussen de vele intergemeentelijke samenwerkingsverbanden evenals de regiovorming vanuit het Vlaams ministerie van Binnenlandse Bestuur, en nu er in dat verband opnieuw almaar meer informatie te sprokkelen valt rond gedwongen fusies van gemeenten nodigde Paul Beyl het lokaal bestuur uit toch al informele gesprekken op te starten om voor geen verrassingen te komen staan. Burgemeester Kris Poelaert in zijn reactie: “Momenteel lopen er geen gesprekken of is er geen toenadering tussen Herne en andere gemeenten rond de fusiegedachte. Eerder waren er wel al gesprekken met Galmaarden maar ondanks de uitzonderlijke financiële voorwaarden leverden die geen resultaat op.  Maar de idee van fusies leeft nog wel. Het debat komt overigens de jongste weken en maanden opnieuw naar voren omdat vele besturen geconfronteerd worden met de kwetsbaarheid verbonden aan de kleinschaligheid van hun gemeenten. Het is dan ook vooral aftastend dat er nu terug her en der over gesproken wordt. Indien het ooit zou komen tot een gedwongen fusie dan borrelt wel de vrees op te komen tot een geografische zone die botst met de ziel en de identiteit van onze gemeente. Ik ben geen voorstander van een grote fusie. Wij zijn daar niet rijp voor. Een dergelijke stap is te groot voor onze bevolking. Onze inwoners zijn nu nog geen nummers en dat willen wij wel zo houden. Ook de oppervlakte van onze gemeente is vrij groot en bij een grote fusie zouden de afstanden enorm worden met een acute hypotheek op de samenhorigheid”.      

Kromstraat

Paul Beyl bracht ook de problemen te berde bij de herinrichtingswerkzaamheden van de Kromstraat die nu nog enkel, door het plaatsen van een tractorsluis halfweg de straat,  zal toegankelijk zijn voor zachte weggebruikers en landbouwvoertuigen. Bij bepaalde inwoners blijken die werken toch wel wat kwaad bloed gezet te hebben. Hij vond dat bij dergelijke invasieve werken er, naast een grotere betrokkenheid van  de burger, ook een meer accurate communicatie zou moeten gebeuren naar de buitenwereld toe. Burgemeester Kris Poelaert gaf aan dat de aannemer vlugger dan voorzien de werken is komen uitvoeren. Het lokaal bestuur had wel degelijk de intentie om meer overleg te plegen en informatie te verspreiden doch is in tijdnood geraakt door de omstandigheden.

artikel afdrukken
 
Delen op FacebookDelen op TwitterDelen op GoogleDelen op DeliciousDelen op DiggDelen op StumbleuponEmail ditMeer...
 
29 okt 2021
Deschuyffeleer Godelieve
Deschuyffeleer Godelieve
 
 
 
Terug
 

Meer Nieuws

Commerciële partners, advertenties en vacatures
Godelieve Deschuyffeleer | 29 dec 2021
Godelieve Deschuyffeleer | 28 dec 2021

archief