HERNE - Sprokkels uit de gemeenteraad en de raad maatschappelijk welzijn van 24 november

C21

HERNE - Sprokkels uit de gemeenteraad en de raad maatschappelijk welzijn van 24 november

Gemeenteraad_herne_2021
HERNE - Sprokkels uit de gemeenteraad en de raad maatschappelijk welzijn van 24 november - © Deschuyffeleer
 

Verhindering raadslid

De raadsleden namen kennis van het verzoek van hun collega Ivan Van Hassel om tijdelijk vervangen te worden. Om medische redenen is hij verhinderd om van 05 november 2021 tot 31 januari 2022 in de raden te zetelen. Paul Beyl, de fractieleider van Kwadrant Plus, dient nu te voorzien in een plaatsvervanger. Daarvoor blijkt in eerste instantie Ghislain Rassaert als eerste opvolger op de lijst van Kwadrant Plus in aanmerking te komen. Het is alsnog niet geweten of die tijdelijk het mandaat van Ivan Van Hassel zal opnemen.

Prijssubsidiereglement AGB

Unaniem keurden de raadsleden voor de maand december 2021 een aanpassing goed van het prijssubsidiereglement voor het Autonoom Gemeentelijk Bedrijf (AGB) dat de sporthal beheert. Het lokaal bestuur kent jaarlijks prijssubsidies toe aan dat AGB voor het verlenen van het recht op toegang ‘gebruikers van de infrastructuur’ aan bezoekers en gebruikers.

Om economisch rendabel te zijn werd zo voor 2021 eerder beslist de voorziene toegangsprijzen, exclusief btw, voor het recht op toegang tot de sportinfrastructuur te vermenigvuldigen met een factor 2,5.  Gelet op de reeds gerealiseerde cijfers dit jaar is het nu opportuun gebleken die factor voor de maand december 2021 te herleiden tot 0.

Preventiedienst gezondheid

Zowel het budget als het actieplan van de Intergemeentelijke Preventiedienst Pajottenland, waartoe ook Herne behoort, kregen eveneens groen licht. In het kader van de huidige coronaproblematiek vroeg Paul Beyl ook op gemeentelijk vlak een bijzondere aandacht voor het afdoend informeren van de inwoners over de mogelijkheden om de luchtkwaliteit binnen in het oog te houden door middel van efficiënte CO 2-meters. Burgemeester Kris Poelaert en schepen Lieven Vandenneucker stapten mee in het verhaal maar wezen er toch op dat er al geruime tijd vanuit diverse hoeken in dat verband informatie werd verstrekt.

Huis-aan-huis inzameling asbest

Ook Herne stapt mee in het Intradura project ‘Huis-aan-huis ophaling van asbest’ dat vanaf januari 2022, met subsidies van OVAM en tot uitputting van de subsidiegelden, voorziet in het verzekeren van een goedkope ophaaldienst van hechtgebonden asbestafval bij particulieren. Voor scholen en landbouwers werkt Intradura nog een ander traject uit. Het project kadert in de doelstelling van een ‘Asbestveilig Vlaanderen 2040’.

De aanvrager betaalt een beperkte kost aan Intradura. De subsidie OVAM dekt de kost voor de inzet van een projectcoördinator evenals 90% voor het ophalen en het verwerken. De overblijvende kost voor het gemeentebestuur dan weer beperkt zich tot 10% voor ophaling en verwerking.

Het is de projectcoördinator die de aanvragen van de inwoners behandelt, een plaatsbezoek uitvoert  voor het verstrekken van de nodige informatie en de ophaling regelt.

De door Intradura vastgelegde kosten voor de aanvragers zijn vastgesteld op 170 euro voor een container van 12 m³, goed voor ongeveer 104 grote platen of 240 m². Bij gebruik van een plaatzak of een bigbag betaalt de inwoner 30 euro. Het lokaal bestuur stelde zijn bijdrage vast op 59,42 euro voor een plaatsen van 1 container per locatie/jaar en op 15,24 euro tot maximaal 18,09 euro voor het plaatsen van maximaal 6 plaatzakken of bigbags per locatie/jaar.

Paul Beyl verheugde zich over het initiatief en riep de inwoners op om van deze zeer gunstige voorwaarden maximaal gebruik te maken voor het veilig verfraaien en het opwaarderen van hun leefomgeving. Naar het lokaal bestuur sprak hij de hoop uit de nodige promotie voor de maatregel te mogen verwachten. Ook burgemeester Kris Poelaert en schepen Lieven Vandenneucker onderstreepten de bijzonder gunstige voorwaarden van het project voor de inwoners.

Waardebonnen  

Gelet op de aanhoudende coronaproblematiek paste de raad voor maatschappelijk welzijn van zijn kant het reglement aan inzake de toekenning en het gebruik van waardebonnen ter ondersteuning van het consumptiebudget voor kwetsbare doelgroepen en van de lokale economie. De geldigheidsduur van de bonnen wordt nu verlengd tot 31 december 2021. Ook wordt de dienstverlening opengesteld voor inwoners die recenter, namelijk per 1 november 2021, waren ingeschreven in het bevolkingsregister.

Varia

Paul Beyl merkte op dat het samen met Pepingen lopende project ‘Detailhandelscoaching’ vanuit het provinciaal bestuur best wordt gekoppeld aan de voorgenomen dorpskernhernieuwing in het centrum. Zo zou de handelaars in het centrum onder meer minder last kunnen berokkend worden bij de werken en zou het centrum terug attractiever kunnen gemaakt worden voor KMO’s.

Ook de mobiliteitsproblemen in de Romeinse baan, die deels gelegen is op het grondgebied van Herne en op dat van Edingen, hield zijn aandacht gaande. Door de intensiteit en de aard van het verkeer en de minder goede uitrusting van de rijbaan pleitte hij voor het invoeren van plaatselijk verkeer. Hij stelde voor overleg op te starten met het bestuur van Edingen, objectieve gegevens in te zamelen over de gemelde problemen en aan de hand van die gegevens dan voorstellen te formuleren naar de buurtbewoners toe. In het verlengde drong hij ook aan op het actualiseren van het gemeentelijk mobiliteitsplan om zo strategisch te kunnen gaan werken en incidentele ingrepen te kunnen vermijden. Burgemeester Kris Poelaert gaf aan de zaak nogmaals in alle openheid te willen bekijken met de buurtbewoners en met hen en met het bestuur van Edingen in overleg te treden. Ook staat het actualiseren van het mobiliteitsplan in het beleidsplan maar bij dit alles stoot het bestuur evenwel op de beperkingen van zijn kleinschaligheid. Al die zaken maken immers slechts een deel uit van de werklast van één ambtenaar.

Rond de herinrichting van de Kromstraat suggereerde Paul Beyl voor alle duidelijkheid voor de bestuurders het wegdek reeds vanaf het kruispunt met de Aerebeekstraat te differentiëren van dit van de openblijvende as Nattendries/Aerebeekstraat. Schepen Lieven Snoeks gaf aan zich ter plaatse te gaan vergewissen van de toestand.

In het kader van de snel stijgende coronabesmettingen gaf burgemeester Kris Poelaert een precieze stand van zaken rond het overleg over de eventuele voorgenomen strengere maatregelen in de gemeenten van de politiezone Pajottenland. Het was evenwel nog wachten op een reactie van de provinciegouverneur die vooreerst nog wilde kennis krijgen van bepaalde analyses. 

artikel afdrukken
 
Delen op FacebookDelen op TwitterDelen op GoogleDelen op DeliciousDelen op DiggDelen op StumbleuponEmail ditMeer...
 
25 nov 2021
Godelieve Deschuyffeleer
© Deschuyffeleer
 
 
 
Terug
 

Meer Nieuws

Godelieve Deschuyffeleer | 26 nov 2021
Godelieve Deschuyffeleer | 26 nov 2021
Commerciële partners, advertenties en vacatures

archief