HERNE - Sprokkels uit de gemeenteraad en de raad maatschappelijk welzijn van 22 december

C21

HERNE - Sprokkels uit de gemeenteraad en de raad maatschappelijk welzijn van 22 december

Gemeenteraad_herne_2021
HERNE - Sprokkels uit de gemeenteraad en de raad maatschappelijk welzijn van 22 december - © Deschuyffeleer
 

Nieuw tijdelijk raadslid

Door het om gezondheidsredenen tijdelijk verhinderd zijn van raadslid Ivan Van Hassel mocht de KwadrantPlus-fractie een nieuw raadslid voordragen om in zijn vervanging te voorzien. Die vervanging kwam toe aan Ghislain Rassaerts als eerste opvolger doch die besloot uiteindelijk het mandaat niet over te nemen. Tweede opvolger Ludo Thiels uit Herfelingen aanvaardde wel om in de vervanging van Ivan Van Hassel te voorzien. Als nieuwkomer in de gemeenteraad en in de raad voor maatschappelijk welzijn legde hij dan ook de eed af.

Bevestiging bestuur

Zoals aangegeven bij de aanvang van de nieuwe legislatuur in 2019 is de CD&V-meerderheidsfractie van burgemeester Kris Poelaert na drie jaar van besturen overgegaan tot een evaluatie in de schoot van de partij. Gelet op haar grote meerderheid in de raden gaf zij toen te kennen zich blijvend kritisch te willen blijven opstellen tegenover zichzelf. Daarom werden bij het begin van de legislatuur de ingediende voordrachtlijsten dan ook beperkt tot de eerste drie jaren. Halverwege het parcours werd dan ook een evaluatiemoment ingepland.

Zowel burgemeester Kris Poelaert als de schepenen Lieven Snoeks, Carina Ricour en Lieven Vandenneucker als de voorzitter van de gemeenteraad Kris Degroote werden in hun mandaten bevestigd voor de komende drie jaar. Wel is het zo dat Lieven Vandenneucker om persoonlijke redenen nu al heeft aangegeven vanaf 1 september 2022 af te zien zowel van zijn schepenmandaat als van zijn zitje in de raden. Hij stapt dan uit het politiek leven. Als derde schepen wordt hij vanaf die datum vervangen door de huidige voorzitter van de gemeenteraad Kris Degroote.

Burgemeester Kris Poelaert lichtte de resultaten van de evaluatie bondig toe.

Belastingen en retributies

De belastingen en retributies voor het komend jaar blijven ongewijzigd. Zo blijven de onroerende voorheffing en de aanvullende personenbelasting vastgelegd op respectievelijk 913 opcentiemen en 7,9%. Op voorstel van burgemeester Kris Poelaert keurden de raadsleden evenwel de retributie voor het innemen van het openbaar domein unaniem niet goed. Zij vonden immers dat de horeca-zaken al veel te lijden hebben gehad onder de coronacrisis en dat hen daarom naar 2022 toe best geen bijkomende financiële lasten worden opgelegd.

Fractieleider Paul Beyl van KwadrantPlus had blijkbaar alle teksten grondig doorgenomen en drong bij enkele zaken aan op meer éénduidigheid zoals bij de waarborg voor het herplanten van gekapte bomen. Hierbij vond hij een onderscheid tussen een hoogstam, een halfstam, een laagstam en bosplantsoen meer op zijn plaats dan de loutere vermelding van een boom.  

Meerjarenplanaanpassing 4

Nadat zowel de gemeenteraad als de raad voor maatschappelijk welzijn hun deel van de meerjarenplanaanpassing hadden vastgesteld en de gemeenteraad ook het deel van de raad voor maatschappelijk welzijn had goedgekeurd kon dezelfde gemeenteraad ook de geïntegreerde meerjarenplanaanpassing 4 definitief vaststellen.

Het was schepen voor financiën Lieven Snoeks die de raadsleden doorheen die aanpassing leidde met daarbij vooral aandacht voor de wijzigingen die het meerjarenplan in het komend jaar ondergaat evenals voor de meest recente aanpassingen voor het jaar 2021 op basis van meer accurate cijfers.

Lieven Snoeks: “Bij de exploitatie noteren we aan de uitgavenzijde van dit jaar een daling van 414.000 euro. Dit is voornamelijk te wijten aan de lagere prijssubsidies voor het Autonoom Gemeentebedrijf dat onze sporthal beheert, de loonkosten die iets lager zijn dan verwacht en enkele verschuivingen van kredieten naar volgend jaar, waarvan het belangrijkste de erosiebestrijdingswerken aan de Patriot zijn. Wel dienden stijgingen opgevangen te worden voor onder meer het onderhouden en het herstellen van technisch materiaal evenals voor de huisvuilophaling. Onze inkomsten dan weer zijn licht onder druk komen te staan door het verschuiven van de subsidies van de erosiewerken aan de Patriot, lagere subsidies en toelagen voor de asielzoekers die we huisvesten en minder inkomsten door de pandemie. Daardoor dalen de inkomsten met 0,8%. Het exploitatie-overschot komt zo te liggen op 1.084.295 euro, een verbetering van 333.918 euro.

Wat de investeringen betreft is er een daling voorzien van 629.000 euro omdat de kredieten voor de afrekening van de heraanleg van straten van voorbije jaren naar beneden werden herzien, maar vooral omwille van het verschuiven van dit jaar geplande investeringen naar volgend jaar. De belangrijkste zijn de verbouwingswerken in het Dominicanessenklooster voor het realiseren van de foodhub, het aanleggen van de groenbuffer voor de uitbreiding van de KMO-zone, het aankopen van een elektrische deelwagen en het installeren van ondergrondse afvalcontainers. Net als de investeringsuitgaven dalen ook de investeringsontvangsten. Die daling vindt vooral haar oorsprong in het feit dat de verkoop van de KMO-gronden nog niet in 2021 werd gerealiseerd maar wel het geval zou zijn in 2022. Ook de subsidies voor projecten die pas volgend jaar worden gerealiseerd, schuiven budgettair een jaar op. Dit zijn dan de subsidies voor de realisatie van de foodhub, het speelbos en het project Hernedries. De investeringsbalans voor 2021 komt zodoende uit op -2.113.266 euro i.p.v. -1.388.172 euro.

Over bijkomende financiering in 2021 kan ik kort zijn: er werd geen extra lening aangegaan, waardoor onze totaal uitstaande schuld verder afneemt en eind dit jaar 6.305.621 euro bedraagt.

Het budgettair resultaat van boekjaar 2021 wordt zodoende geraamd op -1.558.965 euro terwijl  het beschikbaar resultaat, rekening gehouden met de opgebouwde reserves, 2.491.206 euro bedraagt.

Ook voor de volgende jaren werden de cijfers licht aangepast zonder evenwel aan het beleidsplan te raken met als belangrijkste een dubbele loonindexatie van 2% en een hoger inkomen uit de personenbelasting, goed voor 357.000 euro meer dan voorzien in deze legislatuur. Ook de onroerende voorheffing brengt 247.000 meer op dan initieel gedacht. Het gemeentefonds laat echter een vermoedelijke daling van 136.000 zien. Er worden kredieten voorzien voor het aankopen van een nieuwe tractor en een gronddumper voor de technische dienst, het aanleggen van een speeltuin in Herfelingen, het opzetten van een Collectieve Autonome Dagopvang (CADO) in samenwerking met het wzc St-Felix, het opvangen van de stijging van de kosten voor het ophalen van het huisvuil, de looppiste in de Fondatelsite, het intergemeentelijk skatepark, de vernieuwde kunstacademie, de bouw van twee bijkomende klaslokalen in de GBS De Regenboog in Herfelingen, het heraanleggen van de begraafplaats in Sint-Pieters-Kapelle en last but not least het aanstellen van een studiebureau om een RUP Markevallei/centrumfuncties en de herinrichting van het centrum uit te tekenen..

Zodoende krijgen wij voor 2022 een positief exploitatieresultaat van 400.153 euro en een negatief investeringssaldo van 3.069.250. Om dit allemaal te financieren gaan we een lening aan van 1,5 miljoen euro. Samen maakt dit dat we momenteel een budgettair resultaat van het boekjaar 2022 voorzien van -1.843.140 euro waardoor we eindigen met een gecumuleerd budgettair resultaat van 648.065 euro, de reserve dus. Onze autofinancieringsmarge duikt wel onder nul, -141.889 euro om precies te zijn, maar om in 2023 terug boven water te komen en zo verder te gaan richting 2025, het jaar waarin zij positief moét zijn.

Wanneer we al deze cijfers in beschouwing nemen, merken we toch op dat corona weliswaar onze maatschappij een flinke dreun heeft verkocht maar dat de gemeentelijke financiën al bij al toch stabiel zijn gebleven”.

Kerkfabrieken

De raadsleden zetten eveneens het licht op groen voor de budgetten 2022 van de kerkfabrieken in de gemeente. Zij stelden daarbij vast dat er in de totaliteit een overschrijding is met 4.564 euro in de gevraagde exploitatietoelagen. Voor Herne (- 1.959 euro) en Sint-Pieters-Kapelle (-4.344 euro) wordt wel een lagere toelage gevraagd dan die voorzien in het meerjarenplan. Door de geraamde stijgende vaste kosten aan de kerk en aan de pastoriewoning diende voor Herfelingen wel 10.868 euro meer gevraagd.

Aan de kant van de investeringen blijft een krediet van 6.800 euro behouden voor Sint-Pieters-Kapelle.

Gewoontegetrouw bij deze kerkelijke aangelegenheden had KwadrantPlus-raadslid Paul Beyl  bedenkingen rond het uitblijven van gemeentelijke steun aan niet confessionele geloofsovertuigingen zoals de islam, de vrijzinnigen, … Burgemeester Kris Poelaert wees op de wettelijke financiële verplichtingen rond de verhouding kerk/gemeente. Hij nodigde het raadslid ook wel uit ter zake op de proppen te komen met ideeën met daaraan verbonden de financiële implicaties voor het lokaal bestuur.

Bij de stemming onthielden de twee raadsleden van KwadrantPlus (Paul Beyl en Ludo Thiels) zich om voornoemde reden

Subsidies

De jaarlijkse nominatieve subsidies kregen eveneens groen licht van de raadsleden. Zo krijgt de politiezone Pajottenland 851.695 euro, de hulpverleningszone Vlaams-Brabant West 362.781 euro, het autonoom gemeentelijk bedrijf 65.985 euro, de kerkfabrieken 60.564 euro, Woonwinkel Pajottenland 25.225 euro, de muziekacademie Gooik/afdeling Herne 16.000 euro en het dierenasiel 7.250 euro. Voor het vernieuwen van de lokalen van de jeugdverenigingen wordt 17.000 euro uitgetrokken. Er worden ook voor 1.000 euro aan geboortepremies voorzien.

Prijssubsidiereglement AGB

Het prijssubsidiereglement 2022 voor het autonoom gemeentelijk bedrijf dat de sporthal Hernekouter beheert werd eveneens goedgekeurd. Het AGB heeft naar toekomend jaar toe zijn inkomsten met betrekking tot het recht op toegang geraamd op 41.500 euro. Maar om economisch rendabel te zijn wenst het AGB die voorziene toegangsprijzen tot de sportinfrastructuur te moeten vermenigvuldigen met een factor 1,5. Rekening houdend met de sportieve en sociale functie van de sportinfrastructuur wenst het lokaal bestuur evenwel dat er geen prijsverhogingen worden doorgevoerd ten aanzien van de gebruikers en de bezoekers van de sportinfrastructuur. Het bestuur verbindt er zich dan ook toe het AGB prijssubsidies te verlenen à rato van de factor 1,5 van de toegangsprijs die de gebruiker of de bezoeker aan de sportinfrastructuur betaalt.

Visie ‘sociaal wonen’

Ten einde in aanmerking te blijven komen voor de nieuwe Vlaamse subsidieregeling voor intergemeentelijke projecten lokaal woonbeleid stemden de raadsleden ook in met de visie ‘sociaal wonen’, uitgewerkt door de lokale bestuursploeg van burgemeester Kris Poelaert in samenwerking met Woonwinkel Pajottenland. Met die nieuwe subsidieregeling wil de Vlaamse regering het realiseren van de drie Vlaamse beleidsprioriteiten voor het lokaal woonbeleid stimuleren: zorgen voor een divers en betaalbaar woonaanbod afhankelijk van de woonnoden, werken aan de kwaliteit van het woonpatrimonium en de woonomgeving evenals het instaan voor het informeren, adviseren en begeleiden van inwoners met vragen over wonen. Die prioriteiten werden dan vertaald in een aantal verplichte activiteiten waarvan het beschikken over een visie ‘sociaal wonen’ er één van is die opgenomen is in het subsidiedossier van Woonwinkel.

Bijzonder Comité voor de Sociale Dienst

Door het voorzien ontslag van Jeannine Berckmans van de KwadrantPlus-fractie als lid van het comité evenals door het bereiken van de initieel gestelde einddatum voor de eerder geïnstalleerde CD&V-leden Mario Vandervelde, Arlette Vierendeels, Patrick Devos, Sonja Van Den Bossche en voorzitter Sandra Dero was het comité toe aan een nieuwe samenstelling. Ingevolge het eerder ontslag van Veerle Van der Steen en haar vervanging door Marco Reuman kon die laatstgenoemde wel al lid blijven van het comité.

Ingevolge de verschillende voordrachten werd Sandra Dero opnieuw verkozen als voorzitter evenals Mario Vandervelde, Arlette Vierendeels, Patrick Devos en Sonja Van Den Bossche als leden. In de schoot van de KwadrantPlus-fractie dan weer neemt, zoals eerder gepland, Ghislain Rassaerts het zitje in van Jeannine Berckmans. Zo is het Bijzonder Comité voor de Sociale Dienst dan ook in zijn samenstelling terug compleet.

Babytheek

De raadsleden vonden elkaar ook in het goedkeuren van de oprichting evenals van de aansluitende samenwerkingsovereenkomst en het huishoudelijk reglement van een intergemeentelijke babytheek voor Bever, Galmaarden en Herne en dit in samenwerking met Het Huis van het Kind Pajottenland.

In zo’n babytheek kan babygerief ontleend worden wat toelaat kwaliteitsvol babymateriaal toegankelijk te maken voor een breed publiek. Het project wil zo bijdragen tot de deeleconomie en tot het realiseren van de duurzame ontwikkelingsdoelstellingen.

artikel afdrukken
 
Delen op FacebookDelen op TwitterDelen op GoogleDelen op DeliciousDelen op DiggDelen op StumbleuponEmail ditMeer...
 
23 dec 2021
Godelieve Deschuyffeleer
© Deschuyffeleer
 
 
 
Terug
 

Meer Nieuws

Godelieve Deschuyffeleer | 04 dec 2022
Godelieve Deschuyffeleer | 03 dec 2022
Godelieve Deschuyffeleer | 02 dec 2022
Commerciële partners, advertenties en vacatures
Godelieve Deschuyffeleer | 01 dec 2022
Godelieve Deschuyffeleer | 28 nov 2022
Godelieve Deschuyffeleer | 24 nov 2022

archief