HERNE - Sprokkels uit de gemeenteraad en de raad maatschappelijk welzijn van 26 oktober

C21

HERNE - Sprokkels uit de gemeenteraad en de raad maatschappelijk welzijn van 26 oktober

00_gemeente_en_ocmwraad_herne_2021
Sprokkels uit de gemeenteraad en de raad voor maatschappelijk welzijn van 26 oktober - © Deschuyffeleer
 

Burgerbudget

Als onderdeel van een van zijn beleidsdoelstellingen in het lopend meerjarenplan om de burgerbetrokkenheid bij het beleid alsook de samenwerking tussen de inwoners van de gemeente te vergroten keurden de raadsleden het reglement met betrekking tot het voorzien van een burgerbudget goed. Die nieuwe gemeentelijke subsidie bedraagt maximaal 65.000€ voor iedere van de vier deelgemeenten/woonkernen. De criteria en de modaliteiten voor het toekennen van de burgerbudgetten zijn zo nu vastgelegd in ‘het reglement houdende de aanwending van een burgerbudget’. Alle weerhouden projecten dienen wel gerealiseerd te worden voor eind 2024. Het reglement werd opgesteld in samenwerking met het gerenommeerd consultancybureau Ernst & Young. 

Met het burgerbudget wil het lokaal bestuur Herne zijn inwoners, verenigingen en organisaties uitnodigen om actief te participeren aan het beleid en in die zin projecten in te dienen en uit te voeren. Om het draagvlak bij de burgers voor deze projecten te vergroten, mogen de inwoners via een deliberatieforum ook mee beslissen over de ontvankelijk verklaarde projectvoorstellen.

De subsidie wordt verleend teneinde participatie, co-creatie en gemeenschapsgevoel tussen de inwoners te stimuleren. Projectvoorstellen moeten samenwerking tussen burgers dan ook faciliteren en een verbindend karakter hebben voor de samenleving. Hierbij kan worden gedacht aan projecten zoals wijkwerking, duurzaamheid, klimaat, mobiliteit en armoedebestrijding.

Binnen het principe van het burgerbudget kunnen de inwoners Herne zelf voorstellen indienen. Na een inzamelperiode van drie maanden zullen alle inwoners ook de kans krijgen om op ‘een deliberatiedag’ met elkaar in gesprek te gaan en daar samen te beslissen over welk project/welke projecten ze verkiezen om uitgevoerd te worden binnen het kader en met de middelen van het burgerbudget.

Projectindieners van wie het project geselecteerd wordt, hebben vervolgens de verantwoordelijkheid voor de effectieve realisatie ervan. Voor de uitvoering van de nodige werken of levering van diensten mogen zij ook een beroep doen op derden.

Voor elke deelgemeente zal een aparte oproep gelanceerd worden. De verschillende oproepen gebeuren niet gelijktijdig. Bij een oproep voor een specifieke deelgemeente worden projectvoorstellen verwacht die impact hebben op de betreffende deelgemeente. Herfelingen komt als eerste aan de beurt. De projectvoorstellen voor die deelgemeente dienen ingediend te worden in de periode van 1 januari tot en met 31 maart 2023. Aan de hand van de opgedane ervaring met het project in Herfelingen zullen kort na die periode ook de oproepen naar Herne, Kokejane en Sint-Pieters-Kapelle toe gelanceerd worden. Volgens schepen van financiën Lieven Snoeks heeft het ganse project jammer genoeg vertraging opgelopen door de coronatoestanden en is men zo in tijdnood komen te zitten. Aanvankelijk was voorzien dat jaarlijks een van de vier projecten zou gerealiseerd worden. Schepen Carina Ricour kon er aan toevoegen dat de oproep naar deelgemeente Herfelingen toe ook al een aanzet kan zijn voor de overige deelgemeenten om ideeën in te zamelen en voorbereidingen te treffen voor het indienen van projectvoorstellen met betrekking tot die  deelgemeenten. 

Het lokaal bestuur verspreidt overigens eerstdaags alle nuttige informatie over de nieuwe subsidie.

Kerkfabrieken

In het kader van de afgesproken meerjarenplanning namen de raadsleden vanuit het centraal kerkbestuur akte van de budgetten van de kerkfabrieken Sint-Petrus en Paulus Herne, Sint-Niklaas Herfelingen en Onze Lieve Vrouw Kokejane voor 2023. Door omstandigheden kon het budget voor Sint-Pieter in Sint-Pieters-Kapelle nog niet ingediend worden. De meerjarenplanning voorzag voor 2023 een exploitatietoelage van in totaal 56.000€. Voorlopig werd slechts een toelage van 47.806€ ingeschreven. Er zijn alsnog geen investeringstoelagen voorzien.

Raadslid Paul Beyl onthield zich uit principiële overwegingen. Dat was ook het geval voor raadslid Eric Eeckhoudt als betrokken partij bij één van de kerkfabrieken.

Belasting op tussenkomsten politie

Groen licht was er ook voor het verlengen van de contante belasting op sommige tussenkomsten van de politie in het kader van sommige vormen van overlast met een termijn van twee jaar en dit nu voor 2023 en 2024.

Nog steeds moeten de politiediensten immers frequent interveniëren in aangelegenheden die eerder het particulier dan het algemeen belang dienen. Die tussenkomsten zorgen dan ook voor heel wat bijkomende kosten.

Aangezien een politiezone niet gemachtigd is zelf belastingen vast te stellen, dient de belasting vastgesteld te worden door de gemeenteraden en verloopt de inning ook via de gemeentelijke administratie. Ook nu geldt dat het forfaitair bedrag van 150€ slechts zal worden aangerekend vanaf een twee gelijkaardige vaststellingen binnen de twaalf maanden. De feiten die in aanmerking komen zijn onder meer het nodeloos alarmeren van de politie door middel van inbraakinstallaties, het vervoer van dronken personen en soortgelijke gevallen, het vervoer van bestuurlijk aangehouden personen, het ophalen van ronddolende dieren en het vervoer van overlast berokkende minderjarigen.

Terloops betreurde Paul Beyl van Kwadrant Plus, mede in het kader van de huidige oplopende energiekosten, dat het nieuw politiehuis in Kester nog niet in gebruik is genomen. Zijn collega raadslid Eric Eeckhoudt kon hem als lid van de politieraad meegeven dat op de jongste politieraad burgemeester Kris Poelaert als voorzitter had meegedeeld dat de stabiliteitsproblemen zijn opgelost en dat er nog slechts enkele kleinere werkzaamheden dienden uitgevoerd te worden. Vanuit de instanties van de politie werd ook tegenover de aannemer de houding aangenomen dat het gebouw pas door de politie zou betrokken worden als alles in orde zou zijn. De ingebruikname is thans voorzien in begin 2023. 

Meerjarenplanaanpassing 3 AGB

Ook het autonoom gemeentelijk bedrijf zag zich door de gewijzigde omstandigheden genoodzaakt een aanpassing van zijn meerjarenplan door de voeren. Zo wordt de herstelling van het dak doorgeschoven naar volgend jaar. En om de meerkost van het energieverbruik binnen de perken te houden wordt ook overgegaan tot het in gesprek gaan met de sportclubs om te kijken wat er kan gedaan worden. “Wat wij absoluut willen vermijden is dat de sporthal tijdelijk zou moeten gesloten worden”, luidde de duidelijke boodschap van schepen van financiën Lieven Snoeks, die ook nog  wist  mee te geven dat het lokaal bestuur ook al forse hogere tussenkomsten in de prijssubsidies dient te dragen. Schepen van sport Kris Degroote wees er op dat de kost van het gasverbruik in de sporthal wellicht met een meervoud van 4 zal stijgen.  

Meerjarenplanaanpassing 5

Het was schepen van financiën Lieven Snoeks die zijn collega-raadsleden doorheen de meerjarenplanning 5 voor de periode 2020-2025 loodste. In de huidige omstandigheden de tering naar de nering zetten blijkt nu ook van toepassing op de gemeentelijke begroting. “Het is duidelijk dat er een crisis woedt die de overheidsfinanciën in zwaar weer brengt. De hoge inflatie is hier zeker niet vreemd aan. Door onder meer de verschillende loonindexeringen, de explosie van de energieprijzen en de forse stijgingen van de materialen om werken uit te voeren of wegen aan te leggen ontsnapt ook Herne hier niet aan. Ook de niet te ontlopen verhoging van de politiedotatie doet geen deugd en ik vrees dat daar het einde nog niet in zicht is. De huidige moeilijke tijden houden in dat begroten voor de toekomst, zelfs de nabije toekomst, zich bijzonder lastig aandient. We trachten zoveel als mogelijk uit te gaan van het voorzorgsprincipe, dus liever iets pessimistischer begroten nu dan achteraf het deksel op de neus te krijgen om dan nog harder te moeten ingrijpen”.

In het exploitatiebudget worden de kosten voor de afbraak van de schoolsite van de Markevallei in het centrum  (300.000€) en de erosiebestrijdingswerken aan de Patriot (220.000€) doorgeschoven naar 2023. Ook is er een enorme toename van de kost van de huisvuilophaling evenals van de budgetten van de individuele steunen die het OCMW uitkeert. Positief blijken dan wel te zijn de extra subsidies vanuit hogere overheden evenals de nog te verwachten stijgingen van de inkomsten uit de aanvullende personenbelasting en de onroerende voorheffing ingevolge de hoge inflatie. Het doven van de straatverlichting zou in 2023 eveneens een besparing kunnen opleveren van meer dan 100.000€. Het exploitatieresultaat voor 2022 werd zodoende begroot op een positief saldo van 437.739€.

“Ook op het vlak van de investeringen vallen er meerdere verschuivingen te noteren. Verschillende dossiers werden al opgestart maar de effectieve uitvoering of aankoop zal niet meer in 2022 gebeuren. Dat is onder meer het geval voor het verbouwen van de kunstacademie, de aanleg van de Hernedries, het ontgraven van een deel van het kerkhof van Sint-Pieters-Kapelle en bepaalde infrastructuurwerken aan gemeentelijke gebouwen. Ook voorzieningen die nog ingepland waren om te worden uitgevoerd in de huidige legislatuur dienen geschrapt te worden. Dit is het geval voor de polyvalente ruimte voor speelpleinwerking op de schoolsite van de Markevallei in het centrum, de fase 2 van de aankoop van de gronden in KMO-zone Scheibeek en het aanleggen van een fietspad in de Terlindenstraat en de steenweg Asse. Dit laatste valt te verklaren doordat Aquafin met zijn werken wacht op de herinrichting van de steenweg Asse door het agentschap Wegen en Verkeer maar dat die herinrichting momenteel geblokkeerd is wegens gebrek aan de nodige budgetten. Het is dan ook zinloos die budgetten te blijven meeslepen en zo het meerjarenplan mee te verzwaren”, legde de schepen uit.

“Met de aankoop van De Kring is er wel een absoluut noodzakelijke extra investering bijgekomen ten bate van onze verenigingen en het heropleven van het centrum. Aan de inkomstenzijde zijn er verschuivingen naar 2023 toe van de verkoop van de gronden van de KMO-zone en de subsidie voor de realisatie van de Herne evenals het vangen van de Vlaamse subsidie ten belope van 270.000€ voor de aankoop van De Kring. Het investeringsresultaat bedraagt op die manier -3.945.151€”, voegde hij er nog aan toe.

“De financiering van dit alles gebeurt vooral met de opgebouwde reserves van vroeger en met een nieuw aangegane lening van 650.000€ specifiek voor de aankoop van De Kring. Ondertussen betaalden we ook ongeveer 600.000€ aan schulden af zodat onze uitstaande schuld eind dit jaar ongeveer gelijk blijft. Naar de toekomst toe zullen wij ons evenwel verplicht zien meer te moeten gaan lenen om al onze geplande investeringen te kunnen financieren. Onze reserve voor 2022 wordt geschat op +735.635€ maar de autofinancieringsmarge zakt tot -128.377€. De tering naar de nering zetten dus, maar ik  vermoed dat er nog een deel 2 zit aan te komen. Maar een belangrijke boodschap die ik toch wil meegeven is dat onze begroting meebuigt met de forse tegenwind maar desondanks niet kraakt. Het overgrote deel van ons beleidsplan gaan we verder uitvoeren, dat is wat onze inwoners verdienen”, besloot schepen Lieven Snoeks zijn mededeling.

Na goedkeuring van het vastgesteld deel OCMW door de raad van maatschappelijk welzijn en vaststelling van het eigen deel stelden de gemeenteraadsleden de integrale meerjarenplanaanpassing definitief vast.

Samenwerkingsovereenkomst OCMW/gemeente

Het OCMW als opdrachtgevend bestuur en de gemeente Herne als opdrachthouder sloten op basis van de OCMW-wet een samenwerkingsovereenkomst af inzake de tewerkstelling van een OCMW-cliënt die van een leefloon geniet. Het primair doel van dergelijke overeenkomst is de medewerker in regel te stellen met de sociale zekerheid. Het finaal doel bestaat er in duurzame tewerkstelling te realiseren door middel van opleiding via tewerkstelling. De opleiding moet de medewerker in staat stellen nadien op de gewone arbeidsmarkt een zo duurzaam mogelijke vorm van tewerkstelling te vinden.

Minimale levering via de aardgasbudgetmeter

De raad voor maatschappelijk welzijn besliste mee in te stappen in het systeem van minimale gaslevering volgens het principe voorgesteld door Fluvius en de Vlaamse overheid.

Met de minimale levering via de aardgasbudgetmeter wil de Vlaamse overheid de OCMW’s een middel aanreiken om gezinnen die de middelen ontberen om de ‘budgetmeter aardgas’ op te laden en die dus het risico lopen zonder verwarming te vallen in de winterperiode  te ondersteunen door hen een minimale hoeveelheid aardgas ter beschikking te stellen. De kost hiervoor kan deels worden gerecupereerd bij de distributiebeheerder, deels ook bij de hulpaanvrager. Het OCMW speelt daarbij een belangrijke rol.

Bij het terugvorderen van de toegekende steun wordt het principe toegepast dat 90% kan worden teruggevorderd bij Fluvius en dat 10% wordt ten laste genomen door het OCMW en dat daarbij niet terugvorderbaar is bij de cliënt.

De regeling geldt gedurende de wintermaanden en loopt van 1 november tot en met 31 maart. 

 

artikel afdrukken
 
Delen op FacebookDelen op TwitterDelen op GoogleDelen op DeliciousDelen op DiggDelen op StumbleuponEmail ditMeer...
 
27 okt 2022
Godelieve Deschuyffeleer
Godelieve Deschuyffeleer
 
 
 
Terug
 

Meer Nieuws

Godelieve Deschuyffeleer | 06 dec 2022
Godelieve Deschuyffeleer | 04 dec 2022
Godelieve Deschuyffeleer | 03 dec 2022
Commerciële partners, advertenties en vacatures
Godelieve Deschuyffeleer | 02 dec 2022
Godelieve Deschuyffeleer | 01 dec 2022
Godelieve Deschuyffeleer | 28 nov 2022

archief