HERNE - Sprokkels uit de gemeenteraad en de raad maatschappelijk welzijn van 21 december

C21

HERNE - Sprokkels uit de gemeenteraad en de raad maatschappelijk welzijn van 21 december

00_gemeente_en_ocmwraad_herne_2021
HERNE - Sprokkels uit de gemeenteraad en de raad maatschappelijk welzijn van 21 december - © Deschuyffeleer
 

 

Kerkfabrieken

Door omstandigheden kon het bestuur van de kerkfabriek St-Pieter in St-Pieters-Kapelle het lokaal bestuur niet tijdig inzage in zijn budgetvoorstel voor 2023 verlenen. De gevraagde toelage voor het budget 2023 past bovendien niet binnen het meerjarenplan, rekening houdende met het feit dat de gemeenteraad reeds akte genomen heeft van de budgetten van de overige drie kerkfabrieken.

De oplijsting van de thans totaal gevraagde toelage voor de vier kerkfabrieken maakt duidelijk dat in de exploitatietoelage het totaal budget voor de vier kerkfabrieken nu (65.108€) de voorziene toelage in het meerjarenplan (56.000€) overschrijdt met 9.108€.

De raadsleden keurden evenwel toch zowel de overschrijding van de budgetten van de vier fabrieken als de gevraagde toelage van de kerkfabriek St-Pieter goed.  Zij brachten ook een gunstig advies uit over de jaarrekening 2021 van datzelfde kerkfabriek. Die jaarrekening werd afgesloten met een globaal resultaat van 40.504€.

Zoals in het verleden onthielden de raadsleden Paul Beyl en Ludo Thiels zich om principiële redenen.

Belastingen, retributies en tarieven

Naar jaarlijkse gewoonte bij het einde van het kalenderjaar dienden de raadsleden zich te buigen over het vastleggen van een reeks belastingen, retributies en tarieven voor het komende jaar. Met uitzondering hier en daar van enkele kleine wijzigingen blijft die reeks ongewijzigd. Zo blijft de aanvullende personenbelasting gehandhaafd op 7,9% en de onroerende voorheffing op 913 opcentiemen. Voor grote restafvalzakken en de GFT-zakken van 60 liter dient voor een rol van 10 zakken respectievelijk 20€ en 10€ betaald. Een rol van 20 PMD-zakken van 60 liter blijft 3€ kosten, zijnde 0,15€ per zak. Ook aan de milieubelasting zijn er geen wijzigingen. Ook de kostprijs voor een zak strooizout blijft behouden op 5€. Voor prestaties door arbeiders van de gemeente dient voortaan wel 45€/u betaald in de plaats van 40€/u tot op heden. Raadslid Paul Beyl van Kwadrant Plus pleitte voor het maximaal invoeren van sociale correcties zoals dit reeds gebeurt bij de milieubelasting.

Meerjarenplanaanpassing 6   

De meerjarenplanning 6 werd door de raadsleden definitief vastgesteld.

Het meerjarenplan voorziet nu het boekjaar 2023 af te sluiten met een budgettair resultaat van 487.787€, een gecumuleerd budgettair resultaat van het vorig boekjaar van 1.534.779€ en een beschikbaar budgettair resultaat van 2.022.566€. De autofinancieringsmarge komt te liggen op iets minder dan 300.000€. Volgens schepen voor financiën Lieven Snoeks wil dat zeggen dat er nog marge is hier bovenop nog bijkomende leningen aan te gaan mocht blijken dat dit nodig en wenselijk zou zijn.

Het was schepen voor financiën Lieven Snoeks die zijn collega raadsleden doorheen de aanpassing loodste. In de gewone werking wordt voor de nutsvoorzieningen een minderuitgave van 37.000€ voorspeld. Voor de aankoop van De Kring werd een nieuwe lening van 650.000€ opgenomen. Door de hoge inflatie wordt voor de periode 2023-2025 een stijging van de ontvangsten uit de aanvullende personenbelasting verwacht ten belope van 1.350.000€. En ook de ontvangsten uit de onroerende voorheffing zouden met 185.000€ de hoogte ingaan. Daartegenover staat dan weer een daling van de ontvangsten uit het Gemeentefonds met 61.000€. Van de Vlaamse overheid wordt een subsidie van 50.000€ ontvangen voor het realiseren van het Hoppinpunt aan het station. Forse stijgingen vallen te noteren in de uitgaven voor de politie, de brandweer en de prijssubsidies voor het autonoom gemeentelijk bedrijf met zijn sporthal (+214.000€).

Aan de kant van de investeringen valt het optrekken tot 2.750.000€ van de kredieten voor het verbouwen van het vredegerecht naar de kunstacademie toe op. Er werd wel een subsidie van 600.000€ binnengehaald om de site van de Markevallei her in te richten. Het jaarlijks budget voor het heraanleggen van wegen wordt opgetrokken van 150.000€ naar 200.000€.

Door de hogere ramingen en de extra subsidies kunnen de geplande nieuw aan te gane leningen verminderd worden met 800.000 euro. In totaal worden de komende 3 jaar voor maximaal 3,6 miljoen nieuwe leningen aangegaan.

Autonoom gemeentelijk bedrijf (AGB)

Groen licht was er ook voor de meerjarenplanaanpassing 4 van het autonoom gemeentelijk bedrijf. Omdat het om economisch leefbaar te zijn, nodig is dat het AGB vanwege het lokaal bestuur prijssubsidies ontvangt als vergoeding voor het recht van toegang tot de sportinfrastructuur, werd aansluitend ook het jaarlijks prijssubsidiereglement goedgekeurd.

Dat reglement legt de toekenning van prijssubsidies vast voor 2023. Het AGB heeft daartoe zijn inkomsten en uitgaven geraamd voor dat kalenderjaar. Op basis van die ramingen heeft het AGB vastgesteld dat voor bovenvermelde periode de inkomsten uit het recht op toegang tot de sportinfrastructuur minstens  40.000€ (exclusief 6% btw) moeten bedragen om economisch rendabel te zijn. De gemeenteraad erkent met zijn goedkeuring dat het AGB, op basis van deze ramingen, de voorziene toegangsprijzen (exclusief btw) voor het recht op toegang tot de sportinfrastructuur dan ook moet vermenigvuldigen met een factor 3,3.

De raadsleden gingen ook akkoord met een nieuwe leningsovereenkomst tussen het lokaal bestuur en het AGB om reden de liquiditeitspositie van het AGB geen verdere integrale en onmiddellijke financiering van de transactiekredieten toelaat en dat het dan ook het aangewezen is dat de gemeente ter financiering een nieuwe renteloze lening van 2.727€ toestaat aan het AGB. De nieuwe overeenkomst loopt tot eind 2032 met jaarlijkse aflossingen van 272€ per jaar.

Retributiereglement werken aan nutsvoorzieningen

De gemeenteraad keurde eveneens het retributiereglement op werken aan nutsvoorzieningen voor elektriciteit en gas op gemeentelijk openbaar domein goed voor de periode 2023-2025. Zo kan aan de eigenaar van elke nutsvoorziening een retributie aangerekend worden op de gemeentelijke dienstverlening en het gebruik van het gemeentelijk openbaar domein naar aanleiding van werken aan permanente nutsvoorzieningen op het gemeentelijk openbaar domein, in uitvoering en met toepassing van de Code voor Infrastructuur- en Nutswerken langs gemeentewegen. Het reglement werd aangepast mede door de actualisatie van die code naar aanleiding van meer aandacht voor minder hinder, meer oog voor het totaal concept en het gebruik van nieuwe e-instrumenten zoals GIPOD en KLIP.

Subsidies en overheidsopdrachten

De raadsleden kregen ook de lijst met nominatief toegekende subsidies en de lijst met gedelegeerde overheidsopdrachten voor akkoord voorgelegd. De subsidies die daarbij het meest in het oog springen zijn die van de politie (1.016.487€), de brandweer (472.033€), het AGB Herne (139.920€), de kerkfabrieken (65.108€), Woonwinkel Pajottenland (26.865€), de afdeling Herne van de muziekacademie Gooik (18.000€), het vernieuwen van de lokalen van de jeugdverenigingen (10.000€), het dierenasiel Ninove vzw (1.700€), de Ark van Pollare vzw (2.500€), het Rescue Team Pajot vzw (680€) en de geboortepremies (1.000€)

Intergemeentelijke Preventiedienst Gezondheid Pajottenland

Er werd ook kennisgenomen van het actieplan 2023 van de Intergemeentelijke Preventiedienst Gezondheid Pajottenland, waar Herne deel van uitmaakt. Ook de begroting 2023 van die dienst kreeg het fiat.

Steun kinderopvanginitiatieven

Tegenover de moeilijkheden in de kinderopvang werd de steun aan die sector vanuit het lokaal bestuur herbekeken en in een nieuw reglement ingekapseld. Als tussenkomst in de algemene werkingskosten krijgt elk door Kind en Gezin erkend kinderopvanginitiatief een jaarlijkse nominatieve toelage van 500€ toegekend. Voor het afvoeren van gebruikte wegwerpluiers worden er jaarlijks gratis twee rollen restafvalzakken van 60 liter aangeboden aan de zelfstandige kinderopvanginitiatieven. Ook wordt een éénmalige installatietoelage van 500€ en twee rollen restafvalzakken van 60 liter voorzien voor nieuwe kinderopvanginitiatieven.

Bouwpauze

Bij het invoeren van de bouwpauze begin 2021 werd de doorlooptijd voor de opmaak en de goedkeuring van de ruimtelijke planningsinstrumenten/verordeningen geraamd op 24 maanden maar dat is niet haalbaar gebleken gelet op de verschillende stappen die moeten doorlopen worden en de wettelijke termijnen die moeten gerespecteerd worden. Daarom wordt de ingevoerde bouwpauze nu noodgedwongen verlengd tot eind september 2023.

Hoppinpunten

Om in aanmerking te kunnen komen voor subsidies voor het inplanten van Hoppinpunten in de gemeente treedt Herne toe tot de aankoopcentrale van het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) voor het leveren, het plaatsen en het  onderhouden van Hoppinzuilen, inclusief de opmaak en het plaatsen van kaarten, informatie en iconen. De Hoppinzuilen binnen de raamovereenkomst zijn informatiezuilen met analoog kaartmateriaal en iconen. Zij hebben tot doel de reizigers te informeren omtrent vervoers- en overstapmogelijkheden en andere diensten. Met deze overeenkomst streeft AWV tevens naar gelijkvormigheid in Hoppinzuilen op Hoppinpunten in heel Vlaanderen.

De overeenkomst heeft een looptijd van 4 jaar. Binnen die periode voorziet het lokaal bestuur ook de mogelijkheid tot de uitbouw van buurthoppinpunten in Herne, Herfelingen en Sint-Pieters-Kapelle. Om voor dergelijke hoppinpunten subsidies te kunnen ontvangen, dient de Hoppin-huisstijl gehanteerd te worden.

Met het oog op de ingebruikname van de fietskluizen in de stationsomgeving van Herne werd een  reglement voor het gebruik ervan vastgesteld evenals de retributie voor het gebruik ervan. Daarbij werden volgende tarieven vastgesteld: 0,50€ per uur - 2,5€ per dag - 5€ voor een niet gebruikte reservatie. De kluizen zouden binnenkort progressief in gebruik worden genomen. Later zou ook gedacht worden aan het beschikbaar stellen van kluizen in de vorm van abonnementen.

Het project Pajotse Toerismepunten dan weer voorziet in de plaatsing van 4 elektrische fietsen met fietsdeelsysteem per deelnemende gemeente, waaronder ook Herne, op een Hoppinpunt om toeristen en inwoners de mogelijkheid te bieden de streek te leren kennen of te bezoeken via combimobiliteit. Het lokaal bestuur Roosdaal werd in die zin gemandateerd als aankoopcentrale.

GAS-boetes

De raadsleden stemden eveneens in met de uitbreiding van de algemene politieverordening voor de politiezone Pajottenland betreffende overtredingen op het stilstaan en parkeren en de verkeersborden C3 en F103 vastgesteld met automatisch werkende toestellen (de zogenaamde GAS 4 inbreuken) en de gemeentelijke administratieve boetes voor beperkte snelheidsovertredingen op de plaatsen waar de snelheid is beperkt tot 30 km per uur of 50 km per uur (GAS 5).

Om als gemeente de afhandeling van GAS-4 en GAS-5 inbreuken door een sanctionerend ambtenaar te kunnen laten uitvoeren is een uitbreiding van de algemene politieverordening evenwel nodig. Er wordt een eenduidig reglement voor de volledige politiezone Pajottenland opgemaakt om het werk van de politie te vergemakkelijken. Elke gemeente beslist evenwel apart welke bepalingen ze wil invoeren en toepassen.

Reglement energietoelage

Het Bijzonder Comité voor de Sociale Dienst ontvangt geregeld aanvragen voor verwarmingstoelagen of energietoelagen voor alleenstaanden en gezinnen met een bescheiden inkomen. Nu het aantal steunaanvragen door de energiecrisis almaar stijgt bleek een uniforme aanpak bij het toekennen van die energietoelagen aangewezen. Daartoe stemden de raadsleden dan ook in met het nieuw reglement energietoelagen.

Varia

Gewoontegetrouw had raadslid Paul Beyl een reeks vragen in petto over de stand van zaken van enkele belangrijke lopende dossiers. Het waren telkenmale burgemeester Kris Poelaert of schepen Lieven Snoeks die een en ander verduidelijkten. Voor de kunstacademie werd een omgevingsvergunning afgeleverd doch momenteel loopt de termijn voor eventuele bezwaren nog.

Voor de uitbatingsconcessie van De Kring wordt gedacht aan het opleggen van enkele verplichtingen zoals het uitbaten in zijn geheel van het café, de zaal en het terras, het verlenen van voorrang aan de verenigingen en mogelijkheden voor het gebruik door de gemeente. Er werd een schattingsverslag aangevraagd via Vastgoedtransactie. De toewijzingscriteria voor het gunnen van de concessie dienen ook bepaald. Het basisdocument en het schattingsverslag zouden eind januari moeten klaar zijn. De gunningsvoorwaarden zouden dan eind februari aan de gemeenteraad kunnen voorgelegd worden.

Voor de herinrichting van het centrum gaat Haviland een voorstel opmaken op gebied van techniciteit. Door de geplande werken van Aquafin voor het aanleggen van een bufferbekken aan de kant van het KBC-kantoor zal voorlopig enkel de kant van De Kring aangepakt worden. Het plan van het studiebureau VELD en Atelier Horizon blijft aangehouden.

Voor het eventueel aangaan van een fusie werd een studiebureau aangesteld om de bestuurskracht van de verschillende gemeente te kunnen meten. De resultaten ervan worden midden januari ingewacht bij het bestuurscollege om ze dan verder te kunnen voorleggen aan de gemeenteraad. Burgemeester Kris Poelaert ziet geen mogelijkheid meer om tegen de volgende verkiezingen te kunnen overgaan tot een grote fusie met meerdere gemeenten. Het is momenteel afwachten geblazen. De complexiteit van de ganse operatie is de uitgestrektheid van het gebied en ook het afstemmen van de verschillende diensten op elkaar is geen eenvoudige klus.

Raadslid Paul Beyl brak ook een lans om na te denken hoe de inwoners meer participatief bij het beleid kunnen betrokken worden. Hij had immers de indruk dat de huidige adviesplatformen niet altijd functioneren zoals vanuit het beleid gehoopt werd.

De verlichting van de kerk blijft ’s nachts branden daar zij niet aangesloten is op het gemeenschappelijk openbaar net. Schepen Lieven Snoeks stelde dat een verlicht baken zoals de kerk ook wel zijn charme en zijn nut heeft.

Schepen voor sport Kris Degroote dan weer wist ten slotte nog mee te geven dat in het kader van de uitvoering van het Klimaatpact er ook al concreet actie wordt ondernomen rond de sporthal. Zo wordt voor de verwarming overgeschakeld van gas op warmtepompen en wordt er ook gedacht aan het plaatsen van twee grote citernes voor het opvangen van het regenwater.

 

artikel afdrukken
 
Delen op FacebookDelen op TwitterDelen op GoogleDelen op DeliciousDelen op DiggDelen op StumbleuponEmail ditMeer...
 
23 dec 2022
Godelieve Deschuyffeleer
Godelieve Deschuyffeleer
 
 
 
Terug
 

Meer Nieuws

Godelieve Deschuyffeleer | 25 jan 2023
Commerciële partners, advertenties en vacatures
Godelieve Deschuyffeleer | 25 jan 2023
Godelieve Deschuyffeleer | 09 jan 2023

archief