HERNE - Sprokkels uit de gemeenteraad en de raad maatschappelijk welzijn van 22 februari

C21

HERNE - Sprokkels uit de gemeenteraad en de raad maatschappelijk welzijn van 22 februari

00_gemeente_en_ocmwraad_herne_2021
HERNE - Sprokkels uit de gemeenteraad en de raad maatschappelijk welzijn van 22 februari - © Deschuyffeleer
 

Petitie voor vrijlating Olivier Vandecasteele

Op verzoek van het stadsbestuur van Doornik onderschreven de raadsleden een petitie voor de vrijlating van de Doornikse inwoner Olivier Vandecasteele die sinds 24 februari 2022 gevangen zit in Iran, zonder enige vorm van motivering. De omstandigheden waarin hij in de gevangenis verblijft zijn te betreuren en onmenselijk. Ze hebben rampzalige gevolgen voor zijn mentale en fysieke gezondheid. Bovendien werd zijn recht op verdediging niet gerespecteerd.

Tussengemeentelijke Maatschappij Voor Services (TMVS)

Er was ook een akkoord om toe te treden tot TMVS. Eerste schepen Lieven Snoeks werd aangeduid als lid voor de algemene vergadering van de maatschappij.

Instellingen die onderhevig zijn aan de wetgeving op overheidsopdrachten zoals gemeenten worden steeds meer geconfronteerd met al maar meer complexe technisch-administratieve vraagstukken en met meer en meer eisen op vlak van vakspecifieke kennis. Samenwerking op het vlak van overheidsopdrachten en/of aanbieden van facilitaire diensten dan weer kunnen positieve schaaleffecten en synergiën genereren. De aankoopcentrale CREAT van haar kant biedt geïnteresseerde partijen voordelen aan zoals:

- het bundelen van de expertise rond aankoop en de wetgeving op overheidsopdrachten met interessante aankoopvolumes zodat deze publieke actoren kunnen focussen op de eigen complexe technisch-administratieve en maatschappelijke opdrachten.

- het aanbod omvat zowel standaard leveringen, diensten en werken evenals maatwerk. Het standaardaanbod betreft het aanbieden van raamovereenkomsten terwijl het maatwerk ondersteuning betreft bij opdrachten geplaatst door de CREAT aankoopcentrale.

Om gebruik te kunnen maken van het aanbod van CREAT dient de gemeente evenwel toe te treden tot TMVS, een dienstverlenende intergemeentelijke vereniging opgericht in 2017. De autonomie van de deelnemende partners wordt ten volle gerespecteerd. Er dienen wel aandelen te worden aangekocht, gebaseerd op het aantal inwoners à rato van 1 aandeel per volledig 5000 inwoners. De nominale waarde van 1 aandeel bedraagt 1000€ en dient voor 25% te worden volgestort. Dit betreft een eenmalige kost en derhalve geen jaarlijks terugkerende kost.

Tweede verblijven - Niet bebouwde percelen in niet vervallen verkavelingen

Om redenen van administratieve vereenvoudigingen was er ook groen licht voor aanpassingen met betrekking tot onder meer de aangifteplicht voor de belasting 2023 à 2025 op de tweede verblijven en voor de belasting op niet bebouwde percelen in niet vervallen verkavelingen voor 2023.

Provinciaal Beleidsplan Ruimte Vlaams-Brabant

De bevolking groeit steeds meer aan en wordt al maar ouder. Er dient dan ook zuinig en doordacht omgesprongen met de beschikbare ruimte. Bovendien blijkt die kostbare ruimte ook nodig voor voedsel, natuur, wateropvang en recreatie. Daarom werkt de provincie een nieuwe toekomstvisie voor de ruimte uit voor de komende 25 jaar. Er liep daartoe een openbaar onderzoek met betrekking tot het ontwerp. Voor Herne formuleerde de Gemeentelijke Commissie Ruimtelijke Ordening (GECORO) een aantal adviezen en bemerkingen. De raadsleden verleenden een gunstig advies voor het provinciaal ontwerp mits evenwel rekening te houden met de adviezen en bemerkingen van de GECORO.

De GECORO stelt onder meer vast dat het ontwerp van beleidsplan uitgaat van een netwerk van hoogwaardig openbaar vervoer(HOV). Er wordt gewezen op het ontoereikend karakter van het huidig netwerk en er is grote twijfel over de optimalisatie van dit hoogwaardig openbaarvervoersnetwerk. Verder wordt het plan reeds als zeer vaag ervaren. Men laakt het gebrek aan concrete actieplannen. Ook wordt de inplantingskaart energie, waarbij Herne bijna volledig als potentiële zone voor windenergie wordt vooropgesteld, als problematisch ervaren en niet in overeenstemming met de landschapsvisie 2040 in het kader van het strategisch project Opgewekt Pajottenland en dit terwijl er in het ontwerp van beleidsplan wel wordt verwezen naar dat strategisch project. De GECORO adviseert dan ook dat er minstens een connectie moet zijn met de kaart die werd opgemaakt in het project Opgewekt Pajottenland. Die kaart en visie moeten worden opgenomen in het beleidsplan in plaats van de huidige kaart.

De GECORO stelt ook dat er geen verwijzing wordt gemaakt naar het duurzaam klimaatproject ‘Klimaatvallei Herne’. De provincie Vlaams-Brabant investeert nochtans mee in dit project. Een advies luidt dan ook dat het klimaatproject ‘Klimaatvallei Herne’ mee moet worden opgenomen in het beleidsplan.

Ook werd vastgesteld dat het deel van Sint-Pieters-Kapelle tegen de grens met Edingen geselecteerd werd als landelijke dorpskern. Er wordt gestreefd naar een selectieve verdichting van het bestaande woonweefsel in die kernen. Die verdichting kan op verschillende wijzen gerealiseerd worden zoals door vernieuwbouw met hogere woondichtheden, door het opsplitsen van eengezinswoningen naar meergezinswoningen, door het verhogen van het aantal bouwlagen en door het hergebruik van leegstaande panden voor woningen. Meergezinswoningen en opdeling van ééngezinswoningen dan weer zijn in principe niet toegelaten zolang de gemeente niet heeft beslist over de ordening van de kern. Het in opmaak zijnde RUP Bebouwde Ruimte kan hier wel een antwoord op bieden. Het plan spreekt vooral van selectieve verdichting in kernen. Wat evenwel met de ruimtebalans ? Voor hoeveel woningen is er nog plaats ? En wat met de verhouding ten opzichte van de vraag?

Ten slotte merkt de GECORO op dat in het ontwerpplan slechts één keer melding wordt gemaakt van duurzame landbouw en meer in het bijzonder van het stimuleren van duurzame landbouwpraktijken. Dit wordt evenwel als heel vaag ervaren en wordt niet verder vertaald naar een beleidslijn. Er zijn nochtans veel mogelijkheden om de CO2 naar beneden te halen, het koolstofgehalte in de bodem te verhogen,… voert de  GECORO nog aan om verder te adviseren toch ook een specifiekere beleidslijn te voorzien voor de duurzame landbouw.

WarmNest 2.0

Nadat het bestuurscollege reeds midden 2022 de intentie goedkeurde voor het onderschrijven van een samenwerkingsovereenkomst rond Warmnest 2.0 zonder evenwel in te gaan op de optie 6 rond het sociaal beheersrecht, stemden nu ook de raadsleden in met het aangaan van de samenwerkingsovereenkomst met WarmNest Pajottenland & Zennevallei.

WarmNest 2.0 in 2023 is een project in samenwerking met Klimaatpunt om leegstand te voorkomen en woningen op de sociale huurmarkt aan te bieden. Met het project wil men minder leegstand, meer energiezuinige woningen en meer kwalitatieve huurwoningen op de sociale privémarkt realiseren. WarmNest speelt in op drie van de vele uitdagingen waar gemeenten/steden vandaag mee geconfronteerd worden zoals primo het wegwerken van de leegstandslijst/verloederde buurten, secundo het bereiken van de doelstellingen van het Lokaal Energie- en Klimaatpact (LEKP) evenals van het lokaal klimaatactieplan en de Burgemeestersconvenant, waarbij een van de sleutels bij de renovatie van particuliere woningen ligt en tertio het behalen van de quota bindend sociaal objectief.

Woonmaatschappij

Providentia, de sociale huisvestingsmaatschappij (SHM) die wordt omgevormd tot Woonmaatschappij Halle/ Vilvoorde – Midden (Affligem, Asse, Bever, Dilbeek, Galmaarden, Gooik, Herne, Lennik, Liedekerke, Merchtem, Opwijk, Roosdaal, Ternat en Wemmel) kreeg een gunstig advies mee van de gemeenteraad over lokale netwerkvorming, lokale inbedding en verankering in het kader van de omvorming van de SHM tot de unieke woonmaatschappij in het werkingsgebied waartoe Herne behoort, zijnde Halle/ Vilvoorde – Midden. Dat gunstig advies kwam er na te hebben vastgesteld dat die unieke woonmaatschappij in de streek zal zorgen voor voldoende lokale netwerkvorming, lokale inbedding en verankering.

Pompstation in de Geraardsbergsestraat

In de Geraardsbergsestraat wordt er een pompstation gebouwd in de omgeving van de monding van Hondscallebeek. Een landbouwer had een klacht ingediend om reden een deel van de riolering van de Geraardsbergsestraat via zijn perceel door middel van een inbuizing loopt richting de Hondscallebeek. Het afvalwater van een twintigtal woningen loopt via deze inbuizing rechtstreeks verder naar de provinciale gracht in plaats van richting het centrum van Sint-Pieters-Kapelle, waar het afvalwater wél richting een zuiveringsstation gaat. Fluvius stelde voor om hieraan tegemoet te komen door op de locatie waar het afvalwater de weide inloopt ook een pompstation te plaatsen . De bestaande inbuizing zou dan enkel nog fungeren als overstortleiding bij hevige regenval. De raadsleden stemden nu daartoe in met een samenwerkingsovereenkomst met Fluvius waarbij die wordt aangesteld als opdrachtgevend bestuur om in gezamenlijke naam bij de gunning en de uitvoering van de hierna vermelde opdrachten van werken en diensten als opdrachtgevend bestuur (bouwheer) op te treden. Het lokaal bestuur blijft wel bij het project betrokken. De kosten worden geraamd op 78.000€ waarvan 60.000€ ten laste van Herne.

Lokaal bedrijventerrein Scheibeekstraat

De raadsleden konden zich eveneens vinden in de ontwerpakten van de verkaveling en van de vijf  individuele verkochte loten in de uitbreiding van het lokaal bedrijventerrein langs de Scheibeekstraat.  Lot 1 (24a 95ca) wordt verkocht aan Manhove Tuinen BV voor 174.650€, lot 2 (18a 58 ca) aan Kurt Walckiers en Natacha Van Ginderdeuren voor 176.510€, lot 3 (19a 27ca) aan Metvico BV voor 183.065€, lot 4 (22a 45ca) aan Groep Viaene BV voor 213.275€ en lot 5 (24a 74ca) aan Lanneer en zonen BV voor 235.030€. De waarde van de loten werd bepaald door de dienst Vastgoedtransacties van de Vlaamse overheid.

Rioleringsdossier Lorengdreef

Een akkoord was er ook voor een rioleringsdossier voor de Lorengdreef waarvoor eveneens een samenwerkingsovereenkomst met Fluvius werd goedgekeurd.

Om aan de reductiedoelstellingen te voldoen moet Herne tegen 2027 nog een 650-tal inwonersequivalenten aansluiten op riolering. Aangezien dit niet kan behaald worden met de lopende projecten dienden er nog enkele nieuwe projecten worden opgestart. In overleg met Fluvius werden quick-winprojecten geselecteerd, waarbij de kosten per inwonersequivalent zo laag mogelijk werden gehouden.

Eén van deze projecten betreft het aanleggen van een gescheiden stelsel in de Lorengdreef met mogelijkheid tot ook aansluiten van de Fondatelsite. Naast de verhoogde rioleringsgraad, heeft dit project overigens ook een gunstige invloed op twee andere projecten van de Vlaamse Milieumaatschappij (ecohyrdologische studie en vispassage Boesmolenstraat).

De kosten worden geraamd op 680.000€ voor Fluvius en 138.000€ voor het lokaal bestuur.

Paddenoverzetactie in Hondsbergstraat

Voor de jaarlijkse paddenoverzetactie wordt in de Hondsbergstaat van huisnummer 16 tot aan het kruispunt met de Asseveldstraat tot 31 maart een snelheidsbeperking tot 30 km/u ingevoerd.

Concessie De Kring

Het bestuurscollege wil overgaan tot het uitschrijven van een procedure voor het toewijzen van een concessie voor het uitbaten van 'De Kring'. Die concessie zal worden toegewezen volgens een plaatsingsprocedure conform de beginselen uit het decreet Lokaal Bestuur, de algemene beginselen van behoorlijk bestuur en de omzendbrief Onroerende Transacties.

Eerstdaags wordt een eerste selectieleidraad openbaar gemaakt met een oproep tot kandidaatstelling. Daarop volgt een kijkmoment op 18 maart om 14u. Kandidaturen worden ingewacht tegen 18 april. Met iedere weerhouden kandidaat zou dan een afzonderlijk gesprek gevoerd worden. Vervolgens zou dan een definitief bestek worden opgesteld waarna de kandidaten zich dan effectief kunnen aanmelden. Met het doorlopen van de procedure wil het lokaal bestuur de kandidaat met de meest duurzame visie aantrekken. Bij wijze van voorbeeld is één van de weerhouden selectiecriteria dat De Kring minstens iedere vrijdag, zaterdag en zondag zou dienen opengehouden worden.   

De raadsleden stemden in met de voorgestelde selectieleidraad.

artikel afdrukken
 
Delen op FacebookDelen op TwitterDelen op GoogleDelen op DeliciousDelen op DiggDelen op StumbleuponEmail ditMeer...
 
23 feb 2023
Godelieve Deschuyffeleer
Godelieve Deschuyffeleer
 
 
 
Terug
 

Meer Nieuws

Godelieve Deschuyffeleer | 23 mrt 2023
Commerciële partners, advertenties en vacatures
Godelieve Deschuyffeleer | 15 mrt 2023
Godelieve Deschuyffeleer | 11 mrt 2023

archief