HERNE/KOKEJANE – Flink wat belangstelling voor infoavond ‘burgerbudget’

C21

HERNE/KOKEJANE – Flink wat belangstelling voor infoavond ‘burgerbudget’

Burgerbudgetten_kokejane_herne_maart_2023__3a_
HERNE/KOKEJANE – Flink wat belangstelling voor infoavond ‘burgerbudget’ - © Deschuyffeleer
 
Burgerbudgetten_kokejane_herne_maart_2023__2_
HERNE/KOKEJANE – Flink wat belangstelling voor infoavond ‘burgerbudget’ - © Deschuyffeleer
 
Burgerbudgetten_kokejane_herne_maart_2023__5_
HERNE/KOKEJANE – Flink wat belangstelling voor infoavond ‘burgerbudget’ - © Deschuyffeleer
 

Na Herfelingen was het nu de beurt aan de entiteiten Kokejane en Herne voor een infoavond rond het burgerbudget. Dat budget is een subsidie waarmee het lokaal bestuur zijn inwoners, verenigingen of organisaties in de gelegenheid stelt actief te participeren aan het beleid. Binnen een burgerbegroting kunnen zij zo zelf beslissen hoe zij een gemeentelijk budget, of een deel ervan, willen besteden. Dat houdt in dat projectvoorstellen door de inwoners kunnen worden ingediend en uitgevoerd met de voorziene subsidie. Voor de vier woonkernen in de gemeente voorziet het lokaal bestuur telkens 65.000€. De bijeenkomst werd bijgewoond door een 40-tal belangstellenden.

Het toekennen van een burgerbudget is een van de meest rechtstreekse manieren om een gemeenschap inspraak te geven. Daarbij kunnen Inwoners ideeën delen, voorstellen uitwerken en stemmen over hun topprioriteiten, zodat de voorziene budgetten efficiënt kunnen worden toegewezen.

Blikvangers

Burgemeester Kris Poelaert lichtte toe wat de jongste jaren het leven, het wonen en het  werken in beide centra heeft veranderd en wat er in de nabije toekomst nog staat te gebeuren. Tot de blikvangers daarbij behoorden onder meer de vernieuwde stationsomgeving, de IJzergieterij, de afvaleilanden, de pakjesautomaten van bpost, het project ‘een sterke kern voor Herne’ en het project ‘Hernedries’.

Zo kreeg de stationsomgeving recent een volledig nieuw kleedje aangemeten met een volwaardige parking, een broodnodige fietsenstalling met bijhorende fietskluizen voor duurdere exemplaren, een vergroening en een hoppinpunt. Dat laatstgenoemde is een zuil  die de reizigers informatie aanbiedt over de verschillende vervoersoplossingen die kunnen helpen om zich zo efficiënt mogelijk te verplaatsen naar een welbepaalde bestemming.

Naast de bouw van een 100-tal wooneenheden in het kwartier IJzergieterij (Fondatelsite) wordt op die site ook plaats en ruimte gecreëerd voor een (Finse) looppiste (850m) met aansluitend eveneens een reeks outdoor fitnesstoestellen. 

Ook het project ‘afvaleilanden’ als aanvulling op de tweeweekse Intradura-ophalingen, en dat al operationeel is in Herfelingen en in Sint-Pieters-Kapelle, krijgt in de zomer gestalte in beide betrokken deelgemeenten.

Het aantal pakjesautomaten van bpost dan weer krijgt er twee standplaatsen bij. Gezien het algemeen succes loopt die inplanting evenwel wat vertraging op. Van een succes mag wel gesproken worden. Het aantal gebruiken gaat van maand tot maand in een stijgende lijn. Zo zijn de nu reeds voorhanden zijnde automaten goed voor meer dan 750 gebruiken per maand.

In de vooruitblik nam het project ‘een sterke kern voor Herne’ uiteraard het voortouw. De burgemeester stelde in grote lijnen het voorgenomen stappenplan met tien punten voor:

  1. Verhuis van de academie naar het vredegerecht
  2. Herbestemming van de dekenij naar zorg
  3. Herorganisatie van de administratie
  4. Aankoop van de Markevalleisite
  5. Centraliseren parkeerbehoefte van de publieke diensten
  6. Een kans om de kwaliteit van de publieke ruimte te verbeteren
  7. Ontlasten van het dorpsplein
  8. Verfraaien en vergroenen van de dorpskern
  9. Een jeugdpaviljoen activeert de parkruimte
  10. Private ontwikkeling van de bouwterreinen

In het vooruitzicht van die invasieve werken wist de burgemeester nog mee te geven dat daarbij ook de wateroverlast in het centrum een halt zal worden toegeroepen door onder meer het creëren van een ondergrondse bufferzone. Om te vermijden dat de geplande werken voor het hertekenen van de dorpskern naderhand schade zouden ondervinden door de Aquafin-werken werd dan ook in de huidige stand van zaken geopteerd voorrang te verlenen aan die Aquafin-werken. 

In een bijkomende blik in de toekomst werd ook gewag gemaakt van werken op de gewestweg Ninove/Edingen (N255) op en rond het Heldenplein waarbij naast het vergroenen, het herorganiseren van de parkeerplaatsen en het creëren van een snelheidszone 30 ook werk zou gemaakt worden van een rechtstreekse doorgang kerk/kerkhof/Sint-Felix/De Bloesem.

Schot komt er ook in de inrichting van de Hernedries. Dat is de zone gelegen langs de Mark en afgebakend door de Rendries en de Stationsstraat. Eerdere indijkingswerken van de Mark maken nu dat de nieuwe oeverzone, naast haar functie van gecontroleerd overstromingsgebied, ook nog een bijkomende functie toebedeeld krijgt waar mens en natuur beter kunnen van worden. Voor natuurontwikkeling en publiek toegankelijk groen wil het lokaal bestuur in samenwerking met de Vlaamse Milieumaatschappij die locatie dan ook verantwoord ontsluiten en ‘beleefbaar’ maken.

Projectvoorstellen en modaliteiten

Na de uitgebreide introductie was het de voorzitter van de gemeenteraad Frank Nevens die de aanwezigen op sleeptouw nam en duiding verschafte over het reglement dat het aanwenden van het burgerbudget 2020-2025 inhoudt. In dat reglement, uitgebreid te lezen op de desbetreffende pagina van de gemeentelijke website, draaien de voorwaarden rond de kernwoorden ‘realiseerbaar, participatie, co-creatie, gemeenschapsgevoel, verbindend, innovatief, samenwerking en duurzaamheid’. Hij verwees daarbij ook naar de 17 strategische ontwikkelingsdoelstellingen (Sustainable Development Goals, kort SDG's) van de Verenigde Naties en de mogelijke bijdrage van de lokale bestuurders om die universele doelstellingen ook op lokaal vlak op te pikken en te behartigen.

Projectvoorstellen met impact op Kokejane en Herne kunnen worden ingediend tot en met 10 juni. Het inschrijfformulier is beschikbaar op deze pagina van de gemeentelijke website.

Na de inzamelperiode van drie maanden zal het college van burgemeester en schepenen een ontvankelijkheidstoets uitvoeren om na te gaan of de ingediende projecten voldoen aan de vooropgestelde reglementering. Daarna krijgen de indieners de kans tijdens ‘een deliberatiedag’ met elkaar in gesprek te gaan en samen te beslissen over welk project of welke projecten, weliswaar binnen de perken van het budget, vanuit het lokaal bestuur financieel zullen ondersteund en daadwerkelijk mee uitgevoerd worden. De nadere voorwaarden gekoppeld aan het indienen van een volwaardig project zijn te lezen op deze pagina

De zitting werd ook bijgewoond door de schepenen en raadsleden Lieven Snoeks, Carina Ricour,  Sandra Dero en Brent Roobaert die zich trouwens – samen met hun collega’s – ter beschikking houden voor verdere raad, steun en hulp. Schepen Kris Degroote was weerhouden door een bijeenkomst van het adviesplatform Omgeving. De derde en tevens laatste informatieavond voor de deelgemeente Sint-Pieters-Kapelle is nog voorzien vóór het zomerverlof in de polyvalente zaal.

Delen op FacebookDelen op TwitterDelen op GoogleDelen op DeliciousDelen op DiggDelen op StumbleuponEmail ditMeer...
 
10 mrt 2023
Godelieve Deschuyffeleer
Godelieve Deschuyffeleer
 
 
 
Terug
 

Meer Nieuws

Commerciële partners, advertenties en vacatures
Marc Colpaert | 13 jul 2024

archief