HERNE - Sprokkels uit de gemeenteraad en de raad maatschappelijk welzijn van 24 mei

C21

HERNE - Sprokkels uit de gemeenteraad en de raad maatschappelijk welzijn van 24 mei

Gemeenteraad_herne_2021
HERNE - Sprokkels uit de gemeenteraad en de raad maatschappelijk welzijn van 24 mei - © Deschuyffeleer
 
Dsc03696
HERNE - Sprokkels uit de gemeenteraad en de raad maatschappelijk welzijn van 24 mei - InclusieAmbassade coördinator Koen Browaeys en ambassadeur Dominiek Heyvaert - © Deschuyffeleer
 
Dsc03737
HERNE - Sprokkels uit de gemeenteraad en de raad maatschappelijk welzijn van 24 mei - InclusieAmbassade - © Deschuyffeleer
 

PAJOTTENLAND+ - Lokale ontwikkelingsstrategie

Het was Frank Nevens, de nieuwe voorzitter van PAJOTTENLAND+ en tevens voorzitter van de gemeenteraad, die de lokale ontwikkelingsstrategie van het samenwerkingsverband voor plattelandsontwikkeling in Bever, Galmaarden, Gooik, Herne, Lennik, Pepingen, Roosdaal, Ternat en Sint-Pieters-Leeuw voor de komende jaren voorstelde.

LEADER is een Europees subsidiëringsprogramma voor plattelandsontwikkeling, waarbinnen lokale actoren  zoals gemeentebesturen, de provincie, vzw’s en middenveldorganisaties subsidies kunnen aanvragen voor projecten ter ondersteuning van de noden van de eigen plattelandsregio. De LEADER werking Pajottenland+ is een vzw die in die zin middelen van de provincie Vlaams-Brabant, het Vlaams gewest en de Europese Unie beheert en verdeelt. Met die middelen worden plattelandsinitiatieven in het Pajottenland, die zo tot 65% cofinanciering kunnen ontvangen, ondersteund.

Het voorgesteld LEADER-gebied Pajottenland+ voor het ProgrammeringsDocument voor PlattelandsOntwikkeling (PDPO) IV (2023-2027) omvat negen gemeenten die samen één geheel vormen: Bever, Galmaarden, Herne, Pepingen, Gooik, Lennik, Roosdaal, Ternat en Sint-Pieters-Leeuw. Pajottenland+ wil werken aan de specifieke noden van het Pajottenland en wenst tegelijkertijd de eigenheid van de regio te versterken.

Om de belanghebbenden bij de opmaak van de lokale ontwikkelingsstrategie (LOS) te betrekken werden er drie Plusavonden georganiseerd waarbij er een brede oproep binnen het LEADER-gebied gelanceerd werd . Naar die Plusavonden zakten 77 deelnemers af. Ook werden er in totaal nog zo’n 252 sleutelfiguren bevraagd. Dat leverde voor de LOS 2023-2027 drie hoofddoelstellingen op. Onder de noemer ‘Landbouw blijft de sterkhouder …’ wil een eerste doelstelling de klemtoon leggen op ‘Boeren op goede grond - Vakmanschap is meesterschap - Voedselproductie voorop! (en nabij als dat kan…) - Een vlag die nog andere ladingen dekt’. De tweede doelstelling ‘Het Pajottenlandschap natuurlijk’ behelst de aspecten ‘Kleine elementen in een groots landschap -  Een watervertragend landschap - Ook het land van geelgors en korenbloem - Pajottenlandschap, zo is er maar één’. De derde doelstelling ‘En het dorp zal duren’ beoogt te werken rond de thema’s ‘Het dorp verlandschapt - Het dorp verdicht en versterkt - Het dorp ontmoet - Het dorp verduurzaamt - Streekidentiteit als kapstok - Potentieel van immaterieel erfgoed - Het Pajottenland als een sociaal verhaal - Ben je een jongere onder de 18?’.

Het is de Lokale ActieGroep (LAG) die optreedt als sturingsorgaan van de LEADER-groep. Aan de 9 betrokken gemeenten wordt een duidelijk engagement gevraagd om zich te willen inzetten als partner binnen die LAG voor het uitvoeren en het mee uitwerken van de LOS 2023-2027 samen met de projectcoördinator.

Met uitzondering van de raadslieden Paul Beyl en Ludo Tiels van de fractie KwadrantPlus stemden de raadsleden in met de voorgestelde LOS en met het engagement zich als gemeenteraad in te zetten als partner binnen de LAG voor het uitvoeren van de LOS 2023-2027. Veiligheidshalve onthield ook Frank Nevens zich als mogelijk betrokken partij uit hoofde van zijn functie als voorzitter van Pajottenland+ . De raadsleden van Kwadrant+ betreurden dat wat kan voor Pajottenland+ blijkbaar niet kan voor het project Boerenlandschap Pajottenland alhoewel het blijkbaar gaat om praktisch hetzelfde gebied en hetzelfde actieforum. Frank Nevens bracht daar tegen in dat Pajottenland+ al geruime tijd bezig was met het strategisch project Opgewekt Pajottenland, dat overigens veel inhoudelijke raakvlakken vertoont met het project Boerenlandschap Pajottenland. Bij dat laatstgenoemde project blijkt voor de landbouwgemeenschap wel een kader voor rechtszekerheid te ontbreken terwijl Pajottenland+ nog nooit een bedreiging heeft uitgemaakt voor de landbouw.           

InclusieAmbassade

Het waren coördinator Koen Browaeys en ambassadeur Dominiek Heyvaert die de raadsleden het project InclusieAmbassade voorstelden. Dat is een sociaal-culturele netwerkorganisatie die samen met haar 4 partnerorganisaties Centrum Zitstil, Gezin en Handicap, Sig en Sterkmakers in Autisme en Gezin en Handicap en in samenwerking met Hart voor Handicap voluit streeft naar een inclusieve maatschappij. Zij wil hun ideeën én de stem van mensen die hun beperking als een handicap ervaren nog meer laten horen. InclusieAmbassade gaat resoluut voor een wereld waarin mensen begrip hebben voor elkaar, één waarin inclusie vanzelfsprekend is en niet langer een streven en waarin iedereen een gelijkwaardige plek kan innemen en expertise deelt.

Met hun actie ‘Burgemeesters voor iedereen # Uitdagendinclusief’ willen ze nu van alle steden en gemeenten een plaats maken waar iedereen zelfstandig, veilig en comfortabel kan deelnemen aan het sociaal leven. De voorstelling van het project aan de raadsleden kaderde dan ook in die actie.

Kerkfabrieken

Gunstig advies was er voor de jaarrekeningen 2022 van de kerkfabrieken van O.L.V. Kokejane, Sint-Niklaas Herfelingen, Sint-Petrus en Paulus Herne en Sint-Pieter Sint-Pieters-Kapelle.

In de exploitatie werden die vastgesteld als volgt: Kokejane 18.895€, Herfelingen 21.618€, Herne 23.847€ en Sint-Pieters-Kapelle 33.683€. Bij de investeringen was dat Kokejane 24.141€, Herfelingen -19.739€, Herne 55.000€ en Sint-Pieters-Kapelle 0€.

Raadsleden Paul Beyl en Ludo Tiels onthielden zich bij de stemming.

Woonmaatschappij (Providentia)

De raadsleden verleenden ook hun goedkeuring aan de voordracht van schepen Kurt Penninck (Galmaarden) en schepen Heidi Elpers (Lennik) voor de resterende huidige periode van de legislatuur als vertegenwoordigers van de cluster van de kleine gemeenten Bever, Galmaarden, Lennik, Gooik en Herne in het bestuursorgaan van de woonmaatschappij voor het werkingsgebied Halle/Vilvoorde-Midden. Als waarnemende vertegenwoordigers worden schepen Dirk Willem (Bever) en schepen Carina Ricour (Herne) voorgedragen.

RUP Bebouwde kom

Aan de hand van het Ruimtelijk UitvoeringsPlan (RUP) Bebouwde Ruimte wil het lokaal bestuur de ontwikkelingen in de bebouwde ruimte in de gemeente gerichter sturen en zo inzetten op kwalitatieve, aangename en leefbare dorpskernen. Hierbij is het de bedoeling dat er een duidelijk leesbare nederzettingsstructuur wordt gecreëerd waarbij er rekening wordt gehouden met de relatie tussen kernversterking en kwaliteitsvol verdichten. Simultaan dient er ook onder meer aandacht besteed te worden aan het creëren van meer groen en natuur, een beter aanbod van openbaar vervoer, aanleg van publiek domein als verbindend element en het implementeren van gedeeld vervoer op maat van de bewoners.

Hierbij dienen duidelijke keuzes gemaakt te worden met betrekking tot onder meer het al dan niet toelaten van meergezinswoningen op specifieke locaties, het vastleggen van de bouwlagen en het gabarit in functie van eventuele verdichting, zones die in aanmerking komen voor projectontwikkeling en zones waar de woondichtheid laag dient gehouden te worden om het huidig karakter te vrijwaren.

Het RUP Bebouwde Ruimte is een overlay-RUP waarbij de bestemmingen vanuit de huidige bestemmingsplannen (gewestplan, BPA of RUP) behouden blijven maar via het bijkomend RUP verfijnd worden wat betreft typologieën, dichtheden, bouwhoogtes… De visie voor de bebouwde ruimte zal uiteindelijk vertaald worden in een grafisch plan en in voorschriften waaraan elke bouwvergunning en -aanvraag getoetst kan (en zal) worden.

Voor het realiseren van dat bijkomend RUP stelden de raadsleden het ontwerp vast, waarna de verdere procedure met onder meer een openbaar onderzoek kan afgehandeld worden om zo te komen tot een definitief RUP.

Masterplan Centrum Herne

Met het oog op het opstellen van een visie 2050 in het kader van het voorgenomen Masterplan Centrum Herne zetten de raadsleden het licht op groen om zich een tweede keer in te schrijven voor de procedure Open Oproep van de Vlaamse Bouwmeester om zo ten behoeve van alle publieke opdrachtgevers in Vlaanderen ontwerpers te selecteren voor opdrachten op het vlak van architectuur, stedenbouw, landschapsinrichting, publieke ruimte en infrastructuur. De overheidsprojecten waarvoor een ontwerper wordt gezocht via de Open Oproep worden gegroepeerd en tweemaal per jaar Europees gepubliceerd. Nationaal en internationaal worden dan ontwerpers opgeroepen om zich kandidaat te stellen voor een of meer projecten.

De Open Oproep is een unieke en vernieuwende manier van selecteren en onderhandelen. De opmaak van een projectdefinitie, waarmee vervolgens niet één maar verschillende ontwerpteams aan de slag gaan, hun reflectie op de opdracht en de daaropvolgende discussie, helpen de publieke opdrachtgever om een gewogen keuze te maken voor de ontwerper die zijn voorkeur wegdraagt.

De visie 2050 voor Herne en in het bijzonder het Masterplan centrum Herne zou behelzen: de inrichtingsplannen voor het geheel dorpscentrum (incl. Markevalleisite, kaatsplein, Centrum en Heldenplein), een uitvoeringsplan voor de Markevalleisite (ontwerp, bestek, werfopvolging) en een uitvoeringsplan voor het dorpscentrum (ontwerp, bestek, werfopvolging).

In die zin beslisten de raadsleden dan ook een mandaat te verlenen aan de Vlaamse Bouwmeester in het kader van zijn Open Oproep voor de volledige studieopdracht ‘Masterplan Centrum Herne’ voor het uitwerken van een visienota 2050 met schetsontwerp en twee uitvoeringsplannen, vier ontwerpers uit te nodigen om deel te nemen aan het wedstrijdontwerp en akkoord te gaan met het aanstellen van een externe deskundige à rato van 375€/halve dag voor deelname aan de gunningscommissie. Het uitvoeringsbudget wordt geraamd op 7.500€ wedstrijdvergoeding per volledige en ontvankelijke offerte, 50.000€ excl. btw forfaitaire vergoeding voor de opmaak van de visienota en de inrichtingsplannen en een ereloonvork van 7à11% voor de uitvoeringsplannen.

Lokaal Energie- en Klimaatpact

Er werd ook kennisgenomen van de rapportering 2022 in verband met het Lokaal Energie- en Klimaatpact.

In 2021 ondertekende Herne het Lokaal Energie- en Klimaatpact 1.0. Dientengevolge dient jaarlijks een inhoudelijke rapportering over de voortgang aan de gemeenteraad voorgelegd en vervolgens bij het Agentschap Binnenlands Bestuur ingediend worden.

Hiervoor kan gebruikgemaakt worden van het Lokaal Klimaatpactportaal, waarbij de Vlaamse overheid de monitoring van de doelstellingen bijhoudt. Aangezien de gemeente op heden nog niet actief de data bijhoudt via groenblauwpeil (webapplicatie) is de rapportering onvolledig. Alle data waarover de gemeente beschikt werden daarom thans per rubriek in de opmerkingenvelden toegevoegd en zullen vervolgens in de latere rapportering gevalideerd worden. Schepen voor Milieu Kris Degroote hoopte weldra te kunnen beschikken over een gemeentelijk duurzaamheidsambtenaar om dit alles met de nodige nauwkeurigheid te kunnen opvolgen en de bevolking deskundig te kunnen informeren en om hun medewerking te verzoeken.   

Telenet Essentials Internet

In de schoot van de raad voor maatschappelijk welzijn stemden de raadsleden in met het aanbod ‘Telenet Essentials Internet’ van Telenet. Daarbij biedt Telenet oplossingen aan voor het structureel gebruik van het internet door financieel kwetsbare doelgroepen.

REMI-tool

Nog in de schoot van de raad voor maatschappelijk welzijn gaven de raadsleden hun fiat aan het raamcontract tussen de dienst welzijn Herne en Thomas More Kempen vzw, Expertisecentrum Budget en Financieel Welzijn. Dat centrum voor budgetadvies en -onderzoek (kortweg voorheen Cebud) ontwikkelde een tool (de REMI-tool) die toelaat om aan de hand van referentiebudgetten te bepalen of een gezin al dan niet over voldoende inkomen beschikt.

Delen op FacebookDelen op TwitterDelen op GoogleDelen op DeliciousDelen op DiggDelen op StumbleuponEmail ditMeer...
 
26 mei 2023
Godelieve Deschuyffeleer
© Deschuyffeleer
 
 
 
Terug
 

Meer Nieuws

Commerciële partners, advertenties en vacatures
Marc Colpaert | 17 mei 2024

archief