HERNE - Sprokkels uit de gemeenteraad en de raad maatschappelijk welzijn van 27 september

C21

HERNE - Sprokkels uit de gemeenteraad en de raad maatschappelijk welzijn van 27 september

00_gemeente_en_ocmwraad_herne_2021
HERNE - Sprokkels uit de gemeenteraad en de raad maatschappelijk welzijn van 27 september - © Deschuyffeleer
 

Fusietraject Galmaarden/Gooik/Herne

Vooreerst namen de raadsleden kennis van het jongste syntheseverslag in verband met de werkzaamheden van de transitiemanager. Fractieleider Paul Beyl van Open Kwadrant vond het wel enigszins jammer dat de thans lopende fusiegesprekken zich niet uitstrekken over nog meer gemeenten en daarbij dacht hij aan de schaal van de politiezone. Burgemeester Kris Poelaert antwoordde dat daartoe mogelijkheden waren doch dat de andere gemeenten zich alsnog niet bereid toonden om nog tijdig mee in de fusieboot te stappen.

De raadsleden stemden verder in met een beheersovereenkomst inzake samenwerking op het vlak van personeel tussen de gemeenten en de OCMW’s. Dat is mogelijk op basis van het Vlaams decreet Lokaal Bestuur dat voorziet dat in de aanloop naar een definitieve samenvoeging, vanaf de datum van de principiële beslissing om over te gaan tot samenvoeging,  tussen de betrokken besturen beheersovereenkomsten kunnen afgesloten worden om voor bepaalde functies een beroep te kunnen doen op elkaars personeelsleden. Voor Galmaarden en Gooik werden die principiële beslissingen al genomen op 28 maart 2023, voor Herne was dat op 05 april 2023.

Wel is het zo dat er thans tussen de besturen van de drie gemeenten een fusietraject loopt dat uiterlijk eind dit jaar uitsluitsel moet brengen over het al dan niet aangaan van een definitieve samenvoeging. In afwachting van die beslissing willen die besturen nu door het afsluiten van een dergelijke beheersovereenkomst hun onderlinge samenwerking al naar een hoger niveau tillen waarbij zij een gemeenschappelijk gebruik van elkaars personeel beogen. De beheersovereenkomst is dan ook een kaderovereenkomst met, binnen de mogelijkheden geboden door de regelgeving, afspraken omtrent het gemeenschappelijk gebruik van elkaars personeel.

In aanvulling op de beheersovereenkomst die de samenwerking op het vlak van het personeel regelt kreeg ook een engagementsverklaring van de drie besturen over de toekomstige uitgaven en verbintenissen in dezelfde zin groen licht. In de verklaring worden enkele engagementen naar voren geschoven inzake belangrijke toekomstige uitgaven en verbintenissen. Die engagementen moeten er voor zorgen dat het voor alle betrokken partners duidelijk is hoe zij dienen om te gaan met nieuwe of hogere uitgaven en verbintenissen dan ingeschat in het goedgekeurde meerjarenplan, met aanpassingen aan het meerjarenplan, met wijzigingen en vernieuwingen in (raam)contracten of verbintenissen en met de kosten die voortvloeien uit het fusietraject. Die laatste zullen zo worden afgerekend met als verdeelsleutel Gooik 37,58%, Galmaarden 35,54% en Herne 26,88%.

Ook konden de raadsleden zich vinden in het uitgezette traject voor de keuze van de nieuwe gemeentenaam voor opname in het eventueel fusiedecreet. In dat traject is een ruime plaats voorzien voor participatie door de inwoners. Zo kregen alle inwoners al de mogelijkheid om een voorstel van nieuwe gemeentenaam  in te dienen en zullen zij ook kunnen stemmen over het uiteindelijk voorstel van nieuwe gemeentenaam. Daarnaast wordt tijdens het tussentraject eveneens een ruime vertegenwoordiging van verenigingen, sleutelfiguren uit de lokale besturen, afgevaardigden van de politieke fracties en deskundigen betrokken bij het vastleggen van de shortlist. Concreet kon burgemeester Kris Poelaert meedelen dat in totaal 1230 suggesties werden ingezonden. Dat aantal is intussen herleid tot een long list van 440 namen waaruit nu per gemeente door een plaatselijk aangestelde préjury een voorlopige short list van 20 namen zal geselecteerd worden. Uit die maximaal 60 namen zullen dan door een fusiejury nog maximaal 5 nieuwe namen voorgesteld worden. Die lijst zou dan ter stemming aan de inwoners worden voorgelegd. Aan die stemming mag iedere inwoner vanaf de leeftijd van 16 jaar deelnemen. De nieuwe naam van de fusiegemeente zou uiteindelijk op 14 december 2023 worden bekendgemaakt.     

Opvolgingsrapportering

De raadsleden namen kennis van de opvolgingsrapportering 2023 inzake de uitvoering van zowel het meerjarenplan van gemeente en OCMW als van het meerjarenplan van het autonoom gemeentelijk bedrijf dat de sporthal beheert. Die rapportering dient jaarlijks in september voorgelegd aan de gemeenteraad.

Sportregio Pajottenland

Goedkeuring was er ook voor de jaarrekening 2022 van de interlokale vereniging Pajottenland. Het totaal van de ontvangsten bedroeg 81.015€, de uitgaven werden afgevlagd op 76.974€. Er was dus een positief saldo van 4.041€. Dat saldo werd overgedragen naar het boekjaar 2023. Het saldo van de rekening bedraagt 75.746€. Raadslid Paul Beyl wilde weten of de werking van dergelijke intergemeentelijke verenigingen op gemeentelijk niveau wordt doorgelicht. Burgemeester Kris Poelaert stelde dat de sportregio jaarlijks toch wel heel wat activiteiten ontplooit en zegde toe door het diensthoofd Vrije Tijd, die de werking opvolgt, een kleine evaluatie te laten opmaken.

RUP Bebouwde Ruimte

De gemeenteraad stelde ook het gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan Bebouwde Ruimte definitief vast. Met dat RUP wil het bestuur de ontwikkelingen in de bebouwde ruimte in de gemeente gerichter aansturen en zo inzetten op kwalitatieve, aangename en leefbare dorpskernen. Hierbij is het de bedoeling dat er een duidelijk leesbare nederzettingsstructuur wordt gecreëerd waarbij ook rekening wordt gehouden met de relatie tussen kernversterking en kwaliteitsvol verdichten. Daarbij dienen duidelijke keuzes gemaakt te worden met betrekking onder meer tot het al dan niet toelaten van meergezinswoningen op specifieke locaties, het vastleggen van bouwlagen en het gabarit in functie van eventuele verdichting, zones die in aanmerking komen voor projectontwikkeling, zones waar de woondichtheid laag dient gehouden te worden om het huidig karakter te vrijwaren…

Het RUP Bebouwde ruimte is een overlay-RUP waarbij de bestemmingen vanuit de huidige bestemmingsplannen (gewestplan, BPA of RUP) behouden blijven maar via dit bijkomend RUP verfijnd worden wat betreft typologieën, dichtheden, bouwhoogtes… De visie voor de bebouwde ruimte werd zo uiteindelijk vertaald in een grafisch plan en voorschriften waaraan elke bouwvergunning en -aanvraag aan getoetst kan en zal worden.

Na de definitieve vaststelling door de gemeenteraad beschikt de bestendige deputatie thans nog over een termijn van 45 dagen om al dan niet in te stemmen met het RUP. Om in afwachting geen regelgevend vacuüm te zien ontstaan door het aflopen van de eerder ingevoerde bouwpauze eind september 2023 zagen de raadsleden, op voorstel van burgemeester Kris Poelaert, zich alsnog genoodzaakt de duur van die bouwpauze te verlengen totdat alle mogelijke administratieve beroepsprocedures tegen het RUP zijn uitgedoofd.

De Kring

De raadsleden konden eveneens instemmen met de derde en de vierde fase van de toewijzingsleidraad van de concessie voor het uitbaten van De Kring evenals met de concessieovereenkomst. Voor de definitieve toewijzing worden de geselecteerde kandidaten nog uitgenodigd voor een gesprek en worden de offertes ingewacht tegen uiterlijk 31 oktober 2023. De kandidaturen zullen worden beoordeeld op de kwaliteit van hun exploitatievoorstel (60 pt), de kwaliteit van hun businessplan (20 pt) en de voor de gemeente meest gunstige voorgesteld concessievergoeding (20 pt). De concessie voorziet dat het terras minstens tijdens de zomer dient uitgebaat te worden.

Voor het aankopen van podia die in eerste instantie dienen te fungeren als tijdelijk terras en ook als rolstoelvriendelijke toegang voor De Kring verklaarden de raadsleden zich akkoord met de lastvoorwaarden, de gunningswijze en de uit te nodigen firma’s die door het bestuurscollege werden voorgesteld. In het meerjarig beleidsplan is bepaald dat Herne een aantrekkelijke, groene plattelandsgemeente wil zijn en in die zin wordt onder meer ook gesteld dat Herne wil vergroenen door het verfraaien van de dorpskernen en het opfrissen van de handelskernen ten voordele van de lokale handelaars. Voor de opmaak van het ontwerp wordt samengewerkt met de Vlaamse bouwmeester om de opdracht toe te wijzen via een open oproep. In afwachting van die toewijzing wenst het bestuur thans, in navolging van het advies van het platform omgeving, door het aankopen van podia in een tussentijdse oplossing te voorzien, die van tijdelijke aard is en later opnieuw kan gebruikt worden op een andere locatie of voor andere doelen.

Nog voor De Kring en dit in het kader van het nastreven uit te groeien tot een klimaatneutrale gemeente tegen 2040 door onder meer het installeren van zonnepanelen op gemeentelijk daken verklaarden de raadsleden zich akkoord voor het afsluiten van een overeenkomst met als CV-SO erkende PajoPower voor de productie en de levering van zonnestroom PV.

Zo worden nu ook zonnepanelen voorzien op De Kring. Hiermee wil de gemeente verder bijdragen tot de verduurzaming van de lokale energievoorziening en de uitstoot van CO2 verminderen. Hierdoor wordt ook tegemoetgekomen aan het engagement in het kader van het burgemeestersconvenant en het Lokaal Energie- en Klimaatpact (LEKP). Voor de realisatie wenst het bestuurscollege een beroep te doen op de raamovereenkomst voor zonnepanelen op publieke gebouwen van het Vlaams EnergieBedrijf (VEB) dat optreedt als aankoopcentrale. De burgercoöperatie PajoPower heeft samen met Ecopower de aanbesteding uitgeschreven door het VEB voor het plaatsen van zonnepanelen met stroomafname door de eigenaar van het gebouw toegewezen gekregen. In de opdracht is voorzien dat de investering wordt gedragen door de burgercoöperatie PajoPower, die ook zorgt voor de volledige ontzorging op technisch vlak. De gemeente dient daartoe  PajoPower wel een recht van opstal te verlenen.

Er werd gekozen voor een financiering op 20 jaar via huurkoop door PajoPower die instaat voor de plaatsing van de PV-installatie met burgerparticipatie. Burgers kunnen bij PajoPower aandelen kopen waarmee ze de installatie financieren. Voor de gemeente bedraagt de financieringskost € 0. Gedurende de looptijd van de overeenkomst monitort PajoPower de installatie en vervangt het de defecte componenten. De gemeente betaalt enkel de afgenomen elektriciteit. Na de looptijd wordt de installatie kosteloos overgedragen aan de gemeente. De zonnepanelen zullen zorgen voor een productie van zowat 25.000 kWh wat overeenstemt met het jaarlijks verbruik van 7 à 8 gezinnen.

Het afsluiten van de overeenkomst zorgt voor een win-winsituatie: de gemeente deelt energie en vermindert de CO²-uitstoot en de uitbater van de concessie krijgt elektriciteit tijdens de dag aan sterk verminderd tarief.

De uitbater van de concessie zal de onmiddellijk verbruikte elektriciteit aan een voordelig tarief kunnen kopen voor de hele duur van de concessie. Dit wordt vastgelegd op 15 cent per kWh. Het overschot van de elektriciteitsproductie dat niet onmiddellijk verbruikt wordt in de Kring kan via Energiedelen gedeeld worden met alle andere gemeentelijke gebouwen waardoor een besparing van zowat 20cent per kWh gerealiseerd wordt. Wat niet meer gedeeld kan worden zal op het net moeten worden geïnjecteerd waarvoor de gemeente ook nog een injectievergoeding (van zowat 0,09 euro per kWh) zou kunnen ontvangen. En voor elke installatie die goedgekeurd is doet PajoPower mee aan de ‘Call groene stroom’. De volgende call loopt van 24/10/2023 tot en met 7/11/2023. Indien het dossier volledig rond is tegen die datum kan ook nog genoten worden van die Vlaamse subsidie.

Rooilijn

In het kader van een aanvraag van een omgevingsvergunning voor een verkaveling in de Markstraat werd ingestemd met een gratis grondafstand ten voordele van de gemeente en dientengevolge ook met een wijziging van de rooilijn.

Lokaal Energie- en Klimaatpact 2.1

Een akkoord was er ook voor het ondertekenen van het bestuursakkoord met de Vlaamse overheid van het Lokaal Energie- en Klimaatpact 2.1 (LEKP) waardoor het gemeentebestuur ook deze keer aangeeft actie te willen ondernemen om de aangescherpte doelstellingen in dat addendum met betrekking tot de werf ‘Verrijk je wijk’ bij het in 2022 gelanceerde LEKP te bereiken.

Het LEKP 2.1 volgt dezelfde principes als de eerdere versies. Werf 2 wordt nu uitgebreid met een specifieke focus op het wijkniveau om de energievraag te beperken en de uitrol van hernieuwbare energie te versnellen. Er wordt hierbij verder ingezet op een gelijktijdige bottom-up en top-down aanpak. Beide actoren, de Vlaamse overheid en de lokale besturen geven aan om naast de reeds bestaande engagementen verder werk te maken van de aangescherpte en uitgebreide engagementen. Van het lokaal bestuur wordt nu het opzetten van concrete acties op wijkniveau verwacht terwijl de Vlaamse overheid daarbij ondersteunend, ook financieel, kan optreden.

Rankhove/Klein Rankhove

Om reden Herne onderaan de lijst van de Vlaamse gemeenten en steden bengelt voor wat betreft de zuiverings- en de rioleringsgraad met respectievelijk 39,52% en 50,21% en om reden de gemiddelde rioleringsgraad in Vlaanderen 88% bedraagt en de zuiveringsgraad 86% dient het tegen 2027 zijn zuiveringsgraad op te trekken tot minstens 50%. Daartoe worden dan ook verschillende nieuwe projecten opgestart en oude projecten nieuw leven ingeblazen.

Eén van de projecten die in 2024 in uitvoering zal gaan is de aanleg van een gescheiden rioleringsstelsel in de Rankhove (tussen Lindestraat en Grotestraat) en in de Klein-Rankhove. De Rankhove tussen de Lindestraat en Hekstraat dan weer maakt deel uit van een bovenlokaal project in samenwerking met Aquafin, terwijl het hier over een GIP-project (Gemeentelijk InvesteringsProject) gaat in samenwerking met Fluvius en studiebureau ASTRO-plan.

Het gemeentelijk aandeel voor dit rioleringsproject wordt geraamd op 14.100,13 euro incl. btw. Dit aandeel wordt bepaald door de kost van het wegenisherstel min de kosten voor het sleufherstel (ten laste van Fluvius). De kosten voor ondergrondse constructies (voornamelijk riolering) worden volledig ten laste van Fluvius genomen.

De raadsleden gaven hun fiat voor het aanbestedingsdossier zodat Fluvius nu kan overgaan tot publicatie ervan.

De Regenboog

Het schoolreglement voor het nieuw schooljaar voor de gemeentelijke basisschool De Regenboog werd goedgekeurd. Ook werd er kennisgenomen van de meer specifieke regels en afspraken die door het bestuurscollege opgenomen zijn in de infobrochure.

OCMW

Aan de hand van een onderhandse verkoop werd een perceeltje grond met een oppervlakte van 09a 07ca in de omgeving van de spoorlijn in de buurt van de Edingsesteenweg verkocht en dit voor een bedrag van 2.800€

Met betrekking tot de dienst Aangepast Vervoer Halle-Vilvoorde was er ook groen licht voor een aangepaste samenwerkingsovereenkomst en voor de indexering van de jaarlijkse gemeentelijke bijdrage. Die bijdrage wordt thans opgetrokken van 15 naar 20 eurocent/inwoner. Ook de voorgenomen fusie van die dienst met de dienst ‘Eigen Thuis’ werd aanvaard.

Verder was er ook nog de goedkeuring voor de huurovereenkomst van toestel(len voor personenalarm door de dienst Welzijn waarbij enkele nieuwe voorwaarden zoals het verplicht maandelijks testen van het toestel wordt ingevoerd.

Delen op FacebookDelen op TwitterDelen op GoogleDelen op DeliciousDelen op DiggDelen op StumbleuponEmail ditMeer...
 
28 sep 2023
Godelieve Deschuyffeleer
© Deschuyffeleer
 
 
 
Terug
 

Meer Nieuws

Commerciële partners, advertenties en vacatures
Marc Colpaert | 17 mei 2024

archief