PAJOTTENLAND – Commissaris Philippe Annys aangesteld als waarnemend korpschef

PAJOTTENLAND – Commissaris Philippe Annys aangesteld als waarnemend korpschef

Dsc08479a
PAJOTTENLAND – Commissaris Philippe Annys aangesteld als waarnemend korpschef - © Deschuyffeleer
 

Zeker de eerstkomende maanden is het commissaris Philippe Annys (48) uit Halle die de leiding over de politie Pajottenland zal waarnemen. Die verzekert de basispolitiezorg in Bever, Galmaarden, Gooik, Herne, Lennik en Pepingen. Hij werd daartoe door het politiecollege aangesteld totdat er mogelijks een nieuwe mandaathoudende korpschef zal worden aangewezen. Op de politieraad van aanstaande maandag stelt de commissaris alvast zijn visiedocument voor de meerjarenplanning 2020-2025 voor. Die is gebaseerd op het strikt noodzakelijke om te overleven.

Door de pensionering van korpschef en eerste commissaris Marc Hellinckx eind vorige maand diende uitgekeken naar een opvolger. Dat proces werd enige tijd terug al ingezet door het aantrekken van een officier voor de functie van directeur Operaties. En dat werd dan commissaris Philippe Annys, die eerder al zijn sporen bij de politie had verdiend, eerst als inspecteur in de toenmalige politie Beersel en nadien als hoofdinspecteur bij de gespecialiseerde diensten Terrorisme en Sekten van de federale politie waar hij onder meer mee de internetrecherche heeft uitgewerkt. Na zijn officiersopleiding kwam hij dan terecht bij de politie Pajottenland. De streek is hem geenszins onbekend vermits hij eerder ook al 15 jaar woonachtig was in Oetingen.
 
“Ik ben alvast bijzonder dankbaar dat ik mij degelijk heb kunnen voorbereiden op de taak die mij nu is toevertrouwd”, zegt de pas aangestelde waarnemende korpschef. “Zo kreeg ik aanvankelijk ruimschoots de gelegenheid back office bij de overkoepelende steundienst de nodige ervaring op te doen inzake het financieel beheer, het personeelsbeheer, de ICT-ondersteuning en de logistiek van het korps. En die ervaring komt mij nu maar al te goed van pas”.
 
Op volle kracht varen
 
Grosso modo wil Philippe Annys de lijnen die eerder al waren uitgezet door de vorige korpschef verder uitwerken. Zo wil hij de 'muren' die tussen de zeven verschillende basisfunctionaliteiten mettertijd waren 'opgebouwd' verder slopen zodat alle operationele leden in de verschillende diensten terug als allrounders alle basistaken zouden kunnen blijven uitvoeren. Maar onvermijdelijk zullen hier en daar ook wel, bijwijlen noodgedwongen, andere klemtonen gelegd worden. Hij prijst zich alleszins bijzonder gelukkig in het ganse verhaal op zijn medewerkers te kunnen rekenen. Bovendien blijkt het ook een meevaller te zijn dat de tekorten in het personeelsbestand momenteel zijn weggewerkt en het korps nu op volle kracht kan varen. Op de politieraad worden dan ook het aangepast personeelsbestand en organogram ter bespreking en ter goedkeuring aan de raadsleden voorgelegd.
 
Nieuw politiehuis is broodnodig
 
“De gemeentebesturen hebben gelijk dat alsmaar meer kosten worden doorgeschoven vanuit het federale naar het lokale niveau zeker ook voor de politie. Wij weten niet wat er nog allemaal, niet alleen in het financieel domein maar ook als organisatie- en functioneringsmodel, op ons gaat afkomen”, weet de commissaris, die ook het reeds jaren aanslepend dossier van de bouw van het broodnodig nieuw politiegebouw langsheen de Edingsesteenweg in Kester erft. “Ook in dat dossier wil ik vanuit een realistisch standpunt vooruitgang boeken om aan de aannemer juridische garanties te kunnen geven dat hij met de bouw kan starten. Het is immers zo dat er vanuit de vorige eigenaars van de gronden nog allerlei procedures tegen onze bouwplannen lopen”.
 
Strijden tegen overlast
 
Ook het uitwerken van een nieuw zonaal veiligheidsplan is aan de orde. Philippe Annys: “Zowel vanuit het provinciebestuur als vanuit de bevolking wenst men meer actie tegenover alle vormen van overlast. Snelheid en alcohol in het verkeer evenals sluikstorten en vandalisme blijven dan ook speerpunten in onze acties. Daartoe wordt het verhaal van de gemeenschapswachten afgebouwd om zo te kunnen komen tot het inplaatsstellen van drie agenten, die meer bevoegdheden hebben en in een breder gamma kunnen worden ingezet. Ook zullen wij aan de hand van een communicatieplan mettertijd ook meer communicatief actiever worden, alleszins ook op de sociale media”.
 
Zelf ambitieus
 
Of op termijn het mandaat van korpschef door de politieraad zal worden vacant verklaard blijft alsnog koffiedik kijken. “De mogelijkheid bestaat dat op het einde van dit jaar de bediening wordt open verklaard. In die periode studeert immers een nieuwe lichting commissarissen als directiebrevethouders af. Dat zou de kans bieden een groter aantal kandidaten te kunnen opleveren. Een mandaat van korpschef vereist een dergelijk brevet. De ganse procedure is echter zeer omslachtig en tijdrovend. Een andere mogelijkheid bestaat er in, mits een goede evaluatie vanuit het politiecollege, dat mijn aanstelling verlengd wordt totdat ook ik, op basis van mijn anciënniteit, in aanmerking kom voor het behalen van dat brevet en zo de kans krijg ook effectief het mandaat van korpschef te kunnen opnemen. Ik zal daartoe alleszins het beste van mezelf geven. In enkele andere politiezones werd die laatste procedure overigens al met succes toegepast”.
 
Samenwerken met andere politiezones
 
Nog voor de nieuwe korpschef is het noodzakelijk dat er samengewerkt wordt met de omringende politiezones: “Door het groot aantal gemeentebesturen (6) in de politiezone met ieder zijn  eigenheden en doelstellingen lijkt een fusie of een associatie met een andere politiezone momenteel niet haalbaar. Dit zou allicht wel kunnen zo er eerst in het Pajottenland een fusie van gemeenten zou komen. Daartegenover staat dat het voor een kleine zone zoals de onze niet altijd gemakkelijk is alle nieuwe ontwikkelingen zoals de GDPR-regelgeving (privacywetgeving) in te vullen. Bovendien levert het samen aangaan van bepaalde overheidsopdrachten zoals verzekeringspakketten beslist ook wel financiële voordelen op. Verregaand samenwerken met andere politiezones is dan ook momenteel de meest aangewezen boodschap”.   
artikel afdrukken
 
Delen op FacebookDelen op TwitterDelen op GoogleDelen op DeliciousDelen op DiggDelen op StumbleuponEmail ditMeer...
 
20 jun 2019
Godelieve Deschuyffeleer
© Deschuyffeleer
 
 
 
Terug
 

Meer Nieuws

Marc Colpaert | 12 sep 2020
Commerciële partners, advertenties en vacatures
Marc Colpaert | 07 aug 2020
Guido Van Cauwelaert | 18 feb 2020

archief